Underholdsbidrag

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er den praktiske betydning af begreberne "underhold" og "underholdspligt"? Hvilke personer skal betale underholdsbidrag til en anden person?

De omhandler forældrenes fælles underholdspligt over for mindreårige børn i forhold til forældrenes økonomiske situation, uanset om forældrene er samboende eller bor hver for sig. Underholdspligten udvides til også at omfatte den tidligere ægtefælle, hvis vedkommende ikke er i stand til at forsørge sig selv med egne midler.

Bidragspligtige personer er forældre, som har underholdspligt over for deres egne børn, og/eller tidligere ægtefæller, som har indbyrdes underholdspligt, samt voksne børn, der har underholdspligt over for deres forældre, hvis disse er ude af stand til at forsørge sig selv med deres egen formue eller indkomst.

2 Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? Er der forskellige regler for underholdspligt overfor mindreårige og voksne?

Underholdspligten ophører, når barnet når myndighedsalderen, dvs. 18 år, medmindre barnet endnu ikke er selvforsørgende, når det når myndighedsalderen. Dette er tilfældet i sager, hvor barnet har en fysisk eller psykisk lidelse eller ikke kan påtage sig arbejde som følge af studier på en videregående uddannelsesinstitution eller erhvervsuddannelse, eller hvis en søn aftjener sin værnepligt.

I henhold til cypriotisk lovgivning, herunder især § 34 i lov om det indbyrdes forhold mellem forældre og deres børn,

lov nr. 216/90, har voksne børn ligeledes underholdspligt over for deres forældre.

3 Skal jeg indgive min ansøgning om bidrag til en kompetent myndighed eller en retsinstans? Hvad er hovedpunkterne i proceduren?

Der skal indgives en begæring til retten og navnlig til familiedomstolen i den retskreds, hvor du bor.

Proceduren begynder med en indledende begæring om inddrivelse af underholdsbidrag, som ledsages af sagsøgerens edsvorne erklæring, der indføres i retsprotokollen. Begæringen forkyndes for den sagsøgte (den bidragspligtige), der har ret til at udtale sig og til at indgive en indsigelse. Hvis begge sider anerkender forpligtelsen, afsiges en kendelse om underholdspligt efter gensidig aftale. Hvis ikke dette er tilfældet, berammes sagen til behandling, og retten træffer en afgørelse på baggrund af de forklaringer, som parterne afgiver.

4 Kan der indgives ansøgning om underholdsbidrag på vegne af en slægtning (hvis ja, hvor tæt skal man være beslægtet) eller et barn?

Hvis den bidragsberettigede er mindreårig (dvs. under 18 år), indgives begæringen af den bidragsberettigedes værge (f.eks. barnets mor) på vegne af og for den bidragsberettigede.

5 Hvis jeg ønsker at indbringe sagen for retten, hvordan finder jeg så ud af, hvilken ret der er kompetent?

I medfør af § 12 i familieretsloven nr. 23/90 (med ændringer) har den kompetente domstol i den retskreds, hvor den bidragspligtige eller bidragsberettigede bor, kompetence i sagen, hvis den bidragsberettigede er mindreårig (§ 12, stk. 1, litra b)). I alle tilfælde (dvs. når den bidragsberettigede er myndig), er det den kompetente domstol i den retskreds, hvor sagsøgeren (den bidragsberettigede) eller den bidragspligtige bor eller har sit forretningsmæssige hjemsted, som har kompetence i sagen (§ 12, stk. 1, litra a)).

6 Er det nødvendigt for mig som ansøger at benytte en mellemmand for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en central eller lokal myndighed etc.) Hvilke procedurer gælder, hvis dette ikke er tilfældet?

En bidragssøgende kan indbringe en sag direkte til retten eller gennem en advokat.

Med hensyn til proceduren henvises der til spørgsmål 3.

7 Skal jeg betale et gebyr for at indbringe sagen for retten? Hvis ja, hvor højt må det antages at være? Hvis mine økonomiske midler er utilstrækkelige, kan jeg så få bevilget retshjælp til at dække sagens omkostninger?

Sagsanlæg omfatter betaling af gebyrer i form af advokatsalær (hvis den bidragssøgende er repræsenteret ved en advokat) og egentlige sagsomkostninger. Størrelsen heraf er fastsat i det reglement, der regelmæssigt offentliggøres af Cyperns højesteret. De nøjagtige omkostninger afhænger af sagens varighed og/eller kompleksitet. Hvis den bidragssøgende er ubemidlet, kan vedkommende ansøge om fri proces i medfør af lov nr. 165(I)/2002 (med ændringer).

8 Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at retten vil tilkende? Hvordan beregnes bidragets størrelse? Kan rettens afgørelse ændres, hvis leveomkostningerne eller familieforholdene ændrer sig? Hvis ja, hvordan? (f.eks. ved hjælp af en automatisk indeksregulering)?

Retten pålægger forældre underholdspligt over for deres børn, børn underholdspligt over for deres forældre, og tidligere ægtefæller indbyrdes underholdspligt. Underholdsbidraget beregnes under hensyntagen til den bidragsberettigedes behov og den bidragspligtiges økonomiske situation. Underhold dækker alt, hvad der er nødvendigt for den bidragsberettigedes ophold og sociale ydelser og desuden den bidragsberettigedes eventuelle uddannelsesomkostninger (§ 37 i lov nr. 216/90).

