Καταβολή διατροφής

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Υποχρέωση διατροφής υπέχουν:

  • τα τέκνα έναντι των γονέων τους,
  • οι γονείς έναντι των τέκνων τους,
  • οι σύζυγοι έναντι αλλήλων,
  • τα εγγόνια ή τα δισέγγονα έναντι των παππούδων ή των προπαππούδων τους,
  • οι παππούδες ή οι προπαππούδες έναντι των εγγονών ή των δισεγγονών τους,
  • οι άγαμοι μεταξύ τους γονείς έναντι αλλήλων, εφόσον έχουν την επιμέλεια τέκνου,
  • οι καταχωρισμένοι σύντροφοι έναντι αλλήλων.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη διατροφή τέκνου. Διατροφή πρέπει να καταβάλλεται για όσο διάστημα το τέκνο εξαρτάται από αυτήν, εκτός εάν η κατάσταση αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του τέκνου. Ωστόσο, μόλις το τέκνο ολοκληρώσει την επαγγελματική του κατάρτιση, αναμένεται κατά κανόνα ότι θα συντηρεί τον εαυτό του. Το γερμανικό δίκαιο διατροφής ευνοεί τα ανήλικα τέκνα έναντι των ενήλικων τέκνων, εφόσον τα τελευταία έχουν ολοκληρώσει τη γενική σχολική εκπαίδευση. Οι απαιτήσεις κατά του υποχρέου διατροφής είναι αυστηρότερες και τα ανήλικα τέκνα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα ενήλικα.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για την αναγνώριση υποχρέωσης διατροφής, ο δικαιούχος πρέπει κατά κανόνα να απευθυνθεί σε δικαστήριο, στην Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων (Jugendamt) ή σε συμβολαιογράφο, ώστε να εξασφαλίσει εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου θα μπορεί να γίνει αναγκαστική είσπραξη χρηματικού ποσού.

Εάν πρόκειται για διαδικασία αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αυτή διεξάγεται μόνον ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, η υποχρέωση ικανοποίησης της αξίωσης μπορεί να αναγνωριστεί ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενώπιον της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων. Το πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων είναι πιο περιορισμένο από εκείνο του συμβολαιογράφου: η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων κάνει δεκτή υποχρέωση διατροφής, εφόσον πρόκειται για διατροφή τέκνου έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 21 ετών ή εφόσον αφορά αξιώσεις της μητέρας και του πατέρα οι οποίες προκύπτουν από τη γέννηση του τέκνου.

Όλες οι αξιώσεις διατροφής εκ του νόμου πρέπει να ασκούνται ενώπιον του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων (Familiengericht) ως οικογενειακές υποθέσεις. Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί της διαδικασίας σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit — FamFG) και από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO).

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB), οι γονείς εκπροσωπούν από κοινού το τέκνο ένας γονέας εκπροσωπεί το τέκνο μόνος, εάν ασκεί μόνος τη γονική μέριμνα ή εάν έχει εξουσιοδοτηθεί να λάβει μόνος απόφαση βάσει του άρθρου 1628 του BGB. Οι γονείς εγείρουν αξίωση διατροφής του τέκνου στο όνομα του τέκνου ως νόμιμοι εκπρόσωποί του. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος του BGB, ο πατέρας και η μητέρα δεν δικαιούνται να εκπροσωπούν το τέκνο λόγω κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων στον βαθμό που, βάσει του άρθρου 1795 του BGB, ο επίτροπος δεν δικαιούται να εκπροσωπεί το τέκνο. Η διάταξη αυτή αφορά μεταξύ άλλων την περίπτωση νομικής διαφοράς μεταξύ του τέκνου και του/της συζύγου του γονέα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διοριστεί για το τέκνο συμπληρωματικός κηδεμόνας (Ergänzungspfleger), ο οποίος εγείρει την αξίωση διατροφής του τέκνου ως εκπρόσωπός του. Οι αξιώσεις διατροφής αποτελούν εξαίρεση στον γενικό κανόνα. Σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του BGB, εάν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα του τέκνου, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί να εγείρει αξίωση διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα. Το άρθρο 1629 παράγραφος 3 του BGB προβλέπει παρέκκλιση από την προηγούμενη διάταξη όταν οι γονείς είναι ακόμα παντρεμένοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αλλά ζουν χωριστά ή εκκρεμεί μεταξύ τους γαμική διαφορά ή διαφορά σε σχέση με σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας δικαιούται να εγείρει μόνο στο όνομά του αξίωση διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα. Έτσι αποφεύγεται η εμπλοκή του τέκνου στη διαδικασία διαζυγίου των γονέων του.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Αρμόδια για υποθέσεις διατροφής, είναι τα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων (Familiengerichte), τα οποία είναι τμήματα των ειρηνοδικείων (Amtsgerichte). Το αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο για υποθέσεις διατροφής προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 232 του νόμου περί της διαδικασίας σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (FamFG).

Ενόσω εκκρεμεί γαμική διαφορά, αρμόδιο κατά τόπον είναι κατά κανόνα το δικαστήριο που είναι ή ήταν αρμόδιο για το διαζύγιο σε πρώτο βαθμό. Διαφορετικά, η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται συχνά βάσει του τόπου συνήθους διαμονής του καθ’ ου. Διαφορετική είναι η διαδικασία η οποία αφορά υποχρέωση διατροφής έναντι ανηλίκου ή τέκνου που εξομοιούται με ανήλικο. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου συνήθους διαμονής του τέκνου ή του γονέα που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του τέκνου. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν το τέκνο ή γονέας έχει τη συνήθη διαμονή του εκτός Γερμανίας.

