Καταβολή διατροφής

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η υποχρέωση διατροφής είναι η υποχρέωση ενός μέλους της οικογένειας να παρέχει μέσα διαβίωσης σε άλλο μέλος της οικογένειας. Αποτελεί νόμιμη υποχρέωση, δηλαδή έχει γενική ισχύ βάσει του νόμου, με την επιφύλαξη ορισμένων κριτηρίων, και όχι βάσει συμφωνίας μεταξύ των μερών. Αποτελεί προσωποπαγή υποχρέωση και λήγει με τον θάνατο του δικαιούχου.

Δικαίωμα διατροφής έχει μόνον όποιος είναι ανίκανος προς εργασία και δεν διαθέτει τα μέσα για να διαθρέψει τον εαυτό του.

Ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει διατροφή από τα ακόλουθα πρόσωπα και με την ακόλουθη σειρά: σύζυγο ή πρώην σύζυγο· τέκνα· γονείς· εγγόνια και δισέγγονα· αδελφούς και αδελφές· παππούδες και ανιόντες. Εάν ο πρώτος κατά σειρά υπόχρεος δεν είναι σε θέση να παρέχει διατροφή, η υποχρέωση διατροφής βαρύνει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υπόχρεο.

Όταν ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση διατροφής έναντι περισσοτέρων, η διατροφή καταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά (αποκλειομένων εκείνων που έπονται κατά σειρά): τέκνα, σύζυγο ή πρώην σύζυγο, γονείς, εγγόνια και δισέγγονα, αδελφούς και αδελφές, παππούδες και ανιόντες.

Σε περίπτωση διαζυγίου, διατροφή δικαιούται μόνον ο σύζυγος που δεν βαρύνεται με πταίσμα ως προς το διαζύγιο.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή στα ανήλικα τέκνα τους τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν τα τέκνα είναι σε θέση να εργαστούν ή αν διαθέτουν τα μέσα για να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Στην περίπτωση τέκνων που έχουν υπερβεί την ηλικία αυτή, οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή εάν τα τέκνα δεν είναι σε θέση να διαθρέψουν τον εαυτό τους από το εισόδημα ή την περιουσία τους εφόσον αυτά φοιτούν τακτικά σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έως το 20ο έτος της ηλικίας τους) ή σε σχολή κατάρτισης ή σε πανεπιστήμιο (έως το 25ο έτος της ηλικίας τους), αλλά μόνον εάν η καταβολή διατροφής δεν προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους γονείς.

Οι ενήλικοι έχουν δικαίωμα διατροφής μόνον εάν είναι ανίκανοι προς εργασία και δεν μπορούν να συντηρηθούν από την περιουσία τους.

Διατροφή σε πρώην σύζυγο καταβάλλεται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λύση του γάμου, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεγαλύτερη διάρκεια, και παύει να οφείλεται εάν ο/η δικαιούχος σύζυγος τελέσει νέο γάμο. Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της υποχρέωσης διατροφής εάν ο δικαιούχος διατροφής αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες και ο υπόχρεος σε διατροφή μπορεί να την καταβάλει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Κάθε πρόσωπο μπορεί να αξιώσει διατροφή όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και αναδρομικά, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος πριν από την έγερση της αξίωσης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Οι αξιώσεις διατροφής ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τη φύση τους, το ύψος της διατροφής, το πρόσωπο που αιτείται τη διατροφή και το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η διατροφή. Αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία (rayonen sad). Κατά τόπον αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή του καθ’ ου η αίτηση· ο αιτών έχει δικαίωμα επιλογής. Εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις αιτήσεις. Οι αυτοτελείς αιτήσεις διατροφής εκδικάζονται με την ταχεία διαδικασία, δηλαδή εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Οι αξιώσεις διατροφής των ανηλίκων ασκούνται από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.

Οι αξιώσεις διατροφής ανηλίκων ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών ασκούνται από τον ίδιο τον ανήλικο, με τη γνώση και τη συναίνεση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή του κηδεμόνα του ανηλίκου.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από τον Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (KMChP), από διμερείς διεθνείς συμβάσεις ή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, όταν υποβάλλεται αίτηση διατροφής στο πλαίσιο γαμικής διαφοράς, δηλαδή στο πλαίσιο αίτησης διαζυγίου, τα δικαστήρια της Βουλγαρίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση των αιτήσεων διατροφής και των γαμικών διαφορών, εάν ένας εκ των συζύγων έχει τη βουλγαρική υπηκοότητα ή τη συνήθη διαμονή του στη Βουλγαρία. Οι αξιώσεις διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση του διαζυγίου. Τα δικαστήρια της Βουλγαρίας είναι αρμόδια για τις υποθέσεις διατροφής στις οποίες ο καθ’ ου η αίτηση έχει τη συνήθη διαμονή του στη Βουλγαρία ή ο αιτών έχει τη βουλγαρική υπηκοότητα ή τη συνήθη διαμονή του στη Βουλγαρία.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφαρμόζεται το βουλγαρικό δίκαιο, όπως εκτίθεται κατωτέρω στα ερωτήματα 18, 19 και 20.

