V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Vyživovací povinnost

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?

Rodiče mohou platit výživné na své děti nebo na jakékoliv dítě rodiny rodiči nebo osobě, které bylo dítě svěřeno do péče, a to buď na základě soudního rozhodnutí nebo na základě zákonného režimu pro výživné na dítě (Child Maintenance – správní režim vytvořený zákonem pro Anglii, Wales a Skotsko). Zákonný režim pro výživné na dítě tvoří tři organizace Child Maintenance Service (CMS), Child Maintenance Options a Child Support Agency (CSA). Zákonný režim pro výživné na dítě mohou využít pouze dotčené osoby (rodiče nebo osoby vykonávající rodičovskou péči a děti), které mají bydliště ve Spojeném království.

Všechny žádosti o zákonný režim pro výživné na dítě byly řízeny CMS, přičemž rodiče do režimu přistupovali prostřednictvím organizace Child Maintenance Options. Činnost CSA se nyní ukončuje a všechny případy probíhajících vyživovacích povinností jsou nyní uzavírány. Rodiče, u nichž se jedná o věci, jež se týkají pouze nedoplatků, jsou kontaktováni s žádostí, zda stále trvají na jejich vymožení, přičemž v takovém případě je lze předat CMS.

Rodiče mohou platit výživné svým dětem mladším 18 let. Na žádost může „dítě“ starší 18 let získat výživné od rodiče pro účely dalšího vzdělávání, pokud se účastní vzdělávání či odborné přípravy na budoucí povolání nebo pokud existují zvláštní okolnosti podle přílohy 1 zákona o dětech z roku 1989 (Children Act 1989 Schedule 1).

Výživné na dítě mohou rovněž platit rodiče, kteří žijí odděleně od svých dětí, pomocí CMS. CMS stanoví výživné ve správním, a nikoliv soudním řízení – pokud je dítě mladší 16 let, nebo je mladší 20 let a navštěvuje celodenní vzdělávací program, který není dalším vzdělávání (ve škole nebo srovnatelném vzdělávacím zařízení), nebo je mladší 20 let a žije s rodičem, který na něj pobírá příspěvky (Child Benefit). Je vypláceno oprávněnému rodiči. Rodič nebo osoba, která má dítě v péči, se může obrátit na CMS. Výši výživného vypočítá CMS. Týdenní platby jsou placeny povinným rodičem buď přímo oprávněnému rodiči (známé jako Direct Pay), nebo za poplatek použitím CMS služby „Collect and Pay“ (viz níže).

Rozvedený manžel může platit výživné bývalému manželovi. Výživné lze platit jak manželovi, tak i manželce. Bývalý registrovaný partner může mít rovněž povinnost platit výživné druhému bývalému registrovanému partnerovi a na jakékoliv děti rodiny.

2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?

Viz odpověď výše. Příloha 1 zákona o dětech (Children Act 1989 Schedule 1) nestanoví žádnou věkovou hranici.

3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?

Jestliže se rodiče rozvádějí v Anglii a Walesu, musí před podáním žádosti k CMS kontaktovat organizaci Child Maintenance Options pro poradenství a informace, jak účinně uspořádat vyživovací povinnosti vůči rodinným příslušníkům. Může se jednat o tzv. „uspořádání v rámci rodiny“, tedy mezi nimi samými, nebo o žádost k CMS. Rodiče se na CMS nemohou obrátit, pokud nejprve nekontaktovali organizaci Child Maintenance Options.

Pokud se rodiče rozhodnou, že nemohou dosáhnout uspořádání v rámci rodiny, musí zaplatit poplatek za žádost k CMS. Informace o platných poplatcích jsou k dispozici na internetových stránkách vlády. Poplatek nemusí platit žadatel, který je mladší 19 let, má bydliště v Severním Irsku, nebo který učinil oznámení o domácím násilí orgánu uznanému CMS. Za zaplacení poplatku žadatel získá tyto služby: výpočet plateb provedený CMS založený na příjmu povinného rodiče, zjištění místa, kde se povinný zdržuje, správa případných změn u vyživovací povinnosti. Výpočet výživného, které má být vypláceno, je založen na procentním podílu z hrubého příjmu povinného rodiče podle počtu dětí, na něž se platí, a vyživovací povinnost lze zvýšit nebo snížit, aby se zohlednily jiné faktory, například další příjmy povinného rodiče nebo schválená dohoda o střídavé péči. CMS nezaručuje to, že výsledkem její činnosti bude provedení nějakých plateb.

