På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdsbidrag

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er den praktiske betydning af begreberne "underhold" og "underholdspligt"? Hvilke personer skal betale underholdsbidrag til en anden person?

En forælder kan betale underholdsbidrag for sine børn eller et barn i familien til en person, der har barnet i sin varetægt. En af parterne i et ægteskab eller registreret partnerskab kan også betale underholdsbidrag til den anden.

Forældre kan betale underholdsbidrag til deres børn eller ethvert andet af familiens børn til den forælder eller person, som har barnet/børnene i sin varetægt. Betalingen kan enten ske via retten eller ved hjælp af den lovbestemte børnebidragsordning (den administrative ordning, som er oprettet ved lov i Nordirland).

Den lovbestemte børnebidragsordning består af to organisationer, Child Maintenance Service (CMS), under Department of Communities, og Child Maintenance Choices. For at benytte børnebidragsordningen skal de involverede personer (forældre eller den person, som har barnet/børnene i sin varetægt, og børn) have sædvanligt opholdssted i Det Forenede Kongerige.

Børnebidrag kan også betales af forældre, der lever adskilt fra deres børn, via CMS. CMS træffer afgørelse om børnebidrag gennem en administrativ proces og ikke ad retslig vej – hvis barnet er under 16 år eller er under 20 år og følger en fuldtidsuddannelse, som ikke er en videregående uddannelse (stadig går i skole eller følger undervisningen på en tilsvarende uddannelsesinstitution), eller er under 20 år og bor sammen med en forælder, der har søgt børnebidrag for dem.

Bidraget udbetales til den pågældende forælder eller den person, som har barnet i sin varetægt. En hvilken som helst af forældrene eller den person, som har barnet i sin varetægt, kan indgive en ansøgning til CMS. Beløbet beregnes af CMS. Den ugentlige betaling erlægges af den ikkesamlevende forælder enten direkte til den forælder eller den person, som har barnet i sin varetægt (såkaldt Direct Pay), eller ved anvendelse af CMS' Collect and Pay-tjeneste mod et gebyr (se nedenfor).

Ifølge anordning (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980) kan en ægtefælle anmode retten om at træffe en afgørelse om økonomisk støtte, og ifølge anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978) kan en ægtefælle ansøge om økonomisk støtte, mens en retssag om skilsmisse eller separation verserer. Retten kan træffe afgørelse om, at der skal udbetales periodiske beløb enten til den bidragssøgende eller til et barn. Som alternativ hertil kan retten træffe afgørelse om, at der skal udredes en affindelsessum.

2 Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? Er der forskellige regler for underholdspligt overfor mindreårige og voksne?

I henhold til anordning (Nordirland) af 1991 om børnebidrag (Child Support (Northern Ireland) Order 1991) kan et barn modtage underholdsbidrag, hvis det er under 16 år eller er under 20 år og følger en fuldtidsuddannelse, som ikke er en videregående uddannelse (stadig går i skole eller følger undervisningen på en tilsvarende uddannelsesinstitution).

Ifølge anordning (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje kan retten normalt ikke træffe afgørelse om økonomisk støtte til et barn, der er fyldt 18 år. Men dette kan dog ske i visse tilfælde, hvis der er "særlige omstændigheder", eller hvis barnet modtager undervisning på en uddannelsesinstitution eller følger en faglig uddannelse, uanset om det også har eller vil få lønnet arbejde.

Ifølge anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager kan et barn modtage underholdsbidrag, indtil det er fyldt 16 år (eller 18 år, hvis det stadig er under fuldtidsuddannelse). Retten kan forlænge betalingen af underholdsbidrag, hvis uddannelsen fortsættes efter, at barnet er fyldt 18 år, eller hvis der er særlige omstændigheder, som kræver, at underholdsbidraget opretholdes.

3 Skal jeg indgive min ansøgning om bidrag til en kompetent myndighed eller en retsinstans? Hvad er hovedpunkterne i proceduren?

Når forældre i Nordirland bliver separeret, skal de, før de kan søge via CMS, kontakte Child Maintenance Choices for rådgivning og information, så de kan få hjælp til at få en effektiv løsning vedrørende underholdsbidrag til deres familie. Dette kan enten være en såkaldt "familiebaseret aftale", som er en aftale mellem forældrene, eller en ansøgning til CMS. Forældre kan ikke få adgang til CMS, medmindre de først har talt med Child Maintenance Choices.