Όταν θεμελιώνεται η διεθνής δικαιοδοσία των βουλγαρικών δικαστηρίων, καθ’ ύλη αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο. Κατά τόπον αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή του καθ’ ου η αίτηση· ο αιτών έχει δικαίωμα επιλογής.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Οι αξιώσεις διατροφής ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τη φύση τους, το ύψος της διατροφής, το πρόσωπο που αιτείται τη διατροφή και το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η διατροφή. Η παράσταση δικηγόρου είναι προαιρετική.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Οι αιτούντες σε υποθέσεις διατροφής απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου. Κατά την επιδίκαση της διατροφής, το δικαστήριο διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει τα τέλη υπέρ του Δημοσίου και τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο αιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Τέλη υπέρ του Δημοσίου καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών είναι υπόχρεος διατροφής και ζητεί μείωση του ποσού της διατροφής.

Δεν απαιτείται νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις διατροφής.

Οι διάδικοι μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή υπό τους συνήθεις όρους για την παροχή της. Οι εν λόγω όροι προβλέπονται στον νόμο περί νομικής συνδρομής (Zakon za Pravnata Pomosht).

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Το ύψος της διατροφής καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής και τις δυνατότητες του υποχρέου σε διατροφή. Το ελάχιστο ποσό διατροφής που οφείλεται από γονέα για ανηλίκους αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κατώτατου μισθού που όρισε το Υπουργικό Συμβούλιο (για το 2019, το ελάχιστο ποσό διατροφής ανηλίκου ήταν 140 βουλγαρικά λεβ). Το ύψος της διατροφής καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τις ανάγκες των τέκνων και τις δυνατότητες του γονέα.

Κατόπιν αιτήματος του γονέα, το δικαστήριο μπορεί να καθορίσει συμπληρωματική διατροφή για την κάλυψη των αποκλειστικών αναγκών του τέκνου μέχρι του ποσού το οποίο ο γονέας μπορεί να καταβάλλει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, η απόφαση περί διατροφής μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών. Κάθε τροποποίηση πρέπει επίσης να γίνεται μέσω της δικαστικής οδού.

Η διατροφή καταβάλλεται μηνιαίως. Σε περίπτωση υπερημερίας οφείλονται νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται προσωπικά στον δικαιούχο. Στην περίπτωση ανηλίκων ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών, η διατροφή καταβάλλεται προσωπικά σ’ αυτούς, αλλά με τη γνώση και τη συναίνεση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Η διατροφή ανηλίκων ηλικίας κάτω των 14 ετών καταβάλλεται μέσω του γονέα ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα ή μέσω του κηδεμόνα του ανηλίκου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Η διατροφή καταβάλλεται μηνιαίως. Σε περίπτωση υπερημερίας οφείλονται νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.

Δικαστική απόφαση η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη παρέχει δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Grazhdanski Protsesualen Kodeks).

Η μη καταβολή διατροφής συνιστά ποινικό αδίκημα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 183 του Ποινικού Κώδικα (Nakazatelen kodeks).

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αναγκαστική εκτέλεση διενεργείται από δημόσιο ή ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή της επιλογής του δικαιούχου διατροφής.

Οι δημόσιοι δικαστικοί επιμελητές εργάζονται για την υπηρεσία αναγκαστικής εκτέλεσης του εκάστοτε ειρηνοδικείου (rayonen sad) και η περιφέρεια αρμοδιότητάς τους συμπίπτει με την κατά τόπον αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου.

Η περιφέρεια αρμοδιότητας των ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών ταυτίζεται με την κατά τόπον αρμοδιότητα του αντίστοιχου πρωτοδικείου (okrazhen sad).

Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Οικογενειακού Κώδικα, το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να ζητηθεί αναδρομική διατροφή είναι ένα έτος πριν από την έγερση της αξίωσης. Μόλις η ύπαρξη και το ύψος της υποχρέωσης διατροφής κριθεί με δικαστική απόφαση, η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει έως ότου αποσβεσθεί βάσει των γενικών κανόνων περί παραγραφής. Άρθρα 110 έως 120 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων (Zakon za zadalzheniyata i dogovorite).

