Καταβολή διατροφής

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η διατροφή χρησιμεύει για την κάλυψη όλων των εύλογων, άρα απαραίτητων και συνηθισμένων, υλικών αναγκών εν προκειμένω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε συνθήκες διαβίωσης. Περιλαμβάνονται ειδικότερα η τροφή, ο ρουχισμός, η κατοικία (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας), η ιατρική και υγειονομική περίθαλψη και η παροχή πρόσθετων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η αναψυχή και η ψυχαγωγία, οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, η επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) καθώς και η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Η διατροφή δεν περιλαμβάνει τις εισφορές για τη δημιουργία πλούτου ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Η υποχρέωση διατροφής σημαίνει την υποχρέωση παροχής εύλογης διατροφής. Η έκταση της εκάστοτε αξίωσης διατροφής εξαρτάται αφενός από τις συγκεκριμένες ανάγκες του δικαιούχου διατροφής και αφετέρου από τη χρηματοδοτική ικανότητα του υπόχρεου.

Υποχρέωση διατροφής έχουν

  • οι γονείς προς τα τέκνα και τα εγγόνια τους
  • τα τέκνα προς τους γονείς και τους παππούδες τους
  • οι σύζυγοι και οι σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, αμοιβαία

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ένα τέκνο έχει δικαίωμα διατροφής έως ότου αποκτήσει ικανότητα αυτοδιατροφής.

Διαφορές μεταξύ των αξιώσεων διατροφής ανηλίκων και ενηλίκων υπάρχουν κατά κύριο λόγο κατά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Οι αξιώσεις διατροφής πρέπει να προβάλλονται στο δικαστήριο.

Στη διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, οι σύζυγοι και οι σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης προβάλλουν τις αξιώσεις τους μέσω αγωγής. Το δικαστήριο, στην πράξη μονομελές, εκδίδει απόφαση κατόπιν αποδεικτικής διαδικασίας. Επιπλέον, σε σχέση με διαδικασία διατροφής, διαζυγίου ή λύσης μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διατροφή. Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά κατόπιν διαδικασίας πιστοποίησης.

Η αξίωση για διατροφή των τέκνων —αυτό ισχύει και για τα ενήλικα τέκνα— προβάλλεται σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο κηδεμονίας (Pflegschaftsgericht), στην πράξη ένας δικαστικός υπάλληλος (Rechtspfleger), εκδίδει απόφαση κατόπιν αποδεικτικής διαδικασίας. Επιπλέον, ένα τέκνο σε σχέση με μια διαδικασία διατροφής μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διατροφή. Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά κατόπιν διαδικασίας πιστοποίησης. Το ανήλικο τέκνο μπορεί επίσης να ζητήσει προσωρινή διατροφή ανεξάρτητα από τη διαδικασία διατροφής.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Η αίτηση για τον καθορισμό ή την επιβολή της εφαρμογής της διατροφής ανήλικων τέκνων μπορεί να υποβληθεί από τους νόμιμους εκπροσώπους, δηλαδή τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την επιμέλεια. Με τη συγκατάθεσή τους, το τέκνο μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων (Kinder- und Jugendhilfeträger).

Ειδάλλως, για την εκπροσώπηση σε διαδικασίες διατροφής απαιτείται πληρεξούσιο ή ειδική νομική εκπροσώπηση (Erwachsenenvertreter).

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Η αρμοδιότητα για τα θέματα που αφορούν τη διατροφή ρυθμίζεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου για τη δικαστική δικαιοδοσία (Jurisdiktionsnorm — JN), το δικαστήριο κηδεμονίας (Pflegschaftsgericht) είναι εξίσου αρμόδιο για την απόφαση σχετικά με τις νόμιμες αξιώσεις διατροφής του ανήλικου τέκνου. Για τις νόμιμες αξιώσεις διατροφής άλλων συγγενικών προσώπων σε ευθεία γραμμή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του δικαιούχου διατροφής. Αυτό εξαρτάται από την κατοικία ή τον συνήθη τόπο διαμονής.