Jakmile je provedeno posouzení výše vyživovací povinnosti, a pokud oba rodiče souhlasí s tím, aby platby probíhaly přímo prostřednictvím služby Direct Pay Service, platí se pouze poplatek za žádost. Uživatelé CMS, kteří chtějí, aby platby prováděla CMS za použití služby Collect and Pay, musí platit poplatky za výběr výživného. Pro povinného rodiče to představuje navýšení obvyklé platby výživného o 20 %. Oprávněnému rodiči budou sraženy 4 % z obdržené částky výživného. Poplatkům za výběr výživného se lze vyhnout použitím uspořádání v rámci rodiny nebo přímých plateb Direct Pay.

Povinný rodič, který neplatí výživné dobrovolně, musí rovněž zaplatit poplatek CMS za případná opatření výkonu rozhodnutí nařízená soudem vůči němu.

4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?

V případě výživného na dítě může podat žádost jménem povinného nebo oprávněného rodiče majícího dítě v péči kdokoliv, například přítel, příbuzný nebo právní zástupce (právník v Anglii a Walesu). Osoba, která podává žádost, musí k tomu být zmocněná, například plnou mocí. V Anglii a Walesu nelze podat žádost jménem dítěte, protože samy děti nemají právo žádat o výživné.

Žádost v Anglii a Walesu o vymáhání výživného na základě vzájemnosti lze podat jménem dítě nebo rozvedeného manžela nebo bývalého registrovaného partnera nebo dalších osob, u kterých to umožňuje mezinárodní úmluva nebo dohoda o vzájemném vymáhání výživného.

5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?

V případě žadatelů v Anglii a Walesu lze podávat žádosti jednomu ze tří středisek pro vymáhání výživného (MEBC) v závislosti na bydlišti Anglie (vyjma Londýna), Londýn a Wales.

Administrativní zaměstnanci soudu poskytnou informace, pokud je nutné podat žalobu k jinému soudu.

6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?

Žádost o výživné na dítě je projednávána ve správním řízení, které vede CMS.

Žadatelé o vzájemný výkon rozhodnutí o výživném nemusí být podle různých mezinárodních dohod a úmluv zastoupeni právníkem pro podání návrhu na výkon rozhodnutí ve věci výživného k soudu. Žádosti obdržené z cizí země budou zaslány konkrétnímu středisku MEBC pro oblast, kde má odpůrce bydliště.

Navrhovatelé podle přílohy 1 zákona o dětech z roku 1989 nemusí být právně zastoupeny pro účely podání k soudu.

7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

Pro vymáhání výživného není obvykle nutné právní zastoupení ani se na ně ve většině případů nevyžadují žádné poplatky. Tam, kde je vyžadováno povinné právní zastoupení, je k dispozici právní pomoc a asistence, která je podmíněna v některých případech způsobilostí z hlediska majetkových poměrů i důvodnosti; navrhovatel může mít povinnost přispět na náklady.

8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?

Soud může v rozhodnutí přiznat výživné na dítě, na manžela nebo na dítě/manžela. Soud může nařídit placení výživného v pravidelných platbách, jednorázově, tzv. vyrovnávacích platbách (settlement payments) nebo zajištěných pravidelných platbách. Soud nebo CMS mohou ve vhodných případech rozhodnout, že se výživné bude vyplácet zpětně. Při rozhodování, zda nařizovat placení výživného zpětně, a při stanovování jeho výše, se zohlední všechny okolnosti konkrétní věci. Kdykoliv lze soud požádat o změnu rozhodnutí o výživném.

Za některých okolností lze důchod použít pro výživné na manžela. Přestože mají strany volnost ve věci dohody ohledně finančních záležitostí bez nutnosti soudního usnesení, v případě, že jde o sdílení důchodu nebo převod důchodových prostředků, je nutné soudní usnesení, než může plátce důchodu konat.

9 Jak a komu bude výživné vypláceno?

Osoby oprávněné k výživnému jsou uvedeny v odpovědi na otázku číslo jedna výše.

