Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Καταβολή διατροφής

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Οι γονείς μπορούν να καταβάλουν διατροφή για τα τέκνα τους ή για τέκνο της οικογένειας στον γονέα ή στο πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια, είτε δικαστικά είτε κάνοντας χρήση του νομικού συστήματος διατροφής τέκνων (διοικητικό σύστημα το οποίο θεσπίστηκε δια νόμου στην Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία). Το εκ του νόμου σύστημα διατροφής τέκνων αποτελείται από τρεις φορείς: την Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων (Child Maintenance Service - CMS), την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων (Child Maintenance Options) και την Υπηρεσία Στήριξης Ανηλίκων (Child Support Agency) (CSA). Προκειμένου να κάνουν χρήση του συστήματος διατροφής τέκνων, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή πρόσωπα τα οποία ασκούν την επιμέλεια και παιδιά) πρέπει να έχουν ως τόπο συνήθους διαμονής το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλες οι αιτήσεις στο πλαίσιο του εκ του νόμου καθεστώτος έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση της CMS, και οι γονείς έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων. Η CSA βρίσκεται υπό κλείσιμο και όλες οι υποθέσεις που αφορούν συνεχείς υποχρεώσεις έχουν πλέον κλείσει. Οι γονείς που εμπλέκονται σε υποθέσεις με καθυστερούμενα ποσά ερωτώνται αν επιθυμούν ακόμα να εισπράξουν την οφειλή, οπότε αυτή μπορεί να μεταφερθεί στη CMS.

Οι γονείς μπορούν να καταβάλλουν διατροφή προς τα τέκνα τους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Τέκνο ηλικίας άνω των 18 ετών μπορεί να λάβει, μετά από αίτησή του, διατροφή από τους γονείς για την περαιτέρω εκπαίδευσή του, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή εφόσον το απαιτούν ειδικές περιστάσεις [Νόμος του 1989 για τα παιδιά (Children Act 1989), παράρτημα 1).

Η διατροφή προς τα παιδιά μπορεί επίσης να καταβάλλεται από γονείς που ζουν μακριά από τα παιδιά τους, μέσω της CMS. Η CMS ορίζει το ποσό της διατροφής μέσω διοικητικής και όχι δικαστικής διαδικασίας, εάν το παιδί δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ή εάν δεν έχει συμπληρώσει το 20ό έτος και συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου που δεν είναι ανώτερη (σε σχολείο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα), ή εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και διαμένει με τον γονέα ο οποίος έχει εγγραφεί ώστε να λαμβάνει επίδομα τέκνου για το συγκεκριμένο παιδί. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο γονέα. Οποιοσδήποτε γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να υποβάλει αίτηση στη CMS. Το ποσό της διατροφής υπολογίζεται από τη CMS. Η εβδομαδιαία καταβολή διενεργείται από τον υπόχρεο γονέα είτε απευθείας στον δικαιούχο γονέα (ποσό γνωστό και ως απευθείας καταβολή) είτε με τη χρήση της υπηρεσίας «εισπράξεων και πληρωμών» της CMS, η οποία παρέχεται με χρέωση (βλ. κατωτέρω).

Διαζευγμένος/-η σύζυγος δύναται να καταβάλλει διατροφή στην/στον πρώην σύζυγό του. Διατροφή μπορεί να καταβάλλεται σε οιονδήποτε εκ των δύο συζύγων. Πρώην σύντροφος (civil partner) ενδέχεται επίσης να υποχρεωθεί να καταβάλει διατροφή στην/στον πρώην σύντροφό του και στα τέκνα της οικογένειας.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Βλ. απάντηση ανωτέρω. Στον πίνακα 1 του νόμου του 1989 για τα παιδιά δεν καθορίζεται όριο ηλικίας.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Σε περίπτωση χωρισμού των γονέων στην Αγγλία και Ουαλία, προτού οι γονείς υποβάλουν αίτηση στη CMS, οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων προκειμένου να λάβουν συμβουλές και πληροφορίες για την ουσιαστική διευθέτηση των θεμάτων διατροφής της οικογένειάς τους. Η σχετική λύση μπορεί να συνίσταται στην επονομαζόμενη «ενδοοικογενειακή διευθέτηση», η οποία ισχύει μεταξύ των γονέων, ή στην υποβολή αίτησης στη CMS. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στη CMS προτού επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων.

