V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vyživovací povinnost

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamenají pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ v praxi? Které osoby musí platit výživné jiné osobě?

Ve Skotsku v současnosti existují dva systémy pro stanovování výživného: zákon o výživném pro dítě (Child Support Act 1991) obecně získal přednost před zákonem o rodině (Family Law (Scotland) Act 1985) a přesunul výživné pro dítě z oblasti soukromého práva a jurisdikce soudů do působnosti veřejných správních orgánů.

Zákon o výživném pro dítě se však obecně uplatní pouze tehdy, když osoba mající dítě v péči, rodič neobývající společnou domácnost (dále jen „ povinný rodič“) a dítě mají obvyklé bydliště ve Spojeném království. V případě, že se neuplatní zákon o výživném pro dítě, platí starší režim obsažený v zákoně o rodině.

Podle zákona o výživném pro dítě z roku 1991 pouze „způsobilé dítě“ (takové, které má alespoň jednoho rodiče, který s ním nesdílí společnou domácnost) může získat rozhodnutí o výživném vydané organizací Child Maintenance Service. Rodič (nebo jiná oprávněná osoba) mající dítě v péči může požádat o výživné pro dítě od povinného rodiče.

Podle zákona o rodině z roku 1985 existuje vyživovací povinnost:

 • manžela vůči manželce
 • manželky vůči manželovi
 • otce či matky vůči svému dítěti
 • osoby vůči dítěti (jinému než dítěti, které je jí svěřeno do péče, tzv. „boarded out“ místním nebo veřejným orgánem nebo dobrovolnou organizací), které tato osoba přijala za vlastní.

Bývalý registrovaný partner může rovněž mít povinnost platit výživné svému bývalému registrovanému partnerovi.

2 Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? Liší se pravidla pro výživné týkající se nezletilých od pravidel týkajících se dospělých?

Podle zákona o výživném pro dítě musí být dítě:

 • mladší 16 let věku nebo
 • mladší 19 let věku a musí navštěvovat celodenní studium, které není dalším vzděláváním nebo
 • mladší 18 let věku a být způsobilé pro pracovní poměr nebo odbornou přípravu, pokud rodič stále žádá o výživné pro toto dítě.

Zákon o rodině vymezuje dítě jako:

 • osoba mladší 18 let věku nebo
 • osoba starší 18 let věku avšak mladší 25 let věku, která se „odpovídajícím a vhodným způsobem vzdělává ve vzdělávacím zařízení nebo absolvuje odbornou přípravu pro výkon povolání“.

3 Měl bych se s žádostí o výživné obrátit na příslušný orgán nebo na soud? Jaké jsou hlavní prvky tohoto postupu?

Pokud žijí oba rodiče ve Skotsku nebo v jiné části Spojeného království, podává se návrh k organizaci Child Maintenance Service. Pokud bydlí jeden z rodičů mimo Skotsko, může druhý rodič podat návrh na vydání rozhodnutí o výživném k místnímu soudu (Sheriff Court), bude však potřebovat právní poradenství ohledně podání návrhu.

4 Je možné podat žádost jménem příbuzného (pokud ano, jakého stupně) nebo jménem dítěte?

Žádost o výživné pro dítě může být podána jménem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za dítě za předpokladu, že má zákonné zmocnění nebo plnou moc. Dítě nemůže žádat o výživné samo, pokud není starší 12 let a nežije ve Skotsku.

5 Jestliže mám v úmyslu podat žalobu, jak zjistím, který soud je příslušný?

Obecně je příslušný soud (Sheriff Court), v jehož obvodu má dítě bydliště. Podrobnosti o skotských soudech lze nalézt na této internetové stránce Scottish Courts a Tribunals Service.

6 Musím jako žalobce podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, ústředního nebo místního orgánu atd.)? Pokud ne, jaké postupy se použijí?

Ano, právní poradenství poskytují právníci se specializací na rodinné právo.

7 Musím platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li mé finanční prostředky nedostačující, může mi být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů řízení?

Bude nutné zaplatit soudní poplatky a náklady právního zastoupení, lze však požádat o právní pomoc orgán Scottish Legal Aid Board.

8 Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Jak se výše výživného vypočítá? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, pokud se životní náklady nebo rodinné poměry změní? Pokud ano, jak (např. prostřednictvím systému automatické indexace)?

