Underholdsbidrag

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er den praktiske betydning af begreberne "underhold" og "underholdspligt"? Hvilke personer skal betale underholdsbidrag til en anden person?

I Malta betegner udtrykket "underholdsbidrag" det beløb, en debitor skylder en kreditor i henhold til en aftale om underholdsbidrag, der er opstået på baggrund af en familierelation. Når en sådan relation er formaliseret gennem ægteskab eller registreret partnerskab, er den ene part forpligtet til at forsørge den anden part.

Udtrykket "underholdsforpligtelse" betegner debitors forpligtelse til at betale underholdsbidrag til kreditor under de beskrevne omstændigheder. Underholdsforpligtelsen foreligger, uanset om underholdsbidragets størrelse er fastsat, og uanset om det bliver betalt.

I henhold til artikel 3B i den maltesiske Civil Code er ægtefæller og tidligere ægtefæller forpligtet til at forsørge hinanden, og forældre er forpligtet til at forsørge deres børn. I henhold til artikel 4 i den maltesiske Civil Unions Act har parterne i et registreret partnerskab samme rettigheder og forpligtelser som parterne i et ægteskab, og de er derfor forpligtet til at forsørge hinanden, også efter at partnerskabet er ophørt, medmindre der foreligger en gyldig grund til ikke at betale underholdsbidrag. Børn er i henhold til artikel 8 i Civil Code i særlige tilfælde forpligtet til at forsørge deres forældre eller andre slægtninge i opstigende linje, hvis disse er har behov for det.

2 Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? Er der forskellige regler for underholdspligt overfor mindreårige og voksne?

Overordnet set forsørges børn, indtil de fylder 16 år. I henhold til artikel 3B, stk. 2, i Civil Code, er forældre dog forpligtet til at forsørge deres børn, indtil de fylder 23 år, hvis de stadig går i skole og er i gang med at tage en uddannelse på fuld tid. Af samme artikel fremgår det også, at forældre skal forsørge deres børn, hvis de lider af et fysisk eller psykisk handicap som defineret i den maltesiske lov om lige muligheder, Equal Opportunities (Persons with Disability) Act.

3 Skal jeg indgive min ansøgning om bidrag til en kompetent myndighed eller en retsinstans? Hvad er hovedpunkterne i proceduren?

For at opnå en afgørelse om et underholdsbidrags størrelse, og hvor ofte det skal betales, skal der indgives en begæring til Civil Court (Family Section).

Proceduren starter med, at retten udpeger en retsmægler, som derefter indkalder parterne (eller deres repræsentanter) til et møde i retten. På dette møde vil retsmægleren forsøge at hjælpe parterne med at indgå forlig. Hvis parterne når til enighed om et udkast til en aftale om underholdsbidrag, sender retsmægleren en kopi af udkastet til dommeren ved den relevante Family Court. Retten gennemgår aftalen, og hvis den mener, at den ikke vil være til skade for nogen af parterne, herunder den person, som skal modtage underholdsbidraget, godkender den aftalen, hvorefter parterne kan underskrive den i nærværelse af en notar.

Hvis parterne ikke i løbet af mæglingsproceduren når til enighed om et udkast til en aftale om underholdsbidrag, meddeler retsmægleren dommeren ved den relevante Family Court dette, hvorefter der indledes en retssag. I sådanne tilfælde hører Family Court indlæg fra begge parters advokater og træffer afgørelse i sagen.

Mæglingsproceduren er gratis for parterne, og de behøver ikke at være repræsenteret ved en advokat. Ikke desto mindre er det altid tilrådeligt at søge juridisk bistand, inden man indgår en aftale af denne art. I modsætning hertil indebærer en retssag både advokat og advokatsalær, medmindre man søger om og får tildelt retshjælp.

4 Kan der indgives ansøgning om underholdsbidrag på vegne af en slægtning (hvis ja, hvor tæt skal man være beslægtet) eller et barn?

En begæring om underholdsbidrag kan indgives af både kreditor, dennes repræsentant og et barns værge. Den person, som har forældremyndighed over barnet, kan anmode om børnebidrag.

5 Hvis jeg ønsker at indbringe sagen for retten, hvordan finder jeg så ud af, hvilken ret der er kompetent?

Ifølge den maltesiske Legal Notice 396 fra 2003 (Subsidiary Legislation 12.19) er den kompetente domstol i familiesager Civil Court (Family Section). Det er således Civil Court (Family Section), der træffer afgørelse om størrelsen af det underholdsbidrag, der skal betales (medmindre parterne er nået til enighed om en aftale i en mæglingsprocedure).

