Vyživovací povinnost

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?

Na Maltě odkazuje pojem „výživné“ na částku, kterou má povinný platit oprávněnému na základě dohody o výživném vyplývající z rodinného vztahu. Jde-li o vztah, který vznikne uzavřením sňatku nebo registrovaného partnerství, má jedna strana tohoto vztahu povinnost podporovat druhou stranu.

Pojem „vyživovací povinnost“ se vztahuje na povinnost platit určitou výši výživného, kterou musí povinný poskytovat za popsaných okolností oprávněnému. Vyživovací povinnost existuje bez ohledu na to, zda byla stanovena výše výživného, a rovněž nezávisle na tom, zda je výživné placeno.

Článek 3B občanského zákoníku stanoví, že manželé a bývalí manželé jsou povinni se navzájem podporovat a že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem. Článek 4 zákona o registrovaném partnerství (Civil Unions Act) stanoví, že registrovaní partneři mají stejná práva a povinnosti jako manželé, a jsou proto povinni se vzájemně podporovat i poté, co jejich vztah skončil, pokud pro neplacení výživného neexistuje oprávněný důvod. Ve výjimečných případech mají děti podle článku 8 občanského zákoníku povinnost podporovat své nemajetné rodiče nebo jiné předky v přímé linii.

2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?

Obecně může dítě pobírat výživné do věku šestnácti let. Podle čl. 3B odst. 2 občanského zákoníku jsou však rodiče povinni poskytovat svým dětem odpovídající výživné i nadále, pokud dosud studují a účastní se řádného denního studia, odborné přípravy nebo výuky, a to až do dovršení věku 23 let. Stejný článek rovněž stanoví, že rodiče musí své děti zaopatřovat v případě, trpí-li tělesným nebo mentálním postižením, jak je stanoveno v předpisech o rovných příležitostech (osoby se zdravotním postižením).

3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?

Za účelem dosažení rozhodnutí o stanovení výše výživného, jež má být placeno, a četnosti těchto plateb je nutno podat návrh civilnímu soudu (odboru pro věci rodinného práva) (Civil Court (Family Section)).

V těchto případech je řízení zahájeno tím, že soud určí mediátora, který poté strany (nebo jejich zástupce) vyzve ke schůzce u soudu. Během této schůzky je mediátor stranám nápomocen při dosahování smírného řešení. Jestliže strany schválí znění dohody o výživném, zašle mediátor kopii návrhu dohody předsedovi rodinného soudu (Family Court). Soud dohodu přezkoumá, a pokud se domnívá, že žádná ze stran, včetně osoby, jíž má být výživné placeno, nebude touto dohodou poškozena, návrh schválí a strany pak mohou dohodu podepsat u notáře.

Pokud se strany na návrhu dohody o výživném během mediačního řízení neshodnou, postoupí mediátor věc zpět předsedovi rodinného soudu, aby mohlo být zahájeno soudní řízení. V tomto případě projedná rodinný soud podání advokátů obou stran a vydá v dané věci rozhodnutí.

Mediační řízení je bezplatné a není nutné, aby strany zastupoval advokát. Před uzavřením takovýchto dohod se však vždy doporučuje vyžádat si právní pomoc. Soudní řízení se naopak koná za účasti advokátů a je spojeno se soudními poplatky, ledaže strany požádají o právní pomoc a jsou pro ni způsobilé.

4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?

Návrh na stanovení výživného může podat oprávněný z výživného, jeho zástupce nebo opatrovník dítěte. O výživné na dítě může požádat osoba, která má dítě v péči.

5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?

Prostřednictvím právního oznámení (Legal Notice) č. 396 z roku 2003 (sekundární právní předpis 12.19) je soudem příslušným pro rozhodování v rodinných věcech civilní soud (odbor pro věci rodinného práva). O výši výživného, které má být placeno (pokud nebylo dosaženo dohody u mediátora), proto rozhoduje civilní soud (odbor pro věci rodinného práva).

