Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η διατροφή συνιστά υποχρέωση και δικαίωμα γονέων και τέκνων, συζύγων και συντρόφων εκτός γάμου, συγγενών σε ευθεία γραμμή και θετών τέκνων και θετών γονέων, κατά τα οριζόμενα στον νόμο περί οικογενείας (Obiteljski zakon). Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεισφέρουν στην αμοιβαία διατροφή τους ανάλογα με τις δυνάμεις τους και τις ανάγκες του δικαιούχου διατροφής, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.

Καταρχάς, την υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους φέρουν οι γονείς . Εάν ένας γονέας δεν διατρέφει ανήλικο τέκνο, οι παππούδες ή γιαγιάδες από την πλευρά του εν λόγω γονέα οφείλουν να διατρέφουν το τέκνο. Ο θετός γονέας οφείλει να διατρέφει το ανήλικο θετό του τέκνο το οποίο δεν μπορεί να λάβει διατροφή από τον βιολογικό του γονέα.

Οι γονείς οφείλουν να διατρέφουν ενήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στο πανεπιστήμιο ή που παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικών σπουδών σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, ή φοιτά σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπληρώνει τακτικά και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, έως το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του κατ’ ανώτατο όριο.

Οι γονείς οφείλουν να συντηρούν ενήλικο τέκνο που έχει μεν ολοκληρώσει τις σπουδές του, αλλά αδυνατεί να βρει εργασία για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τον όρο ότι το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του. Η υποχρέωση διατροφής ενήλικου τέκνου παύει πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου έτους της ηλικίας του.

Οι γονείς οφείλουν να συντηρούν ενήλικο τέκνο που αδυνατεί να εργαστεί λόγω σοβαρής και μόνιμης ασθένειας ή αναπηρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω ανικανότητα.

Ενήλικο τέκνο οφείλει να παρέχει διατροφή σε γονέα που αδυνατεί να εργαστεί και δεν διαθέτει επαρκή μέσα βιοπορισμού ή δεν είναι σε θέση να τα διασφαλίζει από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει. Ενήλικο θετό τέκνο οφείλει να διατρέφει τον θετό του γονέα, εάν ο τελευταίος είναι ανίκανος προς εργασία και δεν διαθέτει επαρκή μέσα βιοπορισμού ή αδυνατεί να τα διασφαλίζει από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και με τον όρο ότι ο γονέας έχει παράσχει διατροφή ή φροντίδα στο θετό τέκνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενήλικος εγγονός οφείλει να παρέχει διατροφή στον παππού ή τη γιαγιά του, εάν οι τελευταίοι είναι ανίκανοι προς εργασία και δεν διαθέτουν επαρκή μέσα βιοπορισμού ή δεν είναι σε θέση να τα διασφαλίζουν από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν και με τον όρο ότι έχουν παράσχει διατροφή ή φροντίδα στον εγγονό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύζυγος που δεν διαθέτει επαρκή μέσα βιοπορισμού ή δεν είναι σε θέση να τα διασφαλίζει από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, ενώ είναι ανίκανος για εργασία ή δεν μπορεί να βρει εργασία, δικαιούται διατροφή από τον άλλο σύζυγο εάν ο τελευταίος διαθέτει επαρκή μέσα και δυνατότητες για την παροχή της εν λόγω διατροφής. Οι κανόνες που διέπουν τη διατροφή συζύγων ισχύουν αναλογικά για τη διατροφή συντρόφων εκτός γάμου για όσο διάστημα διαρκεί η ελεύθερη ένωση.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Καταρχάς, την υποχρέωση να διατρέφουν τα ανήλικα τέκνα τους φέρουν οι γονείς. Εάν ένας γονέας δεν διατρέφει το ανήλικο τέκνο του, οι παππούδες ή γιαγιάδες από την πλευρά του εν λόγω γονέα, οφείλουν να διατρέφουν το τέκνο. Ο θετός γονέας οφείλει να διατρέφει το ανήλικο θετό του τέκνο που δεν μπορεί να λάβει διατροφή από τον βιολογικό του γονέα.

Οι γονείς οφείλουν να διατρέφουν ενήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στο πανεπιστήμιο ή που παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικών σπουδών σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, ή φοιτά σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπληρώνει τακτικά και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, έως το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του κατ’ ανώτατο όριο.