Hvis forældrene beslutter, at de ikke kan indgå en familiebaseret aftale, kan forældrene anmode CMS om at beregne bidraget. Underholdsbidraget beregnes som en procentdel af den betalende ikkesamlevende forælders indkomst i forhold til det antal børn, der skal betales for.

Hvis den pågældende forælder ønsker, at CMS opkræver og videresender underholdsbidraget, skal der betales et gebyr. Hvis forældrene accepterer at betale til hinanden direkte (Direct Pay), skal der ikke betales et gebyr. Brugere af CMS, der ønsker, at CMS foretager betalingen ved hjælp af Collect and Pay-tjenesten, skal betale opkrævningsgebyrer. For den ikkesamlevende forælder betyder dette yderligere 20 % ud over betalingen af det sædvanlige børnebidrag. Den forælder, der har barnet/børnene i sin varetægt, får trukket 4 % fra det modtagne børnebidrag. Opkrævningsgebyrer kan undgås med en familiebaseret aftale eller ved at betale med Direct Pay.

Den ikkesamlevende forælder skal desuden betale et gebyr til CMS, hvis CMS skal træffe fuldbyrdelsesforanstaltninger, dvs. retskendelser mod en ikkesamlevende forælder, der ikke har betalt et forfaldent børnebidrag.

Du kan gennem Nordirlands kompetente myndighed søge retten om underholdsbidrag, hvis du eller dine børn har en retsafgørelse om underholdsbidrag mod en person, der opholder sig i Nordirland, eller et andet land eller område, der har en gensidig aftale med Det Forenede Kongerige vedrørende underholdspligt, eller ønsker at anlægge en retssag om underholdsbidrag i et andet land eller område, der har en gensidig aftale om underholdsbidrag med Det Forenede Kongerige.

Hvis ansøgningen om fuldbyrdelse af en eksisterende underholdsafgørelse indgives i henhold til forordning (EU) nr. 4/2009, kan ansøgningen også indgives direkte til Magistrates Court i Nordirland.

Hovedelementerne i proceduren gør det muligt i relevante henseender at:

  • registrere en retsafgørelse i Nordirland og fuldbyrde den
  • registrere en nordirsk retsafgørelse andre steder og fuldbyrde den
  • anlægge sag i Nordirland (bl.a. ansøge om en foreløbig foranstaltning)
  • anlægge sag eller registrere en retsafgørelse uden for Nordirland (bl.a. ansøge om en foreløbig foranstaltning).

Hvis du allerede har en vurdering fra CMS i Nordirland, skal du først kontakte dem for at få bekræftet, at de kan anlægge en fuldbyrdelsessag på dine vegne med denne kompetence.

4 Kan der indgives ansøgning om underholdsbidrag på vegne af en slægtning (hvis ja, hvor tæt skal man være beslægtet) eller et barn?

Hvad angår børnebidrag kan f.eks. en ven, en slægtning eller en advokat indgive begæring på vegne af en forælder eller en person, som har barnet i sin varetægt. Den forælder eller person, som har barnet i sin varetægt, skal da bemyndige dem til at gøre dette, medmindre de allerede har en bemyndigelse, f.eks. i form af en fuldmagt.

I Nordirland kan der ikke indgives begæring på vegne af et barn, da børn ikke selv kan anmode om underholdsbidrag.

En begæring i Nordirland om gensidig inddrivelse af underholdsbidrag kan kun indgives på vegne af en anden person, når den relevante internationale konvention om gensidig fuldbyrdelse af underholdsafgørelser giver mulighed herfor.

5 Hvis jeg ønsker at indbringe sagen for retten, hvordan finder jeg så ud af, hvilken ret der er kompetent?

Den relevante retskreds afgøres ved henvisning til tre forvaltningsretlige afdelinger i Nordirland. Sager kan indbringes for en hvilken som helst forvaltningsretlig afdeling, men de indbringes sædvanligvis for afdelingen i den retskreds, hvor parterne (eller den ene part) har bopæl. Centralmyndigheden i Nordirland (Central Authority for Northern Ireland) kan være behjælpelig med oplysninger om den relevante afdeling.

Kontaktoplysninger for lokale justitskontorer i Nordirland findes på den nordirske domstolsstyrelses websted Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

6 Er det nødvendigt for mig som ansøger at benytte en mellemmand for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en central eller lokal myndighed etc.) Hvilke procedurer gælder, hvis dette ikke er tilfældet?