Organizace Maintenance Payments Business Centre (MPBC), která je součástí soudní služby pro Anglii a Wales, se zabývá platbami jednotlivcům. Oddělení Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) Section se nezabývá platbami.

CMS poskytuje službu výpočtu, výběru a výplaty výživného. Pokud se rodič opozdí s platbou nebo nezaplatí vůbec, CMS zasáhne s cílem zajistit přísun finančních prostředků a rychlé doplacení dlužného výživného. V případě potřeby může CMS použít rozličné způsoby vymáhání.

10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?

Pokud jde o vymáhání výživného, soud může nařídit, aby bylo výživné placeno k rukám soudu; soud může nařídit konkrétní způsob platby; soud může nařídit srážky ze mzdy; na návrh CMS může soud vydat následující příkazy.

Neplní-li povinný rodič svou stanovenou vyživovací povinnost v případě výživného pomocí CMS, podnikne CMS nezbytná opatření k zajištění, aby dlužné výživné bylo placeno. CMS má řadu pravomocí, které může využít. Patří mezi ně srážky ze mzdy a přikázání pohledávky z bankovního účtu a podání návrhu k soudu (návrh na soudní výkon rozhodnutí). Je-li to ve výjimečných případech nutné, lze soudu navrhnout, aby neplatícímu povinnému rodiči odňal cestovní pas, řidičské oprávnění nebo jej zbavil osobní svobody.

11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem systému výkonu rozhodnutí.

Žádná v případě výkonu rozhodnutí o výživném.

CMS musí vzít v úvahu zájmy každého dítěte, které může být dotčeno rozhodnutím CMS, které stanoví, jak rychle je nutné doplatit nedoplatky a kolik je nutné platit v každém okamžiku.

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

V případě výživného vybíraného pomocí režimu pro výživné na dítě je relevantní organizací CMS (viz výše).

13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?

V případě výživného spadajícího do působnosti CMS, může tato organizace pouze předávat peníze, které obdrží. CMS nemůže platit výživné, nebo jeho část sama místo rodiče bez péče.

Ústřední orgán pro Anglii a Wales (REMO) nemůže na sebe převzít odpovědnost za provádění plateb výživného.

14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:

14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?

Vzájemné uznávání rozhodnutí o výživném (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders - REMO) je procesem, prostřednictvím kterého mohou být rozhodnutí o výživném vynesené soudy Spojeného království pro osoby s bydlištěm ve Spojeném království registrovány a vykonány soudy nebo jinými orgány v cizích zemích vůči osobám s bydlištěm v zahraničí.

Jde o dvoucestnou úpravu řídící se mezinárodními úmluvami nebo dohodnutými režimy, která značí, že cizí rozhodnutí o výživném ve prospěch jednotlivců s bydlištěm v zahraničí mohou být rovněž registrována a vykonána soudy Spojeného království vůči osobám s bydlištěm ve Spojeném království.

Podání žádosti –

osoba s bydlištěm ve Spojeném království, která si přeje získat výživné od osoby žijící v zahraničí, by se měla obrátit na:

• místní středisko Maintenance Enforcement Business Centre příslušné pro obvod jejich bydliště podle [insert hyperlink for https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Může žádat, aby rozhodnutí bylo vykonáno v zemi, kde povinný bydlí. Rovněž existuje možnost, aby se žadatel obrátil na orgány cizí země a žádal o vydání jejich rozhodnutí o výživném.

Není nutné právní zastoupení. Zaměstnanci středisek MEBC žadateli poradí, jaký formulář má použít, a žádost předají příslušnému orgánu, což je pro Anglii a Wales oddělení REMO.

Oddělení REMO ji zašle zahraničnímu orgánu pro účely registrace a výkonu vůči osobě žijící v dané zemi.

Žádost nepocházející ze Spojeného království se zasílají oddělení REMO prostřednictvím zahraničního orgánu země, ve které má žadatel bydliště. REMO žádost předá středisku MEBC, které je příslušné se věcí zabývat.

Pokud jde o výživné na dítě, organizace CMS může výživné vypočítat pouze v případě, že oba rodiče nebo oprávněný rodič a dítě mají své obvyklé bydliště ve Spojeném království nebo povinný rodič pracuje mimo Spojené království jako státní zaměstnanec, diplomat, člen ozbrojených sil nebo vyslaný zdravotnický pracovník nebo pracuje mimo Spojené království pro zaměstnavatele, který je registrován ve Spojeném království a vyplácí zde mzdu. Při výpočtu výživného lze přihlédnout k zahraničním příjmům podléhajícím dani ve Spojeném království osoby, která má obvyklé bydliště ve Spojeném království.