Οι γονείς οφείλουν να συντηρούν ενήλικο τέκνο που έχει μεν ολοκληρώσει τις σπουδές του, αλλά αδυνατεί να βρει εργασία για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τον όρο ότι το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του. Η υποχρέωση διατροφής ενήλικου τέκνου παύει πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου έτους της ηλικίας του.

Οι γονείς οφείλουν να συντηρούν ενήλικο τέκνο που αδυνατεί να εργαστεί λόγω σοβαρής και μόνιμης ασθένειας ή αναπηρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω ανικανότητα.

Ως ενήλικος λογίζεται κάθε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Τα μέρη θα πρέπει να προσφεύγουν σε κέντρο κοινωνικής πρόνοιας και σε δικαστική αρχή.

Η ρύθμιση της διατροφής είναι δυνατή μέσω της διαδικασίας των υποχρεωτικών συνεδριών συμβουλευτικής. Οι υποχρεωτικές συνεδρίες συμβουλευτικής λαμβάνουν χώρα πριν από την έναρξη των διαδικασιών διαζυγίου, όταν υπάρχει ανήλικο τέκνο των συζύγων, και πριν από την κίνηση άλλων δικαστικών διαδικασιών που αφορούν τη γονική μέριμνα και τις προσωπικές σχέσεις με το τέκνο. Οι διατάξεις του νόμου περί οικογενείας για τις υποχρεωτικές συνεδρίες συμβουλευτικής πριν από την κίνηση διαδικασίας διαζυγίου όταν υπάρχει ανήλικο τέκνο των συζύγων ισχύουν επίσης για τις υποχρεωτικές συνεδρίες συμβουλευτικής πριν από την κίνηση της διαδικασίας για τη γονική μέριμνα και τις προσωπικές σχέσεις με το τέκνο σε περίπτωση χωρισμού των γονέων. Οι υποχρεωτικές συνεδρίες συμβουλευτικής ξεκινούν με την υποβολή αιτήματος από ένα εκ των μερών σε κέντρο κοινωνικής πρόνοιας. Εάν οι γονείς δεν έχουν καταλήξει σε σχέδιο για τη ρύθμιση της κοινής γονικής μέριμνας, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας τους συνιστά να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο της οικογενειακής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί οικογενείας.

Η διατροφή μπορεί να καθοριστεί μέσω οικογενειακής διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο της οποίας τα μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση οικογενειακών ζητημάτων, με τη συνδρομή των οικογενειακών διαμεσολαβητών. Τα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν οικειοθελώς στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, και υποχρεούνται να παρευρεθούν μόνον στην πρώτη συνεδρίαση οικογενειακής διαμεσολάβησης πριν από την έναρξη της διαδικασίας διαζυγίου. Κύριος σκοπός της οικογενειακής διαμεσολάβησης είναι η λήψη απόφασης όσον αφορά την άσκηση κοινής γονικής μέριμνας και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το τέκνο. Το σχέδιο ρύθμισης της κοινής γονικής μέριμνας ή άλλες συμφωνίες που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της οικογενειακής διαμεσολάβησης καθίστανται εκτελεστοί εάν επικυρωθούν από το δικαστήριο στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, κατόπιν αιτήματος των μερών. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί ανεξάρτητα από τυχόν δικαστικές διαδικασίες, πριν από την έναρξη αυτών, κατά τη διάρκεια αυτών ή μετά την περάτωσή τους.

Το ποσό της διατροφής το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο μπορεί επίσης να ορίζεται στο σχέδιο ρύθμισης κοινής γονικής μέριμνας, το οποίο μπορούν να καταρτίσουν οι ίδιοι οι γονείς κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών συνεδριών συμβουλευτικής, καθώς και κατά την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Εάν το σχέδιο ρύθμισης της κοινής γονικής μέριμνας υποβληθεί στο δικαστήριο προς επικύρωση στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, τότε καθίσταται εκτελεστό, σύμφωνα με τον νόμο περί οικογενείας.

