V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vyživovací povinnost

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?

Výživné může platit rodič na své děti nebo na jakékoliv dítě rodiny osobě, která má dítě v péči. Výživné může být rovněž placeno jedním manželem druhému manželovi, respektive jednou stranou občanského svazku druhé straně.

Rodiče mohou platit výživné na své děti nebo na jakékoliv dítě rodiny rodiči nebo osobě, které bylo dítě svěřeno do péče, a to buď na základě soudního rozhodnutí nebo na základě zákonného režimu pro výživné na dítě (správní režim vytvořený zákonem pro Severní Irsko).

Zákonný režim pro výživné na dítě tvoří dvě organizace, Child Mainteance Service (CMS), která je součástí instituce Department of Communities, a Child Maintenance Choices. Zákonný režim pro výživné na dítě mohou využít pouze dotčené osoby (rodiče nebo osoby vykonávající rodičovskou péči a děti), které mají obvyklé bydliště ve Spojeném království.

Výživné na dítě mohou platit i rodiče, kteří žijí odděleně od svých dětí, a to využitím CMS. CMS stanoví výživné ve správním, a nikoliv soudním řízení – pokud je dítě mladší 16 let, nebo je mladší 20 let a navštěvuje celodenní vzdělávací program, který není dalším vzdělávání (ve škole nebo srovnatelném vzdělávacím zařízení), nebo je mladší 20 let a žije s rodičem, který na něj pobírá příspěvky (Child Benefit).

Vyplácí se rodiči nebo osobě, která má dítě v péči. Rodič nebo osoba, která má dítě v péči, se může obrátit na CMS. Výši výživného vypočítá CMS. Týdenní platby jsou placeny rodičem, který nebydlí s dítětem (rodič bez péče neboli povinný rodič), buď přímo rodiči, který má dítě v péči, tj. oprávněnému rodiči (známé jako Direct Pay), nebo za poplatek použitím CMS služby „Collect and Pay“ (viz níže).

Podle právního předpisu Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 může jeden z manželů požádat soud o vydání rozhodnutí o stanovení finanční podpory a podle právního předpisu Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 může manžel požádat o finanční podporu během řízení o rozvodu či soudní rozluce. Soud může nařídit pravidelně opakující se platby ve prospěch žadatele o výživné nebo dítěte. Alternativně může soud nařídit výplatu jednorázové částky.

2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?

Podle nařízení o výživném na dítě z roku 1991 pro Severní Irsko (Child Support (Northern Ireland) Order 1991) může dítě pobírat výživné do 16 let nebo do 20 let, pokud navštěvuje celodenní vzdělávací kurz, který není dalším vzděláváním (tj. stále navštěvuje školu nebo podobné vzdělávací zařízení).

Podle předpisu Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 nepřizná soud finanční podporu pro dítě starší 18 let. V některých případech však může podporu přiznat, pokud existují „zvláštní okolnosti“ nebo pokud se dítě stále vzdělává ve vzdělávacím zařízení nebo absolvuje odbornou přípravu na budoucí povolání, bez ohledu na to, zda je rovněž v placeném zaměstnaneckém poměru.

Podle právního předpisu Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 je možné stanovit výživné pro dítě do jeho 16 let (případně do 18 let, pokud se dítě stále účastní celodenního vzdělávání). Ve zvláštních případech může soud prodloužit placení výživného, pokud vzdělávání pokračuje po 18. roce věku, případně pokud to zvláštní okolnosti vyžadují.

3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?

Jestliže se rodiče rozvádějí v Severním Irsku, musí před podáním žádosti k CMS kontaktovat organizaci Child Maintenance Choices pro poradenství a informace, jak účinně uspořádat vyživovací povinnosti vůči rodinným příslušníkům. Může se jednat o tzv. „uspořádání v rámci rodiny“, tedy mezi nimi samými, nebo o žádost k CMS. Rodiče se na CMS nemohou obrátit, pokud nejprve nekontaktovali organizaci Child Maintenance Options.

Pokud se rodič rozhodne, že není možné uspořádání v rámci rodiny, může požádat CMS o to, aby provedla výpočet plateb. Výpočet výživného, jež se má platit, vychází z procentního podílu z příjmu povinného rodiče podle počtu dětí, na které se výživné platí.