Σε περίπτωση που ένας γονέας κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η ενδοοικογενειακή διευθέτηση, οφείλει να υποβάλει αίτηση στη CMS καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο. Πληροφορίες σχετικά με τα παράβολα παρέχονται στον κρατικό ιστότοπο. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου εφόσον ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του, είναι κάτοικος Βόρειας Ιρλανδίας ή έχει προβεί σε καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας σε αρχή η οποία αναγνωρίζεται από τη CMS. Η καταβολή του παραβόλου συνεπάγεται την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών προς τον αιτούντα: τον υπολογισμό από τη CMS των καταβλητέων ποσών με βάση το εισόδημα του υπόχρεου γονέα, τον εντοπισμό του υπόχρεου γονέα και τη διαχείριση τυχόν μεταβολών ως προς την υποχρέωση. Ο υπολογισμός της καταβλητέας διατροφής βασίζεται σε ένα ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος του υπόχρεου γονέα σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών που πρέπει να λάβουν διατροφή και η υποχρέωση μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να μειωθεί εάν ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως η καταβολή πρόσθετου εισοδήματος στους γονείς ή η αναγνώριση καθεστώτος κοινής επιμέλειας. Η CMS δεν εγγυάται ότι οι εργασίες της θα έχουν ως αποτέλεσμα την καταβολή οποιουδήποτε ποσού.

Μόλις πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση ως προς τη διατροφή και εφόσον και οι δύο γονείς συμφωνούν να καταβάλουν ο ένας τον άλλο απευθείας μέσω της υπηρεσίας απευθείας καταβολής, τότε απαιτείται μόνο η καταβολή παραβόλου για την αίτηση. Οι χρήστες της CMS οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν την καταβολή μέσω της Υπηρεσίας Εισπράξεων και Πληρωμών βαρύνονται με χρέωση είσπραξης. Για τον υπόχρεο γονέα η χρέωση ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του συνήθους ποσού διατροφής. Ο δικαιούχος γονέας βαρύνεται με ποσοστό 4% επί του ποσού της διατροφής το οποίο εισπράττει. Το τέλος είσπραξης δεν καταβάλλεται σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διευθέτησης ή χρήσης της υπηρεσίας απευθείας καταβολής.

Ο υπόχρεος γονέας υποχρεούται επίσης να καταβάλει στη CMS τέλη για τις ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης που αναλαμβάνει η συγκεκριμένη υπηρεσία σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης εναντίον του για μη καταβολή της οφειλόμενης διατροφής.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Αίτηση διατροφής τέκνου μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, π.χ. φίλος, συγγενής ή νομικός παραστάτης (στην Αγγλία και την Ουαλία, δικηγόρος) εξ ονόματος του δικαιούχου ή του υπόχρεου γονέα που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου. Ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια πρέπει να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκτός αν νομιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα δυνάμει πληρεξουσίου. Στην Αγγλία και την Ουαλία η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί εξ ονόματος του ανηλίκου, καθώς οι ανήλικοι δεν μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση διατροφής.

Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση στην Αγγλία και την Ουαλία για αμοιβαία εκτέλεση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής εξ ονόματος του ανηλίκου ή διαζευγμένου συζύγου ή πρώην συντρόφου ή εξ ονόματος άλλου προσώπου, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική διεθνή συνθήκη ή συμφωνία περί αμοιβαίας εκτέλεσης της υποχρέωσης καταβολής διατροφής.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Για τους αιτούντες στην Αγγλία και την Ουαλία, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ένα από τα τρία κέντρα επιβολής υποχρεώσεων διατροφής (Maintenance Enforcement Business Centres), ανάλογα με τον τόπο, για την Αγγλία (εκτός Λονδίνου), το Λονδίνο και την Ουαλία.

Το διοικητικό προσωπικό του δικαστηρίου παρέχει πληροφορίες στον αιτούντα, αν απαιτείται να απευθυνθεί σε άλλο δικαστήριο.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η υποβολή αίτησης διατροφής τέκνου είναι διοικητική διαδικασία, την οποία διεκπεραιώνει η CMS.