Τέκνο δύναται να προβάλει αξίωση διατροφής ενώπιον δικαστηρίου στο πλαίσιο απλοποιημένης εξωδικαστικής διαδικασίας για τον καθορισμό της διατροφής. Διάδικοι στην εν λόγω διαδικασία είναι το τέκνο και ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο. Το τέκνο στις διαδικασίες της διατροφής εκπροσωπείται από τον γονέα με τον οποίο διαμένει. Εκτός από το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπο αρμοδιότητα, αρμόδιο δικαστήριο στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας για ζητήματα διατροφής δύναται να είναι και το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του τέκνου.

Οι δικαστικές αποφάσεις σε αξιώσεις διατροφής εκδίδονται σε γαμικές διαφορές, σε υποθέσεις αναγνώρισης μητρότητας ή πατρότητας και σε υποθέσεις γονικής μέριμνας, σύμφωνα με τον νόμο περί οικογενείας.

Σε περίπτωση διαζυγίου, οι σύζυγοι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διατροφή, καθορίζοντας το ποσό της διατροφής, τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης διατροφής και τη διάρκεια της υποχρέωσης. Οι σύζυγοι μπορούν να καταρτίσουν εγγράφως τη συμφωνία διατροφής και να την προσκομίσουν στο δικαστήριο προς έγκριση σε εξωδικαστική διαδικασία, οπότε και καθίσταται εκτελεστή.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Οι διάδικοι στη διαδικασία με αντικείμενο την παροχή διατροφής τέκνου είναι το τέκνο και ο υπόχρεος διατροφής του τέκνου σύμφωνα με τον νόμο περί οικογενείας. Το τέκνο εκπροσωπείται από τον γονέα με τον οποίο διαμένει. Εάν συμφωνεί ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, το τέκνο εκπροσωπείται στις διαδικασίες με αντικείμενο την παροχή διατροφής από το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας. Εκτός από το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, δικαίωμα να ενεργεί στις διαδικασίες έχει και ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Σε περίπτωση σύγκρουσης των ενεργειών του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας και του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, το δικαστήριο εκτιμά τις περιστάσεις συνολικά, και ιδίως την ευημερία του τέκνου, και αξιολογεί εάν θα λάβει υπόψη τις ενέργειες του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας ή του γονέα του τέκνου.

Το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας οφείλει να ενεργεί για λογαριασμό του τέκνου, να κινεί και να διεξάγει τη διαδικασία με αντικείμενο την παροχή διατροφής ή να αυξάνει το ποσό της διατροφής σε περίπτωση που ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο αδικαιολόγητα δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών αφότου το τέκνο απέκτησε το εν λόγω δικαίωμα. Το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας εκπροσωπεί το τέκνο στη διαδικασία διατροφής σε περίπτωση που αυτό τελεί υπό την επιμέλεια άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς του τέκνου δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν στις διαδικασίες για λογαριασμό του τέκνου από κοινού με το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku), οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπηθούν μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τη νομοθεσία. Διάδικος μπορεί να εκπροσωπείται από συγγενή εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, αδελφό, αδελφή ή από το σύζυγό του, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος του διαδίκου - εάν το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν ασκεί παρανόμως δικηγορική δραστηριότητα.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σε περίπτωση διαφορών για τη νόμιμη διατροφή όπου ο αιτών είναι πρόσωπο που αξιώνει τη χορήγηση αυτής, εκτός από το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα, αρμόδιο είναι και το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος. Εάν, σε διαφορές διεθνούς χαρακτήρα για τη νόμιμη διατροφή, αρμόδιο είναι δικαστήριο της Κροατίας επειδή ο αιτών κατοικεί στην Κροατία, τότε κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Εάν αρμόδιο είναι δικαστήριο της Κροατίας επειδή ο εναγόμενος διαθέτει περιουσία στην Κροατία από την οποία μπορεί να εισπραχθεί η διατροφή, τότε κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η περιουσία.

Αρμόδιο να εγκρίνει το σχέδιο ρύθμισης της κοινής γονικής μέριμνας είναι το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα για την υπόθεση που αφορά το τέκνο.

Αρμόδιο να εγκρίνει το συμφωνητικό διατροφής τέκνου είναι το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα για την υπόθεση που αφορά το τέκνο.

