Издръжка на членове на семейството

Литва
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Задължението на родителите да осигуряват издръжка на своите деца.

Родителите са задължени да осигуряват издръжка на своите малолетни или непълнолетни деца. Начинът на изплащане на издръжката и нейната форма се определят по взаимно съгласие между родителите. Размерът на издръжката трябва да бъде съизмерим с нуждите на малолетните или непълнолетните лица и с финансовото състояние на техните родители; той трябва да послужи за запазване на условията, необходими за развитието на детето. И двамата родители трябва да осигуряват издръжка за своите малолетни или непълнолетни деца в съответствие със собственото си финансово състояние (член 3.192 от Гражданския кодекс (Civilinis kodeksas)). При определени, предвидени със закон обстоятелства, родителите трябва да осигуряват издръжка на своите пълнолетни деца (до навършване на 24-годишна възраст), когато имат възможност да го направят (член 3.192, параграф 1 от Гражданския кодекс).

Задължението на пълнолетните деца да осигуряват издръжка на своите родители.

Пълнолетни деца са задължени да осигуряват издръжка на родители, които са загубили способността си да заработват своя доход и имат нужда от подкрепа. Издръжката се предоставя (присъжда се от съда) под формата на месечно плащане на фиксирана сума (член 3.205 от Гражданския кодекс).

Задължението за взаимна издръжка между съпрузи.

При постановяването на решение за раздяла съдът може да разпореди на съпруга, по чиято вина е раздялата, да изплаща издръжка на другия съпруг, който се нуждае от нея, освен когато свързаните с издръжката въпроси не са уредени по взаимно съгласие между съпрузите. Издръжката може да бъде присъдена под формата на еднократна сума, месечна издръжка или прехвърляне на имущество (член 3.78 от Гражданския кодекс). В случай че бракът е унищожен, съпругът, който няма вина за унищожаването му и има нужда от издръжка, има правото да поиска такава от съпруга, който носи вината, за максимален срок от три години (член 3.47 от Гражданския кодекс).

Задължението за взаимна издръжка между бивши съпрузи.

При постановяването на решението за развод съдът присъжда издръжка в полза на съпруга, който се нуждае от такава, освен когато въпросът за издръжката е уреден от споразумението между съпрузите, отнасящо се до последиците от развода. Съпруг няма право на издръжка, ако неговото имущество или доходи са достатъчни, за да се издържа напълно самостоятелно. Издръжката се приема за необходима, ако съпругът отглежда малолетно или непълнолетно дете от брака или е неспособен да работи поради своята възраст или здравословно състояние. Съпругът, който е отговорен за развода, няма право на издръжка. При постановяване на решението относно задължението за издръжка и при определяне на нейния размер съдът взема предвид продължителността на брака, необходимостта от издръжка, притежаваното от бившите съпрузи имущество, тяхното здравословно състояние, възраст и работоспособност, вероятността безработният съпруг да си намери работа и други важни фактори. Издръжката може да бъде присъдена под формата на еднократна сума, месечна издръжка или прехвърляне на имущество (член 3.72 от Гражданския кодекс).

Задължения за взаимна издръжка между други членове на семейството.

Когато е възможно, пълнолетен брат или сестра трябва да осигурява издръжка на своите малолетни или непълнолетни братя и сестри, които се нуждаят от подкрепа, нямат родители или не могат да получат издръжка от последните (член 3.236 от Гражданския кодекс). Пълнолетни внуци, които имат възможност да изплащат издръжка на своите баби и дядовци, трябва да направят това, ако последните не са в състояние да работят и се нуждаят от подкрепа. Баби и дядовци, имащи възможност да изплащат издръжка на своите малолетни или непълнолетни внуци, които нямат родители или не могат да получат издръжка от тях, трябва да изплащат такава издръжка (член 3.237 от Гражданския кодекс).