Soudy mohou přiznat výživné pro dítě nebo manžela. Výši výživného určuje řada faktorů, zejména příjmu povinného. Každá ze stran může usilovat o změnu stanoveného výživného návrhem k soudu. Žádosti a návrhy na stanovení výživného nemají obvykle zpětnou platnost, přestože i to je možné dle uvážení úředníka Sheriff.

9 Jak a komu bude výživné vypláceno?

Výživné pro dítě se obyčejně vyplácí rodičovi, se kterým dítě žije.

10 Neplatí-li dotčená osoba (dlužník) výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byla k placení přinucena?

Ve Skotsku je k dispozici řada způsobů, jak rozhodnutí o výživném vykonat. Patří mezi ně:

 • srážky ze mzdy
 • přikázání pohledávky u peněžního ústavu nebo z jiných zdrojů příjmů
 • obstavení pozemků a budov

Výkon rozhodnutí obyčejně provádí exekutoři (Sheriff Officers), kteří jsou nezávislými úředníky soudu.

11 Popište prosím stručně případná omezení týkající se výkonu rozhodnutí, zejména pravidla ochrany dlužníka a promlčecí a prekluzivní lhůty ve vašem systému výkonu rozhodnutí.

Vykonávací řízení ve Skotsku upravuje zákon o dlužnících z roku 1987 – Debtors (Scotland) Act 1987. Tento zákon obsahuje ustanovení o zákonných exekučních řízeních a stanoví určitou úroveň ochrany dlužníka. Zákon například omezuje výši srážek, které může zaměstnavatel dlužníkovi srazit ze mzdy.

Pro vymáhání dlužného výživného neplatí ve Skotsku žádná promlčecí lhůta. Pokud je dlužník ve Skotsku nebo má ve Skotsku majetek, bude možné splatný dluh vymoci. Pokud však skotský soud musí ve vztahu k vyživovací povinnosti uplatnit právo jiné země, použije soud příslušná pravidla práva této země.

12 Existuje nějaká organizace nebo orgán, které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

Organizace – Child Maintenance Service (když mají oba rodiče bydliště ve Spojeném království). Orgán – The Scottish Central Authority (je-li jeden rodič v zahraničí). Podrobnosti k orgánu Scottish Central Authority jsou uvedeny níže.

13 Mohou (vládní nebo soukromé) organizace zaplatit namísto dlužníka zálohu odpovídající plné výši výživného nebo jeho části?

Ne.

14 Pokud se nacházím v tomto členském státě a dlužník má bydliště v jiné zemi:

14.1 Může mi pomoci orgán nebo soukromá organizace v tomto členském státě?

Obraťte se na orgán Scottish Central Authority.

14.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit?

Scottish Government Justice Directorate

Central Authority and International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Skotsko

Tel: 00 44 131 244 3570

00 44 131 244 4829

00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 Pokud se nacházím v jiné zemi a dlužník v tomto členském státě?

15.1 Mohu svou žádost adresovat přímo orgánu nebo soukromé organizaci v tomto členském státě?

Obraťte se na ústřední orgán dotčeného členského státu. Lze se obrátit přímo na tyto orgány.

15.2 Pokud ano, jak se mohu na takový orgán nebo soukromou organizaci obrátit a jaká pomoc mi může být poskytnuta?

Viz výše.

16 Je tento členský stát vázán Haagským protokolem z roku 2007?

Ne.

17 Pokud tento členský stát není vázán Haagským protokolem z roku 2007, jaké právo bude použitelné pro pohledávku výživného podle pravidel mezinárodního práva soukromého? Jaká jsou příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého?

Zákon o rodině z roku 1985 (The Family Law (Scotland) Act 1985) se vztahuje na nařízení o vyživovací povinnosti. Příslušná pravidla mezinárodního práva soukromého jsou obsažena v právní předpisu o rodičovské péči a výživném z roku 1997 Child Care and Maintenance Rules 1997 v platném znění.

18 Jaká pravidla upravují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech v rámci EU podle struktury kapitoly V nařízení o vyživovací povinnosti?

Návrhům oprávněných osob podle článku 56 nařízení je přiznána automaticky právní pomoc, nejsou-li zjevně nepodložené.

19 Jaká opatření přijal členský stát, aby zajistil, že ústřední orgány plní činnosti popsané v článku 51 nařízení o vyživovací povinnosti?

Byla přijata dodatečná opatření, aby bylo zajištěno poskytování pomoci podle článku 51. Patřila mezi ně novelizace právních předpisů, pravidel pro soudy a ustanoveních upravující právní pomoc.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 04/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.