Αρμόδιο να εγκρίνει το συμφωνητικό διατροφής συζύγου είναι το δικαστήριο του τόπου της κοινής κατοικίας των συζύγων. Εάν οι σύζυγοι δεν έχουν κοινή κατοικία, τότε αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της πιο πρόσφατης κοινής κατοικίας τους Εάν αρμόδιο για την έγκριση του συμφωνητικού διατροφής συζύγου είναι δικαστήριο της Κροατίας επειδή οι σύζυγοι είχαν την πιο πρόσφατη κοινή κατοικία τους στην Κροατία, τότε αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της πιο πρόσφατης κοινής κατοικίας των συζύγων.

Αρμόδιο για την έκδοση απόφασης σε απλοποιημένη διαδικασία με αντικείμενο την παροχή διατροφής, εκτός με το δικαστήριο της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας, είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του τέκνου.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Σύμφωνα με το άρθρο 89α του κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι διάδικοι μπορούν να ενεργούν αυτοπροσώπως ή διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο πλαίσιο της διαδικασίας, ωστόσο το δικαστήριο μπορεί να καλέσει διάδικο, που παρίσταται διά πληρεξουσίου δικηγόρου, να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να προβεί σε δήλωση για τα πραγματικά περιστατικά που θα αποδειχθούν στη δίκη. Διάδικος εκπροσωπείται αποκλειστικά από πληρεξούσιο δικηγόρο, εκτός αν ορίζεται άλλως από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 89α παράγραφος 3, διάδικος μπορεί να εκπροσωπείται από συγγενή εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, αδελφό, αδελφή ή από το σύζυγό του, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος του διαδίκου - εάν το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν ασκεί παρανόμως δικηγορική δραστηριότητα.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Zakon o sudskim pristojbama), για κάθε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου καταβάλλονται δικαστικά έξοδα. Το ποσό ορίζεται από τον πίνακα δικαστικών εξόδων.

Το άρθρο 16 του νόμου περί δικαστικών εξόδων ορίζει ότι τα τέκνα, ως διάδικοι σε δίκη διατροφής ή σε δίκη για αξιώσεις που πηγάζουν από το εν λόγω δικαίωμα, απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα και το δικαίωμα σε επαγγελματική νομική συνδρομή, καθώς επίσης οι όροι υπό τους οποίους ασκείται, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή νομοθετική πράξη που διέπει τη δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής. Σύμφωνα με το άρθρο 176, εάν διάδικος έχει ασκήσει το δικαίωμά του για απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα βάσει του ειδικού κανονισμού για τη νομική συνδρομή και αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το δικαστήριο κρίνει ότι ο εν λόγω διάδικος είναι σε θέση να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα ή τέλη, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δημόσια αρχή.

Ο νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) ορίζει τον σκοπό, τους δικαιούχους και τα είδη της δωρεάν νομικής συνδρομής, τους παρόχους της νομικής συνδρομής, τους όρους και τη διαδικασία για την παροχή νομικής συνδρομής, τη διασυνοριακή νομική συνδρομή, τη χρηματοδότηση της νομικής συνδρομής και την εποπτεία της εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η νομική συνδρομή παρασχέθηκε σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η διατροφή τέκνων ορίζεται πάντα ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συμβάλλει κατά το μερίδιό του στην υποχρέωση διατροφής του τέκνου παρέχοντας καθημερινή φροντίδα στο τέκνο, ενώ ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο εκπληρώνει την υποχρέωση διατροφής του με την κάλυψη των υλικών αναγκών του τέκνου με τη μορφή οικονομικής στήριξης.

Οι συνολικές ανάγκες του τέκνου καθορίζονται από το δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης και συναρτώνται με τις δαπάνες στέγασης, διατροφής, ένδυσης, υγιεινής, συντήρησης, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες που αφορούν το τέκνο. Οι συνολικές υλικές ανάγκες του τέκνου καθορίζονται σύμφωνα με το βιοτικό επίπεδο του γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει τη διατροφή.

Το τέκνο μπορεί να έχει πρόσθετες υλικές ανάγκες εάν έχει ανάγκη συνεχούς αυξημένης φροντίδας λόγω της κατάστασης της υγείας του, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού της διατροφής στην αστική διαδικασία.