Договор за издръжка и договор за пожизнена рента

Съгласно договор за издръжка, едната от страните — платецът на издръжката (длъжникът) — поема ангажимента да извършва безвъзмездно или в замяна на прехвърляне на собственост върху капитала, периодични плащания на другата страна, която е бенефициерът на издръжката, да изплаща определената в договора за издръжка парична сума или да издържа бенефициера по друг начин. Задължението за изплащане на издръжка може да бъде установено не само с договор, но и по силата на закон, съдебно решение или завещание (член 6.439 от Гражданския кодекс). Съгласно договор за пожизнена рента дадено физическо лице прехвърля към собствеността на платеца на рентата къща, апартамент, парцел или друг принадлежащ му недвижим имот, като платецът е задължен да издържа до живот анюитанта и/или друго, посочено от него лице (лица) (членове 6.460 и 6.461 от Гражданския кодекс).

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Родителите са задължени да осигуряват издръжка на своите малолетни или непълнолетни деца. Процедурата за изплащане на издръжката и нейната форма се определят по взаимно съгласие между родителите. Размерът на издръжката трябва бъде съизмерим с нуждите на малолетните или непълнолетните деца и с финансовото състояние на техните родители; той трябва да послужи за запазване на условията, необходими за развитието на детето (член 3.192 от Гражданския кодекс). Ето защо родителите по принцип са задължени да осигуряват във всички случаи издръжка на своите деца до навършване на пълнолетие (18 години).

Задължението за осигуряване на издръжка за деца до навършване на 24 годишна възраст зависи от редица обстоятелства. Когато имат възможност да го правят, родителите трябва да осигуряват издръжка на пълнолетните си деца до навършване на 24-годишна възраст, при условие че те са записани в програма за средно образование или в програма за формално професионално обучение с цел придобиване на първоначална квалификация или в програма за редовно обучение във висше учебно заведение, в случай че се нуждаят от финансова помощ въз основа на финансовото си състояние, доходите си, възможността сами да получават доходи и други важни фактори. Родителите не са задължени да осигуряват издръжка на пълнолетните си деца, които следват за получаване на по-висока образователна степен или професионални квалификации (член 3.192, параграф 1 от Гражданския кодекс). Няма разлика в изискванията относно формата и размера на издръжката за малолетни или непълнолетни деца и тази за пълнолетни деца, като те зависят от специфични обстоятелства.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

Ако някое дете не получава издръжка, тя се присъжда чрез съдебна процедура. Ако родителите(родител) не изпълняват(изпълнява) задължението си да издържат(издържа) своите малолетни или непълнолетни деца, съдът може да постанови решение относно задължението за издръжка въз основа на иск, предявен от родител или от настойник(попечител) на детето, или от Държавната институция за защита на правата на детето. Решение относно задължението за издръжка може да бъде постановено от съда също и ако в резултат на развод или раздяла родителите не се споразумеят за издръжката на своите малолетни или непълнолетни деца (член 3.194 от Гражданския кодекс). Ако родителите(родител) на пълнолетно дете не изпълняват(изпълнява) задължението за изплащане на издръжка за дете, последното може да предяви съдебен иск за издръжка (член 3.192, параграф 1 от Гражданския кодекс). Издръжка на съпрузи, бивши съпрузи и други членове на семейството може да бъде присъдена в рамките на съдебна процедура.

Делата за издръжка се разглеждат от окръжните съдилища в Литва. Молбите се подават в съда по местопребиваване на ответника. Когато местопребиваването на ответника е неизвестно, молбата може да бъде подадена по местонахождението на имуществото на ответника или по мястото на последното му известно местопребиваване. Когато ответникът няма местопребиваване в Република Литва, молбата може да бъде подадена по местонахождението на имуществото на ответника или по мястото на последното му известно местопребиваване в Република Литва. Иск за издръжка може да бъде предявен по местопребиваването на ищеца (член 26, членове 29 и 30 от Гражданския процесуален кодекс).

