Καταβολή διατροφής

Εάν επιθυμείτε να αξιώσετε διατροφή, για παράδειγμα ζητώντας την καταβολή μηνιαίου ποσού για διατροφή τέκνου από γονέα ο οποίος δεν κατοικεί με το τέκνο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σάς επιτρέπει να προσφύγετε στα δικαστήρια του κράτους κατοικίας σας προκειμένου αυτά να αποφανθούν επί της ύπαρξης υποχρέωσης του οφειλέτη να καταβάλει διατροφή, καθώς και το ποσό της διατροφής. Μια τέτοια απόφαση αναγνωρίζεται εύκολα στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες για τη χώρα αυτή.

Νέοι κανόνες από τον Ιούνιο του 2011

Από τις 18 Ιουνίου 2011 ισχύουν νέοι κανόνες για θέματα διατροφής. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τη δικαστική προστασία του δικαιούχου διατροφής, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να προσφεύγει κατά του υπόχρεου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους κατοικίας του. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 προσδιορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο για τις υποχρεώσεις διατροφής και οποιαδήποτε απόφαση περί διατροφής εκδίδεται από δικαστήρια των κρατών μελών κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να εκτελεστεί σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις. Τέλος, οι δικαιούχοι και οι υπόχρεοι διατροφής λαμβάνουν διοικητική συνδρομή την οποία παρέχουν τα κράτη μέλη.

Οι κανόνες εφαρμόζονται και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, βάσει της συμφωνίας της 19ης Οκτωβρίου 2005 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ωστόσο, η Δανία δεν εφαρμόζει ορισμένους κανόνες, και συγκεκριμένα τους κανόνες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Έως το τέλος του 2024 θα είναι δυνατό να επιλεγεί το Ηνωμένο Βασίλειο στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι διοικητικές αρχές μπορούν να ενεργούν ως δικαστήρια στο πλαίσιο των διαδικασιών αξίωσης διατροφής. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των σχετικών αρχών εδώ PDF (306 Kb) el.

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες.

Εφόσον η διατροφή καταβάλλεται ή λαμβάνεται από πρόσωπο το οποίο κατοικεί σε χώρα εκτός της ΕΕ, η Σύμβαση για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής και το Πρωτόκολλο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε τη διατροφή σας σε κράτη εκτός της ΕΕ τα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω διεθνείς πράξεις. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την ΕΕ έναντι τρίτων κρατών τα οποία είναι μέρη της Σύμβασης την 1η Αυγούστου 2014.

Μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση καθυστερημένων παροχών διατροφής

Για να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει εκπονήσει ένα μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση καθυστερημένων παροχών διατροφής.

Το παρόν μη υποχρεωτικό έντυπο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης καθυστερημένων παροχών διατροφής και είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Το έντυπο συνοδεύεται από πρακτικό οδηγό για τη συμπλήρωσή του. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους μορφότυπους: PDF PDF (1123 Kb) el και XLS Excel (431 Kb) el.

Μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για φιλικούς διακανονισμούς

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής η αποτελεσματική διασυνοριακή είσπραξη διατροφής, το ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις έχει εκπονήσει ένα (μη υποχρεωτικό) τυποποιημένο έντυπο για φιλικούς διακανονισμούς.

Με τον φιλικό διακανονισμό τη διαφοράς αποφεύγεται η παρέμβαση δικαστηρίου και/ή η διαδικασία εκτέλεσης. Ο φιλικός διακανονισμός μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών. Το έντυπο αυτό θα βοηθήσει τις κεντρικές αρχές να διευκολύνουν την επίτευξη φιλικού διακανονισμού μεταξύ των μερών και να υπερβούν τα γλωσσικά εμπόδια, για την επίτευξη εκούσιας καταβολής διατροφής. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο μορφότυπο: PDF PDF (153 Kb) el

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.