Οι συνολικές δυνάμεις του υπόχρεου διατροφής γονέα, τις οποίες διαγιγνώσκει το δικαστήριο κατά την αστική διαδικασία, συναρτώνται με το εισόδημα και την οικονομική επιφάνεια του γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή κατά τον χρόνο που ορίζεται το ποσό της διατροφής.

Μία φορά ετησίως και πάντως έως την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους το αργότερο, ο αρμόδιος Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας καθορίζει το ελάχιστο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό των συνολικών υλικών αναγκών που πρέπει να καλύπτονται από τη μηνιαία διατροφή ανηλίκου στη Δημοκρατία της Κροατίας, η οποία καταβάλλεται από τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο.

Τα ελάχιστα ποσά ορίζονται ως ποσοστό του μέσου καθαρού μηνιαίου μισθού ανά απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας κατά το προηγούμενο έτος, ως εξής:

  1. για τέκνο έως 6 ετών, ποσοστό 17 % του μέσου μισθού,
  2. για τέκνο μεταξύ 7 και 12 ετών, ποσοστό 20 % του μέσου μισθού, και
  3. για τέκνο μεταξύ 13 και 18 ετών, ποσοστό 22 % του μέσου μισθού.

Κατ’ εξαίρεση, είναι επίσης δυνατός ο ορισμός μικρότερου ποσού για τις ανάγκες διατροφής τέκνου, το οποίο ωστόσο δεν δύναται να υπολείπεται του μισού των νόμιμων ελάχιστων ορίων:

  1. εάν ο υπόχρεος διατροφής οφείλει να διατρέφει δύο ή περισσότερα τέκνα ή
  2. εάν το τέκνο συμβάλλει στη διατροφή του με ίδιο εισόδημα.

Μία φορά ετησίως και πάντως έως την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους το αργότερο, ο αρμόδιος Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας καταρτίζει πίνακες με τις μέσες ανάγκες ανήλικου τέκνου ανάλογα με την ηλικία του, το εισόδημα του γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει τη διατροφή σύμφωνα με τις μισθολογικές κλίμακες και το μέσο κόστος ζωής στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Ο δικαιούχος και ο υπόχρεος διατροφής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την αύξηση ή τη μείωση του ποσού της διατροφής, την έκδοση απόφασης για τη διακοπή της διατροφής ή τη μεταβολή του τρόπου καταβολής της διατροφής που ορίστηκε με προγενέστερο εκτελεστό τίτλο, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών.

Οι αξιώσεις διατροφής δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή στη Δημοκρατία της Κροατίας.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται με τον τρόπο και στο πρόσωπο που ορίζει η δικαστική απόφαση.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή, κινείται και επισπεύδεται σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση.

Αναγκαστική εκτέλεση με κατάσχεση μισθού ή λοιπών πάγιων εισοδημάτων και χρημάτων του λογαριασμού με σκοπό την είσπραξη αξίωσης διατροφής τέκνου, προηγείται της ικανοποίησης κάθε άλλης απαίτησης ανεξάρτητα από τον χρόνο γένεσης αυτής.