Σύμφωνα με το άρθρο 76a του JN, για τη διατροφή συζύγων ή καταχωρισμένων συντρόφων αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί διαδικασία διαζυγίου ή λύσης. Εάν δεν εκκρεμεί τέτοια διαδικασία, η αρμοδιότητα διέπεται από τη γενική δικαιοδοσία του εναγομένου (άρθρα 65-71 του JN).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ); Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Διατροφή τέκνων: Οι διάδικοι δεν χρειάζεται να εκπροσωπούνται στο πρωτοδικείο. Ωστόσο, αν επιθυμούν να εκπροσωπούνται, αυτό είναι δυνατό σε διαδικασίες των οποίων το αντικείμενο διαφοράς υπερβαίνει σε χρήμα ή αξία τα 5.000 ευρώ μόνο από δικηγόρο [σχετική υποχρέωση δικηγόρου· άρθρο 101 παράγραφος 1 του νόμου περί εκούσιας δικαιοδοσίας (Außerstreitgesetz — AußStrG)]. Στη διαδικασία ενδίκων μέσων υπάρχει απόλυτη υποχρέωση δικηγόρου.

Διατροφή συζύγων ή καταχωρισμένων συντρόφων: Οι διάδικοι δεν χρειάζεται να εκπροσωπούνται στο πρωτοδικείο. Ωστόσο, αν επιθυμούν να εκπροσωπούνται, αυτό είναι δυνατό σε διαδικασίες των οποίων το αντικείμενο διαφοράς υπερβαίνει σε χρήμα ή αξία τα 5.000 ευρώ μόνο από δικηγόρο [σχετική υποχρέωση δικηγόρου· άρθρο 29 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ (Zivilprozessordnung — ZPO)]. Στη διαδικασία ενδίκων μέσων υπάρχει απόλυτη υποχρέωση δικηγόρου.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Ο προσδιορισμός των δικαστικών εξόδων για διαδικασίες διατροφής εξαρτάται από την αξία του ποσού της διατροφής που έχει επιδικαστεί. Επομένως, ως βάση προσδιορισμού χρησιμεύει το ποσό που έχει επιδικαστεί επί αξιώσεως διατροφής κατά το παρελθόν. Για την επιδίκαση μελλοντικής διατροφής, πρέπει να γίνει δεκτό το ισοδύναμο της ετήσιας απόδοσης. Αν η αξίωση αναγνωριστεί για χρόνο συντομότερο του ενός έτους, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συνολικό ποσό ως βάση προσδιορισμού [σημείωση 1 στην κλίμακα εξόδων (Tarifpost — TP) 7 του νόμου για τα δικαστικά έξοδα (Gerichtsgebührengesetz — GGG) για τη διαδικασία διατροφής τέκνων· άρθρο 15 παράγραφος 5 του GGG για τις διαδικασίες σχετικά με τη διατροφή συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης].

Όσον αφορά το ύψος, γίνεται διάκριση μεταξύ των διαδικασιών που αφορούν τη διατροφή τέκνων σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός και των διαδικασιών που αφορούν τη διατροφή του συζύγου ή του καταχωρισμένου συντρόφου αφετέρου.

Στη διαδικασία που αφορά τη διατροφή τέκνων, ο ανήλικος που υποβάλλει αίτηση (ηλικίας κάτω των 18 ετών) απαλλάσσεται από τα σχετικά τέλη.

Για ενήλικους αιτούντες, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα για αποφάσεις καθώς και για συμβιβασμούς σχετικά με την αξίωση διατροφής ανέρχονται στο 0,5 % της αξίας του επιδικασμένου ποσού (TP 7 του GGG). Το τέλος αυτό καταβάλλεται από τον υπόχρεο διατροφής. Εάν βάσει νέας αίτησης αυξηθεί ένα ποσό διατροφής που έχει ήδη επιδικαστεί ή αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, πρέπει να θεωρηθεί ως βάση το ποσό της διαφοράς μεταξύ του χορηγηθέντος ποσού και του ποσού που έχει επιδικαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Παράδειγμα: επιδικάζεται μελλοντική μηνιαία διατροφή ύψους 250 ευρώ

Κατ’ αποκοπήν έξοδα 15,00 ευρώ (250,00 * 12 * 0,05 ευρώ)

Αν ένας ενήλικος υπόχρεος διατροφής υποβάλλει αίτημα για μείωση του ποσού διατροφής, τότε τα (σταθερά) κατ’ αποκοπήν έξοδα ανέρχονται σε 15,00 ευρώ. Δεν καταβάλλονται, αν γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του αιτούντος για μείωση της διατροφής (σημείωση 3 στην TP 7 του GGG).

