Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Σύμφωνα με το εσθονικό Σύνταγμα, η υποχρέωση διατροφής συνίσταται στην υποχρέωση των μελών της οικογένειας να συντηρούν τα μέλη της τα οποία χρειάζονται υποστήριξη.

Επίδομα διατροφής είναι το ποσό το οποίο επιδικάζεται ως διατροφή από το δικαστήριο και το οποίο γενικά καταβάλλεται σε περιοδική βάση υπό τη μορφή χρηματικής καταβολής. Με αίτημα του δικαιούχου, το δικαστήριο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διατάξει την καταβολή της διατροφής ως εφάπαξ ποσού. Ο υπόχρεος διατροφής ανηλίκου τέκνου μπορεί να ζητήσει, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, να του επιτραπεί η παροχή της διατροφής σε μη χρηματική μορφή.

Κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση διατροφής προσώπου το οποίο χρήζει υποστήριξης βαρύνει τους ανιόντες και κατιόντες πρώτου και δευτέρου βαθμού του προσώπου αυτού: με άλλα λόγια, τα ενήλικα τέκνα, οι γονείς και οι παππούδες/γιαγιάδες έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής αλλήλων. Οι σύζυγοι έχουν επίσης αμοιβαία υποχρέωση διατροφής των μελών της οικογένειας διά της εργασίας ή της περιουσίας τους, μεταξύ άλλων μέσω ενεργειών οι οποίες σκοπό έχουν την κάλυψη των εξόδων της κοινής κατοικίας και την ικανοποίηση των τακτικών και έκτακτων αναγκών του ετέρου συζύγου και των τέκνων. Η υποχρέωση διατροφής προσώπου το οποίο χρήζει υποστήριξης μπορεί να ισχύει και μεταξύ των πρώην συζύγων ή προσώπων τα οποία έχουν αποκτήσει από κοινού τέκνα χωρίς να έχουν τελέσει γάμο.

Η διατροφή καταβάλλεται με τη μορφή επιδόματος εκ μέρους του γονέα του ανήλικου τέκνου, ιδίως όταν ο γονέας δεν συνοικεί με το τέκνο ή δεν συμμετέχει στην ανατροφή του. Διαζευχθέν πρόσωπο έχει υποχρέωση διατροφής του/της πρώην συζύγου του κυρίως εάν, έπειτα από την έκδοση του διαζυγίου και λόγω της ευθύνης για την ανατροφή τέκνου, ο/η πρώην σύζυγός του δεν είναι σε θέση να συντηρεί τον εαυτό του ή χρειάζεται υποστήριξη λόγω ηλικίας ή λόγω της κατάστασης της υγείας του/της. Όταν ο ένας γονέας τέκνου χρειάζεται υποστήριξη, ο έτερος γονέας έχει υποχρέωση να παρέχει διατροφή για χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων έπειτα από τη γέννηση του τέκνου. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει εάν ο γονέας χρειάζεται υποστήριξη ως αποτέλεσμα ιατρικού προβλήματος το οποίο προκλήθηκε από την ανατροφή του τέκνου, την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Ηλικία ενηλικίωσης είναι τα 18 έτη. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι ανήλικα. Το ανήλικο τέκνο έχει δικαίωμα διατροφής κυρίως έναντι των γονέων του, οι οποίοι φέρουν την υποχρέωση διατροφής του τέκνου ισότιμα. Τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και συνεχίζει τη βασική ή δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του σε ίδρυμα βασικής εκπαίδευσης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή πανεπιστημιακή σχολή έχει επίσης δικαίωμα διατροφής, με ανώτατο όριο την ηλικία των 21 ετών.

Τα ενήλικα τέκνα πρέπει να υποβάλουν τα ίδια αίτηση εκ νέου στα αρμόδια δικαστήρια αν επιθυμούν να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τη διατροφή μετά την ενηλικίωσή τους, αν η υποχρέωση καταβολής της διατροφής έχει τερματιστεί βάσει προηγούμενης δικαστικής απόφασης.

