På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdsbidrag

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er den praktiske betydning af begreberne "underhold" og "underholdspligt"? Hvilke personer skal betale underholdsbidrag til en anden person?

Efter gibraltarisk ret har både Magistrates' Court og Supreme Court kompetence til at træffe afgørelser vedrørende betaling af underholdsbidrag. Underholdsbidrag er generelt dækket af loven om underhold. Supreme Court kan tilkende børn, registrerede partnere, forsørgelsesberettigede og ægtefæller underholdsbidrag som led i skilsmisse- og separationssager samt i sager om omstødelse eller opløsning af ægteskab. Både Supreme Court og Magistrates' Court bevarer kompetencen til at ændre vilkårene for underholdsbidrag, der skal betales efter afsigelsen af endelig dom eller afgørelse om opløsning. Magistrates' Court har beføjelse til at træffe en afgørelse om underholdsbidrag til fordel for en hustru, en ægtemand og børn, ja endda parternes forældre, såfremt visse betingelser er opfyldt. En sådan afgørelse kan træffes på grundlag af en begæring indgivet til Magistrates' Court. Magistrates' Court har endvidere ifølge loven kompetence til at træffe afgørelse om underholdsbidrag, såfremt en samlever ikke sikrer den anden samlevers underhold.

2 Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? Er der forskellige regler for underholdspligt overfor mindreårige og voksne?

Et barn under 16 år er berettiget til at modtage underholdsbidrag. Det samme gælder et barn, der er fyldt 16 år, men er under 21 år, og som enten er under fuldtidsuddannelse eller følger en erhvervsuddannelse på fuld tid af ikke under to års varighed.

Endvidere er et barn, hvis indtjeningsevne er hæmmet på grund af sygdom eller et mentalt eller fysisk handicap, og som ikke er fyldt 21 år, ligeledes berettiget til at modtage underholdsbidrag.

3 Skal jeg indgive min ansøgning om bidrag til en kompetent myndighed eller en retsinstans? Hvad er hovedpunkterne i proceduren?

Når der søges om underholdsbidrag i tilfælde, hvor Supreme Court ikke er kompetent, skal en bidragssøgende indgive en begæring til Magistrates' Court.

Begæringer om underholdsbidrag, der udspringer af skilsmisse- og separationssager samt sager om omstødelse eller opløsning af ægteskab, bør indbringes for Supreme Court.

4 Kan der indgives ansøgning om underholdsbidrag på vegne af en slægtning (hvis ja, hvor tæt skal man være beslægtet) eller et barn?

Begæring om underholdsbidrag kan også indgives på vegne af et barn af en person, som har barnet i sin varetægt eller har forældremyndigheden over barnet. Ifølge bestemmelserne i loven om underhold kan et barn selv søge om underholdsbidrag fra en person, der har underholdspligt over for barnet.

5 Hvis jeg ønsker at indbringe sagen for retten, hvordan finder jeg så ud af, hvilken ret der er kompetent?

Udspringer kravet om underholdsbidrag af et ægteskab eller registreret partnerskab, er det sandsynligvis Magistrates' Court, der har kompetence til at behandle sagen. Hvis kravet om underholdsbidrag udspringer af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse eller opløsning af ægteskab, der henhører under Supreme Court's kompetence, er det denne ret, som skal behandle underholdssagen.

6 Er det nødvendigt for mig som ansøger at benytte en mellemmand for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en central eller lokal myndighed etc.) Hvilke procedurer gælder, hvis dette ikke er tilfældet?

En bidragssøgende kan selv anlægge sag og repræsentere sig selv i retten eller kan alternativt anmode en advokat om at optræde på sine vegne.

7 Skal jeg betale et gebyr for at indbringe sagen for retten? Hvis ja, hvor højt må det antages at være? Hvis mine økonomiske midler er utilstrækkelige, kan jeg så få bevilget retshjælp til at dække sagens omkostninger?

Der skal ikke betales noget gebyr ved anlæggelsen af en sag ved Magistrates' Court. En bidragssøgende kan derfor give møde i retten uden at skulle afholde nogen udgifter.

Ved Supreme Court skal der normalt udredes et gebyr på 150 GBP ved indgivelsen af en stævning. Ved både Magistrates' Court og Supreme Court kan den bidragssøgende modtage retshjælp på betingelse af, at han/hun underkaster sig en trangsvurdering. Ansøgning om retshjælp ved begge retter skal stiles til Supreme Court, og ansøgningsskemaer kan rekvireres på Supreme Court's dommerkontor (Registry).

8 Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at retten vil tilkende? Hvordan beregnes bidragets størrelse? Kan rettens afgørelse ændres, hvis leveomkostningerne eller familieforholdene ændrer sig? Hvis ja, hvordan? (f.eks. ved hjælp af en automatisk indeksregulering)?

Når Magistrates' Court har taget stilling til klagen, træffer den eventuelt en afgørelse om periodisk betaling (f.eks. ugentlig) til et barn, en far eller mor, partner, samlever og/eller ægtefælle af et underholdsbidrag af en rimelig størrelse afhængig af omstændighederne.