Hvis en debitor undlader at betale underholdsbidrag, kan kreditor melde dette til politiet, som så kan indlede en straffesag mod debitor. Sådanne sager anlægges ved Court of Magistrates (Criminal Judicature).

6 Er det nødvendigt for mig som ansøger at benytte en mellemmand for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en central eller lokal myndighed etc.) Hvilke procedurer gælder, hvis dette ikke er tilfældet?

For at anlægge en retssag om underholdsbidrag fra udlandet på baggrund af forordning (EF) 4/2009 skal man rette henvendelse til Malta Central Authority (Maltas centrale myndighed), som derefter iværksætter en mæglingsprocedure eller alternativt indleder en retssag ved Civil Court (Family Section), hvis det skønnes nødvendigt.

Den centrale myndighed hjælper også kreditor med at melde sagen til politiet, så der kan indledes en straffesag, hvis det skulle blive nødvendigt.

7 Skal jeg betale et gebyr for at indbringe sagen for retten? Hvis ja, hvor højt må det antages at være? Hvis mine økonomiske midler er utilstrækkelige, kan jeg så få bevilget retshjælp til at dække sagens omkostninger?

I overensstemmelse med forordning (EF) 4/2009 anlægges sager vedrørende børnebidrag af den centrale myndighed uden omkostninger for kreditor.

Når det drejer sig om ægtefællebidrag, yder den centrale myndighed gratis bistand til ægtefællen i sagen, f.eks. i forbindelse med retsmægling ved Family Court. Hvis retsmæglingen ikke lykkes, skal kreditor opsøge en privatpraktiserende advokat, som kan repræsentere den pågældende ved de maltesiske domstole. Retsgebyrer og advokatsalærer fremgår af bilag A til den maltesiske Code of Organization and Civil Procedure (Chapter 12 i Laws of Malta). Hvis en person, som indgiver begæring om ægtefællebidrag, er berettiget til retshjælp efter maltesisk lovgivning, bistås den pågældende af den centrale myndighed.

8 Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at retten vil tilkende? Hvordan beregnes bidragets størrelse? Kan rettens afgørelse ændres, hvis leveomkostningerne eller familieforholdene ændrer sig? Hvis ja, hvordan? (f.eks. ved hjælp af en automatisk indeksregulering)?

Beregningen af underholdsbidragets størrelse afhænger af en række kriterier og af den domstol, der træffer afgørelse i sagen. Selv om der ikke findes nogen formel for beregning af underholdsbidrag, tager Civil Court (Family Section) følgende faktorer i betragtning:

i. debitors og kreditors og/eller deres børns levestandard

ii. hvorvidt et øget bidrag er påkrævet som følge af handicap eller særlige behov hos et barn og

iii. hvorvidt debitor har samkvem med børnene.

En domstolsafgørelse kan tages op til fornyet overvejelse, men det er svært at få ændret en afgørelse om underholdsbidrag, især hvis omstændighederne er uændrede. Hvis omstændighederne ændrer sig (f. eks. hvis et øget bidrag er påkrævet, som følge af at et barn bliver langtidssyg, eller der sker en markant ændring i debitors løn), kan retten ændre betingelserne for underholdsbidraget.

Family Court vil normalt kræve, at underholdsbidraget øges én gang om året i takt med den nationale inflationsrate. På samme måde indsættes der normalt en klausul om en forhøjelse af underholdsbidraget i takt med inflationsraten i aftaler om underholdsbidrag, der er indgået i en mæglingsprocedure.

9 Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

Debitor kan betale underholdsbidraget direkte til kreditor i form af kontanter, check eller bankoverførsel. Alternativt kan retten beslutte, at det skyldige underholdsbidrag skal trækkes fra debitors løn og sendes direkte til kreditor. Sidstnævnte mulighed anvendes normalt, når debitor gentagne gange ikke betaler underholdsbidraget.

Hvis den centrale myndighed bliver anmodet om at indlede en retssag på vegne af kreditor, vil myndigheden forsøge at opfordre debitor til at sende pengene direkte til kreditor. Hvis debitor nægter at betale, indbringes sagen for domstolene.

I sådanne tilfælde anmoder den centrale myndighed retten om at udstede påbud om, at debitors bankkonti spærres, indtil pengene er overført til kreditor.

10 Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at tvinge en bidragspligtig (debitor), som ikke betaler frivilligt, til at betale?