En ansøgning om børnebidrag er en administrativ proces, der håndteres af CMS inden for Nordirland og Det Forenede Kongerige.

Bidragssøgende, der ønsker gensidig fuldbyrdelse af en retsafgørelse om underholdsbidrag, behøver ikke hyre en advokat for at anmode retten om at inddrive underholdsbidrag inden for rammerne af de forskellige internationale konventioner og overenskomster.  En anmodning fra et andet land vil af centralmyndigheden i Nordirland blive fremsendt til familieretten i det område, hvor den bidragsskyldige har bopæl, eller til stævningsdomstolen.

Rettens medarbejdere kan hjælpe med at udfylde de nødvendige formularer, men kan ikke tilbyde juridisk rådgivning, og det kan derfor være tilrådeligt for en bidragssøgende at sikre sig bistand fra en familieretsadvokat. Law Society of Northern Ireland (tlf.: +44 28 9023 1614) kan oplyse navne på advokater, der kan yde rådgivning og bistand i sager om børnebidrag.

7 Skal jeg betale et gebyr for at indbringe sagen for retten? Hvis ja, hvor højt må det antages at være? Hvis mine økonomiske midler er utilstrækkelige, kan jeg så få bevilget retshjælp til at dække sagens omkostninger?

Den administrative proces i forbindelse med fuldbyrdelse eller opnåelse af gensidige afgørelser om underholdsbidrag er gratis i Nordirland.

En bidragssøgende kan dog pådrage sig sagsomkostninger, hvis en af parterne benytter en advokat, og sagen kommer for retten. Omkostningerne vil naturligvis variere, og en bidragssøgende kan søge om at få retshjælp til at dække juridisk rådgivning og bistand og fremskaffelse af oplysninger om sine ressourcer, dvs. den bidragssøgendes disponible indkomst og disponible kapital. Bestemmelserne om retshjælp er omfattet af anordningen (Nordirland) af 2003 om juridisk rådgivning og bistand (Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003). De typiske omkostninger og udgifter kan være:

  • almindelige retsgebyrer
  • eventuelle uinddrivelige sagsomkostninger
  • inddrivelsesomkostninger.

8 Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at retten vil tilkende? Hvordan beregnes bidragets størrelse? Kan rettens afgørelse ændres, hvis leveomkostningerne eller familieforholdene ændrer sig? Hvis ja, hvordan? (f.eks. ved hjælp af en automatisk indeksregulering)?

Hvad angår inddrivelse af underholdsbidrag kan retten træffe afgørelse om betaling af børnebidrag, ægtefællebidrag eller børnebidrag/ægtefællebidrag. Retten kan træffe afgørelse om periodiske betalinger, udredning af en affindelsessum, forligsbetalinger og betalinger med sikkerhedsstillelse. Retten kan i særlige tilfælde beslutte, at underholdsbidraget skal tilbagedateres. Der vil blive taget hensyn til alle forhold i den enkelte sag ved afgørelse af spørgsmålet om tilbagedatering og fastsættelse af betalingens størrelse. Der kan til enhver tid indgives begæring til domstolene om ændring af en afgørelse om underholdsbidrag.

9 Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

De personer, der er berettiget til at modtage underholdsbidrag, er nævnt under spørgsmål 1 ovenfor.

Inden for Nordirland og Det Forenede Kongerige foretager CMS kun beregninger i forbindelse med Direct Pay-tjenesten og Collect and Pay-tjenesten. Med den første mulighed beregner CMS det underholdsbidrag, der skal betales, og forældrene sørger indbyrdes for direkte betalinger mellem sig. Med den anden mulighed opkræver CMS det korrekte beløb fra den ikkesamlevende forælder. Når forældrene betaler eller modtager børnebidrag via Collect and Pay-tjenesten, betaler de hver især et gebyr pr. overførsel.

Ifølge anordningen (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980) kan retten afgøre, at den bidragspligtige skal betale underholdsbidraget direkte til den bidragsberettigede eller til en opkrævningsmyndighed (normalt en sekretær ved underretten).

10 Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at tvinge en bidragspligtig (debitor), som ikke betaler frivilligt, til at betale?