Για την αμοιβαία εκτέλεση απόφασης διατροφής δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από δικηγόρο σε δικαστήριο για την είσπραξη της διατροφής δυνάμει των διαφόρων διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Η αίτηση που λαμβάνεται από άλλη χώρα αποστέλλεται στο κέντρο επιβολής υποχρεώσεων διατροφής του τόπου κατοικίας του καθ’ ου.

Για την υποβολή αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου σύμφωνα με τον πίνακα 1 του νόμου του 1989 για τα παιδιά δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Για την είσπραξη της διατροφής δεν απαιτείται συνήθως παράσταση δικηγόρου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν καταβάλλεται παράβολο. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται παράσταση δικηγόρου, είναι δυνατή η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας ή νομικής συνδρομής, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα και ότι η υπόθεση έχει πιθανότητες ευδοκίμησης. Ο αιτών μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Για την είσπραξη της διατροφής, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση διατροφής τέκνων, συζύγου, ή συζύγου και τέκνων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση περιοδικών πληρωμών, καταβολής εφάπαξ ποσού, πληρωμών κατόπιν διακανονισμού ή περιοδικών καταβολών έναντι εξασφάλισης. Το δικαστήριο ή η CMS μπορούν κατά περίπτωση να αποφασίσουν την καταβολή διατροφής αναδρομικά. Για τη χορήγηση αναδρομικής διατροφής και τον υπολογισμό του ύψους της λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου για την τροποποίηση απόφασης διατροφής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνταξη για την παροχή συζυγικής διατροφής. Παρά το γεγονός ότι τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν μεταξύ τους οικονομικές διευθετήσεις χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση, όταν υπάρχει επιμερισμός σύνταξης ή μεταφορά συνταξιοδοτικών πόρων, απαιτείται δικαστική απόφαση πριν να μπορέσει ο συνταξιοδοτικός φορέας να ενεργήσει.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να λάβουν διατροφή αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 1 ανωτέρω.

Το κέντρο καταβολής αξιώσεων διατροφής (MPMBC), το οποίο υπάγεται στην υπηρεσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας, είναι αρμόδιο για τις πληρωμές που καταβάλλονται σε ιδιώτες. Η υπηρεσία αμοιβαίας εκτέλεσης αποφάσεων διατροφής (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders — REMO) δεν είναι αρμόδια για τις πληρωμές.

Η CMS παρέχει υπηρεσίες υπολογισμού, είσπραξης και πληρωμών. Εάν οι υπόχρεοι γονείς καθυστερούν ή δεν διενεργούν τις πληρωμές, η CMS παρεμβαίνει ώστε αυτές να διενεργούνται και να καταβληθούν γρήγορα τυχόν οφειλόμενα ποσά. Η CMS μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους επιβολής, όταν απαιτείται.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Για την είσπραξη της διατροφής το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απευθείας καταβολή στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση εισοδημάτων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τις ακόλουθες διαταγές κατόπιν αίτησης της CMS.

Στην περίπτωση αίτησης διατροφής τέκνου η οποία υποβάλλεται μέσω της CMS, αν ο υπόχρεος γονέας δεν εκπληρώνει την υποχρέωση διατροφής την οποία υπέχει, η CMS λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Η CMS διαθέτει σειρά εξουσιών τις οποίες μπορεί να ασκήσει. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η ανάληψη χρημάτων απευθείας από το εισόδημα και τον τραπεζικό λογαριασμό του υποχρέου και η λήψη δικαστικών μέτρων (μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης). Εφόσον απαιτείται σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο η αφαίρεση του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης του υπόχρεου γονέα ή ακόμα και η προσωπική του κράτηση.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δεν ισχύουν για την εκτέλεση διαταγών διατροφής.

Η CMS οφείλει να λάβει υπόψη το συμφέρον κάθε ανηλίκου ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί από τις αποφάσεις της σχετικά με τον χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών και το ποσό έκαστης καταβολής.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Αρμόδιος φορέας για την είσπραξη διατροφής τέκνου μέσω του συστήματος διατροφής τέκνων είναι η CMS (βλ. ανωτέρω).

