På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdsbidrag

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er den praktiske betydning af begreberne "underhold" og "underholdspligt"? Hvilke personer skal betale underholdsbidrag til en anden person?

I Skotland findes der i øjeblikket to systemer for fastsættelse af underholdsbidrag: lov om børnebidrag af 1991 (Child Support Act 1991) har i almindelighed fået forrang frem for familieloven (Skotland) af 1985 (Family Law (Scotland) Act 1985) og har flyttet børnebidrag fra det privatretlige domæne og domstolenes kompetenceområde til den offentlige sektor.

Lov om børnebidrag finder dog normalt kun anvendelse på tilfælde, hvor den person, der har barnet i sin varetægt, den ikkesamlevende forælder og barnet har sit sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige. I de tilfælde, hvor loven af 1991 ikke finder anvendelse, gælder den ældre ordning, som er indeholdt i familieloven (Skotland) af 1985.

I henhold til lov om børnebidrag af 1991 kan alene et "kvalificeret barn" (et barn, der har mindst én ikkesamlevende forælder) få tilkendt et børnebidrag af Child Maintenance Service. En forælder (eller anden kvalificeret person), som har et barn i sin varetægt, kan søge om børnebidrag fra den ikkesamlevende forælder.

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 kan et børnebidrag alene udredes af:

 • en ægtemand til sin ægtefælle
 • en hustru til sin ægtefælle
 • en far eller mor til barnet
 • en person til et barn (som ikke er anbragt i pleje hos den pågældende af en lokal eller anden offentlig myndighed eller frivillig organisation), som er blevet accepteret af den pågældende som værende medlem af familien.

Det kan også være nødvendigt for en tidligere registreret partner at betale underholdsbidrag til den anden tidligere partner.

2 Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? Er der forskellige regler for underholdspligt overfor mindreårige og voksne?

Ifølge lov om børnebidrag af 1991 skal et barn:

 • være under 16 år eller
 • være under 19 år og følge en fuldtidsuddannelse, der ikke er en videregående uddannelse, eller
 • være under 18 år og under enten en erhvervs- eller ungdomsuddannelse på det tidspunkt, hvor forælderen ansøger om børnebidrag.

I henhold til familieloven (Skotland) af 1985 defineres et barn normalt som:

 • en person under 18 år eller
 • en person over 18 år, men under 25 år, der "på rimelig og hensigtsmæssig vis følger undervisningen på en uddannelsesinstitution eller en erhvervsuddannelse".

3 Skal jeg indgive min ansøgning om bidrag til en kompetent myndighed eller en retsinstans? Hvad er hovedpunkterne i proceduren?

Hvis begge forældre befinder sig i Skotland eller i en anden del af Det Forenede Kongerige, indgives begæringen til Child Maintenance Service. Hvis en af forældrene er bosiddende uden for Skotland, kan den anden forælder rette henvendelse til sin lokale Sheriff Court for at få en retsafgørelse om underholdsbidrag, men det er nødvendigt at søge juridisk rådgivning om, hvordan man gør dette.

4 Kan der indgives ansøgning om underholdsbidrag på vegne af en slægtning (hvis ja, hvor tæt skal man være beslægtet) eller et barn?

En begæring om underholdsbidrag kan indgives på vegne af en forælder eller en person, som har ansvar for barnet, forudsat at ansøgeren har fået bemyndigelse til det eller har fuldmagt. Et barn kan ikke selv anmode om underholdsbidrag, medmindre barnet er over 12 år og bor i Skotland.

5 Hvis jeg ønsker at indbringe sagen for retten, hvordan finder jeg så ud af, hvilken ret der er kompetent?

Sheriff Court i den retskreds, hvor barnet opholder sig, vil normalt være kompetent. Nærmere oplysninger om de skotske domstole kan findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

6 Er det nødvendigt for mig som ansøger at benytte en mellemmand for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en central eller lokal myndighed etc.) Hvilke procedurer gælder, hvis dette ikke er tilfældet?

Ja, der skal søges juridisk rådgivning hos en familieretsadvokat.

7 Skal jeg betale et gebyr for at indbringe sagen for retten? Hvis ja, hvor højt må det antages at være? Hvis mine økonomiske midler er utilstrækkelige, kan jeg så få bevilget retshjælp til at dække sagens omkostninger?

Der skal betales retsafgifter og advokatsalær, men du kan søge om retshjælp hos det skotske retshjælpsråd: Scottish Legal Aid Board.

8 Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at retten vil tilkende? Hvordan beregnes bidragets størrelse? Kan rettens afgørelse ændres, hvis leveomkostningerne eller familieforholdene ændrer sig? Hvis ja, hvordan? (f.eks. ved hjælp af en automatisk indeksregulering)?

