Καταβολή διατροφής

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Στο γαλλικό δίκαιο, ο όρος «υποχρέωση διατροφής» αναφέρεται στην υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο προς πρόσωπο που διαθέτει τα μέσα να καλύψει τις ανάγκες ενός άλλου προσώπου με το οποίο συνδέεται με δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένειας. Ως εκ τούτου, διατροφή μπορούν να λάβουν διάφορα πρόσωπα, και ιδίως τα εξής:

 • σύζυγος από τον/την άλλο/-η σύζυγο (άρθρα 212 και 214 του αστικού κώδικα)·
 • τα τέκνα από τους γονείς τους (άρθρα 203, 371-2 και 373-2-2 του αστικού κώδικα)·
 • οι πατέρες, οι μητέρες και άλλοι ανιόντες από τα τέκνα τους (άρθρο 205 του αστικού κώδικα)·
 • οι πεθεροί και οι πεθερές από τους γαμπρούς και τις νύφες τους (άρθρο 206 του αστικού κώδικα)·
 • ο/η επιζών/-ούσα σύζυγος που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης (άρθρο 767 του αστικού κώδικα).

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Ο νόμος δεν ορίζει όριο ηλικίας για τη διατροφή των τέκνων: Η υποχρέωση των γονέων να συντηρούν και να παρέχουν εκπαίδευση στο τέκνο δεν παύει αυτοδικαίως με την ενηλικίωση του τέκνου (άρθρο 371-2 του αστικού κώδικα). Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των εξής δύο περιόδων:

 • για όσο διάστημα το παιδί είναι ανήλικο ή, εάν είναι ενήλικο, για όσο διάστημα δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητο, οι γονείς έχουν απέναντί του υποχρέωση συντήρησης και εκπαίδευσης, με σκοπό να του παρασχεθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή του·
 • εφόσον παύσει η υποχρέωση συντήρησης και εκπαίδευσης, ισχύει το γενικό καθεστώς υποχρέωσης διατροφής, στο πλαίσιο του οποίου ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης (άρθρα 205 και 207 του αστικού κώδικα).

Η συνεισφορά μπορεί να καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει στα χέρια του ενήλικου τέκνου.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Εάν η διατροφή δεν καταβληθεί αυτοβούλως, ο δικαιούχος της διατροφής, ο εκπρόσωπός του ή το πρόσωπο που έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη φροντίδα του δικαιούχου θα πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας να καθοριστεί η διατροφή και να υποχρεωθεί ο υπόχρεος στην καταβολή της.

Το αίτημα καταβολής διατροφής μπορεί να είναι το κύριο αντικείμενο της δίκης, ή να διατυπωθεί, για παράδειγμα, στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου ή καθορισμού των λεπτομερειών άσκησης της γονικής μέριμνας.

Για τα αιτήματα καταβολής διατροφής μεταξύ ενηλίκων, ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και ότι αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του. Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος αθετεί και ο ίδιος σημαντικά τις υποχρεώσεις του προς τον υπόχρεο, ο δικαστής μπορεί να απαλλάξει τον τελευταίο από την υποχρέωση καταβολής διατροφής εν όλω ή εν μέρει (άρθρο 207 του αστικού κώδικα).

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Στο γαλλικό δίκαιο, ο ανήλικος δεν θεωρείται δικαιούχος διατροφής: Δικαιούχος διατροφής θεωρείται μόνο ο γονέας ή ο τρίτος που αναλαμβάνει μ’ αυτήν την ιδιότητα την επιμέλεια του ανηλίκου και που μπορεί να στραφεί κατά του άλλου γονέα ή κατά των γονέων με σκοπό τον προσδιορισμό διατροφής για την εκπαίδευση και τη συντήρηση του τέκνου.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να ενεργούν αντί και για λογαριασμό του δικαιούχου διατροφής σε περίπτωση απραξίας αυτού, βάσει του άρθρου 205 του αστικού κώδικα (άρθρο L 132-7 του κώδικα κοινωνικής δράσης και οικογενειακών υποθέσεων).

Τα νοσοκομεία και τα δημόσια ιδρύματα υγείας/ιδρύματα υποδοχής έχουν δικαίωμα να στραφούν απευθείας κατά των υπόχρεων διατροφής προς νοσηλευόμενα πρόσωπα (άρθρο L6145-11 του κώδικα δημόσιας υγείας).