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Στην περίπτωση διατροφής τέκνου την οποία διαχειρίζεται η CMS, αυτή μπορεί να αποδώσει τα ποσά τα οποία εισπράττει, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η CMS δεν μπορεί να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής η ίδια ή αντί του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο.

Η κεντρική αρχή για την Αγγλία και Ουαλία (REMO) δεν ευθύνεται για τη διενέργεια πληρωμών.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Η αμοιβαία εκτέλεση αποφάσεων διατροφής (REMO) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι δικαστικές αποφάσεις διατροφής τις οποίες εκδίδουν δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να καταχωρηθούν και να εκτελεστούν από δικαστήρια ή άλλες αρχές σε άλλες χώρες κατά κατοίκων εξωτερικού.

Πρόκειται για αμφίδρομη ρύθμιση η οποία διέπεται από διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι αλλοδαπές διαταγές επιδίκασης διατροφής υπέρ ατόμων που ζουν στο εξωτερικό μπορούν κατά την ίδια έννοια να καταχωριστούν και εκτελεστούν από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου κατά κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Ο κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμεί να του επιδικαστεί διατροφή εις βάρος κατοίκου του εξωτερικού πρέπει να απευθυνθεί στην παρακάτω υπηρεσία:

Το κέντρο επιβολής υποχρεώσεων διατροφής του τόπου κατοικίας τους. Μπορείτε να βρείτε τα εν λόγω κέντρα στην εξής διεύθυνση: [insert hyperlink for https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της διαταγής στη χώρα κατοικίας του υποχρέου. Προβλέπονται επίσης διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλης χώρας την έκδοση διαταγής επιδίκασης διατροφής για λογαριασμό του.

Δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός δικηγόρου από τον αιτούντα. Το προσωπικό του κέντρου επιβολής υποχρεώσεων διατροφής υποδεικνύει στον αιτούντα το έντυπο που πρέπει να υποβληθεί και προωθεί την αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία για την Αγγλία και Ουαλία είναι η υπηρεσία REMO.

Η υπηρεσία REMO την αποστέλλει στην αλλοδαπή αρχή για καταχώριση και εκτέλεση κατά του προσώπου που ζει στο οικείο κράτος.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία REMO από την αλλοδαπή αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο αιτών. Η υπηρεσία REMO διαβιβάζει την αίτηση στο αρμόδιο κέντρο επιβολής υποχρεώσεων διατροφής.

Για την επιδίκαση διατροφής ανηλίκου η CMS μπορεί να υπολογίσει το ποσό της διατροφής εφόσον αμφότεροι οι γονείς ή ο δικαιούχος γονέας και το τέκνο έχουν τον τόπο συνήθους διαμονής τους εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ή εφόσον ο υπόχρεος γονέας εργάζεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ως δημόσιος υπάλληλος του Ηνωμένου Βασιλείου, διπλωμάτης, μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή αποσπασμένος εργαζόμενος του τομέα υγείας ή εργάζεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου σε εταιρεία η οποία υποβάλλει καταστάσεις μισθοδοσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον υπολογισμό του ποσού της διατροφής τέκνου λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή υπέρ προσώπου το οποίο έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον το εν λόγω εισόδημα υπόκειται σε φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον ενωσιακό κανονισμό αριθ. 4/2009 για τις υποχρεώσεις διατροφής, η CMS έχει επίσης δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε άλλες χώρες της ΕΕ για την είσπραξη ποσού διατροφής σε καθυστέρηση.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας για κάθε ένα από τα κέντρα επιβολής υποχρεώσεων διατροφής είναι οι εξής:

Για πρόσωπα που κατοικούν στην περιοχή του Μείζονος Λονδίνου:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

Ηλεκτρονική διεύθυνση: MEBC.London@justice.gov.uk

Για πρόσωπα που κατοικούν στην Αγγλία εκτός της περιοχής του Μείζονος Λονδίνου:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

Ηλεκτρονική διεύθυνση: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Για πρόσωπα που κατοικούν στην Ουαλία