Pokud povinný výživné neplatí, může oprávněný podat stížnost na policii, která může proti povinnému zahájit trestní řízení. Toto řízení bude zahájeno u magistrátního soudu (trestního soudu) (Court of Magistrates (Criminal Judicature)).

6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?

K zahájení řízení ve věcech výživného ze zahraničí při použití nařízení (ES) č. 4/2009 je nutno kontaktovat maltský ústřední orgán, který zahájí řízení u mediátora a u civilního soudu (odbor pro věci rodinného práva), pokud to pokládá za nezbytné.

Maltský ústřední orgán je rovněž oprávněnému nápomocen při podávání příslušných stížností policii, aby mohlo být v případě potřeby zahájeno trestní řízení.

7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

V souladu s nařízením (ES) č. 4/2009 zahajuje řízení o výživném k dětem bezplatně ústřední orgán.

S ohledem na výživné mezi manželi bude ústřední orgán manželům nápomocen v řízení, které je bezplatné, jako například mediace u rodinného soudu. Není-li mediace úspěšná, musí si oprávněný vyžádat pomoc soukromého advokáta, který bude navrhovateli pomáhat u maltských soudů. Poplatky spojené se soudy a advokáty jsou stanoveny v příloze A zákoníku organizace soudů a civilního řízení (Code of Organization and Civil Procedure) (kapitola 12 sbírky zákonů Malty). Je-li osoba podávající návrh na výživné mezi manželi způsobilá pro právní pomoc v souladu s maltským právem, bude ústřední orgán této osobě odpovídajícím způsobem nápomocen.

8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?

Výpočet výše výživného, kterou lze přiznat, se u jednotlivých soudů liší, jelikož závisí na řadě kritérií. I přes to, že pro výpočet výživného neexistuje žádný vzorec, zohlední civilní soud (odbor pro věci rodinného práva) tyto faktory:

i. životní úroveň povinného a životní úroveň oprávněného a/nebo dětí;

ii. to, zda dítě potřebuje dodatečné peněžní prostředky s ohledem na zdravotní postižení nebo případné další potřeby, a

iii. to, zda povinný udržuje styk s dětmi.

Rozhodnutí soudu může být přezkoumáno. Změnit rozhodnutí o výživném, které má být placeno, je však obtížné, zejména pokud nedojde ke změně okolností. Dojde-li ke změně situace (pokud například nezletilá osoba potřebuje vyšší výživné z důvodu dlouhodobé nemoci nebo pokud se významně změní mzda povinného), mohou soudy podmínky týkající se výživného změnit.

Rodinný soud obvykle vyžaduje, aby se výživné každý rok zvyšovalo podle míry inflace v zemi. Stejně tak je doložka o zvýšení výživného kvůli míře inflace obvykle vložena i do dohody o výživném, jíž bylo dosaženo během mediace.

9 Jak a komu bude výživné vypláceno?

Výživné může povinný platit přímo oprávněnému v hotovosti, šekem nebo bankovním převodem. Soud může rozhodnout, že částka dlužného výživného má být strhávána z příjmů povinného, a stržená částka je pak zasílána přímo oprávněnému. Posledně uvedená možnost obvykle nastává, pokud povinný neplatí výživné opakovaně.

Je-li maltskému ústřednímu orgánu nařízeno zahájit řízení jménem oprávněného z výživného, podnikne zmíněný orgán kroky k tomu, aby povinný přiměl k zaslání peněžních prostředků přímo oprávněnému. Pokud povinný odmítne zaplatit, bude věc postoupena soudu.

V takovém případě požádá maltský ústřední orgán soud o vydání potřebného příkazu k obstavení bankovních účtů a poukázání peněžních prostředků oprávněnému.

10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?