Pokud si rodič následně přeje, aby CMS vybírala a předávala platby výživného, musí zaplatit poplatek. Pokud rodiče souhlasí s tím, že platby budou probíhat přímo mezi povinným a oprávněným rodičem (Direct Pay), neplatí se žádný poplatek. Uživatelé CMS, kteří chtějí, aby platby prováděla CMS za použití služby Collect and Pay, musí platit poplatky za výběr výživného. Pro rodiče bez péče o dítě dítětem nebydlí (povinný rodič), to představuje navýšení obvyklé platby výživného o 20 %. Rodiči s péčí o dítě (oprávněný rodič) budou sraženy 4 % z obdržené částky výživného. Poplatkům za výběr výživného se lze vyhnout použitím uspořádání v rámci rodiny nebo přímých plateb Direct Pay.

Povinný rodič, který neplatí výživné dobrovolně, musí rovněž zaplatit poplatek CMS za případná opatření výkonu rozhodnutí nařízená soudem vůči němu.

Můžete se obrátit prostřednictvím ústředního orgánu pro Severní Irsko na soud za účelem obdržení výživného, pokud máte vy nebo vaše děti usnesení nařizující platbu výživného povinné osobě, která žije v Severním Irsku nebo jiné zemi či na území, které mají se Spojeným královstvím dohodu vzájemnosti ve věci vyživovací povinnosti; nebo si přejete zahájit soudní řízení pro stanovení výživného v jiné zemi nebo na jiném území, které mají se Spojeným královstvím dohodu o vzájemnosti ve věci vyživovací povinnosti.

Pokud žádáte o výkon vydaného usnesení o výživném podle nařízení (EU) č. 4/2009, můžete rovněž podat návrh přímo u nižšího/smírčího soudu v Severním Irsku.

V rámci hlavních prvků řízení je případně možné:

  • registrovat a vykonat rozhodnutí v Severním Irsku,
  • registrovat a vykonat rozhodnutí vydané orgány Severního Irska v zahraničí,
  • zahájit řízení v Severním Irsku (včetně návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí),
  • zahájit řízení, nebo registrovat a vykonat rozhodnutí mimo Severní Irsko (včetně návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí)

Pokud vám bylo již vydáno posouzení organizací CMS v Severním Irsku, obraťte se nejprve na organizaci CMS a ověřte si, zda mohou vaším jménem v dané jurisdikci zahájit řízení o výkon rozhodnutí.

4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?

V případě výživného na dítě může žádost jménem rodiče nebo osoby, která má dítě v péči, podat kdokoliv, tj. například přítel, příbuzný nebo právní zástupce. Rodič, případně osoba, která má dítě v péči, musí osobu podávající žádost jeho jménem k takovému úkonu zmocnit.

V Severním Irsku nelze podat žádost jménem dítěte, protože děti nemají právo žádat o výživné.

Žádost v Severním Irsku o výkon rozhodnutí o vyživovací povinnosti na základě vzájemnosti lze podat jménem jiné osoby v případě, že to stanoví příslušná mezinárodní úmluva o vzájemném vymáhání výživného.

5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?

Příslušný soud pro podání žaloby se určí podle odkazu na tři oddělení správního soudu v Severním Irsku. Návrhy lze podat na jakémkoliv oddělení správního soudu, i když obecně jsou podávány v odvodu oddělení, v němž má některá ze stran bydliště. Ústřední orgán pro Severní Irsko může pomoci s určením příslušného oddělení.

Kontaktní údaje soudů v Severním Irsku lze získat na internetových stránkách služby pro soudy a tribunály v Severním Irsku (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?

Žádost o výživné na dítě je správním řízením, které vede CMS v Severním Irsku a v širším Spojeném království.

Žadatelé o výkon rozhodnutí o výživném na základě vzájemnosti nemusí být podle různých mezinárodních úmluv a ujednání zastoupeni právníkem pro podání návrhu na výkon rozhodnutí ve věci výživného k soudu. Ústřední orgán pro Severní Irsko zašle návrhy obdržené z jiných zemí místně příslušnému rodinnému soudu oblasti, kde má odpůrce své bydliště nebo původnímu soudu.

Zaměstnanci soudu mohou pomoci s vyplněním nezbytných formulářů, ale nemohou nabízet právní poradenství, a je tudíž vhodné, aby si navrhovatel zajistil služby právníka se specializací na rodinné právo. Organizace Law Society of Northern Ireland (tel.: +44 28 9023 1614) může jednotlivcům sdělit jména právníků poskytujících poradenství ve věcech výživného na dítě a výživného na manžela.

7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

Správní řízení při výkonu rozhodnutí nebo získávání rozhodnutí o stanovení výživného na základě vzájemnosti je v Severním Irsku bezplatné.