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Τηλέφωνο: 01656 673 833

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mebc.wales@justice.gov.uk

Στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας αμοιβαίας εκτέλεσης αποφάσεων διατροφής (REMO):

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Τηλέφωνο: 020 3681 2757(για κλήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο)

+44 20 3681 2757 (για διεθνείς κλήσεις)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: remo@offsol.gsi.gov.uk

Ιστότοπος REMO

Τα κέντρα επιβολής υποχρεώσεων διατροφής και η υπηρεσία REMO δεν μπορούν να παράσχουν νομικές συμβουλές στους αιτούντες ή σε άλλα πρόσωπα. Εντούτοις, μπορούν να παρασχεθούν γενικές διαδικαστικές οδηγίες. Η ακριβής φύση της αμοιβαιότητας που ισχύει μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εννόμων τάξεων εξαρτάται από τη σύμβαση ή συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η άλλη χώρα. Τα κέντρα επιβολής υποχρεώσεων διατροφής μπορούν να παράσχουν συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων συμβάσεων σε κάθε υπόθεση.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά πρέπει αρχικά να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων προτού υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων στον τηλεφωνικό αριθμό 0800 0835 130 για κλήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.

Εφόσον έχει κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον της CSA ή της CMS, ο αντίστοιχος τηλεφωνικός αριθμός αναγράφεται σε κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο σας έχει αποσταλεί.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω της αρχής ή του δικαστηρίου που είναι αρμόδια για την αμοιβαία εκτέλεση στην αλλοδαπή έννομη τάξη στην οποία κατοικεί ο αιτών. Μπορεί επίσης να υποβληθεί αίτηση από άλλη χώρα απευθείας στην υπηρεσία REMO, στο δικαστήριο ή σε κέντρο επιβολής υποχρεώσεων διατροφής.

Για τη διατροφή τέκνου, η CMS έχει αρμοδιότητα να υπολογίσει το ποσό της διατροφής μόνον εφόσον ο αιτών και το τέκνο κατοικούν σε άλλο τόπο του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή στη Σκωτία ή στη Βόρεια Ιρλανδία).

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας REMO, του κέντρου επιβολής υποχρεώσεων διατροφής και της CMS αναγράφονται ανωτέρω. Η συνδρομή που παρέχεται περιγράφεται ανωτέρω. Οι προϋποθέσεις αποδοχής ή απόρριψης μιας αίτησης από τη CMS περιγράφονται λεπτομερώς σε προηγούμενες απαντήσεις.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 και επομένως αυτό δεν ισχύει στην Αγγλία και Ουαλία.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Για την είσπραξη της διατροφής δεν απαιτείται συνήθως παράσταση δικηγόρου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν καταβάλλεται παράβολο. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται παράσταση δικηγόρου, είναι δυνατή η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας ή νομικής συνδρομής (κεφάλαιο V), σε ορισμένες όμως περιπτώσεις τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα και ότι η υπόθεση έχει πιθανότητες ευδοκίμησης. Ο αιτών μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης. Στο πλαίσιο της χορήγησης του ευεργετήματος πενίας, ενδέχεται να υπάρξει εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο η φύση της διαφοράς δικαιολογεί την υποβολή αιτήματος χορήγησης πλήρους ευεργετήματος.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η εφαρμογή του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής 4/2009 υποστηρίζεται από τους κανονισμούς του 2011 για την αρμοδιότητα και τις αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις (διατροφής) [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011). Στον κανονισμό 3 και στον πίνακα 1 ορίζονται οι κεντρικές αρχές για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και ο ρόλος τους στην προώθηση των αιτήσεων. Στον κανονισμό 4 και στον πίνακα 2 ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την παροχή πληροφοριών στις κεντρικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους οφειλέτες) και θεσπίζονται κανόνες για τη νόμιμη κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών από τις κεντρικές αρχές.

Η παράγραφος 18 του παραρτήματος 1 του νόμου του 2012 για το ευεργέτημα της πενίας και την απαγγελία ποινών και τον σωφρονισμό των παραβατών (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) διέπει τη χορήγηση νομικής συνδρομής στην Αγγλία και την Ουαλία σύμφωνα με τον κανονισμό περί υποχρεώσεων διατροφής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.