Άλλοι ανιόντες ή κατιόντες οι οποίοι δεν είναι σε θέση να συντηρούν τον εαυτό τους έχουν δικαίωμα διατροφής αν διαπιστωθεί ότι χρήζουν υποστήριξης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ο γονέας ανήλικου τέκνου μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει διατροφή. Αν ο γονέας δεν καταβάλει τη διατροφή οικειοθελώς, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενώπιον των δικαστηρίων για την επιδίκαση διατροφής. Για την επιδίκαση διατροφής πρέπει να υποβληθεί είτε αίτηση κατά την επείγουσα διαδικασία διαταγής πληρωμής σε σχέση με τη χορήγηση επιδόματος διατροφής σε ανήλικο τέκνο είτε αγωγή διατροφής. Οι σχετικές αιτήσεις δεν βαρύνονται με τέλη υπέρ του δημοσίου όταν η αίτηση αφορά την επιδίκαση διατροφής υπέρ ανηλίκου τέκνου.

Η επείγουσα διαδικασία διαταγής πληρωμής είναι απλοποιημένη διαδικασία κατά την οποία μπορεί να διαταχθεί η καταβολή διατροφής μόνο αν ζητείται διατροφή υπέρ ανηλίκου τέκνου, το όνομα του υπόχρεου γονέα αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως του τέκνου, το αιτούμενο ποσό διατροφής δεν υπερβαίνει πάνω από 1,5 φορά το ελάχιστο επίδομα διατροφής (βλ. ερώτηση 8) μηνιαίως και ο άλλος γονέας δεν αμφισβητεί την καταβολή του επιδόματος διατροφής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης διαταγής πληρωμής, πρέπει να υποβληθεί αγωγή ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του τέκνου υπέρ του οποίου αξιώνεται διατροφή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα διαδικασία διαταγής πληρωμής για τη χορήγηση διατροφής υπέρ ανηλίκου παρέχονται εδώ. Υπόδειγμα του δικογράφου της αγωγής για καταβολή διατροφής υπέρ ανηλίκου παρατίθεται εδώ.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Τα ανήλικα τέκνα έχουν δικαίωμα διατροφής. Στον βαθμό που οι ανήλικοι έχουν μειωμένη ικανότητα προς δικαιοπραξία, η αγωγή διατροφής ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου για λογαριασμό του ανηλίκου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, δηλ. από τον γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια. Εάν έχει διοριστεί νόμιμος κηδεμόνας για τον ανήλικο, η αγωγή ασκείται από τον κηδεμόνα υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου.

Ενήλικος με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία μπορεί να ασκήσει την αγωγή διατροφής αυτοπροσώπως.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για τον εξαναγκασμό του γονέα να εκπληρώσει την υποχρέωση διατροφής έναντι του ανήλικου τέκνου του αντιμετωπίζεται ως υπόθεση διατροφής. Στις υποθέσεις διατροφής η αγωγή ασκείται ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του τέκνου. Εάν το τέκνο δεν κατοικεί στην Εσθονία, η αγωγή ασκείται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Εάν ο εναγόμενος δεν κατοικεί στην Εσθονία, η αγωγή ασκείται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντα.

Αίτηση διατροφής μπορεί να υποβληθεί κατά την επείγουσα διαδικασία της διαταγής πληρωμής (βλ. απάντηση στην ερώτηση 3).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Για τη δικαστική διεκδίκηση διατροφής τέκνου απαιτείται η άσκηση αγωγής, για την οποία δεν απαιτείται η συνδρομή νομικού συμβούλου ή οι υπηρεσίες άλλου μεσολαβητή. Το δικαστήριο διατάσσει την καταβολή διατροφής από τον χρόνο άσκησης της αγωγής, ενώ μπορεί επίσης, με βάση το αίτημα της αγωγής, να διατάξει την αναδρομική καταβολή της διατροφής για χρονικό διάστημα έως ένα έτος πριν από την άσκηση της αγωγής.

Υπόδειγμα του δικογράφου της αγωγής για καταβολή διατροφής υπέρ ανηλίκου παρατίθεται εδώ.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η άσκηση αγωγής για καταβολή διατροφής υπέρ ανηλίκου ή η προσφυγή κατά την επείγουσα διαδικασία της διαταγής πληρωμής για την καταβολή διατροφής σε ανήλικο δεν βαρύνεται με κάποιο τέλος υπέρ του δημοσίου.