Πρόσωπο που βρίσκεται υπό κηδεμονία πρέπει να εκπροσωπείται από τον κηδεμόνα του (άρθρο 475 του αστικού κώδικα).

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο

Η αγωγή υποβάλλεται ενώπιον του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων του πολυμελούς πρωτοδικείου (tribunal de grande instance) (άρθρο L. 213-3 του κώδικα περί οργάνωσης των δικαστηρίων).

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, το άρθρο 1070 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι αρμόδιο δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων είναι:

 • το δικαστήριο του τόπου κατοικίας της οικογένειας
 • εάν οι γονείς ζουν χωριστά, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του γονέα με τον οποίο διαμένουν συνήθως τα ανήλικα τέκνα σε περίπτωση κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας ή του τόπου κατοικίας του γονέα που ασκεί μόνος τη μέριμνα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του μέρους το οποίο δεν κίνησε τη διαδικασία.

Σε περίπτωση από κοινού αίτησης, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ενός εκ των μερών και επιλέγεται από τα μέρη.

Ωστόσο, όταν η διαφορά αφορά μόνο την καταβολή διατροφής, τη συνεισφορά για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, τη συνεισφορά στα βάρη του γάμου ή αντισταθμιστική παροχή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου συζύγου ή του γονέα που έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη φροντίδα των τέκνων, ακόμα και ενηλίκων.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ); Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η διαδικασία είναι προφορική και η εκπροσώπηση δεν είναι υποχρεωτική: ο αιτών μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία κινείται με κλήτευση (παρέμβαση δικαστικού επιμελητή) ή με απλή αίτηση προς το δικαστήριο.

Εάν ζητείται διατροφή στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, ο αιτών πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Στην πρωτόδικη διαδικασία δεν επιβάλλονται τέλη. Στη δευτεροβάθμια διαδικασία, καταβάλλεται τέλος 225 ευρώ.

Ο αιτών μπορεί να λάβει νομική αρωγή (ευεργέτημα πενίας), υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως προς τους πόρους του.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η συνεισφορά στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

 • μηνιαία καταβολή στον δικαιούχο γονέα (η συνηθέστερη περίπτωση)·
 • απευθείας ανάληψη των εξόδων του παιδιού·
 • δικαίωμα χρήσης και κατοικίας σε ακίνητο που ανήκει στον υπόχρεο ή παραχώρηση επικαρπίας ή διάθεση προσοδοφόρου αγαθού στον δικαιούχο.

Η συνεισφορά υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πόρους του κάθε γονέα και τις ανάγκες του τέκνου. Από το 2010, το υπουργείο δικαιοσύνης δημοσιεύει καθαρά ενδεικτικό πίνακα αναφοράς, ο οποίος καταρτίζεται σε συνάρτηση με τα έσοδα του υπόχρεου και του δικαιούχου, του αριθμού των συντηρούμενων τέκνων και του εύρους του δικαιώματος επικοινωνίας και φιλοξενίας. Ο δικαστής προβλέπει συστηματικά στην απόφασή του την τιμαριθμική προσαρμογή της διατροφής (βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή για νοικοκυριά σε αστικές περιοχές).

Άλλες κατηγορίες διατροφής:

Για τον καθορισμό του ύψους της συνεισφοράς συζύγου στα βάρη του γάμου, ο δικαστής πρέπει να λάβει υπόψη το σύνολο των βαρών του οικείου προσώπου τα οποία αντιστοιχούν σε χρήσιμες ή αναγκαίες δαπάνες. Η συνεισφορά συνίσταται σε χρηματική παροχή, σε ανάληψη δανείου ή ακόμα και σε διαμονή στη συζυγική οικία.

Στην περίπτωση της διατροφής προς σύζυγο λόγω διαζυγίου στο πλαίσιο του καθήκοντος αρωγής, μπορεί να προβλεφθεί η ανάληψη του συνόλου ή μέρους των μηναίων δόσεων δανείου ωστόσο, τα δικαστήρια δείχνουν προτίμηση για τη μηνιαία καταβολή. Η παροχή αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το βιοτικό επίπεδο το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ο/η σύζυγος που ζητά τη διατροφή, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα του/της άλλου/-ης συζύγου.