Ústřední orgán využije všech opravných prostředků, které jsou k dispozici podle maltského práva. Maltský ústřední orgán konkrétně nejprve zašle dopis informující o zahájení soudního řízení proti této osobě. Pokud povinný na tento dopis nereaguje, požádá maltský ústřední orgán oprávněného o vydání písemného prohlášení a věc bude postoupena maltské policii, která bude vůči povinnému postupovat v souladu s ustanoveními trestního zákoníku.

V případě potřeby bude maltský ústřední orgán navrhovateli nápomocen a advokáti z oddělení právní pomoci nebo z ústředního orgánu zahájí řízení proti povinnému za účelem uhrazení nedoplatků na výživném. Má-li v tomto případě povinný příjem, lze soudu podat žádost o zajištění části příjmu a její převod přímo oprávněnému. Má-li povinný hodnotný majetek, avšak žádné příjmy, může soud majetek zpeněžit a poukázat peněžní prostředky ústřednímu orgánu, který je zašle oprávněnému.

11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem systému výkonu rozhodnutí.

Prekluzivní lhůta pro zahájení trestního řízení z důvodu neplacení výživného činí šest měsíců. Trestní řízení nebude zahájeno, pokud oprávněný nepodal na policii stížnost do 6 měsíců ode dne, k němuž mělo být výživné vyplaceno.

V článku 2156 občanského zákoníku je stanoveno, že žaloby pro neplacení výživného jsou promlčeny po uplynutí 5 let.

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

Maltský ústřední orgán bude nápomocen:

a. oprávněnému, který nežije na Maltě, pokud musí žalovat povinného na Maltě, konkrétně při pátrání po povinném a usnadnění řízení proti povinnému (s těmito žádostmi se zachází jako s „dožádáním“);

b. oprávněnému žijícímu na Maltě, pokud musí žalovat povinného, který na Maltě nežije, a to zasláním žádosti jinému ústřednímu orgánu za účelem zjištění místa pobytu povinného a podání žaloby na něj.

13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?

Ne, to není možné.

14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:

14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?

Pokud má oprávněný bydliště na Maltě a povinný pobývá v jiném členském státě, může oprávněný z výživného maltský ústřední orgán požádat, aby spolupracoval s ústředním orgánem v tomto jiném členském státě za účelem zjištění místa, kde se povinný zdržuje, jeho kontaktování a informování o vyživovací povinnosti.

Nebylo-li vydáno rozhodnutí o výši výživného, měl by se maltský ústřední orgán spojit s ústředním orgánem v jiném členském státě a vyžádat si pomoc s cílem zajistit, aby soudy nebo správní orgány tohoto členského státu vydaly rozhodnutí, které stanoví výši výživného, jež má být od povinného vymáháno.

Poté by se měl maltský ústřední orgán spojit se zahraničním ústředním orgánem za účelem získání informací o nejlepším možném způsobu zajištění výkonu rozhodnutí o výživném v případě, že povinný dobrovolně nespolupracuje.

14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?

Maltský ústřední orgán zveřejnil své kontaktní údaje na internetových stránkách Evropského soudního atlasu.

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?

15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?

V přeshraničních věcech týkajících se výživného bude maltský ústřední orgán oprávněnému ze zahraničí nápomocen při zajišťování plnění vyživovací povinnosti. V tomto případě bude maltský ústřední orgán podle okolností daného případu zastupovat oprávněného u všech ostatních správních orgánů nebo soudů. Maltský ústřední orgán bude požadovat vyplnění potřebných formulářů a před zahájením soudního řízení si může rovněž vyžádat souhlas oprávněného.

Pokud oprávněný usiluje o získání výživného od povinného v rámci vyživovací povinnosti mezi manželi, bude oprávněnému bezplatná právní pomoc u soudů poskytnuta pouze v případě, splňuje-li stejná kritéria pro poskytnutí bezplatné právní pomoci, jaká se vztahují na osoby s bydlištěm na Maltě.

15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?