For personer, der benytter sig af Collect and Pay-tjenesten, træffer CMS de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den ikkesamlevende forælder betaler det skyldige børnebidrag. CMS har en række beføjelser til rådighed.  Det kan bl.a. tilbageholde beløbet direkte i løn og bankkonti og gå rettens vej (inddrivelse). Om nødvendigt kan CMS i ekstreme tilfælde anmode retten om at fratage en misligholdende ikkesamlevende forælder kørekortet eller idømme ham/hende en frihedsstraf.

Ifølge anordning (Nordirland) af 1980 om den indre retspleje og anordning (Nordirland) af 1978 om ægteskabssager kan en part anmode retten om at træffe afgørelse om inddrivelse af alle udestående beløb. Retten har en række beføjelser til rådighed. Den kan bl.a. tilbageholde beløbet direkte i lønnen (afgørelse om træk på lønsedlen).

11 Beskriv kort eventuelle begrænsninger for tvangsfuldbyrdelsen, navnlig regler om debitorbeskyttelse og om frister og forældelse?

En anmodning om fuldbyrdelse af en retsafgørelse om underholdsbidrag truffet uden for Nordirlands kompetenceområde kan indgives inden udløbet af en frist på tre år fra datoen for manglende betalinger eller inden udløbet af en længere forældelsesfrist, der er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor afgørelsen er truffet.

12 Findes der en organisation eller en myndighed, som kan være behjælpelig med at inddrive underholdsbidraget?

CMS i Nordirland kan inddrive skyldige beløb for forældre, der bruger den lovbestemte Collect and Pay-tjeneste.

Anmodninger om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til forordning (EF) nr. 4/2009 kan indgives direkte til Magistrates Court i Nordirland eller kan indgives til retten af centralmyndigheden i Nordirland. Alle ansøgninger om inddrivelse af internationale underholdsbidrag, skal sendes til centralmyndigheden i Nordirland.

13 Kan private eller offentlige organisationer helt eller delvist udbetale bidraget forskudsvist på debitors vegne?

CMS må kun videregive beløb, som den modtager i de sager, den administrerer. Det kan ikke betale underholdsbidraget eller en del af det selv eller på vegne af den ikkesamlevende forælder.

Centralmyndigheden i Nordirland (REMO) kan ikke tage ansvar for betalinger i henhold til forordning (EF) nr. 4/2009.

14 Hvis jeg bor i dette medlemsland, og debitor har bopæl i et andet land:

14.1 Kan jeg så få hjælp fra en myndighed eller privat organisation i det pågældende land?

Den bidragsberettigede kan kontakte REMO-kontoret under den irske domstolsstyrelse, der fungerer som centralmyndighed i Nordirland under forskellige gensidige internationale ordninger om underholdsbidrag.

Lokale justitskontorer kan bistå en person med at udfylde en ansøgning, men de kan ikke yde juridisk rådgivning. Hvor det er relevant, sender justitskontoret begæringen til centralmyndigheden i Nordirland, som kontrollerer den og videresender den til centralmyndigheden i den anmodede medlemsstat.

Yderligere oplysninger findes på NI Direct-webstedets sider om REMO.

Hvad angår børnebidrag, er det kun muligt for CMS at fastsætte et bidrag i tilfælde, hvor den ikkesamlevende forælder har bopæl i en anden del af Det Forenede Kongerige (nemlig England, Wales eller Skotland) eller arbejder uden for Det Forenede Kongerige for en arbejdsgiver, hvis lønregnskab er baseret i Det Forenede Kongerige.

14.2 Hvis ja, hvordan kan jeg så komme i kontakt med den relevante myndighed eller private organisation?

Centralmyndigheden (REMO) kan kontaktes ved at skrive til:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Tlf.: 0300 200 7812 (i Det Forenede Kongerige)

+44 28 9049 5884 (fra udlandet)

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktoplysninger for lokale justitskontorer i Nordirland findes på den nordirske domstolsstyrelses websted Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Rådgivningslinjen vedrørende børnebidrag (Child Maintenance Choices) kan kontaktes på: 0800 028 7439 (i Det Forenede Kongerige), +44 800 028 7439 (fra udlandet). (Bemærk, at dette nummer kun kan bruges kl. 9.00-17.00, mandag til fredag).

Generelle forespørgsler kan rettes til: 0845 608 0022 (i Det Forenede Kongerige) eller 0345 608 0022 (i Det Forenede Kongerige) og +44 845 608 0022 (fra udlandet) eller +44 345 608 0022 (fra udlandet). Linjerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-20.00 og lørdag kl. 9.00-17.00.