Navrhovateli však mohou vzniknout náklady právního zastoupení, pokud si některá ze stran bere právníka a případ dojde do stádia soudního řízení. Náklady se budou případ od případu lišit a navrhovatel může požádat o právní pomoc na pokrytí nákladů právního poradenství a asistence, přičemž bude muset sdělit informace o svých majetkových poměrech. Pravidla pro přiznání právní pomoci se řídí předpisem Access to Justice (Northen Ireland) Order 2003. Typické náklady a výdaje mohou tvořit:

  • standardní náklady právního zastoupení,
  • jakékoliv nenahrazované soudní náklady,
  • náklady výkonu rozhodnutí.

8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?

Soud může v rozhodnutí přiznat výživné na dítě, na manžela nebo na dítě/manžela Soud může nařídit placení výživného v pravidelných platbách, jednorázově, v tzv. vyrovnávacích platbách settlement payments nebo zajištěných pravidelných platbách. Soud může ve vhodných případech rozhodnout, že se výživné bude vyplácet zpětně. Při rozhodování otázky, zda nařídit placení výživného zpětně, a při stanovování jeho výše se přihlédne ke všem okolnostem konkrétní věci. Kdykoliv lze soud požádat o změnu rozhodnutí o výživném.

9 Jak a komu bude výživné vypláceno?

Osoby oprávněné k výživnému jsou uvedeny v odpovědi na otázku číslo jedna výše.

V rámci Severního Irska a Spojeného království poskytuje CMS výpočet pouze u služby „Direct Pay service“ a služby „Collect and Pay service“. V rámci první možnosti stanovuje CMS výši výživného, která má být zaplacena, a rodiče si zajistí platbu přímo mezi sebou. V rámci druhé možnosti CMS vybírá správnou částku od povinného rodiče. Když rodiče platí nebo pobírají výživné na dítě prostřednictvím služby Collect and Pay, platí poplatek pokaždé.

Podle právního předpisu Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 může soud nařídit, aby byly platby prováděny povinným přímo oprávněnému nebo osobě pověřené výběrem výživného (obvykle půjde o clerk of petty sessions).

10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?

V případě osob, které využívají službu Collect and Pay, podnikne CMS nezbytná opatření k zajištění toho, aby povinný rodič platil výživné na dítě. CMS má řadu pravomocí, které může uplatnit. Patří mezi ně srážky ze mzdy a přikázání pohledávky z bankovního účtu a podání návrhu k soudu (návrh na soudní výkon rozhodnutí). Je-li to ve výjimečných případech nutné, lze soudu navrhnout, aby neplatícímu rodiči bez péče odňal řidičské oprávnění nebo uložit trest vězení.

Podle právních předpisů Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980 a Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978 se strana může obrátit na soud a žádat o výkon rozhodnutí a zaplacení dlužného výživného. Soud má řadu pravomocí, mezi něž patří například srážky ze mzdy (exekuce na plat).

11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem systému výkonu rozhodnutí.

Návrh na výkon rozhodnutí o výživném z jurisdikce mimo Severní Irsko lze podat do tří let od dne prodlení se splatnou platbou nebo do uplynutí jakékoliv delší promlčecí lhůty stanovené v právním řádu státu původu.

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

CMS v Severním Irsku může vybrat peníze dlužné rodičům za použití zákonné služby Collect and Pay.

Žádosti o vymáhání výživného podle nařízení (ES) č. 4/2009 lze podat přímo u nižšího/smírčího soudu v Severním Irsku nebo je lze zaslat ústřednímu orgánu pro Severní Irsko. Všechny ostatní návrhy a žádosti týkající se vymáhání přeshraničního výživného se zasílají ústřednímu orgánu pro Severní Irsko.

13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?

CMS může předávat pouze peníze, které jsou jí zaslány v rámci případů, jež řeší. CMS nemůže platit výživné, nebo jeho část sama místo rodiče bez péče.

Ústřední orgán pro Severní Irsko (REMO) nemůže převzít odpovědnost za provádění plateb podle nařízení (ES) č. 4/2009.

14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:

14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?

Žadatel může kontaktovat oddělení REMO Unit v rámci služby pro soudy a tribunály Severního Irska, které je ústředním orgánem v Severním Irsku podle řady vzájemných mezinárodních dohod týkajících se výživného.

Kanceláře místních soudů mohou pomoci při vyplňování žádosti, nemohou však poskytovat právní poradenství. Soudní kancelář případně zašle žádost ústřednímu orgánu pro Severní Irsko, aby ověřil její úplnost a předal dále ústřednímu orgánu v dožádaném členském státě.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách REMO v NI Direct.

Pokud jde o výživné na dítě, organizace CMS může výživné vypočítat pouze v případě, že se rodič bez péče nachází v jiné části Spojeného království (tj. Anglii, Walesu nebo Skotsku) nebo pracuje mimo Spojené království pro zaměstnavatele, který je registrován ve Spojeném království a vyplácí zde mzdu.