Βλ. Εκτέλεση αποφάσεων.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Ο νόμος για την προστασία του παιδιού (Zakon za Zakrila na Deteto) προβλέπει σειρά μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των παιδιών και των γονέων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, και διασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου για την προστασία του παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα χορήγησης νομικής συνδρομής και άσκησης ένδικων μέσων σε όλες τις διαδικασίες που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά τους. Η νομική συνδρομή παρέχεται από την Εθνική Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής.

Ο νόμος περί δικηγόρων (Zakon za Advokaturata) προβλέπει ρητά ότι Βούλγαροι δικηγόροι ή δικηγόροι από την ΕΕ μπορούν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια σε δικαιούχους διατροφής. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο αντίδικος καταδικαστεί να καταβάλει τη δικαστική δαπάνη, ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει την καταβολή δικηγορικής αμοιβής, η οποία καθορίζεται από το δικαστήριο.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Όταν κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διαπιστωθεί ότι ο υπόχρεος σε διατροφή δεν έχει κανένα εισόδημα και δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, η επιδικασθείσα διατροφή καταβάλλεται από το κράτος για λογαριασμό του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται από κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος καταβάλλει το ποσό της διατροφής που καθορίζεται στη δικαστική απόφαση μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό του νόμου για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (Zakon za darzhavniya byudzhet na Republika Balgaria).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινωνικής πρόνοιας, το κράτος μεριμνά για τα πρόσωπα που χρήζουν προστασίας, όταν κανείς άλλος δεν υποχρεούται εκ του νόμου ή δεν είναι σε θέση να τους παράσχει διατροφή.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος σε σειρά συνθηκών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί κεντρική αρχή δυνάμει των εν λόγω συνθηκών και υπό την ιδιότητά του αυτή παρέχει συνδρομή σε αιτήσεις πολιτών.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η κεντρική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής:

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ul. Slavyanska 1

1040 Sofia
Bulgaria
Τηλέφωνο: (+359 2) 92 37 555
Φαξ: (+359 2) 987 0098 
Αρμόδιος επικοινωνίας:

Е_Gyurova@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Εάν ο αιτών βρίσκεται σε χώρα με την οποία η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει συνάψει συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής βάσει της εν λόγω συνθήκης.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ή σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στη σχετική συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

Βλ. ανωτέρω τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Βλ. απάντηση ανωτέρω.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Οι εφαρμοστέοι κανόνες θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και με τα άρθρα 627α έως 627γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως ισχύει από τις 18 Ιουνίου 2011).

Όταν εκδίδεται απόφαση σε κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, η αίτηση εκτέλεσης της απόφασης βάσει των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου υποβάλλεται στο πρωτοδικείο της κατοικίας του υποχρέου ή του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Η απόρριψη της αίτησης εκτέλεσης ή η αναστολή της εκτέλεσης κατά την έννοια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου διατάσσεται από το πρωτοδικείο.

Αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας απόφασης ή άλλης πράξης που εκδόθηκε σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 υποβάλλεται στο πρωτοδικείο της κατοικίας του υποχρέου ή του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Δεν υποβάλλεται αντίγραφο της αίτησης προς επίδοση στον υπόχρεο. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση κεκλεισμένων των θυρών. Στην απόφαση δια της οποίας κάνει δεκτή την αίτηση, το δικαστήριο τάσσει προθεσμία για την άσκηση προσφυγής βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου. Η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση δεν μπορεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Το δικαστήριο, με την απόφαση δια της οποίας κάνει δεκτή την αίτηση, αποφαίνεται επίσης για τα προσωρινά και συντηρητικά μέτρα τα οποία αιτείται ο αιτών. Η εν λόγω απόφαση έχει την ισχύ απόφασης επί αγωγής. Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή για ουσιαστικούς ή νομικούς λόγους ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας (Sofiyski apelativen sad) σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου. Κατά της απόφασης του Εφετείου της Σόφιας χωρεί αναίρεση μόνο για νομικούς λόγους ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Έχουν επέλθει μεταβολές στο μέγεθος και τη δομή του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Νομικής Προστασίας Ανηλίκων και Διασυνοριακών Υιοθεσιών, στις αρμοδιότητες της οποίας συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως κεντρική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Στην εν λόγω Διεύθυνση έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες συνεργασίας της με τη Γενική Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Διοικητικών Υπηρεσιών (GRAO) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, με την Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και με την Εθνική Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής κατά την εξέταση αιτήσεων από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.