15 Hvis jeg bor i det andet land, og debitor befinder sig i dette land:

15.1 Kan jeg så sende en ansøgning direkte til en sådan myndighed eller privat organisation?

En bidragssøgende i et andet land skal normalt først kontakte den udpegede centralmyndighed i det pågældende land for at få klarlagt, hvorvidt der findes en gensidig ordning. Er dette ikke tilfældet, kan den bidragssøgende anlægge sag i Nordirland. I så fald bør den bidragssøgende kontakte Law Society of Northern Ireland (tlf.: +44 28 9023 1614), som kan oplyse navne på advokater, der kan yde rådgivning og bistand i sager om børnebidrag.

Hvis der er indgået en aftale, kan anmodninger om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til forordning (EF) nr. 4/2009 indgives direkte til retten eller indbringes for retten af centralmyndigheden i Nordirland. Ansøgninger i henhold til andre gensidige aftaler skal fremsendes til centralmyndigheden.

Under disse omstændigheder har CMS kun kompetence til at fastsætte et underholdsbidrag, hvis den bidragssøgende og barnet har bopæl andetsteds i Det Forenede Kongerige (dvs. England, Wales eller Skotland). Er den bidragssøgende bosat uden for Det Forenede Kongerige, har CMS ingen kompetence til at fastsætte et underholdsbidrag.

15.2 Hvis det er tilfældet, hvordan kan den myndighed eller private organisation kontaktes, og hvilken hjælp kan jeg få?

Foreligger der en gensidig ordning, optræder den nordirske centralmyndighed som kontaktpunkt for bidragssøgende, advokater og udenlandske myndigheder, når der er fremsendt en ansøgning til Nordirland.

Den nordirske centralmyndighed vil også, hvor det er relevant, sørge for, at en retsafgørelse registreres, og for, at der udpeges en advokat for den bidragssøgende, såfremt betingelserne for at få bevilget retshjælp er til stede.

Centralmyndigheden behandler ansøgningen og vil, såfremt den er korrekt, videresende den til den relevante Magistrates Court (ansøgninger i henhold til forordning (EU) nr. 4/2009 kan dog, som nævnt, også indgives direkte til Magistrates Court). Kontaktoplysninger for centralmyndigheden i Nordirland er anført ovenfor.

CMS kan i begrænsede situationer fastsætte et underholdsbidrag. Se tidligere svar med hensyn til situationer, hvor en ansøgning ikke kan antages af CMS, og de dertilhørende kontaktoplysninger.

16 Er medlemsstaten bundet af Haagerprotokollen af 2007?

Det Forenede Kongerige ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, og den gælder således ikke i Nordirland.

17 Hvis landet ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, hvilken lovgivning finder så anvendelse på kravet på underholdsbidrag i henhold til landets internationale privatret? Hvilke er de relevante internationale privatretlige regler?

Lovgivningen i Nordirland gælder for alle sager, der afgøres i Nordirland.

18 Hvilke regler gælder for adgangen til domstolsprøvelse i grænseoverskridende sager inden for EU i overensstemmelse med kapitel V i forordningen om underholdspligt?

Der kræves normalt ikke advokatbistand til inddrivelse af underholdsbidrag og i de fleste tilfælde heller ikke gebyr.

I de tilfælde, hvor bistand fra en advokat er påkrævet, er der mulighed for retshjælp (kapitel V), som dog i visse tilfælde er betinget af en forudgående trangsvurdering; den bidragssøgende vil eventuelt blive afkrævet et bidrag. Som led i retshjælpen kan der foretages en vurdering for at afgøre, om sagens karakter betyder, at der bør søges om fuld retshjælp.

19 Hvilke foranstaltninger har denne medlemsstat truffet for at sikre udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 51 i forordningen om underholdspligt?

De britiske bekendtgørelser Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 (SI 1484/2011) støtter anvendelsen af forordning (EF) 4/2009. Centralmyndighederne for Det Forenede Kongerige (inkl. Nordirland) er udpeget i Regulation 3 og Schedule 1. Regulation 4 og Schedule 2 fastlægger, hvilke organer der skal give oplysninger til centralmyndighederne (bl.a. oplysninger om den bidragsskyldige), og hvilke regler der gælder for centralmyndighedernes korrekte videregivelse af disse oplysninger.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 22/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.