Podle nařízení EU o vyživovací povinnosti (4/2009) se rovněž organizace CMS může obrátit na jiné členské státy EU pro vymožení dlužného výživného.

14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?

Kontaktní adresy jednotlivých středisek MEBC:

Pro osoby s bydlištěm ve Velkém Londýně:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e-mail: MEBC.London@justice.gov.uk

Pro osoby s bydlištěm v Anglii mimo Velký Londýn:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

e-mail: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Pro osoby s bydlištěm ve Walesu

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefon: 01656 673 833

e-mail: mebc.wales@justice.gov.uk

Oddělení REMO lze kontaktovat na této adrese:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757(ze Spojeného království)

+44 20 3681 2757 (mezinárodní)

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Internetová stránka REMO

Střediska MEBC ani oddělení REMO nemohou žadatelům či jiným osobám poskytovat právní poradenství. Mohou však získat obecné pokyny k řízení. Skutečný obsah vzájemnosti dostupné mezi Spojeným královstvím a jinými jurisdikcemi záleží na úmluvě nebo dohodě, které se země účastní, a středisko MEBC může poradit, jak se různé úmluvy mohou uplatnit na konkrétní případ.

Nový žadatelé se musí nejprve obrátit na organizaci Child Maintenance Options předtím, než se obrátí na organizaci CMS. Organizaci Child Maintenance Options lze kontaktovat na telefonním čísle 0800 0835 130 v rámci Spojeného království nebo na jejich internetových stránkách.

Pokud již řešíte svou věc s organizacemi CSA nebo CMS, kontaktní číslo je na dopise od těchto subjektů.

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?

15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?

Žádosti lze podávat prostřednictvím orgánu nebo soudu, které se zabývají vzájemným vymáháním v cizí jurisdikci, kde má žadatel bydliště. Žádosti lze rovněž podávat z jiné země přímo k REMO, soudu nebo středisku MEBC.

Pokud jde o výživné na dítě, může organizace CMS výživné vypočítat pouze v případě, že žadatel a dítě mají své bydliště jinde ve Spojeném království (tj. ve Skotsku nebo Severním Irsku).

15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?

Kontaktní údaje oddělení REMO a střediska MEBC a CMS jsou uvedeny výše. Poskytovaná asistence je popsána výše. Okolnosti, za kterých organizace CMS může či nemůže přijímat žádosti, jsou dopodrobna rozvedeny v předchozích odpovědích.

16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?

Spojené království není vázáno Haagským protokolem z roku 2007, a tento protokol se tudíž v Anglii a Walesu nepoužije.

17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?

Právo Anglie a Walesu se použije na všechny věci v Anglii a Walesu.

18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?

Pro vymáhání výživného není obvykle nutné právní zastoupení ani se na ně ve většině případů nevyžadují žádné poplatky. Tam, kde je vyžadováno povinné právní zastoupení, je k dispozici právní pomoc a asistence (kapitola V), která je v některých případech podmíněna splněním podmínek způsobilosti z hlediska majetkových poměrů i důvodnosti. Navrhovatel může mít povinnost přispět na náklady. Jako součást právní pomoci lze provést posouzení, zda povaha věci odůvodňuje podání žádosti o právní pomoc v plném rozsahu.

19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?

Právní předpisy o příslušnosti a rozhodnutích ve věcech výživného z roku 2011 Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) umožňují uplatňovat nařízení o vyživovací povinnosti 4/2009. Nařízení 3 a příloha 1 určují ústřední orgány pro Spojené království a stanoví jejich úlohu při předávání žádostí. Nařízení 4 a příloha 2 stanoví, které subjekty mají poskytovat informace ústředním orgánům (včetně informací o dlužníkovi), a stanoví pravidla pro řádné zpřístupňování těchto informací ústředními orgány.

Odstavec 18 přílohy 1 zákona o právní pomoci, odsouzení a trestání pachatelů z roku 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) upravuje dostupnost právní pomoci v Anglii a Walesu v souladu s nařízením o vyživovací povinnosti.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 24/06/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.