Der kan efterfølgende indgives begæring om ændring af afgørelsen om underholdsbidrag. En sådan begæring indleveres til Magistrates' Court eller Supreme Court afhængig af den enkelte sag.

Retten kan i særlige tilfælde beslutte, at underholdsbidraget skal tilbagedateres.

9 Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

Underholdsbidrag kan betales af den ene part til den anden eller kan alternativt indbetales til retten.

10 Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at tvinge en bidragspligtig (debitor), som ikke betaler frivilligt, til at betale?

En bidragsberettiget har mulighed for at begære lønindeholdelse, hvis en bidragspligtig har undladt at betale mindst to af bidragene i henhold til den oprindelige afgørelse om underholdsbidrag. Magistrates' Court har også kompetence til at afsige en fængslingskendelse og dermed sende sagsøgte i fængsel for undladelse af at følge en afgørelse om underholdsbidrag. I sådanne tilfælde giver retten dog sagsøgte mulighed for at fremlægge argumenter for, at en sådan fængslingskendelse ikke skal afsiges.

11 Beskriv kort eventuelle begrænsninger for tvangsfuldbyrdelsen, navnlig regler om debitorbeskyttelse og om frister og forældelse?

Der er ingen forældelsesfrist.

12 Findes der en organisation eller en myndighed, som kan være behjælpelig med at inddrive underholdsbidraget?

Begæringer om inddrivelse af underholdsbidrag behandles normalt af Magistrates' Court of Gibraltar, 32-36 Town Range, Gibraltar. Udspringer et krav om inddrivelse af underholdsbidrag af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse af ægteskab, skal begæringen indgives til Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Kan private eller offentlige organisationer helt eller delvist udbetale bidraget forskudsvist på debitors vegne?

Der er ingen hjemmel for dette i gibraltarisk lovgivning. Underholdsbidrag kan inddrives ved lønindeholdelse eller gennem afsigelse af en fængslingskendelse.

14 Hvis jeg bor i dette medlemsland, og debitor har bopæl i et andet land:

14.1 Kan jeg så få hjælp fra en myndighed eller privat organisation i det pågældende land?

Forespørgsler skal rettes til Magistrates' Court, 32-36 Town Range, Gibraltar, eller Supreme Court, 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Hvis ja, hvordan kan jeg så komme i kontakt med den relevante myndighed eller private organisation?

Forespørgsler kan rettes til:

Clerk of the Magistrates' Court,
Magistrates' Court,
32-36 Town Range
Gibraltar
Tlf.: +350 200 75671
Fax: +350 200 40483.

Alternativt kan forespørgsler i forbindelse med sager om underholdsbidrag ved Supreme Court rettes til:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Tlf.: +350 200 75608
Fax: +350 200 77118.

15 Hvis jeg bor i det andet land, og debitor befinder sig i dette land:

15.1 Kan jeg så sende en ansøgning direkte til en sådan myndighed eller privat organisation?

En klage indeholdende det krav, der rejses i Gibraltar, kan sendes direkte til Magistrates' Court, når de retslige betingelser er opfyldt. Alternativt kan en stævning indgives til Supreme Court's dommerkontor (Registry), hvis begæringen om underholdsbidrag udspringer af en skilsmisse- eller separationssag eller en sag om omstødelse af ægteskab.

15.2 Hvis det er tilfældet, hvordan kan den myndighed eller private organisation kontaktes, og hvilken hjælp kan jeg få?

Se det foregående spørgsmål.

16 Er medlemsstaten bundet af Haagerprotokollen af 2007?

Gibraltar er ikke bundet af Haagerprotokollen, og den gælder således ikke i Gibraltar.

17 Hvis landet ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, hvilken lovgivning finder så anvendelse på kravet på underholdsbidrag i henhold til landets internationale privatret? Hvilke er de relevante internationale privatretlige regler?

Gibraltarisk lovgivning gælder for alle sager, der afgøres i Gibraltar

18 Hvilke regler gælder for adgangen til domstolsprøvelse i grænseoverskridende sager inden for EU i overensstemmelse med kapitel V i forordningen om underholdspligt?

Denne forordning indeholder en række foranstaltninger, der sigter på at lette betaling af underholdsbidrag i grænseoverskridende situationer. Sådanne krav opstår af forpligtelsen til at hjælpe familiemedlemmer, der har behov for det. Det kan f.eks. dreje sig om underholdsbidrag til et barn eller en tidligere ægtefælle efter skilsmisse.

Forordningen finder anvendelse på underholdspligt, der følger af:

  • familieforhold
  • slægtskab
  • ægteskab eller svogerskab.

19 Hvilke foranstaltninger har denne medlemsstat truffet for at sikre udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 51 i forordningen om underholdspligt?

Loven om underhold fastsætter bestemmelser for anvendelsen af forordningen om underholdspligt. Følgende er udpeget som centralmyndighed:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tlf.: + 350 200 59267
Fax: + 350 200 59271
E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Loven om retshjælp indeholder bestemmelser om, hvilke trangskriterier og finansielle betingelser, man skal opfylde for at komme i betragtning til at få retshjælp.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 03/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.