В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Издръжка на членове на семейството

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Понастоящем в Шотландия се прилагат две системи за определяне на издръжката: Законът за издръжка за деца от 1991 г. обикновено се ползва с предимство пред Закона за семейното право (Шотландия) от 1985 г., като с него издръжката за деца се прехвърля от областта на частното право и компетентността на съдилищата към публичната сфера.

Законът за издръжка за деца обаче се прилага само когато лицето, на което са поверени грижите за детето, родителят, неживеещ с детето, и детето имат обичайно местожителство в Обединеното кралство. Когато Законът от 1991 г. не може да бъде приложен, тогава действа по-старата схема, съдържаща се в Закона за семейното право (Шотландия) от 1985 г.

Съгласно Закона за издръжка за деца от 1991 г. е допустимо само „отговарящо на условията дете“ (дете, на което поне единият от родителите не живее с него) да се ползва от решение за издръжка, издадено от Службата за издръжка за деца. Родител (или друго отговарящо на условията лице), който се грижи за детето, може да поиска издръжка за детето от родителя, който не живее с детето.

Съгласно Закона за семейното право (Шотландия) от 1985 г. следните лица имат задължение за осигуряване на издръжка:

 • съпруг на съпругата си,
 • съпруга на съпруга си,
 • баща или майка на своето дете,
 • дадено лице спрямо дете, което е било прието от лицето като дете в неговото семейство (различно от дете, настанено временно при даденото лице от местен или друг публичен орган или доброволческа организация).

Възможно е бивш партньор в граждански съюз също да бъде задължен да плаща издръжка на другия бивш партньор в гражданския съюз.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Съгласно Закона за издръжка за деца от 1991 г. детето трябва да бъде:

 • под 16-годишна възраст, или
 • под 19-годишна възраст и да учи в редовен курс на обучение, различен от висше образование, или
 • под 18-годишна възраст и да е на разположение за работа или обучение за младежи, докато родителят все още претендира издръжка за детето.

Според Закона за семейното право (Шотландия) от 1985 г. като „дете“ се определя:

 • лице под 18-годишна възраст, или
 • лице над тази възраст, но под 25-годишна възраст и което „надлежно и целесъобразно преминава обучение в учебно заведение или обучение по програми за заетост или за овладяване на занаят или професия“.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

Ако и двамата родители имат местожителство в Шотландия или друга част на Обединеното кралство, молбата се подава до Службата за издръжка за деца. Ако местожителството на единия родител е извън Шотландия, другият родител може да подаде молба до местния шерифски съд (Sheriff Court) за издаването на решение за издръжка, но ще трябва да потърси правен съвет как да направи това.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Искане за издръжка за дете може да бъде отправено от името на родител или друго лице, носещо отговорност за детето, при условие че заявителят е оправомощен да направи това или има пълномощно. Дете не може самостоятелно да предяви иск за издръжка, освен ако не е навършило 12-годишна възраст и живее в Шотландия.

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Обикновено по тези дела е компетентен шерифският съд, в чийто район живее детето. Информация относно шотландските съдилища може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service).

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Да, трябва да се потърси правен съвет от адвокат, практикуващ семейно право.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

Съдебни и правни такси са дължими, но може да се подаде молба за правна помощ до Съвета за правна помощ на Шотландия (Scottish Legal Aid Board).

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

Съдилищата могат да издават решения за издръжка за дете или за съпруг. Размерът на издръжката се определя въз основа на редица фактори, но най-вече от дохода на платеца. Всяка от страните може да поиска изменение на решението за издръжка, като подаде молба до съда. Исковете за издръжка обикновено не са за период, предхождащ датата на исковата молба, въпреки че и това може да бъде направено по преценка на съдията.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Що се отнася до издръжка за дете, обикновено плащането се извършва към родителя, с когото живее то.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

В Шотландия са предвидени редица методи за принудително изпълнение. Те включват:

 • запор върху доходи,
 • запор върху средства по банкови сметки или други източници,
 • възбрана върху земя и сгради.

Действията по изпълнение обикновено се предприемат от длъжностни лица от шерифския съд, които са независими служители към съда.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

В Шотландия производствата по изпълнение са уредени в Закона за длъжниците (Шотландия) от 1987 г. Посоченият закон предвижда както установени процедури за принудително изпълнение, така и определена степен на защита на длъжника. Например този закон ограничава размера на сумата, която работодателят може да удържа директно от заплатата на длъжника.

В Шотландия няма давностен срок за събиране на вземанията за издръжка. Всяко едно задължение подлежи на събиране, докато длъжникът е в Шотландия или притежава активи в Шотландия, върху които може да бъде наложена възбрана или запор. Ако обаче шотландски съд трябва да приложи закона на друга държава по отношение на задължение за издръжка, съдът прилага съответните правни норми на другата държава.

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Службата за издръжка за деца (когато и двамата родители имат местожителство в Обединеното кралство). Шотландският централен орган (когато единият родител е в чужбина). По-долу са посочени данни за контакт с Шотландския централен орган.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Не.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Трябва да се свържете с Шотландския централен орган.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Дирекция “Правосъдие” към правителството на Шотландия
Централен орган и Екип по международно право
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Шотландия

Тел.: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Факс: 00 44 131 244 4848

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Трябва да се свържете с Централния орган на въпросната държава членка. С всеки от органите може да се осъществи пряк контакт.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Вж. по-горе.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Не.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

Законът за семейното право (Шотландия) от 1985 г. се прилага във връзка с Регламента относно издръжката. Съответните международни частноправни норми се съдържат в Разпоредбите за грижи и издръжка за деца от 1997 г. (с измененията).

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

Молбите от взискатели по член 56 от Регламента получават автоматично правна помощ, освен ако молбата не бъде определена за явно неоснователна.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Предприети са допълнителни действия, за да се гарантира осигуряването на съдействие в съответствие с член 51. Те включват промени в законодателството, съдебните правила и разпоредбите относно правната помощ.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 04/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.