Underholdsbidrag

Hvis De ønsker at fremsætte en begæring om underholdsbidrag for eksempel i form af et månedligt børnebidrag fra den af forældrene, som barnet ikke bor hos, er det efter de EU-retlige regler muligt at henvende sig til domstolene i Deres bopælsstat med henblik på at få fastslået debitors forpligtelse til at betale underholdsbidrag og størrelsen heraf fastsat. Retsafgørelsen vil nemt kunne anerkendes i den anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Regler fra juni 2011

Fra den 18. juni 2011 gælder der nye regler for underholdsforpligtelser. Med disse regler indføres en retlig beskyttelse af den, der søger om underholdsbidrag, idet vedkommende får adgang til at sagsøge debitor ved domstolene i vedkommendes egen medlemsstat. I de fleste tilfælde er det desuden Haagerprotokollen fra 2007, der udpeger det lands lovgivning, der finder anvendelse på sager om underholdspligt, og alle domme om underholdspligt, der afsiges af medlemsstaternes domstole, cirkulerer frit inden for Den Europæiske Union og kan uden videre fuldbyrdes i alle medlemsstater. Personer, der er berettiget til underholdsbidrag/har pligt til at betale underholdsbidrag, har endvidere mulighed for at opnå administrativ bistand fra medlemsstaterne.

De nye regler finder anvendelse i alle 27 medlemsstater, herunder Danmark på grundlag af aftalen af 19. oktober 2005 mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Danmark anvender dog ikke visse bestemmelser, navnlig lovvalgsreglerne og reglerne om samarbejde mellem centralmyndigheder.

Med virkning fra den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere en EU-medlemsstat. Verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, vil imidlertid fortsat blive behandlet på grundlag af EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes i forbindelse med disse sager.

Reglerne fastslår også, at administrative myndigheder kan betragtes som domstole i sager om underholdspligt. Find en liste over sådanne myndigheder her PDF (242 Kb) da.

Den europæiske e-justice-portal giver dig oplysninger om anvendelsen af forordningen og et brugervenligt redskab til at udfylde formularerne. Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af bilagene til forordningen om underholdspligt, der findes på 23 sprog.

Når en person, der er bosat uden for EU, har pligt til at betale underholdsbidrag, eller er berettiget til sådanne bidrag, kan konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og protokollen om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt, eventuelt kunne benyttes til at inddrive bidragene i stater uden for EU, der er kontraherende parter i disse folkeretlige konventioner. Konventionen trådte i kraft for EU den 1. august 2014 i forhold til tredjelande, der er kontraherende parter i konventionen.

Ikke-obligatorisk standardformular til opgørelse af underholdsbidragsrestancer

Med henblik på at lette den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og den effektive udøvelse af borgernes rettigheder i hele EU har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardblanket til brug for angivelse af bidragsrestancer, hvis anvendelse ikke er obligatorisk.

Denne blanket, hvis formål er at lette inddrivelsen af bidragsrestancer, er affattet på 23 sprog. Blanketten er vedlagt en praktisk vejledning i, hvordan den skal udfyldes. Blanketten findes i følgende formater: PDF PDF (922 Kb) da og XLS Excel (460 Kb) da.

Ikke-obligatorisk standardformular til frivillige aftaler

For at lette gennemførelsen af forordningen om underholdspligt og en effektiv grænseoverskridende inddrivelse af underholdsbidrag har EJN-Civil udviklet en (ikkeobligatorisk) standardformular til frivillige aftaler.

En mindelig løsning af konflikten vil forhindre, at der anlægges retssager eller iværksættes fuldbyrdelsesforanstaltninger. Det kan bidrage til at forhindre langvarige og komplekse retssager. Denne formular vil hjælpe centralmyndighederne med at fremme mindelige aftaler mellem parterne og overvinde sprogbarriererne med henblik på at opnå frivillig betaling af underholdsbidrag. Formularen findes på 23 sprog. Formularen findes i følgende formater: PDF PDF (58 Kb) da

Sidste opdatering: 09/12/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.