Σε διαδικασίες που αφορούν τη διατροφή του συζύγου ή του καταχωρισμένου συντρόφου εφαρμόζεται η κλίμακα εξόδων 1 του GGG. Τα κατ’ αποκοπήν έξοδα καταβάλλονται μόνον για την αγωγή ως αίτηση εισαγωγής της διαδικασίας και κλιμακώνονται ανάλογα με τη βάση προσδιορισμού. Τα έξοδα σύμφωνα με την κλίμακα εξόδων 1 του GGG παρατίθενται κατωτέρω (κατάσταση στις 4/5/2023):

Αξία του επίδικου αντικειμένου — ύψος των εξόδων

έως 150 ευρώ — 25 ευρώ

από 150 ευρώ έως 300 ευρώ — 48 ευρώ

από 300 ευρώ έως 700 ευρώ — 68 ευρώ

από 700 ευρώ έως 2.000 ευρώ — 114 ευρώ

από 2.000 ευρώ έως 3.500 ευρώ — 182 ευρώ

από 3.500 ευρώ έως 7.000 ευρώ — 335 ευρώ

από 7.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ — 792 ευρώ

από 35.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ — 1.556 ευρώ

Στην αστική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 73 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), η νομική βοήθεια (νομική συνδρομή) πρέπει να εγκριθεί κατόπιν αιτήσεως, στον βαθμό που ένας διάδικος δεν είναι σε θέση να επωμιστεί τα έξοδα της εκτέλεσης της διαδικασίας χωρίς επηρεασμό της απαραίτητης διατροφής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του AußStrG, αυτές οι διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται στη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως στη διαδικασία σχετικά με τη διατροφή τέκνων).

Η απαραίτητη διατροφή βρίσκεται θεωρητικά μεταξύ του στατιστικού μέσου εισοδήματος ενός μισθωτού και του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Θεωρείται ότι επηρεάζεται αν ο διάδικος και η οικογένειά του που δικαιούται διατροφή δεν θα ήταν σε θέση να διάγουν λιτό βίο εν προκειμένω λαμβάνονται υπόψη τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ή η δυνατότητα αποταμίευσης ποσών, αν η διαδικασία έχει παρατεταμένη διάρκεια. Είναι επίσης δυνατή η μερική νομική βοήθεια.

Η νομική βοήθεια χορηγείται μόνον εφόσον η επιδιωκόμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη ή αντίκρουση της αγωγής δεν εμφανίζονται εμφανώς κακόπιστες ή μάταιες. Η υπηκοότητα του διαδίκου δεν έχει σημασία.