Den centrale myndighed vil benytte sig af alle de retsmidler, som er tilgængelige ifølge maltesisk lov. Den centrale myndighed sender først et brev til debitor om, at der vil blive anlagt retssag mod den pågældende, hvis ikke underholdsbidraget betales. Hvis dette ikke har nogen effekt, anmoder den centrale myndighed kreditor om at udfærdige en beediget erklæring, hvorefter sagen overdrages til det maltesiske politi med henblik på anlæggelse af en straffesag.

Om nødvendigt hjælper den centrale myndighed kreditor med at finde en advokat, enten en af myndighedens egne advokater eller via retshjælpen, som kan bistå med at anlægge et civilt søgsmål med henblik på betaling af restancer. Hvis debitor i sådanne tilfælde har en indtægt, kan der fremsættes en anmodning til retten om, at en del af indtægten tilbageholdes og overføres direkte til kreditor. Hvis debitor har værdifulde aktiver, men ingen indtægt, kan retten realisere aktiverne og overføre pengene til den centrale myndighed, som derefter udbetaler dem til kreditor.

11 Beskriv kort eventuelle begrænsninger for tvangsfuldbyrdelsen, navnlig regler om debitorbeskyttelse og om frister og forældelse?

Den foreskrevne periode for anlæggelse af en straffesag mod en debitor, som har misligholdt sine betalingsforpligtelser, er seks (6) måneder. Hvis kreditor ikke inden for seks måneder efter, at underholdsbidraget skulle have været betalt, foretager politianmeldelse, mister vedkommende retten til at anlægge straffesag.

I henhold til artikel 2156 i Civil Code er forældelsesfristen for sager om manglende betaling af underholdsbidrag fem år.

12 Findes der en organisation eller en myndighed, som kan være behjælpelig med at inddrive underholdsbidraget?

Maltas centrale myndighed bistår:

a. kreditorer bosat uden for Malta, som ønsker at sagsøge en debitor i Malta, med at finde og anlægge retssag mod debitor (sådanne anmodninger betegnes "indgående sager")

b. kreditorer bosat i Malta, som ønsker at sagsøge en debitor i udlandet, ved at anmode den udenlandske centrale myndighed om at finde og sagsøge debitor.

13 Kan private eller offentlige organisationer helt eller delvist udbetale bidraget forskudsvist på debitors vegne?

Nej, det er ikke muligt.

14 Hvis jeg bor i dette medlemsland, og debitor har bopæl i et andet land:

14.1 Kan jeg så få hjælp fra en myndighed eller privat organisation i det pågældende land?

Hvis kreditor er bosiddende i Malta, og debitor er bosiddende i en anden medlemsstat, kan kreditor anmode Maltas centrale myndighed om at samarbejde med den centrale myndighed i den anden medlemsstat med henblik på at finde, kontakte og informere debitor om dennes forpligtelse til at betale underholdsbidrag.

Hvis der ikke foreligger nogen afgørelse vedrørende størrelsen af det skyldige underholdsbidrag, kontakter Maltas centrale myndighed den centrale myndighed i den anden medlemsstat for at få domstolene eller de administrative myndigheder der til at træffe afgørelse herom.

Herefter kontakter Maltas centrale myndighed den udenlandske centrale myndighed for at få oplysninger om, hvordan det bedst sikres, at afgørelsen om underholdsbidraget fuldbyrdes, i tilfælde af at debitor ikke betaler frivilligt.

14.2 Hvis ja, hvordan kan jeg så komme i kontakt med den relevante myndighed eller private organisation?

Kontaktoplysningerne for Maltas centrale myndighed findes på webstedet for Det Europæiske Civilretlige Atlas.

15 Hvis jeg bor i det andet land, og debitor befinder sig i dette land:

15.1 Kan jeg så sende en ansøgning direkte til en sådan myndighed eller privat organisation?

I grænseoverskridende sager om underholdsbidrag hjælper Maltas centrale myndighed kreditoren i udlandet med at sikre, at underholdsforpligtelsen opfyldes. I sådanne sager repræsenterer Maltas centrale myndighed kreditor over for alle andre administrative myndigheder eller over for domstolene, afhængigt af sagens karakter. Maltas centrale myndighed vil i så fald kræve, at de nødvendige blanketter udfyldes, og kan også kræve en tilladelse fra kreditor, før der indledes en retssag.