Διατροφή που καταβάλλεται στους γονείς του άλλου συζύγου και στους ανιόντες αντιστοιχεί μόνο στο επίπεδο ανάγκης του αιτούντος και στην περιουσία του υπόχρεου. Το δικαστήριο μπορεί, ακόμα και αυτεπαγγέλτως και ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, να εξαρτήσει τη διατροφή από ρήτρα διακύμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 208 του αστικού κώδικα).

Είναι πάντα δυνατή η αναθεώρηση του ύψους της διατροφής, με την επιφύλαξη ότι ο αιτών θα τη δικαιολογήσει με βάση νέα στοιχεία που επηρεάζουν τους πόρους του δικαιούχου και/ή του υπόχρεου και/ή τις ανάγκες του παιδιού/του υπόχρεου.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Ο αστικός κώδικας δεν προκρίνει καμία μέθοδο πληρωμής. Οι όροι πληρωμής μπορούν να καθοριστούν με συμφωνία μεταξύ των μερών. Εάν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία, ο δικαστής καθορίζει τους όρους πληρωμής στην απόφασή του.

Η διατροφή καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο ή στην υπηρεσία, στο νοσοκομείο, στο δημόσιο ίδρυμα υποδοχής ή στο ίδρυμα υγείας το οποίο προσέφυγε στο δικαστήριο αντί και για λογαριασμό του δικαιούχου.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή στη συντήρηση του τέκνου, πρέπει να σημειωθεί ότι η διατροφή μπορεί να αντικατασταθεί, εν όλω ή εν μέρει, από την καταβολή χρηματικού ποσού σε διαπιστευμένο φορέα ο οποίος είναι επιφορτισμένος να καταβάλλει στο τέκνο τιμαριθμικά προσαρμοζόμενη πρόσοδο (άρθρο 373-2-3 του αστικού κώδικα). Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει επίσης την απευθείας καταβολή της διατροφής στο ανήλικο τέκνο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Ο δικαιούχος που διαθέτει εκτελεστό τίτλο μπορεί να επισπεύσει μέτρα εκτέλεσης επί της περιουσίας του υπόχρεου μέσω δικαστικού επιμελητή (με την εξαίρεση κατάσχεσης ακινήτου ή αμοιβών, για την οποία απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση). Για να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό του υπόχρεου ή της περιουσίας του, ο δικαστικός επιμελητής διαθέτει ευρείες εξουσίες έρευνας ενώπιον των διοικητικών αρχών.

Οι κύριες διαδικασίες εκτέλεσης στις οποίες μπορεί να καταφύγει ο δικαιούχος διατροφής είναι οι ακόλουθες:

 • διαδικασία απευθείας καταβολής (άρθρα L 213-1 και R213-1 και επόμενα του κώδικα διαδικασιών εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις): στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, μπορεί να ανακτηθεί το ποσό καθυστερούμενης διατροφής για τους τελευταίους έξι μήνες καθώς και το ποσό της τρέχουσας διατροφής. Ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει τον τρίτο στα χέρια του οποίου γίνεται η κατάσχεση (εργοδότη, τραπεζικό ίδρυμα ή τρίτον οφειλέτη του υπόχρεου της διατροφής) για την υποχρέωσή του να καταβάλει απευθείας στον δικαστικό επιμελητή το ποσό της διατροφής
 • κατάσχεση αμοιβών (άρθρα L 3252-1 και R 3252-1 και επ. του κώδικα εργασίας): η κατάσχεση πρέπει να εγκριθεί από τον πρωτοδίκη
 • κατάσχεση στα χέρια τρίτου (άρθρα L 211-1, L 162-1, R 211-1 και R 162-1 επ. του κώδικα διαδικασιών εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις), η οποία επιτρέπει την κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (συνήθως συνίσταται σε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού):
 • κατάσχεση και πώληση (άρθρα L 221-1 και R 221-1 και επόμενα του κώδικα πολιτικής διαδικασίας εκτέλεσης): κατάσχεση υλικών κινητών πραγμάτων (τηλεόραση, αυτοκίνητο κ.λπ.)
 • κατάσχεση ακινήτων (άρθρα L 311-1 και R 311-1 και επόμενα του κώδικα πολιτικής διαδικασίας εκτέλεσης): αφορά ακίνητα ιδιοκτησίας του οφειλέτη. Η πώληση του ακινήτου πρέπει να εγκριθεί από τον δικαστή της εκτέλεσης.

Τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπόχρεο διατροφής.

Στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο υπόχρεος μπορεί να καταδικαστεί για εγκατάλειψη οικογένειας. Το αδίκημα αυτό επισύρει φυλάκιση δύο ετών και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ (άρθρο 227-3 του ποινικού κώδικα).

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σε υποθέσεις διατροφής, κάθε οφειλόμενη πληρωμή υπόκειται σε πενταετή παραγραφή που υπολογίζεται από την εκάστοτε προθεσμία καταβολής (άρθρο 2224 του αστικού κώδικα).

Η διαδικασία απευθείας καταβολής δεν μπορεί να εφαρμοστεί για ποσό η καταβολή του οποίου έχει καθυστερήσει για περισσότερο από έξι μήνες. Τούτο όμως δεν αποκλείει τη χρήση άλλων μέσων εκτέλεσης για την είσπραξη παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι διαδικασίες εκτέλεσης περιορίζονται στις αναγκαίες για την είσπραξη της απαίτησης ενέργειες και δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση κατά την επιλογή των σχετικών μέτρων.

Ορισμένα πράγματα χαρακτηρίζονται ακατάσχετα από τον νόμο: διατροφές, κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση και την εργασία του οφειλέτη, αντικείμενα απαραίτητα σε άτομα με αναπηρία, ορισμένα ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα και οικογενειακές παροχές. Ακατάσχετα είναι επίσης ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό ύψους έως και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (revenu de solidarité active) όπως αυτό ορίζεται για ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση κατάσχεσης αμοιβών, το κατασχέσιμο ποσό προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το ύψος της αμοιβής και των συντηρούμενων προσώπων του υπόχρεου.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Οι φορείς που καταβάλλουν οικογενειακές παροχές μπορούν να υποκαταστήσουν δικαιούχο διατροφής στα δικαιώματά του υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να κινήσουν διαδικασία στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου. Επιπλέον, εάν οι ιδιωτικές διαδικασίες εκτέλεσης είναι ατελέσφορες, είναι εφικτό να απευθυνθούν στον εισαγγελέα ώστε να κινήσει, μέσω του οργάνου είσπραξης δημόσιων εσόδων, διαδικασίες δημόσιας ανάκτησης χρέους.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Οι φορείς που καταβάλλουν οικογενειακές παροχές μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταβάλουν στον δικαιούχο επίδομα οικογενειακής στήριξης ως προκαταβολή επί της οφειλόμενης διατροφής.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εάν ο υπόχρεος κατοικεί στο εξωτερικό και ο δικαιούχος στη Γαλλία, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας. Το εν λόγω γραφείο θα επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή του κράτους διαμονής του υπόχρεου προκειμένου να προβεί στην είσπραξη της απαίτησης.

Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το γαλλικό ταμείο οικογενειακών επιδομάτων (CAF), το οποίο μπορεί να του παράσχει οικονομική στήριξη σε που ο υπόχρεος αθετήσει τις υποχρεώσεις του, ακόμα και στην περίπτωση που ο υπόχρεος βρίσκεται στο εξωτερικό.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Η επικοινωνία με τη γαλλική κεντρική αρχή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων)

Bureau de recouvrement des créances alimentaires (γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής)

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Τηλ.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Φαξ: +33 (0)1 43 17 81 97

Ηλ. ταχυδρομείο: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στην αρμόδια Κεντρική Αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο έχετε την συνήθη κατοικία σας.

Εάν ο υπόχρεος κατοικεί στη Γαλλία και ο δικαιούχος στο εξωτερικό, ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο κατοικεί. Στη συνέχεια, η αιτούσα κεντρική αρχή θα επικοινωνήσει με τη γαλλική κεντρική αρχή (γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής του Υπουργείου Εξωτερικών), η οποία και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.

Ο δικαιούχος που διαθέτει εκτελεστή απόφαση μπορεί επίσης να αναθέσει απευθείας σε δικαστικό επιμελητή την είσπραξη της απαίτησής του (χωρίς τη μεσολάβηση των κεντρικών αρχών). Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της κεντρικής αρχής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ελλείψει δικαστικής απόφασης που να προσδιορίζει τον λόγο της διατροφής, η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους μπορεί να διαβιβάσει αίτηση για λήψη απόφασης στο γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής, ζητώντας τον καθορισμό του λόγου της διατροφής με απόφαση γαλλικού δικαστηρίου (παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009).