Kontaktní údaje maltského ústředního orgánu jsou uvedeny v Evropském soudním atlasu. Ústřední orgán bude vykonávat funkce popsané podrobně v odpovědi na otázku č. 21, funkce uvedené v písmenech i) až j), tj. zjištění místa, kde se povinný zdržuje, zajištění vykonatelného rozhodnutí vůči povinnému (a pokud takovéto rozhodnutí neexistuje, poskytnutí pomoci oprávněnému při jeho získání) a napomáhání povinnému při výkonu tohoto rozhodnutí.

16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?

Ano, Malta je vázána Haagským protokolem z roku 2007.

17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?

Nepoužije se.

18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?

Ústřední orgán poskytne osobám, které se na něj obrátí v přeshraničních věcech týkajících se výživného, bezplatně pokyny. Podá-li žádost osoba žijící v zahraničí, maltský ústřední orgán zajistí, aby byla této osobě poskytnuta podpora, kterou potřebuje, a to podle povahy pohledávky. Pokud se pohledávka týká osobní podpory, poskytne maltský ústřední orgán žadateli poradenství a obecné pokyny.

Jestliže se pohledávka výživného týká dětí, maltský ústřední orgán zajistí, aby bylo proti povinnému bezplatně zahájeno soudní řízení.

Požádá-li oprávněný žijící na Maltě maltský ústřední orgán o pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí, bude tento orgán dotyčné osobě nápomocen při podání žaloby u soudů a bude v kontaktu se zahraničním ústředním orgánem, pokud jde o výsledek řízení a projednání možnosti vymáhat dlužné výživné.

19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?

Jednotlivé případy jsou přidělovány úředníkům s cílem zajistit, aby maltský ústřední orgán odesílal a přijímal žádosti, udržoval kontakt s povinným a oprávněným a informoval zahraniční ústřední orgán o vývoji v jednotlivých případech. Úředníkovi, který případ vyřizuje, budou nápomocni právníci s dlouholetými zkušenostmi s řízením ve věcech rodinných a se správním řízením.

V projednávaných případech bude úředník, který daný případ vyřizuje, korespondovat přímo s kontaktní osobou na Maltě a s ústředním orgánem v zahraničí. Sdělení jsou obvykle zasílána prostřednictvím elektronické a/nebo běžné pošty. V určitých případech jsou však se zahraničním ústředním orgánem nebo osobou žádající o služby maltského ústředního orgánu vedeny i telefonické rozhovory. V nově přicházejících věcech se maltský ústřední orgán snaží zapojit klienta do veškeré korespondence mezi ústředními orgány.

Níže jsou uvedena některá opatření, která se přijímají v následujících situacích:

a) pokud to okolnosti vyžadují, pro poskytnutí nebo usnadnění poskytnutí právní pomoci: je-li to nezbytné a nutné, může ústřední orgán najmout advokáta, který bude klienta zastupovat, nebo může nařídit, aby podle okolností daného případu byli klientovi nápomocni advokáti poskytující právní pomoc či jiní právní zástupci;

b) pro pomoc při zjišťování místa, kde se zdržuje povinný nebo oprávněný, zejména za použití článků 61, 62 a 63 nařízení: v těchto případech ústřední orgán nejprve předběžně vyhledává zaevidované adresy a kontaktní údaje dotyčné osoby ve veřejných databázích. Je-li maltskému ústřednímu orgánu poskytnuto více informací, je vyhledávání provedeno v souladu s tím a za účelem získání informací o majetku povinného budou kontaktovány i jiné vládní instituce;

c) pro pomoc při získávání relevantních informací o příjmech, a pokud je to nezbytné, o majetkových poměrech povinného nebo oprávněného, včetně umístění majetku, zejména za použití článků 61, 62 a 63 nařízení: ústřední orgán bude kontaktovat vnitrostátní úřad práce s cílem zjistit, zda je dotyčná osoba v současnosti zaměstnána, či nikoli. Je-li proti povinnému zahájeno soudní řízení, ústřední orgán navrhne, aby advokát, který zastupuje oprávněného, požádal soud o předvolání i jiné vládní instituce, například daňový úřad, dopravní orgán a místní banky nebo jakýkoli jiný příslušný subjekt, za účelem poskytnutí důkazů o výdělku a majetku povinného;