Държавата предоставя издръжка на малолетни или непълнолетни лица, които повече от един месец не са получавали издръжка от своите родители или пълнолетни близки роднини, имащи възможност да изплащат издръжката им (член 3.204 от Гражданския кодекс). Издръжките се разпределят и се изплащат от Съвета на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда. Когато подава молба за издръжка, ищецът (родителят, на когото съдът е присъдил упражняването на родителските права върху детето, или настойникът/попечителят) трябва да представи следните документи: молбата за издръжка, решението на съда или заверения от съда договор за издръжка за дете или заверени копия, преписи или извлечения от тях, в които се посочва установеният размер на исканата издръжка за дете, и документите, доказващи, че: детето е гражданин на Литва, лице без гражданство или постоянно пребиваващ в Литва чужденец; детето не е получавало издръжка за дете или е получило само част от издръжката за период по-дълъг от един месец; ищецът е гражданин на Литва, лице без гражданство или постоянно пребиваващ в Литва чужденец (когато институцията не е в състояние да получи посочените документи или данни от държавни или институционални регистри или от държавни информационни системи). Като изплаща издръжката в съответствие с установената процедура, Съветът на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда придобива, считано от момента на изплащане на издръжката, правото да събира от длъжника изплатените суми, заедно с лихвата, начислена върху дължимата сума за всеки ден на забава. Решението за съвместното събиране на изплатените суми за издръжка и/или лихвата представлява изпълнително основание.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Да. Молба от името на малолетно или непълнолетно лице може да бъде подадена от неговите законни представители (родители, осиновители, настойници, попечители). Тя може също така да бъде подадена от лице, което по силата на оправомощаване има правото да действа като представител на физическо лице в съда (адвокат, правен асистент и т.н.). Физическите лица могат да бъдат представлявани в съда по силата на оправомощаване и от лица с университетско образование по право, при условие че представляват техни близки или съпруг (несемеен партньор). Близките роднини включват възходящи до втора степен, включително и нея (родители и деца, баби и дядовци, и внуци) и роднини по съребрена линия от втора степен (братя и сестри) (член 3.135 от Гражданския кодекс).

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Делата за издръжка се разглеждат от окръжните съдилища в Литва. Молбите се подават в съда по местопребиваване на ответника. Когато местопребиваването на ответника е неизвестно, молбата може да бъде подадена по местонахождението на имуществото на ответника или по мястото на последното му известно местопребиваване. Когато ответникът няма местопребиваване в Република Литва, молбата може да бъде подадена по местонахождението на имуществото на ответника или по мястото на последното му известно местопребиваване в Република Литва. Иск за издръжка може да бъде предявен по местопребиваването на ищеца (член 26, членове 29 и 30 от Гражданския процесуален кодекс).

При предявяване на съдебен иск ищецът не е задължен да използва услугите на адвокат или на друг посредник. Вж. също въпроси 3 и 4.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

При предявяване на съдебен иск ищецът не е задължен да използва услугите на адвокат или на друг посредник. Вж. също въпроси 3 и 4.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

Съдебните разноски включват гербов налог и разходите за разглеждане на делото (член 79 от Гражданския процесуален кодекс). Размерът на начисления съдебен гербов налог за предявяване на съдебен иск е регламентиран в член 80 от Гражданския процесуален кодекс. Размерът на съдебния гербов налог по имуществени спорове се изчислява въз основа на цената на иска: за искове до 30 000 EUR — 3 %, но не по-малко от 20 EUR; за искове от 30 000 EUR до 100 000 EUR — 900 EUR, плюс 2 процента от цената на иска в частта, надхвърляща 30 000 EUR; за искове над 100 000 EUR — 2300 EUR, плюс 1 процент от сумата, надхвърляща 100 000 EUR. Общият размер на начисления съдебен гербов налог по имуществени спорове не може да надхвърля 15 000 EUR (член 80 от Гражданския процесуален кодекс ).

При иск за издръжка под формата на периодично плащане цената на иска се определя въз основа на общия годишен размер на плащанията (член 85 от Гражданския процесуален кодекс). При искове за издръжка ищците се освобождават от плащането на съдебния гербов налог (член 83 от Гражданския процесуален кодекс).

Когато финансовите средства на дадено лице са недостатъчни, то може да кандидатства за гарантирана от държавата правна помощ съгласно описаната процедура в Закона за гарантираната от държавата правна помощ‑. Вторичната гарантирана от държавата правна помощ обхваща също и възстановяването на направените в хода на гражданското производство съдебни разноски.

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

Задължения за взаимна издръжка между родители и деца

Съдът може да постанови решение относно задължението за издръжка, с което да задължи единия или двамата родители, които не са успели да осигурят издръжка на децата си, да предоставят такава по следните начини: 1) под формата на месечно плащане; 2) под формата на еднократна сума; 3) под формата на прехвърляне на имущество на детето. В очакване на резултата от делото съдът може да разпореди временно изплащане на издръжка. Размерът на издръжката трябва бъда съизмерим с нуждите на децата и с финансовото състояние на техните родители; той трябва да послужи за запазване на условията, необходими за развитието на детето. И двамата родители трябва да осигуряват издръжка за своите малолетни или непълнолетни деца в съответствие с финансовото си състояние (член 3.192 и член 3.196 от Гражданския кодекс).