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Η επικοινωνία με τη γαλλική κεντρική αρχή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων)

Bureau de recouvrement des créances alimentaires (γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής)

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Τηλ.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Φαξ: +33 (0)1 43 17 81 97

Ηλ. ταχυδρομείο: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Εάν ο δικαιούχος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει απευθείας τις υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή, μπορεί να βρει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Εξεύρεση δικαστικού επιμελητή» (Trouver un huissier) ή στην ιστοσελίδα του εθνικού επιμελητηρίου δικαστικών επιμελητών (Chambre nationale des huissiers de justice).

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να είναι πλήρες ή μερικό. Παρέχεται:

 • αυτοδικαίως για παιδιά ηλικίας κάτω των 21 ετών δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009
 • στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εφόσον ο αιτών πληροί τα κριτήρια πόρων τα οποία ορίζονται από τον νόμο (νόμος αριθ. 91-647 της 10ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη δικαστική συνδρομή και διάταγμα αριθ. 91-1266 της 19 Δεκεμβρίου 1991).

Η νομική αρωγή περιλαμβάνει, στη Γαλλία, την αμοιβή του δικηγόρου που ορίζεται με την απόφαση νομικής αρωγής για τη δικαστική διαδικασία, καθώς και την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή που ορίζεται από την ίδια την απόφαση για τη διαδικασία είσπραξης της απαίτησης.

Οι αιτήσεις νομικής αρωγής που σχετίζονται με υποχρεώσεις διατροφής ακολουθούν την ίδια διαδικασία με εκείνες που υποβάλλονται στο πλαίσιο άλλων διασυνοριακών διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003.

Η αίτηση νομικής αρωγής υποβάλλεται από δικαιούχο διατροφής στα γαλλικά στην υπηρεσία για την πρόσβαση στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη και αρωγής προς τους παθόντες (SADJAV), η διεύθυνση της οποίας είναι η ακόλουθη:

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes (Υπηρεσία για την πρόσβαση στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη και αρωγής προς τους παθόντες)

Bureau de l’aide juridictionnelle (Γραφείο νομικής αρωγής)

13, Place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Τηλ.: 01 44 77 71 86

Φαξ: 01 44 77 70 50

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης που υποβλήθηκε από την αλλοδαπή κεντρική αρχή και των δικαιολογητικών που παρασχέθηκαν. Ελέγχει αν ο φάκελος είναι πλήρης και αν τα έγγραφα, ιδίως τα δικαστικά, είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με σκοπό την πρόληψη προβλημάτων στην εκτέλεση, το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής ζητά από τη διαβιβάζουσα αρχή διευκρινίσεις και/ή άλλα αποσπάσματα ή μεταφράσεις αποσπασμάτων, όταν αυτό απαιτείται. Το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής διευκολύνει την κίνηση διαδικασιών που σχετίζονται με τις αιτήσεις του άρθρου 56, διαβιβάζοντας τις τελευταίες στις κατά τόπον αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής συμβάλλει στον εντοπισμό του υπόχρεου και διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών ως προς τους οικονομικούς του πόρους, απευθυνόμενο στον εισαγγελέα και στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61,62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

Η κεντρική αρχή διευκολύνει επίσης τον φιλικό διακανονισμό μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον υπόχρεο και μεταβιβάζοντας στον δικαιούχο τις προτάσεις του υπόχρεου σχετικά με οικειοθελή πληρωμή μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους κατοικίας του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, είναι δυνατή η κίνηση διαδικασίας δικαστικής είσπραξης, στο μέτρο που η αλλοδαπή απόφαση είναι εκτελεστή στη Γαλλία. Το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής βρίσκεται σε επαφή με τους δικαστικούς επιμελητές που έχουν επιφορτιστεί με την είσπραξη ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εξέλιξη των διαδικασιών εκτέλεσης.

Είναι πάγια τακτική του γραφείου είσπραξης απαιτήσεων διατροφής να ζητά να δίνεται πάγια εντολή τραπεζικού εμβάσματος.

Εφόσον απαιτείται η διαπίστωση της συγγένειας για την είσπραξη της διατροφής, το γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής υποδεικνύει στον δικαιούχο την αρχή που είναι αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.