Η νομική βοήθεια περιλαμβάνει ειδικότερα την προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή των δικαστικών εξόδων και των εξόδων για μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και διερμηνείς, αλλά και των εξόδων ταξιδίου του διαδίκου, εφόσον απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Αν η εκπροσώπηση από δικηγόρο επιβάλλεται από τον νόμο (όπως στη διαδικασία των ενδίκων μέσων) ή κρίνεται απαραίτητη από τις περιστάσεις της υπόθεσης, διατίθεται αυστριακός δικηγόρος προσωρινά δωρεάν. Η δραστηριότητα του δικηγόρου περιλαμβάνει επίσης την παροχή νομικών συμβουλών πριν από τη διαδικασία, ενόψει της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Το άρθρο 71 του ΚΠολΔ ορίζει ότι ο διάδικος που απολαμβάνει νομική βοήθεια υποχρεούται να καταβάλει πλήρως ή μερικώς εκ των υστέρων τα ποσά από την καταβολή των οποίων είχε αρχικά απαλλαχτεί και τα οποία δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, καθώς και για την αμοιβή σύμφωνα με το τιμολόγιο του δικηγόρου που του διατέθηκε, εφόσον και μόλις είναι σε θέση να το πράξει χωρίς επηρεασμό της απαραίτητης διατροφής. Μετά την παρέλευση τριών ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν μπορεί πλέον να επιβληθεί η υποχρέωση για την εκ των υστέρων πληρωμή. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκ των υστέρων πληρωμή, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο, ορίζοντας εύλογη προθεσμία, την παροχή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων εύλογων αποδεικτικών στοιχείων.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Το δικαστήριο ορίζει τη διατροφή ως παροχή σε χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο ο γονέας που διατηρεί το νοικοκυριό στο οποίο φροντίζει το τέκνο συμβάλλει στη διατροφή. Ο άλλος γονέας υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή σε μετρητά.

Το ύψος της διατροφής του τέκνου εξαρτάται από τη χρηματοδοτική ικανότητα των γονέων και τις ανάγκες του τέκνου και προσδιορίζεται κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τη μέθοδο των ποσοστών που αναπτύχθηκε από τη νομολογία ως οδηγός, ο υπόχρεος διατροφής

  • για τέκνα κάτω των 6 ετών πρέπει να καταβάλλει το 16 %,
  • για τέκνα μεταξύ 6 και 10 ετών το 18 %,
  • για τέκνα μεταξύ 10 και 15 ετών το 20 % και
  • για τέκνα άνω των 15 ετών το 22 %

του (καθαρού) εισοδήματός του μηνιαίως. Αν ο ίδιος υπόχρεος διατροφής έχει πολλές υποχρεώσεις διατροφής, λαμβάνονται υπόψη με τη μείωση του σχετικού ποσοστού. Για κάθε επιπλέον τέκνο που δικαιούται διατροφή ηλικίας κάτω των 10 ετών αφαιρείται 1 ποσοστιαία μονάδα, για κάθε τέκνο άνω των 10 ετών 2 ποσοστιαίες μονάδες και για σύζυγο που δικαιούται διατροφή αφαιρούνται 0 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το ατομικό του εισόδημα.

Σύμφωνα με τη νομολογία, εφαρμόζεται διακοπή της διατροφής (το αποκαλούμενο όριο πολυτέλειας) για τις αξιώσεις διατροφής περίπου στο διπλάσιο έως τριπλάσιο των μέσων βασικών αναγκών που αναπτύχθηκαν από τη νομολογία. Αυτό το ποσό επανεκτιμάται ετησίως και ανέρχεται, από την 1/1/2023, μηνιαίως για τα τέκνα στα ποσά του ακόλουθου πίνακα:

Βασικές ανάγκες

Σύμφωνα με τον Danninger (ÖA 1972, 17), υπολογισμένες από το περιφερειακό πολιτικό δικαστήριο Βιέννης (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

(Ποσά σε €)