При предявяване на иск от дете, родител на детето, Държавната институция за защита на правата на детето или прокурор съдът може да намали или да увеличи размера на издръжката, в случай че след постановяването на решението относно задължението за издръжка финансовото състояние на родителите се е променило коренно. Увеличаване на размера на издръжката може да бъде разпоредено, ако са налице допълнителни разходи, свързани с грижата за детето (болест, увреждане, медицински грижи или целодневни грижи). При необходимост съдът може да постанови решение за покриване на бъдещи разходи, свързани с лечението на детето. По искане на посочените по-горе лица съдът може да промени по-рано определената форма на предоставяне на издръжка (член 3.201 от Гражданския кодекс).

Издръжка за пълнолетно дете се плаща (присъжда) на родителите под формата на фиксирано месечно плащане. Размерът на издръжката се определя от съда, като се взема предвид финансовото състояние на децата и родителите, както и други важни обстоятелства по делото. При определянето на размера на издръжката съдът трябва да вземе предвид задължението за издръжка за всички пълнолетни деца на родителите, независимо от това дали искът за издръжка е предявен по отношение на всички деца или само на едно от тях (член 3.205 от Гражданския кодекс).

В случай че издръжката е присъдена под формата на периодични плащания, размерът ѝ се индексира ежегодно съгласно установената от правителството процедура в съответствие с процента на инфлация (член 3.208 от Гражданския кодекс).

Задължения за взаимна издръжка между съпрузи.

При постановяване на решението относно задължението за издръжка и при определяне на размера съдът трябва да вземе предвид продължителността на брака, необходимостта от издръжка, финансовото състояние на двамата съпрузи, тяхното здравословно състояние, възраст и способността им да заработват своя доход, вероятността безработният съпруг да си намери работа и други важни обстоятелства. Издръжката може да бъде присъдена под формата на фиксирана еднократна сума, месечни плащания или прехвърляне на имущество. Когато издръжката е присъдена под формата на периодични плащания, в случай на коренна промяна в обстоятелствата всеки от съпрузите може да поиска увеличение, намаляване или прекратяване на плащанията. Периодичните плащания се индексират ежегодно съгласно посочената от правителството процедура (член 3.78 от Гражданския кодекс).

Задължение за взаимна издръжка между бивши съпрузи.

При постановяване на решението относно задължението за издръжка и при определяне на нейния размер съдът трябва да вземе предвид продължителността на брака, необходимостта от издръжка, притежаваното от бившите съпрузи имущество, тяхното здравословно състояние, възраст и работоспособност, вероятността безработният съпруг да си намери работа и други важни обстоятелства. Издръжката се намалява, предоставя се временно или се отказва, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:

1) бракът е продължил по-малко от една година; 2) съпругът, който има право на издръжка, е извършил престъпление срещу другия съпруг или негови близки роднини; 3) съпругът, който има право на издръжка, е причината за несигурното финансово състояние на съпрузите вследствие на собствените си престъпни действия; 4) съпругът, който иска издръжка, не е допринесъл за общото имущество или умишлено е действал срещу интересите на другия съпруг или семейството по време на брака. Издръжката може да бъде присъдена под формата на фиксирана еднократна сума, месечни плащания или прехвърляне на имущество.

Когато присъдената издръжка е под формата на периодични плащания, в случай на коренна промяна в обстоятелствата всеки от бившите съпрузи може да поиска увеличение, намаляване или прекратяване на плащанията. Периодичните плащания се изплащат през целия живот на взискателя и се индексират ежегодно спрямо процента на инфлация съгласно определената от правителството процедура. Когато бившият съпруг, на когото е била присъдена издръжка, почине или отново сключи брак, плащането на издръжката се прекратява (член 3.72 от Гражданския кодекс).

Задължения за взаимна издръжка между други членове на семейството.