I sager om ægtefællebidrag ydes der kun retshjælp til kreditor, hvis denne opfylder de samme kriterier for retshjælp som personer bosiddende i Malta.

15.2 Hvis det er tilfældet, hvordan kan den myndighed eller private organisation kontaktes, og hvilken hjælp kan jeg få?

Kontaktoplysningerne for Maltas centrale myndighed findes på webstedet for det Europæiske Civilretlige Atlas. Den centrale myndighed varetager de funktioner, der er nærmere beskrevet i spørgsmål 21, i) til j), nemlig at opspore debitor, sikre, at der foreligger en afgørelse, som kan fuldbyrdes over for debitor (eller i modsat fald hjælpe kreditor med opnå en afgørelse), og bistå kreditor med at fuldbyrde en sådan afgørelse.

16 Er medlemsstaten bundet af Haagerprotokollen af 2007?

Ja, Malta er bundet af Haagerprotokollen af 2007.

17 Hvis landet ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, hvilken lovgivning finder så anvendelse på kravet på underholdsbidrag i henhold til landets internationale privatret? Hvilke er de relevante internationale privatretlige regler?

Ikke relevant.

18 Hvilke regler gælder for adgangen til domstolsprøvelse i grænseoverskridende sager inden for EU i overensstemmelse med kapitel V i forordningen om underholdspligt?

Maltas centrale myndighed tilbyder gratis vejledning til personer, som henvender sig til myndigheden i grænseoverskridende sager om underholdsbidrag. Når henvendelsen kommer fra en person, der bor i udlandet, sørger den centrale myndighed for, at den pågældende får den fornødne støtte, afhængig af hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis henvendelsen vedrører personlig støtte, sørger den centrale myndighed for, at den pågældende får den nødvendige rådgivning og vejledning.

Hvis henvendelsen vedrører betaling af børnebidrag, sørger den centrale myndighed for, at der indledes en retssag mod debitor uden omkostninger for kreditor.

I situationer hvor en kreditor bosat i Malta anmoder Maltas centrale myndighed om at inddrive underholdsbidrag fra udlandet, bistår den centrale myndighed den pågældende med at anlægge sag ved domstolene og tager kontakt til den udenlandske centrale myndighed for at blive orienteret om sagens udfald og drøfte mulighederne for inddrivelse af det skyldige underholdsbidrag.

19 Hvilke foranstaltninger har denne medlemsstat truffet for at sikre udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 51 i forordningen om underholdspligt?

For at sikre at Maltas centrale myndighed afsender og modtager de relevante begæringer, tager kontakt til debitor, behandler kreditors anmodning og holder den udenlandske centrale myndighed orienteret om udviklingen i sagen, tildeles der en sagsbehandler til hver enkelt sag. Sagsbehandleren bistås af advokater med mange års erfaring i familie- og forvaltningssager.

I udgående sager kommunikerer sagsbehandleren direkte med kontaktpersonen i Malta og den centrale myndighed i udlandet. Kommunikationen foregår normalt via e-mail og/eller almindelig post. I visse situationer sker henvendelse til den udenlandske centrale myndighed eller kreditor dog også pr. telefon. I indgående sager bestræber Maltas centrale myndighed sig på at holde kreditor informeret om al kommunikation mellem de centrale myndigheder.

Nedenfor angives nogle af de foranstaltninger, der træffes i de nævnte situationer:

a) når omstændighederne kræver det, at yde eller lette ydelsen af retshjælp: Den centrale myndighed kan om nødvendigt antage en advokat til at repræsentere kreditor eller beslutte, at kreditor skal bistås af en retshjælpsadvokat eller en anden advokat, alt efter sagens omstændigheder

b) at hjælpe med at finde debitor eller kreditor, særligt i henhold til artikel 61, 62 og 63 i forordningen. Under sådanne omstændigheder foretager den centrale myndighed først indledende søgninger i offentligt tilgængelige databaser efter den pågældendes registrerede adresser og kontaktoplysninger. Hvis den centrale myndighed modtager yderligere oplysninger, foretages der søgninger i overensstemmelse hermed, og andre offentlige myndigheder kontaktes for at indhente oplysninger om debitors aktiver