Έτη

από 0 ετών

από 3 ετών

από 6 ετών

από 10 ετών

από 15 ετών

από 19 ετών
από το 2022: από 20 ετών

από 1/1/2023 έως 31/12/2023

320

320

410

500

630

720

από 1/1/2022 έως 31/12/2022

290

290

370

450

570

650

από 1/7/2021 έως 31/12/2021

219

282

362

414

488

611

από 1/7/2020 έως 30/6/2021

213

274

352

402

474

594

από 1/7/2019 έως 30/6/2020

212

272

350

399

471

590

από 1/7/2018 έως 30/6/2019

208

267

344

392

463

580

από 1/7/2017 έως 30/6/2018

204

262

337

385

454

569

από 1/7/2016 έως 30/6/2017

200

257

331

378

446

558

από 1/7/2015 έως 30/6/2016

199

255

329

376

443

555

από 1/7/2014 έως 30/6/2015

197

253

326

372

439

550

από 1/7/2013 έως 30/6/2014

194

249

320

366

431

540

από 1/7/2012 έως 30/6/2013

190

243

313

358

421

528

από 1/7/2011 έως 30/6/2012

186

238

306

351

412

517

από 1/7/2010 έως 30/6/2011

180

230

296

340

399

501

από 1/7/2009 έως 30/6/2010

177

226

291

334

392

492

από 1/7/2008 έως 30/6/2009

176

225

290

333

391

491

από 1/7/2007 έως 30/6/2008

171

217

281

322

378

475

από 1/7/2006 έως 30/6/2007

167

213

275

315

370

465

από 1/7/2005 έως 30/6/2006

164

209

270

309

363

457

από 1/7/2004 έως 30/6/2005

160

204

264

302

355

447

από 1/7/2003 έως 30/6/2004

157

200

258

296

348

438

Τα ποσά από το 1972 έως το 2002 βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα: Βασικές ανάγκες 1972-2002

Η διατροφή των συζύγων ή των καταχωρισμένων συντρόφων όταν υφίσταται ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης εξαρτάται επίσης από τη χρηματοδοτική ικανότητα του υπόχρεου διατροφής και τις ανάγκες του δικαιούχου διατροφής και προσδιορίζεται κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τη μέθοδο των ποσοστών που αναπτύχθηκε από τη νομολογία ως οδηγός, η αξίωση διατροφής του συζύγου με τα μικρότερα εισοδήματα προσδιορίζεται ως το 40 % του οικογενειακού εισοδήματος (καθαρό εισόδημα των δύο συζύγων) μείον το ατομικό εισόδημα. Εάν ένας σύζυγος διατηρεί το νοικοκυριό χωρίς ατομικό εισόδημα, του χρεώνεται το ένα τρίτο (33 %) του καθαρού εισοδήματος του συζύγου που έχει εισόδημα. Λαμβάνονται υπόψη άλλες υποχρεώσεις επιμέλειας (μέσω μειώσεων στα ποσοστά).

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων στην αρχή του κάθε μήνα [άρθρο 1418 του Αστικού Κώδικα (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch — ABGB)· άρθρο 70 του νόμου περί γάμου (Ehegetz)· άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου περί του συμφώνου συμβίωσης (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG)]. Είναι καταβλητέα στον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του [γονέα, εκπρόσωπο ενηλίκου (Erwachsenenvertreter)].

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Μετά τον προσδιορισμό της διατροφής στην αρχική διαδικασία, μπορεί να κινηθεί εκτέλεση (αναγκαστική εκτέλεση) κατά του οφειλέτη σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πρέπει να παραμένει στον οφειλέτη (στη διαδικασία εκτέλεσης: υπόχρεος) το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης (ακατάσχετο απαλλασσόμενο ποσό). Το ύψος του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης (Existenzminimum) προσδιορίζεται σύμφωνα με διάφορους παράγοντες και προσαρμόζεται ετησίως. Σύμφωνα με το άρθρο 291b του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung — ΕΟ), σε περίπτωση εκτέλεσης λόγω νόμιμης υποχρέωσης διατροφής, στον υπόχρεο πρέπει να παραμένει μόνο το 75 % του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Από τη διαφορά μεταξύ αυτού του μειωμένου επιπέδου διαβίωσης και του κανονικού επιπέδου διαβίωσης πρέπει να ικανοποιούνται προκαταβολικά οι τρέχουσες νόμιμες αξιώσεις διατροφής, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάσχεσης που δικαιολογείται γι’ αυτές, ανάλογα με το ύψος της τρέχουσας μηνιαίας καταβολής διατροφής. Σε αυτό το θέμα οι πιστωτές διατροφής έχουν προτεραιότητα.