Когато е възможно, пълнолетен брат или сестра трябва да осигурява издръжка на малолетни или непълнолетни братя и сестри, които се нуждаят от подкрепа, нямат родители или не могат да получат издръжка от последните (член 3.236 от Гражданския кодекс). Пълнолетни внуци, които имат възможност да изплащат издръжка на своите баби и дядовци, трябва да направят това, ако последните не са в състояние да работят и се нуждаят от подкрепа. Баби и дядовци, имащи възможност да изплащат издръжка на своите малолетни или непълнолетни внуци, които нямат родители или които не могат да получат издръжка от тях, трябва да плащат такава издръжка (член 3.237 от Гражданския кодекс). Разпоредбите на Гражданския кодекс, които уреждат задълженията за взаимна издръжка между деца и родители, се прилагат с необходимите промени.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Длъжникът на издръжката трябва да плаща издръжка на взискателя на издръжката. Когато молба от името на малолетно или непълнолетно дете се подава от родител, издръжката се изплаща на родителя, а не на детето. Ако детето е поверено на грижите на настойник/попечител, издръжката се изплаща на настойника/попечителя, който трябва да я използва изключително в интерес на детето.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Искания за принудително изпълнение на решения на съда трябва да бъдат предавани на съдебен изпълнител. Основанието за принудително изпълнение е представеното изпълнително основание. Изпълнителните основания включват, наред с другото, заповеди за изпълнение, издадени въз основа на решение на съда, както и съдебни разпореждания. След като решението за принудително изпълнение стане окончателно, първоинстанционния съд издава заповед за изпълнение на взискателя въз основа на писмено искане.

Неспазването на задължението за издръжка за дете е наказуемо съгласно наказателното право: в член 164 от Наказателния кодекс се предвижда, че лице, което не спазва наложеното от съда задължение за издръжка за дете, изплащането на издръжка за дете или предоставянето на друга необходима финансова подкрепа за дете, се наказва с безвъзмезден труд в полза на обществото, ограничаване на свободата, арест или лишаване от свобода за срок до две години. Неспазването на съдебно решение от различно естество може също да подлежи на наказателна отговорност: съгласно член 245 от Наказателния кодекс лице, неспазило решение на съда, което не е с наказателен характер, се счита за извършило престъпление, наказуемо с безвъзмезден труд в полза на обществото, глоба, ограничаване на свободата или арест.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

В случая на събиране на издръжка от физически лица то не може да бъде приведено в изпълнение спрямо каквито и да е домакински вещи, работни или учебни материали или друго имущество, което е необходимо за прехраната на длъжника или неговото семейство или за неговата професионална дейност или обучение. Списъкът на горепосоченото имущество е посочен в Ръководството за изпълнение на решения. Освен това събирането не може да бъде приведено в изпълнение по отношение на парична сума в размер до определената от правителството минимална месечна заплата или по отношение на всяка вещ, от която се нуждаят децата и лицата с увреждания (член 668 от Гражданския процесуален кодекс).

Удръжките от частта, представляваща дял от заплатите или еквивалентните плащания и надбавки на длъжника, чийто размер е до определената от правителството минимална месечна заплата, се правят въз основа на изпълнителни основания до пълното погасяване на подлежащите на събиране суми: при принудително събиране на издръжка чрез периодично плащане или обезщетение за вреди, причинени в резултат на осакатяване или друго увреждане на здравето или смърт на главата на семейството, размерът се равнява на 30 процента, освен ако е предвидено друго в заповедта за изпълнение или се изисква друго съгласно законите или от съда. Удръжките от частта от заплати и еквивалентни плащания и надбавки, надхвърляща определената от правителството минимална месечна заплата, се равняват на 50 процента, освен ако се изисква друго съгласно законите или от съда (член 736 от Гражданския процесуален кодекс). В член 739 от Гражданския процесуален кодекс се определят и паричните суми, които не подлежат на събиране (например обезщетения за майчинство и бащинство, детски надбавки и др.).

Събирането на вземане от имуществото на длъжника не е разрешено, ако длъжникът е представил на съдебния изпълнител доказателства, съгласно които възстановимата сума и разходите за изпълнение могат да бъдат събрани в рамките на шест месеца, или в случай на събиране на вземане от единственото жилище на длъжника, в което той живее — в рамките на 18 месеца, чрез удръжки от посочените в член 736 от Гражданския процесуален кодекс суми от заплатите, пенсията, безвъзмездната помощ за студенти или други доходи на длъжника.

