Vyživovací povinnost

Přejete-li si požadovat výživné, například žádat o měsíční platby na podporu dítěte od rodiče, který s dítětem nežije, právní předpisy EU vám umožňují využít soudů vašeho domovského státu pro stanovení závazku povinné osoby platit výživné a pro určení výše výživného. Takové rozhodnutí bude v jiných členských státech Evropské unie snadno uznáno.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Pravidla platná od června 2011

Od 18. června 2011 upravují záležitosti výživného nová pravidla. Ta budou nadále zajišťovat soudní ochranu osoby oprávněné z výživného tím, že jí umožňují žalovat povinnou osobu u soudů vlastního domovského státu. Kromě toho ve většině případů stanoví Haagský protokol z roku 2007 právo rozhodné pro vyživovací povinnosti a jakýkoli rozsudek o výživném vydaný soudy členských států může volně obíhat v Evropské unii a může být ve všech členských státech vykonán bez dalších formálních požadavků. Osoby oprávněné z výživného i osoby povinné budou dále moci využít administrativní pomoci poskytované členskými státy.

Tato pravidla platí ve všech 27 členských státech EU, včetně Dánska, na základě Dohody ze dne 19. října 2005 mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Dánsko však některá z pravidel neuplatňuje, například pravidla týkající se rozhodného práva a spolupráce mezi ústředními orgány.

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat jak probíhající řízení, tak i řízení zahájená před koncem přechodného období. Pro účely těchto řízení může být Spojené království až do konce roku 2024 nadále jednou z možností výběru v online (dynamických) formulářích.

Nařízení rovněž stanoví, že pro účely výživného lze správní orgány považovat za soudy. Seznam těchto orgánů je k dispozici zde PDF (238 Kb) cs.

Na portálu evropské e-justice najdete informace týkající se uplatňování nařízení a uživatelsky přívětivý nástroj k vyplňování formulářů. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vypracovala pokyny k používání příloh nařízení o výživném, které jsou dostupné ve 23 jazycích.

Pokud povinná nebo oprávněná osoba žije ve státě mimo EU, může vám při vymáhání výživného ve státech mimo EU, které jsou smluvními stranami dále uvedených mezinárodních nástrojů, pomoci Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů a Protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Úmluva vstoupila v platnost pro EU vůči třetím státům, které jsou stranami této úmluvy, dne 1. srpna 2014.

Nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném

Aby se usnadnilo provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU, byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném.

Tento nepovinný formulář slouží ke snadnějšímu vymáhání výživného a je dostupný ve 23 jazycích. Doprovází jej praktická příručka s pokyny k jeho vyplnění. Formulář je k dispozici v těchto formátech: PDF PDF (1205 Kb) cs a XLS Excel (458 Kb) cs.

Nepovinný standardizovaný formulář dohody o smírném řešení

Aby se usnadnilo provádění nařízení o výživném a účinné přeshraniční vymáhání výživného, byl v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen (nepovinný) standardizovaný formulář dohody o smírném řešení.

Smírným urovnáním sporu se předejde zásahu soudu a/nebo vykonávacímu řízení. Mohou se jím předejít zdlouhavá a komplexní řízení. Tento formulář pomůže ústředním orgánům ulehčit řízení vedoucí k uzavírání dohod o smírném řešení mezi stranami a překonat jazykové bariéry s cílem dosáhnout dobrovolného placení výživného. Formulář je k dispozici ve 23 jazykových verzích. Formulář je k dispozici v tomto formátu: PDF PDF (150 Kb) cs

Poslední aktualizace: 09/12/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.