O υπόχρεος διατροφής μπορεί να ζητήσει να καταχωριστεί στα πρακτικά της συνεδρίασης στο ακροατήριο ή σε ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, η συναίνεσή του για την εν όλω ή εν μέρει κατάσχεση του μισθού, της σύνταξης ή παρεμφερών χρηματικών εισοδημάτων για την είσπραξη της απαίτησης του δικαιούχου διατροφής, και για την καταβολή απευθείας στον δικαιούχο της διατροφής κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω έγγραφο. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται σε ένα αντίγραφο και παράγει τα έννομα αποτελέσματα οριστικού εκτελεστού τίτλου.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο γονέας που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο και δεν έχει καταβάλει τη διατροφή που αυτό δικαιούται, οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στο τέκνο για τη μη καταβληθείσα διατροφή, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος διατροφής έως την ημερομηνία άσκησης της αγωγής. Η απαίτηση τέκνου έναντι γονέα που δεν καταβάλλει διατροφή υπόκειται σε νόμιμη πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία γένεσης της υποχρέωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του νόμου περί αστικών ενοχών (Zakon o obveznim odnosima), οι αξιώσεις για περιοδικές καταβολές που οφείλονται σε ετήσια βάση ή σε συντομότερα διαστήματα, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν πρόσθετες απαιτήσεις, όπως αξιώσεις τόκων, ή αξιώσεις που προβάλλονται επί παραγεγραμμένου δικαιώματος, όπως αξιώσεις διατροφής, υπόκεινται σε νόμιμη τριετή παραγραφή από την ημερομηνία στην οποία οφείλεται η κάθε καταβολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 233 του νόμου περί αστικών ενοχών, αξιώσεις που έχουν κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση, αποφάσεις άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, διακανονισμός που επιτυγχάνεται ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής ή με συμβολαιογραφική πράξη υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή, περιλαμβανομένων των αξιώσεων με κατά νόμο βραχύτερο χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 235 του νόμου περί αστικών ενοχών, ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων για τους γονείς και τα τέκνα ξεκινά από τον χρόνο παύσης ισχύος των γονικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Ovršni zakon), τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία είναι ακατάσχετα: εισόδημα που λαμβάνεται ως νόμιμη διατροφή, αποζημίωση για βλάβη της υγείας ή μειωμένη ή απολεσθείσα ικανότητα προς εργασία και αποζημίωση για την απολεσθείσα διατροφή λόγω θανάτου του δικαιούχου διατροφής εισόδημα από παροχές λόγω σωματικής αναπηρίας που χορηγούνται σύμφωνα τους κανονισμούς ασφάλισης αναπηρίας εισόδημα από επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας εισόδημα από επιδόματα προσωρινής ανεργίας εισόδημα από επιδόματα τέκνων, εκτός αν προβλέπεται άλλως σε ειδικό κανονισμό εισόδημα από υποτροφίες και σπουδαστικά επιδόματα αμοιβή που καταβάλλεται σε καταδικασμένα πρόσωπα, για το έργο που έχουν παράσχει, με εξαίρεση των αξιώσεων νόμιμης διατροφής και αποζημίωσης λόγω εγκλήματος του καταδικασμένου προσώπου εισόδημα από εύφημες μνείες και βραβεύσεις επιδόματα μητρότητας και γονικής στήριξης, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικό νόμο λοιπά εισοδήματα που εξαιρούνται από την αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει ειδικών κανονισμών.

Το άρθρο 173 του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης περιορίζει την αναγκαστική εκτέλεση ως εξής:

(1) Εάν ο μισθός του καθ’ ου η εκτέλεση υπόχρεου υπόκειται σε κατάσχεση, ποσό που ανέρχεται στα δύο τρίτα του μέσου καθαρού μισθού στη Δημοκρατία της Κροατίας παραμένει ακατάσχετο. Εάν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται για την είσπραξη νόμιμης αξίωσης διατροφής, ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που οφείλεται σε βλάβη υγείας ή σε μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και για αποζημίωση για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου που την κατέβαλλε, το ποσό ορίζεται στο μισό του μέσου καθαρού μισθού στην Κροατία, εκτός εάν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται για την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών ποσών που οφείλονται ως διατροφή τέκνου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακατάσχετο είναι το ένα τέταρτο του μέσου καθαρού μισθού (για εργαζόμενους σε νομικά πρόσωπα στην Κροατία κατά το προηγούμενο έτος).

Εάν ο μισθός του καθ’ ου η εκτέλεση υπόχρεου υπολείπεται του μέσου καθαρού μισθού της Κροατίας, τα δύο τρίτα του μισθού αυτού είναι ακατάσχετα. Εάν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται για την είσπραξη της απαίτησης της νόμιμης διατροφής ή απαίτησης για αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε από βλάβη υγείας ή μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και για την αποζημίωση για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου που την κατέβαλλε, το ποσό ορίζεται στο μισό του καθαρού μισθού του υπόχρεου.

(3) Ως «μέσος καθαρός μισθός», κατά την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, νοείται ο μέσος όρος του ποσού που καταβάλλεται ως μηνιαίος καθαρός μισθός ανά απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα στην Κροατία, την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους, όπως καθορίζεται από τη στατιστική υπηρεσία της Κροατίας (Državni zavod za statistiku) και δημοσιεύεται στη Narodne novine (ΝΝ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το ποσό που ορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ισχύει κατά το αμέσως επόμενο έτος.