Заповедите за изпълнение, които се основават на съдебни решения, могат да бъдат представени за изпълнение в рамките на пет години от влизането в сила на съдебното решение. Ако в съдебното решение се изисква събиране чрез периодични плащания, изпълнителните основания остават валидни през целия период на събирането, като установеният срок за заповедите за изпълнение започва да тече от деня, в който изтича крайният срок за всяко плащане (член 605 от Гражданския процесуален кодекс).

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Държавата предоставя издръжка на малолетни или непълнолетни деца, които повече от един месец не са получавали издръжка от своите родители или от пълнолетни близки роднини, имащи възможност да заплащат издръжката (член 3.204 от Гражданския кодекс). Издръжките се разпределят и се изплащат от Съвета на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда. Когато подава молба за издръжка, ищецът (родителят, на когото съдът е присъдил упражняването на родителските права върху детето, или настойникът/попечителят) трябва да представи следните документи: молбата за издръжка, решението на съда или заверения от съда договор за издръжка за дете или заверени копия, преписи или извлечения от тях, в които се посочва установеният размер на исканата издръжка за дете, и документите, доказващи, че: детето е гражданин на Литва, лице без гражданство или постоянно пребиваващ в Литва чужденец; детето изобщо не е получавало издръжка за дете или е получило само част от издръжката за период по-дълъг от един месец; ищецът е гражданин на Литва, лице без гражданство или постоянно пребиваващ в Литва чужденец (когато институцията не е в състояние да получи посочените документи или данни от държавни или институционални регистри или от държавни информационни системи). Като изплаща издръжката в съответствие със установената процедура, Съветът на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда придобива, считано от момента на изплащане на издръжката, правото да събира от длъжника изплатените суми, заедно с лихвата, начислена върху дължимата сума за всеки ден на забава. Решението за съвместното събиране на изплатените суми за издръжка и/или лихвата представлява изпълнително основание.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Вж. отговора на въпрос 12.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Службата за гарантираната от държава правна помощ е централният орган, упълномощен да изпълнява функциите, определени в Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (наричан по-долу „Регламента за издръжката“).

Когато молби, отнасящи се до задължения за издръжка за лица на възраст под 21 години произтичат от отношения между родители и деца, функциите на централния орган, посочени в член 51 от Регламента за издръжката, се изпълняват от Съвета на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда.

Данните за контакт на Службата за гарантираната от държавата правна помощ:

Адрес: Odminių g. 3, 01122 Vilnius, тел. +370 700 00 211, факс +370 700 35 006, ел. поща: teisinepagalba@vgtpt.lt

Данни за контакт на Съвета на държавния социалноосигурителен фонд към Министерството на социалната сигурност и труда:

Клон „Mažeikiai“ на Съвета на държавния социалноосигурителен фонд, адрес: Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, тел. +370 (443) 26659, факс +370 (443) 27341, ел. поща: mazeikiai@sodra.lt

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Вж. отговора на въпрос 14.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Да.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

В Литва се прилага Хагския протокол от 2007 г.

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

Когато се прилага Регламентът за издръжката, правната помощ се предоставя в съответствие с членове 44—47 от Регламента за издръжката, член 31-5 от Закона за прилагането на законодателството на Европейския съюз и международното законодателство, уреждащо гражданските производства, и Закона за гарантираната от държавата правна помощ. Молбите за гарантирана от държавата правна помощ се изпращат директно на компетентните органи, отговарящи за гарантираната от държавата правна помощ (Службата за гарантираната от държавата правна помощ и нейните местни клонове).

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

За да се прилагат разпоредбите на Регламента за издръжката, бяха приети промени в литовския Закон за прилагането на законодателството на Европейския съюз и международното законодателство, уреждащо гражданските производства. В тях се определят институциите, оправомощени да изпълняват функциите на централния орган съгласно Регламента за издръжката и процедурата за предоставяне на правна помощ, и се разрешава на институциите, изпълняващи ролята на централния орган, да получават безплатно от държавни и общински институции, други органи, банки и други кредитни и финансови институции, както и от държавните регистри и други информационни системи данните, необходими за изпълнение на определените в Регламента за издръжката функции.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 16/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.