c) at bistå med at indhente relevante oplysninger om debitors eller kreditors indkomst og, om nødvendigt, andre økonomiske forhold, herunder placeringen af aktiver, særligt i henhold til artikel 61, 62 og 63 i forordningen. Den centrale myndighed kontakter det statslige beskæftigelseskontor, for at fastslå om den pågældende p.t. er i arbejde eller ikke. Den centrale myndighed kontakter det statslige beskæftigelseskontor, for at fastslå om den pågældende p.t. er i arbejde eller ikke. Hvis der anlægges en retssag mod debitor, vil den centrale myndighed foreslå, at kreditors advokat anmoder retten om at indkalde andre offentlige myndigheder som f.eks. skattemyndighederne, lokaler banker eller enhver anden relevant myndighed med henblik på afgivelse af vidneudsagn om debitors indtægter og aktiver

d) at tilskynde til mindelige løsninger med henblik på at opnå frivillig betaling af underholdsbidrag, hvor det er hensigtsmæssigt ved hjælp af mægling, forlig eller tilsvarende procedurer. Før en retssag indledes, kontakter den centrale myndighed debitor for at tilskynde til en mindelig løsning, idet det forklares, at dette altid er i den pågældendes bedste interesse. Hvis der er en god chance for mægling, overgiver den centrale myndighed sagen til professionelle mæglere. Hvis det omvendt er usandsynligt, at der kan opnås en mindelig løsning, indledes der en retssag

e) at lette den løbende fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag, herunder eventuelle restancer Den centrale myndighed kan indlede eller foreslå, at der indledes en retssag mod debitor med det formål at realisere debitors eventuelle aktiver eller opnå en kendelse om tilbageholdelse af en del af den pågældendes løn

f) at lette inddrivelse og hurtig overførsel af underholdsbidrag. Den centrale myndighed indleder en retssag og anmoder retten om at afsige kendelse om, at debitor skal betale direkte til kreditor. Hvis debitor undlader at betale, vil den centrale myndighed i tilfælde af børnebidrag kræve, at retten udsteder påbud om, at debitors aktiver beslaglægges og realiseres, og at provenuet heraf sendes til kreditor. I tilfælde af ægtefællebidrag bistår den centrale myndighed kreditor med at inddrive dette, enten med hjælp fra en privatpraktiserende advokat eller via retshjælpssystemet

g) at lette fremskaffelsen af dokumentation eller andre beviser, med forbehold af forordning (EF) nr. 1206/2001. Hvis de dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige i sagen, allerede er offentligt tilgængelige, indhenter den centrale myndighed disse oplysninger og videregiver dem til kreditor. Hvis oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige, sendes der en særlig anmodning til den myndighed eller enhed, som ligger inde med oplysningerne. Hvis oplysningerne ikke kan gøres tilgængelige, kan den centrale myndighed anmode retten om at afsige kendelse om, at oplysningerne stilles til rådighed, afhængigt af sagens omstændigheder

h) at yde bistand til at få fastslået slægtskab, hvis dette er nødvendigt med henblik på inddrivelse af underholdsbidraget. Den centrale myndighed vejleder kreditor i den juridiske proces med at få fastslået slægtskab og informerer kreditor om de private ydelser, der kræves i en sådan proces, navnlig dem, der vedrører DNA-test, hvor det er relevant.

Om nødvendigt hjælper Maltas centrale myndighed den udenlandske kreditor med at tage kontakt til en person, som kan repræsentere den pågældende. Alternativt kan det være nødvendigt at afgøre spørgsmålet om slægtskab i retten, i hvilket tilfælde den centrale myndighed blot sikrer, at sagen bliver indbragt for retten, hvorefter retten træffer afgørelse i sagen

i) at anlægge eller lette anlæggelsen af sager med henblik på at opnå nødvendige foreløbige stedlige foranstaltninger, der skal sikre resultatet af en verserende anmodning om underholdsbidrag. Hvis den centrale myndighed har mistanke om, at en debitor forsøger at forværre sin økonomiske stilling, sørger den centrale myndighed for at begære de nødvendige forbud nedlagt, så debitor afskæres fra at formøble sin formue til skade for kreditor

j) at lette forkyndelsen af dokumenter, med forbehold af forordning (EF) nr. 1393/2007. Hvis der er behov for yderligere oplysninger om debitor, og sådanne oplysninger på lovlig vis kan indhentes og videregives af en hvilken som helst privatperson i Malta, beder den centrale myndighed sit personale om at indhente sådanne oplysninger. Oplysningerne kan indhentes hos offentlige eller private enheder.

Når der er behov for det, skal den centrale myndighed samarbejde med de relevante fremsendende og modtagende instanser i henhold til forordning (EF) 1393/2007, med henblik på at sikre behørig forkyndelse af bestemte dokumenter.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.