14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?

Ústřední orgán pro REMO lze kontaktovat písemně na této adrese:

Department of Justice for Northern Ireland


REMO Unit at Operational Policy Branch


Northern Ireland Courts and Tribunals Service


4th Floor Laganside House


23-27 Oxford Street


Belfast BT1 3LA


Severní Irsko

Tel.: 0300 200 7812 (ve Spojeném království)

+44 28 9049 5884 (ze zahraničí)

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktní údaje soudů v Severním Irsku lze získat na internetových stránkách věnovaných službě pro soudy a tribunály v Severním Irsku Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Poradenskou linku Child Maintenance Choices lze kontaktovat na číslech: 0800 028 7439 (ve Spojeném království) +44 800 0287439 (ze zahraničí). (Tato čísla jsou v provozu od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00)

Obecné dotazy: 0845 608 0022 (ve Spojeném království) nebo 0345 608 0022 (ve Spojeném království) a +44 845 608 0022 (ze zahraničí) nebo +44 345 608 0022 (ze zahraničí). Linky jsou v provozu od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00.

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?

15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?

Žadatel v jiné zemi by měl obecně nejprve kontaktovat ústřední orgán ve své zemi pro určení, zda je upravena otázka vzájemnosti. Neexistuje-li vzájemnost, měl by žadatel podat svou žádost v Severním Irsku. Za těchto okolností je vhodné kontaktovat organizaci Law Society of Northern Ireland (tel.: +44 28 9023 1614), která může jednotlivcům sdělit jména právníků poskytujících poradenství ve věcech výživného na dítě a výživného na manžela.

Pokud existuje ujednání, mohou být žádosti o vymáhání výživného podle nařízení (ES) č. 4/2009 podány přímo soudu nebo mohou být předány soudu ústředním orgánem pro Severní Irsko. Žádosti podle jiných ujednání o vzájemnosti by měly být zasílány ústřednímu orgánu.

V takovém případě má organizace CMS pravomoc vypočítat výživné, pouze pokud má navrhovatel a dítě bydliště v jiné části Spojeného království (tj. v Anglii, Walesu a Skotsku). Pokud má navrhovatel bydliště mimo Spojené království, nemá organizace CMS pravomoc vypočítat výživné.

15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?

Existuje-li vzájemnost, pak po zaslání žádosti do Severního Irska vystupuje centrální orgán Severního Irska jako kontaktní místo pro žadatele, právníky a cizí orgány.

Ústřední orgán pro Severní Irsko případně rovněž zajistí registraci soudního rozhodnutí a jmenování právníka jménem žadatele podle požadavků platné úpravy právní pomoci.

Ústřední orgán zpracuje vaši žádost či návrh a v případě, že jsou v pořádku, postoupí je příslušnému nižšímu/smírčímu soudu ke zpracování (ačkoli tak, jak bylo uvedeno, žádosti a návrhy podle nařízení (EU) č. 4/2009 lze podat rovněž přímo k nižšímu/smírčímu soudu). Kontaktní údaje ústředního orgánu jsou uvedeny výše.

V několika případech organizace CMS může mít pravomoc provádět výpočet výživného. Viz předchozí odpovědi a relevantní kontaktní údaje, pokud jde o situace, kdy organizace CMS nemůže přijímat žádosti.

16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?

Spojené království není vázáno Haagským protokolem z roku 2007, a tudíž se tento protokol v Severní Irsku nepoužije.

17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?

Právo Severního Irska se použije na všechny věci rozhodované v Severním Irsku.

18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?

Pro vymáhání výživného není obvykle povinné právní zastoupení a u většiny věcí nejsou stanoveny žádné poplatky.

Tam, kde je vyžadováno povinné právní zastoupení, je k dispozici právní pomoc a asistence (kapitola V), které jsou v některých případech podmíněny splněním podmínek způsobilosti z hlediska majetkových poměrů i důvodnosti; navrhovatel může mít povinnost přispět na náklady. Jako součást právní pomoci lze provést posouzení, zda povaha věci odůvodňuje podání žádosti o právní pomoc.

19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?

Právní předpisy o příslušnosti a rozhodnutích ve věcech výživného z roku 2011 The Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) umožňují uplatňovat nařízení (ES) č. 4/2009 o vyživovací povinnosti. Nařízení 3 a příloha 1 určují ústřední orgány pro Spojené království (včetně Severního Irska). Nařízení 4 a příloha 2 stanoví, které subjekty mají poskytovat informace ústředním orgánům (včetně informací o dlužníkovi), a stanoví pravidla pro řádné zpřístupňování těchto informací ústředními orgány.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 22/07/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.