Είναι δυνατή η αναζήτηση νομικής συνδρομής από το κράτος ή διαδικαστικής συνδρομής για την κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων.

Στην περίπτωση της κρατικής νομικής συνδρομής διορίζεται ως δικηγόρος κάποιο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας. Καθήκον του δικηγόρου είναι η εκπροσώπηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ενδιαφερόμενο διάδικο. Κρατική νομική συνδρομή παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τα έξοδα για επαγγελματικές νομικές υπηρεσίες κατά τον χρόνο στον οποίο χρειάζονται νομική υποστήριξη, ή είναι σε θέση να τα καταβάλουν μόνο εν μέρει ή με δόσεις, ή σε πρόσωπα των οποίων η οικονομική κατάσταση καθιστά αδύνατη τη διαβίωσή τους μετά την καταβολή των εξόδων για νομικές υπηρεσίες. Η χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής δεν απαλλάσσει τον διάδικο από τα λοιπά διαδικαστικά έξοδα.

Περισσότερες πληροφορίες για την κρατική νομική συνδρομή υπάρχουν εδώ.

Αίτηση χορήγησης κρατικής διαδικαστικής συνδρομής για την κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων μπορούν να υποβάλουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τα σχετικά έξοδα λόγω της οικονομικής τους κατάστασης ή είναι σε θέση να τα καταβάλουν μόνο εν μέρει ή σε δόσεις. Πρέπει επίσης να συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να θεωρείται ότι η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου προσώπου στη σχετική διαδικασία έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση διαδικαστικής συνδρομής σε φυσικό πρόσωπο και η έκθεση προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του διατίθενται εδώ.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή σταθερού ή κυμαινόμενου ποσού ως επιδόματος διατροφής σε ανήλικο τέκνο, ορίζοντας τη βάση υπολογισμού του ποσού της διατροφής. Κατά γενικό κανόνα, τα δικαστήρια διατάσσουν την καταβολή της διατροφής σε μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, η μηνιαία διατροφή που καταβάλλεται ανά τέκνο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το 1/2 του κατώτατου μηνιαίου μισθού, όπως αυτός ορίζεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας (ως εκ τούτου, το ελάχιστο επίδομα διατροφής ανά τέκνο ήταν 250 ευρώ το 2018, 270 ευρώ το 2019 και 292 ευρώ το 2020). Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο μπορεί, αν συντρέχει βάσιμος λόγος, να μειώσει τη διατροφή σε ποσό το οποίο υπολείπεται του κατώτατου μηνιαίου μισθού που ορίζει η κυβέρνηση. Βάσιμοι λόγοι σ’ αυτή την περίπτωση είναι μεταξύ άλλων η ανικανότητα του γονέα για εργασία ή η υποχρέωσή του να καταβάλλει διατροφή σε άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα.

Ο υπόχρεος διατροφής μπορεί, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, να ζητήσει την παροχή της διατροφής με άλλο τρόπο. Οι γονείς μπορούν με αμοιβαία συμφωνία να ορίσουν λεπτομερώς τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης διατροφής προς το τέκνο, καθώς και τους όρους και την περιοδικότητα καταβολής της διατροφής.

Το αντικείμενο της διατροφής καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και το σύνηθες επίπεδο διαβίωσης του τέκνου. Το σύνηθες επίπεδο διαβίωσης του τέκνου εξαρτάται από τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι γονείς του. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών καταβολής της διατροφής, οποιοδήποτε των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την αύξηση ή μείωση του ποσού της διατροφής.

Αν η μεταβολή των συνθηκών γίνει δεκτή, το ποσό της διατροφής μπορεί γενικά να μεταβληθεί από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, δηλ. τυχόν καθυστερούμενα ποσά διατροφής δεν μεταβάλλονται.