(4) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν υπόκεινται σε κατάσχεση αποζημίωση που καταβάλλεται αντί μισθού, αποζημίωση μειωμένης εργασιακής απασχόλησης, αποζημίωση μειωμένου μισθού, συντάξεις, αμοιβές στρατιωτικού προσωπικού και αμοιβές προσώπων στις εφεδρικές δυνάμεις στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και κάθε άλλο τακτικό εισόδημα σε χρήμα που λαμβάνει το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, με την εξαίρεση των εισοδημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του εν λόγω άρθρου.

(5) Αναγκαστική εκτέλεση με κατάσχεση εισοδήματος που λαμβάνει πρόσωπο με αναπηρία ως χρηματική παροχή λόγω σωματικής αναπηρίας και ως επίδομα προνοίας μπορεί να επισπεύδεται μόνον για την είσπραξη νόμιμης διατροφής, ή απαίτησης αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε λόγω βλάβης της υγείας ή μείωσης ή απώλειας της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για την απολεσθείσα διατροφή λόγω θανάτου του προσώπου που παρείχε διατροφή, οπότε το ποσό ορίζεται στο μισό του εν λόγω εισοδήματος.

(6) Αναγκαστική εκτέλεση με κατάσχεση του εισοδήματος που προκύπτει από συμφωνητικό δια βίου οικονομικής υποστήριξης και από συμφωνητικό ισόβιας προσόδου, καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει από σύμβαση ασφάλειας ζωής μπορεί να διενεργείται αποκλειστικά στο μέρος του εισοδήματος που υπερβαίνει το βασικό ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διατροφής.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας οφείλουν να τηρούν αρχεία όλων των αποφάσεων και των δικαστικών διακανονισμών που αφορούν τη διατροφή ανηλίκων.

Με την παραλαβή οριστικής δικαστικής απόφασης ή δικαστικού διακανονισμού ως προς τη διατροφή τέκνου, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας οφείλει να διαβιβάζει έγγραφη ειδοποίηση περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο και στον γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει τη διατροφή ή σε άλλο πρόσωπο, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 288 του νόμου περί οικογενείας, που είναι υπόχρεο διατροφής δυνάμει της δικαστικής απόφασης ή του δικαστικού διακανονισμού.

Στην εν λόγω ειδοποίηση το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας γνωστοποιεί στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο τα ακόλουθα:

  1. προειδοποιεί τον γονέα ότι οφείλει να ενημερώνει το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατροφής δεν εκπληρώνει τακτικά και πλήρως την υποχρέωσή του και
  2. θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το τέκνο δικαιούται προσωρινή διατροφή σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς που διέπουν την προσωρινή διατροφή.

Στην ειδοποίηση, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας προειδοποιεί τον γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή ή άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 288 του νόμου περί οικογενείας που υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή δυνάμει της δικαστικής απόφασης ή του δικαστικού διακανονισμού για τα ακόλουθα:

  1. ότι θα υποβάλει μήνυση κατά του υπόχρεου διατροφής που δεν εκπληρώνει την υποχρέωση καταβολής διατροφής εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα που περιέρχεται σε γνώση του η μη τακτική και πλήρης εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής, και
  2. ότι η Δημοκρατία της Κροατίας δικαιούται να ανακτήσει τα ποσά της προσωρινής διατροφής που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τον ειδικό κανονισμό που διέπει την προσωρινή διατροφή.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Με την παραλαβή της οριστικής δικαστικής απόφασης ή του δικαστικού διακανονισμού ως προς τη διατροφή τέκνου, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας οφείλει να ενημερώνει τον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το τέκνο δικαιούται προσωρινή διατροφή σύμφωνα με τον ειδικό κανονισμό που διέπει την προσωρινή διατροφή. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο περί προσωρινής διατροφής (Zakon o privremenom uzdržavanju), Narodne Novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 92/14), τέκνο που έχει την κροατική υπηκοότητα και κατοικεί στην επικράτεια της Κροατίας δικαιούται προσωρινή διατροφή. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ως τέκνο λογίζεται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δικαιούται διατροφή από γονέα δυνάμει εκτελεστού τίτλου.