Τα δικαστικά χρέη, δηλαδή οι (ληξιπρόθεσμες) αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης [Judikatschulden], παραγράφονται σε 30 έτη και, ως εκ τούτου, μπορούν να επιβληθούν δικαστικά εντός αυτής της προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν ειδικές προθεσμίες παραγραφής για την εκτέλεση αξιώσεων διατροφής.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Για τον καθορισμό ή την εφαρμογή των αξιώσεων διατροφής του ανήλικου τέκνου, η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων (υπηρεσία πρόνοιας νεολαίας) είναι εκπρόσωπος του τέκνου, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση του άλλου νομίμου εκπροσώπου.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Η προκαταβολή διατροφής χρησιμεύει για την εξασφάλιση της διατροφής ανήλικων τέκνων, εφόσον ένας γονέας δεν τηρεί (ή δεν τηρεί τακτικά) τις υποχρεώσεις του για πληρωμή. Προκαταβολή διατροφής χορηγείται από το κράτος κατόπιν αιτήσεως. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο από τον γονέα που είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση του τέκνου, εξ ονόματος του τέκνου.

Δικαιούχοι διατροφής είναι τα ανήλικα τέκνα που

  • έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Αυστρία,
  • είναι πολίτες της Αυστρίας, κράτους μέλους της ΕΕ / του ΕΟΧ ή ανιθαγενείς και
  • δεν έχουν κοινό νοικοκυριό με τον υπόχρεο διατροφής.

Η προκαταβολή διατροφής χορηγείται από την αρχή του μήνα υποβολής της αίτησης για πέντε το πολύ έτη και καταβάλλεται από το εφετείο την 1η κάθε μήνα προκαταβολικά στον δικαιούχο.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

Αν ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν εκτελεστά περιουσιακά στοιχεία στην Αυστρία, η εκτέλεση πρέπει να πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της κεντρικής αρχής (Zentrale Behörde) [άρθρο 8 του νόμου περί διατροφής στο εξωτερικό του 2014 (Auslandsunterhaltsgesetz 2014)].

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Τόσο οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας παιδιών και νέων (περιφερειακές επιτροπές ή δικαστές) όσο και τα περιφερειακά δικαστήρια υποστηρίζουν τους πιστωτές διατροφής κατά τη διεκδίκηση ή την επιβολή των αξιώσεών τους. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει τις αιτήσεις στο εξωτερικό.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Επισκέψεις στις αρχές και τα δικαστήρια· πληροφορίες της κεντρικής αρχής μέσω τηλεφώνου και email.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

Μόλις οι αιτήσεις του φθάσουν στο αρμόδιο δικαστήριο, αντιμετωπίζεται καταρχήν με τον ίδιο τρόπο όπως ένας πιστωτής που κατοικεί στο εσωτερικό.

Οι αιτήσεις φθάνουν στο δικαστήριο μέσω της κεντρικής αρχής. Αυτό χορηγεί, κατά περίπτωση, τη νομική βοήθεια και αναθέτει στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο τον διορισμό δικηγόρου ως βοηθού διαδικασίας. Αυτός, ως γνώστης της αυστριακής έννομης τάξης εκπρόσωπος του αλλοδαπού πιστωτή διατροφής, είναι υπεύθυνος να υποβάλει τις περαιτέρω αιτήσεις, να διαβιβάσει τα εισπραχθέντα ποσά διατροφής και να υποβάλει τη σχετική έκθεση (άρθρο 9 του νόμου περί διατροφής στο εξωτερικό του 2014).

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Επειδή ισχύει η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των δύο κεντρικών αρχών, η παροχή αυτής της βοήθειας εναπόκειται κυρίως στις αρχές του κράτους μέλους κατοικίας.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Η ερώτηση είναι χωρίς αντικείμενο.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Η ερώτηση είναι χωρίς αντικείμενο.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Έως την 1/8/2014 εφαρμόζονταν άμεσα μόνον οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου· από τότε αυτό το θέμα ρυθμίζεται επίσης από τον αυστριακό νόμο περί διατροφής στο εξωτερικό του 2014, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως I, αριθ. 34/2014, στα άρθρα 10 επ.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Θέσπιση απλοποιημένων γραφειοκρατικών διαδικασιών με τον νόμο περί διατροφής στο εξωτερικό του 2014, ούτως ώστε το τμήμα Ι 10 του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης να μπορεί να αντιμετωπίζει αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων με το ίδιο προσωπικό.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.