Kendelsen om underholdspligt kan ændres af retten på begæring af den bidragssøgende (eller dennes repræsentant), hvis der sker ændringer i den bidragssøgendes leveomkostninger eller familieforhold, eller hvis den bidragspligtiges situation ændres (§ 38, stk. 1, i lov nr. 216/90).

Uanset ændrede omstændigheder eller omkostninger bestemmer loven (§ 38, stk. 2, i lov nr. 216/90), at underholdsbidraget automatisk forhøjes med 10 % hver 24. måned, medmindre andet bestemmes af retten.

9 Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

Underholdsbidraget udbetales månedligt til den bidragsberettigede eller til den bidragsberettigedes værge eller advokat ved bankoverførsel, på check eller kontant.

10 Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at tvinge en bidragspligtig (debitor), som ikke betaler frivilligt, til at betale?

Hvis den bidragspligtige i henhold til kendelsen nægter at betale underhold, inddrives underholdsbidraget på samme måde, som hvis det drejede sig om inddrivelse af tvangsbøder. Proceduren omfatter udstedelse af en arrestordre (§ 40 i lov nr. 216/90).

11 Beskriv kort eventuelle begrænsninger for tvangsfuldbyrdelsen, navnlig regler om debitorbeskyttelse og om frister og forældelse?

I henhold til § 9, stk. 3, i lov nr. 232/91 friholdes den bidragspligtige for pligten til at betale forfaldne underholdsbidrag i henhold til en kendelse om underholdspligt i en periode ud over to år.

Enhver periode, som den bidragspligtige har opholdt sig uden for Cypern, medtages ikke i beregningen af det ovenstående tidsrum.

12 Findes der en organisation eller en myndighed, som kan være behjælpelig med at inddrive underholdsbidraget?

Der findes ingen myndigheder eller organisationer af sådan art på Cypern.

13 Kan private eller offentlige organisationer helt eller delvist udbetale bidraget forskudsvist på debitors vegne?

Se ovenstående svar.

14 Hvis jeg bor i dette medlemsland, og debitor har bopæl i et andet land:

14.1 Kan jeg så få hjælp fra en myndighed eller privat organisation i det pågældende land?

Ja, i så fald kan den bidragssøgende/bidragsberettigede bede den cypriotiske centralmyndighed, dvs. justitsministeriet, om hjælp.

14.2 Hvis ja, hvordan kan jeg så komme i kontakt med den relevante myndighed eller private organisation?

Den pågældende person eller dennes advokat kan henvende sig til centralmyndigheden pr. telefon, skriftligt (pr. brev, fax eller e-mail) eller ved personligt fremmøde.

15 Hvis jeg bor i det andet land, og debitor befinder sig i dette land:

15.1 Kan jeg så sende en ansøgning direkte til en sådan myndighed eller privat organisation?

Hvis den bidragssøgende/bidragsberettigede bor i et andet land, og den bidragspligtige bor på Cypern, kan den bidragssøgende anmode justitsministeriet, dvs. centralmyndigheden, om bistand via den relevante centralmyndighed i sit bopælsland, men ikke ved direkte henvendelse til Cyperns centralmyndighed.

Alternativt kan den bidragssøgende via sin advokat anlægge sag direkte ved retten.

15.2 Hvis det er tilfældet, hvordan kan den myndighed eller private organisation kontaktes, og hvilken hjælp kan jeg få?

I det specifikke tilfælde kan centralmyndigheden kontaktes pr. telefon eller skriftligt (pr. brev, fax eller e-mail) og yde bistand ved at sende en skriftlig anmodning om underholdsbidrag til den kompetente nationale domstol.

16 Er medlemsstaten bundet af Haagerprotokollen af 2007?

Ja, Cypern har tiltrådt Haagerprotokollen fra 2007.

17 Hvis landet ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, hvilken lovgivning finder så anvendelse på kravet på underholdsbidrag i henhold til landets internationale privatret? Hvilke er de relevante internationale privatretlige regler?

Ikke relevant.

18 Hvilke regler gælder for adgangen til domstolsprøvelse i grænseoverskridende sager inden for EU i overensstemmelse med kapitel V i forordningen om underholdspligt?

Efter gennemførelsen af den nye forordning om underholdspligt (Rådets forordning (EF) nr. 4/2009) fremsendes anmodninger nu direkte til den kompetente domstol på Cypern via Cyperns centralmyndighed.

Adgangen til klage og domstolsprøvelse lettes ligeledes ved hjælp af ydelse af retshjælp i medfør af såvel national lovgivning, dvs. lov nr. 165(I)/2002, som i henhold til det relevante EU-direktiv om retshjælp i grænseoverskridende tvister.

19 Hvilke foranstaltninger har denne medlemsstat truffet for at sikre udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 51 i forordningen om underholdspligt?

For at sikre en korrekt gennemførelse af artikel 51 samarbejder centralmyndigheden tæt med andre af landets kompetente myndigheder for bl.a. at indhente de ønskede oplysninger, som f.eks. den bidragspligtiges bopæl og forretningsmæssige hjemsted, omsætning/indkomst osv., lokalisere den bidragspligtige og forkynde retsdokumenter for den bidragspligtige og oplyse de retlige myndigheder om det gyldige forkyndelsessted.

Uanset bestemmelsen om retshjælp foretages det ovenstående samt videresendelsen af anmodninger i medfør af forordning (EF) nr. 4/2009 for den bidragssøgende via centralmyndigheden, og der opstår derfor ikke spørgsmål om retshjælp.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 10/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.