d) pro podporu smírného řešení s cílem dosáhnout dobrovolného placení výživného, ve vhodných případech za použití mediace, uzavřením smíru nebo obdobnými prostředky: před zahájením soudního řízení bude maltský ústřední orgán povinného kontaktovat a vybídne jej k dosažení smírné dohody, přičemž mu vysvětlí, proč to je vždy v jeho nejlepším zájmu. Má-li mediace šanci na úspěch, postoupí maltský ústřední orgán věc profesionálním mediátorům, pokud však vyhlídka na dosažení smírného řešení neexistuje, je zahájeno soudní řízení;

e) pro usnadnění průběžného výkonu rozhodnutí ve věci výživného včetně nedoplatků: maltský ústřední orgán může zahájit řízení nebo navrhnout zahájení soudního řízení proti povinnému, kdy soud případný majetek povinného zpeněží nebo vydá soudní příkaz k srážkám ze mzdy;

f) pro usnadnění získávání a rychlého převodu plateb výživného: maltský ústřední orgán zahájí soudní řízení a požádá soud, aby povinnému nařídil zaplatit příslušnou částku přímo oprávněnému z výživného. Pokud povinný tyto platby neprovede, požádá maltský ústřední orgán v případě výživného na dítě soudy o vydání potřebného příkazu k zajištění majetku povinného a výnosy budou poté zaslány oprávněnému. V případě výživného mezi manželi bude maltský ústřední orgán navrhovateli nápomocen prostřednictvím soukromých advokátů nebo prostřednictvím systému právní pomoci;

g) pro usnadnění získávání písemností nebo jiných důkazních prostředků, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1206/2001: pokud jsou potřebné písemnosti nebo informace již veřejně dostupné, maltský ústřední orgán tyto údaje shromáždí a poskytne oprávněnému. Nejsou-li informace veřejně dostupné, bude orgánu nebo subjektu, který má tyto informace k dispozici, podána zvláštní žádost. Nemůže-li ústřední orgán tyto informace získat, může podle okolností daného případu soud požádat, aby nařídil zpřístupnění těchto informací;

h) pro poskytování pomoci při určení rodičovství, je-li to nezbytné pro vymáhání výživného: maltský ústřední orgán bude navrhovateli nápomocen v řízení o určení rodičovství a poskytne mu informace o soukromých službách, které jsou pro řízení nezbytné, zejména co se týká testů DNA.

V případě potřeby bude ústřední orgán cizinci nápomocen při zajištění zástupce, který by mohl být na Maltě uveden jeho jménem v příslušné veřejné listině. Jinak musí o rodičovství rozhodnout soudy, a maltský ústřední orgán proto pouze zajistí postoupení dané věci soudu, aby ten o ní mohl rozhodnout;

i) pro zahájení nebo usnadnění zahájení řízení za účelem přijetí nezbytných předběžných opatření, jež mají územní povahu a jejichž účelem je zajistit účinek podaných návrhů ve věcech výživného: má-li maltský ústřední orgán podezření, že povinný činí opatření k zhoršení své ekonomické situace, zajistí, aby bylo požádáno o vydání potřebných soudních příkazů, které povinnému zakazují zbavovat se majetku v rozporu se zájmy oprávněného;

j) pro usnadnění doručování písemností, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1393/2007: jsou-li zapotřebí další informace o povinném, které může zákonně získat a předat jakákoli soukromá osoba na Maltě, nařídí maltský ústřední orgán svým zaměstnancům, aby tyto údaje shromáždili. Tyto údaje mohou být získány od veřejných nebo soukromých subjektů.

V případě potřeby se maltský ústřední orgán spojí s odesílajícími a přijímajícími subjekty určenými podle nařízení (ES) č. 1393/2007 s cílem zajistit řádné doručení určitých písemností.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.