Το τέκνο δικαιούται προσωρινή διατροφή εάν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο, δεν εκπληρώνει εν όλω ή εν μέρει την υποχρέωση διατροφής και εάν πιθανολογείται ότι οι παππούδες ή γιαγιάδες του τέκνου από την πλευρά του εν λόγω γονέα δεν συμβάλλουν στη διατροφή του τέκνου τουλάχιστον κατά το ποσό που ορίζεται στον νόμο ως το ποσό της προσωρινής διατροφής.

Το δικαίωμα της προσωρινής διατροφής εκτείνεται έως ότου ο υπόχρεος συνεχίσει εκ νέου την καταβολή τουλάχιστον του ποσού που ορίζεται στον νόμο ως ποσό της προσωρινής διατροφής.

Το τέκνο δικαιούται προσωρινή διατροφή συνολικά έως και για τρία έτη.

Η προσωρινή διατροφή ορίζεται σε ποσοστό 50 % της ελάχιστης νόμιμης διατροφής. Η προσωρινή διατροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της διατροφής που ορίζεται με τον εκτελεστό τίτλο.

Με την καταβολή της προσωρινής διατροφής, η Δημοκρατία της Κροατίας, υπεισέρχεται στη νομική θέση του τέκνου και της μεταβιβάζονται τα δικαιώματα αξίωσης διατροφής στο ποσό της καταβεβλημένης προσωρινής διατροφής, καθώς και κάθε άλλο παρεμπίπτον δικαίωμα. Στη δίκη για την είσπραξη της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 25 του εν λόγω νόμου, η Δημοκρατία της Κροατίας εκπροσωπείται από την οικεία εισαγγελική αρχή.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό νόμο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, κεντρική αρχή για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου είναι το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την κοινωνική πρόνοια.

Αρμόδιοι οργανισμοί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου είναι τα δικαστήρια και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία των εν λόγω οργάνων.

Εάν το μέρος που επιδιώκει την είσπραξη διατροφής διαμένει στην Κροατία, και ο υπόχρεος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, το ανωτέρω μέρος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), το οποίο έχει οριστεί ως κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή και τα αρμόδια όργανα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

Στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής:

Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Ζάγκρεμπ

Ιστότοπος: http://www.mspm.hr/

Ηλ. ταχ.: ministarstvo@mdomsp.hr

Tηλ: +385 1 555 7111

Φαξ: +385 1 555 7222

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Όχι. Το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου προβλέπει ότι όταν ο υπόχρεος διατροφής διαμένει στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας, η αίτηση θα πρέπει να διαβιβάζεται στην κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους διαμονής του αιτούντος, σύμφωνα πάντα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Η κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο διαμένει ο αιτών διαβιβάζει την αίτηση στο Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής, δηλαδή στην κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

Στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής:

Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

1000 Ζάγκρεμπ

Ιστότοπος: http://mdomsp.gov.hr/

Ηλ. ταχ.: ministarstvo@mdomsp.hr

Tηλ: +385 1 555 7111

Φαξ: +385 1 555 7222

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

O αιτών απευθύνεται στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους, και του παρέχεται νομική συνδρομή στην περιοχή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου σύμφωνα τα άρθρα 44 έως 47, και όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Ο εφαρμοστικός νόμος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής έχει θεσπιστεί, Narodne Novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 127/2013), και το Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής ορίστηκε ως η κεντρική αρχή για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε:

1 Τον νόμο περί οικογενείας, ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 103/15

2 Τον νόμο περί αναγκαστικής εκτέλεσης, ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 112/12, 25/13, 93/14

3 Τον νόμο περί σύγκρουσης κανόνων δικαίου (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima), NN (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 53/91, 88/01

4 Τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής, ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 143/2013

5 Τον εφαρμοστικό νόμο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 127/2013

6 Τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

7 Τον νόμο περί προσωρινής διατροφής, ΝΝ (Επίσημη Εφημερίδα) αριθ. 92/14.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.