Domstolene kan træffe afgørelser om børne- eller ægtefællebidrag. Bidragets størrelse ifølge retsafgørelsen bestemmes af en række faktorer, herunder navnlig betalerens indkomst. Begge parter kan anmode om ændring af en retsafgørelse om børnebidrag ved henvendelse til retten. Krav om børne- eller ægtefællebidrag har normalt kun tilbagevirkende kraft til datoen for indgivelsen af begæringen, medmindre Sheriff Court træffer anden afgørelse.

9 Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

Børnebidrag vil normalt blive betalt til den af forældrene, som barnet bor hos.

10 Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at tvinge en bidragspligtig (debitor), som ikke betaler frivilligt, til at betale?

Der findes en række fuldbyrdelsesmetoder i Skotland. De omfatter:

 • arrest i løn
 • arrest i midler fra bankkonti og andre kilder
 • forbud mod at råde over fast ejendom ved salg eller pantsætning

Fuldbyrdelsesforanstaltninger træffes generelt af Sheriff Officers (fogeder), som er uafhængige retsembedsmænd.

11 Beskriv kort eventuelle begrænsninger for tvangsfuldbyrdelsen, navnlig regler om debitorbeskyttelse og om frister og forældelse?

Fuldbyrdelsesprocedurerne i Skotland er fastsat i den skotske lov om debitorer af 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987). Loven indeholder bestemmelser om fuldbyrdelsesprocedurer og sikrer beskyttelse af den bidragspligtige. F.eks. begrænser loven det beløb, en arbejdsgiver kan fratrække i den bidragspligtiges løn.

Der er ingen forældelsesfrist for inddrivelse af skyldige underholdsbidrag i Skotland. En eventuel gæld vil kunne inddrives, så længe den bidragspligtige er i Skotland eller har aktiver i Skotland, som der kan gøres udlæg i. Såfremt en skotsk domstol skal anvende et andet lands lovgivning i forbindelse med underholdspligt, skal den anvende det pågældende lands relevante retsregler.

12 Findes der en organisation eller en myndighed, som kan være behjælpelig med at inddrive underholdsbidraget?

Child Maintenance Service (når begge forældre er bosiddende i Det Forenede Kongerige). Den skotske centralmyndighed (når en af forældrene er i udlandet). Nærmere oplysninger om den skotske centralmyndighed er angivet nedenfor.

13 Kan private eller offentlige organisationer helt eller delvist udbetale bidraget forskudsvist på debitors vegne?

Nej.

14 Hvis jeg bor i dette medlemsland, og debitor har bopæl i et andet land:

14.1 Kan jeg så få hjælp fra en myndighed eller privat organisation i det pågældende land?

Du skal henvende dig til den skotske centralmyndighed.

14.2 Hvis ja, hvordan kan jeg så komme i kontakt med den relevante myndighed eller private organisation?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew's House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3GD
Skotland

Tlf.: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 Hvis jeg bor i det andet land, og debitor befinder sig i dette land:

15.1 Kan jeg så sende en ansøgning direkte til en sådan myndighed eller privat organisation?

Du skal henvende dig til den berørte medlemsstats centralmyndighed. Hver myndighed kan kontaktes direkte.

15.2 Hvis det er tilfældet, hvordan kan den myndighed eller private organisation kontaktes, og hvilken hjælp kan jeg få?

Jf. ovenfor.

16 Er medlemsstaten bundet af Haagerprotokollen af 2007?

Nej.

17 Hvis landet ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, hvilken lovgivning finder så anvendelse på kravet på underholdsbidrag i henhold til landets internationale privatret? Hvilke er de relevante internationale privatretlige regler?

Den skotske familielov af 1985 gælder for underholdsbidrag. Tilsvarende internationale privatretlige regler er indeholdt i bestemmelserne om børnepasning og børnebidrag Child Care and Maintenance Rules 1997 med senere ændringer.

18 Hvilke regler gælder for adgangen til domstolsprøvelse i grænseoverskridende sager inden for EU i overensstemmelse med kapitel V i forordningen om underholdspligt?

Ansøgninger fra bidragsberettigede i henhold til artikel 56 i bekendtgørelsen imødekommes automatisk med hensyn til retshjælp, medmindre ansøgningen anses for åbenbart grundløs.

19 Hvilke foranstaltninger har denne medlemsstat truffet for at sikre udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 51 i forordningen om underholdspligt?

Der er truffet yderligere foranstaltninger til at sikre, at der kan ydes bistand i overensstemmelse med artikel 51. Dette omfattede ændringer af lovgivningen, retsreglerne og bestemmelserne om retshjælp.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 04/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.