V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vyživovací povinnost

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?

Podle práva Gibraltaru mají magistrátní soud (Magistrates' Court) i nejvyšší soud (Supreme Court) pravomoc nařizovat vyplácení výživného. Výživné je obecně upraveno v zákoně o výživném (Maintenance Act). U nejvyššího soudu lze zažádat o stanovení výživného pro dítě, partnera, závislou osobu či manžela v rámci řízení o rozvod, soudní rozluku, zrušení manželství či prohlášení manželství za neplatné. Nejvyšší soud i magistrátní soud mají pravomoc změnit podmínky výživného, které je splatné po vynesení rozhodnutí o rozvodu. Magistrátní soud má, při splnění určitých podmínek, pravomoc nařídit placení výživného pro manželku, manžela, dítě nebo i rodiče stran. Takovéto rozhodnutí lze přijmout v návaznosti na stížnost podanou k magistrátnímu soudu. Existuje rovněž zákonné ustanovení umožňující rozhodnutí stanovit výživné, jestliže osoby žijící jako druh/družka se navzájem nevyživují.

2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?

Dítě mladší 16 let má nárok na výživné. Kromě toho dítě, které dovršilo věku 16 let, avšak je mladší 21 let, které se účastní celodenního studia nebo celodenní odborné přípravy na povolání trvající nejméně dva roky, má rovněž nárok na výživné.

Dítě, jehož výdělečná schopnost je snížena v důsledku nemoci nebo tělesného či mentálního postižení a které nedosáhlo věku 21 let, má rovněž nárok na výživné.

3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?

Pro účely stanovení výživného ve věcech, které neprojednával nejvyšší soud (Supreme Court), se žadatelé obracejí na magistrátní soud (Magistrates' Court) prostřednictvím návrhu.

Žádosti o výživné, které jsou vzneseny v řízení o rozvod, soudní rozluku, prohlášení manželství za neplatné nebo zrušení manželství, se podávají nejvyššímu soudu.

4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?

Návrh na výživné může podat jménem dítěte osoba, která má dítě v péči nebo je nositelem rodičovské odpovědnosti. Podle ustanovení zákona o výživném může samo dítě podat návrh na výživné.

5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?

Jestliže žaloba na výživné vyplývá z manželství nebo registrovaného partnerství, může být příslušný k projednávání věci magistrátní soud. Jestliže žaloba na výživné vyplývá z rozvodu, soudní rozluky, prohlášení manželství za neplatné nebo zrušení manželství v pravomoci nejvyššího soudu, posuzuje nárok na výživné tento soud.

6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?

Žalobce (navrhovatel) nemusí být zastoupen, ale může pověřit právního zástupce (solicitor), aby jednal jeho jménem.

7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

Podání návrhu k magistrátnímu soudu není spojeno s žádnými poplatky. Nebude-li tedy navrhovatel zastoupen, nevzniknou mu žádné výdaje.

Podání žaloby k nejvyššímu soudu je obvykle zpoplatněno poplatkem 150£. U magistrátního soudu a nejvyššího soudu může být k dispozici právní pomoc podmíněná ověřením majetkové způsobilosti. Žádosti o právní pomoc pro řízení před těmito soudy se podávají k nejvyššímu soudu, přičemž formuláře žádosti jsou k dispozici v podatelně nejvyššího soudu (Supreme Court Registry).

8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?

Po projednání návrhu může magistrátní soud nařídit pravidelné placení částky, kterou považuje za odpovídající pro výživu dítěte, otce, partnera, druha/družky, matky anebo manžela, a to v týdenní či jiné frekvenci.

Následně lze na žádost rozhodnutí o výživném změnit. Žádosti o změnu se rovněž podávají k magistrátnímu či případně k nejvyššímu soudu.

Ve vhodných případech rozhodne soud o zpětném vyplácení výživného.

9 Jak a komu bude výživné vypláceno?

Výživné může být vypláceno přímo mezi stranami, alternativně může být vypláceno k rukám soudu.

10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?

Je možné žádat o nařízení srážek ze mzdy, když povinný nezaplatil nejméně dvě platby podle rozhodnutí o výživném. Magistrátní soud má rovněž pravomoc vydat příkaz k uvěznění pro zanedbání povinné výživy. V takovém případě však soud dá možnost povinnému, aby vysvětlil, proč neplní podmínky rozhodnutí o výživném.

11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem systému výkonu rozhodnutí.

Neexistuje promlčecí lhůta.

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

Žádosti o výživné obyčejně projednává magistrátní soud, Magistrates' Court of Gibraltar, 32 – 36 Town Range, Gibraltar. Nároky na výživné, které vyplývají z řízení o rozvod, soudní rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné (zrušení manželství) se podávají k nejvyššímu soudu, Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?

Gibraltarské právo toto neupravuje. Platby výživného lze vymáhat srážkami ze mzdy nebo příkazem k uvěznění.

14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:

14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?

Dotazy ze směřovat na magistrátní nebo nejvyšší soud: Magistrates' Court, 277 Main Street, Gibraltar nebo Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?

Dotazy ze zasílat k:

Clerk of the Magistrates’ Court,

Magistrates' Court

32 – 36 Town Range

Gibraltar


telefon: +350 200 75671

fax: +350 200 40483.

Alternativně lze dotazy týkající se řízení o určení výživného u nejvyššího soudu zasílat k:

The Registry,

Supreme Court

277 Main Street

Gibraltar


telefon: +350 200 75608

fax: +350 200 77118.

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?

15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?

Stížnost usilující o stanovení výživného v Gibraltaru lze zaslat přímo magistrátnímu soudu, jsou-li naplněny podmínky příslušnosti. Alternativně se nároky na výživné, které vyplývají z řízení o rozvod, soudní rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, uplatňují u nejvyššího soudu.

15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?

Stejné jako u předchozí otázky.

16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?

Gibraltar není vázán Haagským protokolem a protokol se v Gibraltaru neuplatní.

17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?

Gibraltarské právo se použije na všechny věci rozhodované v Gibraltaru.

18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?

Toto nařízení stanoví řadu opatření, jejichž cílem je usnadnit placení nároků z vyživovací povinnosti v přeshraničních situacích. Tyto nároky vznikají z povinnosti pomáhat rodinným příslušníkům v nouzi. Mohou mít například formu výživného pro dítě nebo pro bývalého manžela po rozvodu.

Nařízení se použije na vyživovací povinnost vyplývající z:

  • rodinného vztahu;
  • otcovství;
  • manželství nebo příbuzenství.

19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?

Zákon o výživném upravuje plnění činností podle nařízení o vyživovací povinnosti. Ústředním orgánem byl určen ministr spravedlnosti:

Minister for Justice,

Government of Gibraltar

Suite 771 Europort

Gibraltar


telefon: + 350 200 59267

fax: + 350 200 59271

e-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Zákon o právní pomoci (The Legal Aid and Assistance Act) stanoví podmínky způsobilosti pro její přiznání.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 03/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.