Στην Εσθονία το ποσό της διατροφής αναπροσαρμόζεται αυτοδικαίως όταν η διατροφή που έχει επιδικαστεί δικαστικά συνδέεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό που ορίζει η κυβέρνηση και το ποσό του εν λόγω μισθού μεταβληθεί. Πληροφορίες για τον κατώτατο μηνιαίο μισθό παρέχονται εδώ.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Κατά γενικό κανόνα, η διατροφή καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικής χρηματικής παροχής. Ο υπόχρεος διατροφής ανήλικου τέκνου μπορεί να ζητήσει, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, να του επιτραπεί η παροχή της διατροφής σε άλλη μορφή. Η διατροφή καταβάλλεται με τη μορφή επιδόματος εκ μέρους του γονέα του ανήλικου τέκνου, ιδίως όταν ο γονέας δεν συνοικεί με το τέκνο ή δεν συμμετέχει στην ανατροφή του. Η διατροφή προκαταβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα. Παρότι ο δικαιούχος της διατροφής είναι το τέκνο, η διατροφή γενικά καταβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στον άλλον. Είναι δυνατή η απευθείας καταβολή της διατροφής στο τέκνο δυνάμει κοινής συμφωνίας των γονέων ή δικαστικής απόφασης.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Αν έχει τεθεί σε ισχύ ή καταστεί άμεσα εκτελεστή δικαστική απόφαση διατροφής, ο δε υπόχρεος γονέας δεν συμμορφώνεται μ’ αυτήν, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί σε δικαστικό επιμελητή. Εάν ο υπόχρεος δεν προβεί σε καταβολή σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση, ο δικαστικός επιμελητής μεριμνά για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου κατόπιν σχετικής αίτησης του προσώπου το οποίο έχει λάβει μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης. Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου προϋποθέτει την υποβολή της δικαστικής απόφασης στον δικαστικό επιμελητή μαζί με αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για τον υπόχρεο και, ει δυνατόν, για τα περιουσιακά του στοιχεία (τόπος κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, γνωστές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία). Αν ο αιτών επιθυμεί να αξιοποιήσει ο δικαστικός επιμελητής όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από τον νόμο για την είσπραξη της απαίτησης, πρέπει να επισημαίνεται στην αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης ότι ο αιτών ασκεί αξίωση για είσπραξη από τη δηλωθείσα ακίνητη και κινητή περιουσία του υποχρέου και τα δικαιώματά του. Κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, η αξίωση διατροφής του τέκνου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αξιώσεων, ενώ για την ικανοποίηση της αξίωσης διατροφής δύνανται να κατασχεθούν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου και να ανασταλούν επ’ αόριστον με δικαστική απόφαση τα ακόλουθα δικαιώματα και η ισχύς των ακόλουθων αδειών: δικαιώματα θήρας, δικαίωμα οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, άδειες κατοχής όπλων και άδειες απόκτησης όπλων, δικαίωμα οδήγησης σκαφών αναψυχής και ατομικών πλωτών σκαφών, άδειες αλιείας.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο υπόχρεος διατροφής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του στο μέτρο που δεν είναι σε θέση, εν όψει των λοιπών υποχρεώσεών του και της περιουσιακής του κατάστασης, να παράσχει διατροφή σε άλλο πρόσωπο χωρίς να υπονομευθούν οι δικές του συνθήκες διαβίωσης. Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, οι γονείς δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατροφής έναντι των ανήλικων τέκνων τους. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να απαλλάξει τον υπόχρεο διατροφής, να περιορίσει το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης της υποχρέωσης διατροφής ή να μειώσει το ύψος αυτής, όταν κρίνεται ιδιαιτέρως καταχρηστικό να απαιτείται η εκπλήρωση της υποχρέωσης, π.χ. όταν ο δικαιούχος έχει περιέλθει σε ανάγκη οικονομικής υποστήριξης ως αποτέλεσμα δικών του μη συνετών πράξεων.

Αποζημίωση για βλάβη λόγω μη καταβολής διατροφής και μη εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να ζητηθεί αναδρομικά για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους πριν από την κατάθεση της σχετικής αγωγής στο δικαστήριο. Ο χρόνος παραγραφής της υποχρέωσης καταβολής επιδόματος διατροφής στο πλαίσιο της υποχρέωσης διατροφής είναι δέκα έτη ανά μεμονωμένη υποχρέωση. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο κατέστη απαιτητή η αξίωση που αντιστοιχεί στην υποχρέωση. Η υποχρέωση διατροφής αποτελεί προσωποπαγή υποχρέωση, η οποία αποσβέννυται με τον θάνατο του δικαιούχου ή του υποχρέου. Προβλέπονται εξαιρέσεις αναφορικά με την προκαταβολή της διατροφής και τον συμψηφισμό ανταπαιτήσεων του υποχρέου.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων διατροφής, η κεντρική αρχή, δηλ. η Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Τομέα Ποινικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μπορεί να παράσχει βοήθεια.

Αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διατροφής στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος οργανισμός ή αρχή για την παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις διατροφής στο εσωτερικό.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο γονέας ο οποίος ανατρέφει τέκνο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη χορήγηση κρατικού επιδόματος διατροφής από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Sotsiaalkindlustusamet) για όσο διάστημα διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες και οι διαδικασίες επιβολής. Το εν λόγω επίδομα συνίσταται στη χορήγηση προσωρινής βοήθειας από το κράτος στον γονέα ο οποίος ανατρέφει και συντηρεί μόνος του ένα παιδί. Το κράτος καταβάλλει διατροφή για λογαριασμό του γονέα ο οποίος δεν εκπληρώνει την υποχρέωση διατροφής που υπέχει, και έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του τελευταίου. Το κρατικό επίδομα διατροφής καταβάλλεται στον δικαιούχο στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση διατροφής. Προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο από τον δικαιούχο για την καταβολή διατροφής είτε κατά την επείγουσα διαδικασία της διαταγής πληρωμής είτε με την άσκηση τακτικής αγωγής.

Το εγγυημένο ποσό του κρατικού επιδόματος διατροφής είναι έως 100 ευρώ τον μήνα ανά παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση χορήγησης επιδόματος παρέχονται εδώ.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Για τη λήψη διατροφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια από τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για την υποβολή αίτησης διατροφής σε άλλη χώρα απαιτείται η υποβολή αίτησης για την κίνηση υπόθεσης διατροφής, στη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας και στην αρμόδια αρχή της άλλης χώρας. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως του τέκνου ή των τέκνων ή της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η πατρότητα του τέκνου. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί η πατρότητα, αυτό πρέπει να επισημαίνεται στην αίτηση η οποία αποστέλλεται στην άλλη χώρα.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας τηλεφωνικά στους αριθμούς +372 6 208 183 και +372 7153443 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις central.authority@just.ee και keskasutus@just.ee.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Στην περίπτωση αίτησης κατοίκου του εξωτερικού, για την καλύτερη διαχείριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή της χώρας κατοικίας του, η οποία εν συνεχεία επικοινωνεί με την κεντρική αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 14.1.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η Εσθονία είναι μέλος από την 1η Μαΐου 2004.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 16.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Στις διασυνοριακές διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν αιτήσεις διατροφής, παρέχεται κρατική νομική συνδρομή και κρατική διαδικαστική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό. Έτσι, διασφαλίζεται η εκπροσώπηση του ενδιαφερομένου στη διαδικασία από πρόσωπο που διαθέτει επαρκή νομική κατάρτιση, καθώς και η πρόσβαση του ενδιαφερομένου στη δικαιοσύνη μέσω της κάλυψης των διαδικαστικών του εξόδων. Οι κανόνες που διέπουν την κρατική νομική συνδρομή και τη διαδικαστική συνδρομή προβλέπουν την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

Καταρχήν, οι ίδιες εγγυήσεις οι οποίες ισχύουν για τους κατοίκους της Εσθονίας ισχύουν και για τους κατοίκους άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Στις διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής παρέχεται νομική συνδρομή και υποστήριξη καθώς και κρατική νομική συνδρομή και διαδικαστική συνδρομή από την κεντρική αρχή, δηλ. από τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, ενώ σε σχέση με θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό ακολουθείται η εθνική νομοθεσία.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Έχει συσταθεί κεντρική αρχή για θέματα διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας, η οποία είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας. Για τη λήψη διατροφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια από τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία διεξάγει τη σχετική διαδικασία για τις διεθνείς αιτήσεις χορήγησης νομικής συνδρομής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.