Το τέκνο μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής κατά αμφοτέρων των γονέων και ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο να εκδικάσει αίτηση υποβληθείσα κατά ενός εξ αυτών.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ); Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Καταρχήν, οι διάδικοι σε υποθέσεις διατροφής πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής (einstweilige Anordnung). Το τέκνο δεν χρειάζεται επίσης δικηγόρο εάν η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων το συνδράμει και το εκπροσωπεί στην άσκηση της αξίωσης διατροφής.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Κατά κανόνα, η δίκη διατροφής συνεπάγεται δαπάνες που διαιρούνται σε τέλη και έξοδα. Το ύψος των εν λόγω δαπανών εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, την πρόοδο της διαδικασίας και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Τις δαπάνες οφείλει να καταβάλει καταρχήν ο διάδικος που καταδικάζεται στην πληρωμή τους με τη δικαστική απόφαση. Ο γενικός κανόνας εν προκειμένω είναι ότι ο ηττηθείς διάδικος φέρει τις δαπάνες.

Αιτούντες οι οποίοι, λόγω της προσωπικής ή οικονομικής τους κατάστασης, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο σύνολο των δικαστικών δαπανών, μπορούν να ανταποκριθούν μόνο σε μέρος τους ή μπορούν να τις καταβάλουν μόνο σε δόσεις δικαιούνται να ζητήσουν νομική συνδρομή (Verfahrenskostenhilfe) για την κάλυψη των εξόδων της δίκης διατροφής. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σκοπούμενη δικαστική επιδίωξη ή δικαστική αντίκρουση να έχει εύλογες πιθανότητες επιτυχίας και να μην είναι κακόπιστη. Ανάλογα με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, η νομική συνδρομή καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τη δικαστική δαπάνη και τη δαπάνη του δικηγόρου του αιτούντος, όχι όμως τη δαπάνη του δικηγόρου του αντιδίκου σε περίπτωση ήττας.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η διατροφή πρέπει να καταβάλλεται τακτικά ως χρηματική περιοδική παροχή. Το ύψος του καταβλητέου ποσού ορίζεται ανάλογα με τις στοιχειώδεις και λοιπές ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής και με την ικανότητα πληρωμής του υποχρέου σε διατροφή. Προς τον σκοπό αυτόν, τα εφετεία (Oberlandesgerichte) έχουν καταρτίσει πίνακες και κατευθυντήριες γραμμές για τον κατ’ αποκοπή καθορισμό των σχετικών με την υποχρέωση διατροφής ποσών. Τη βάση αποτελεί κατά κανόνα ο πίνακας του Ντίσελντορφ, σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται σε μεγάλο βαθμό το ύψος της διατροφής τέκνου.

Εάν υπάρξει μεταβολή των πραγματικών συνθηκών στις οποίες βασίζονται οι δικαστικές αποφάσεις, αυτές μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αίτησης του δικαιούχου της διατροφής ή του υποχρέου σε διατροφή. Η διατροφή ανήλικου τέκνου μπορεί επίσης να συνδέεται με δείκτη, σύμφωνα με το άρθρο 1612a παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του BGB, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος ελάχιστου επιπέδου διατροφής. Το ελάχιστο επίπεδο διατροφής ρυθμίζεται στο άρθρο 1612a παράγραφος 1 δεύτερη και τρίτη περίοδος του BGB, και αυξάνεται βάσει κλίμακας τριών βαθμίδων καθώς το τέκνο μεγαλώνει. Εάν δικαστική απόφαση προβλέπει καταβολή διατροφής συνδεδεμένη με δείκτη, η απόφαση δεν χρειάζεται να τροποποιείται κάθε φορά που το τέκνο εισέρχεται σε νέα ηλικιακή βαθμίδα.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Καταρχήν, η διατροφή πρέπει να προκαταβάλλεται μηνιαίως στον δικαιούχο της διατροφής ή, σε περίπτωση ανηλίκου, στον γονέα που έχει την επιμέλειά του ή στο τυχόν άλλο πρόσωπο που δικαιούται να την εισπράττει.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Απαίτηση διατροφής για την οποία έχει εκδοθεί εκτελεστός τίτλος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναγκαστική εκτέλεση διενεργείται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Ωστόσο, η υποχρέωση του υποχρέου σε διατροφή ενισχύεται από το γεγονός ότι η μη εκπλήρωσή της συνιστά αξιόποινη πράξη.

Πρόσωπο που αθετεί υποχρέωση διατροφής μπορεί να καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή έως τριών ετών ή σε χρηματική ποινή. Εάν η επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής είναι αναπόφευκτη, όμως η εκτέλεση της ποινής υπόκειται σε αναστολή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον καταδικασθέντα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις διατροφής που τον βαρύνουν. Το δικαστήριο ανακαλεί την αναστολή εάν ο καταδικασθείς παραβιάζει καταφανώς ή επίμονα την εν λόγω διαταγή, δημιουργώντας κατʼ αυτόν τον τρόπο υπόνοιες ότι θα τελέσει και άλλες αξιόποινες πράξεις και ιδίως ότι θα παραβεί την υποχρέωση διατροφής. Αντίθετα, σε περίπτωση προσώπου που παραβιάζει για πρώτη φορά τον νόμο, η εισαγγελία μπορεί να απόσχει προσωρινά από την άσκηση δίωξης ή το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ποινική διαδικασία, εφόσον δοθεί ταυτόχρονα εντολή στον κατηγορούμενο να εκπληρώσει υποχρέωση διατροφής συγκεκριμένου ποσού.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η κατάσχεση κινητών πραγματοποιείται από τον δικαστικό επιμελητή (άρθρο 808 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας — ZPO). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι περιοριστικές διατάξεις για την κατάσχεση που προβλέπονται στα άρθρα 811–812 του ZPO. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που απαριθμούνται στο άρθρο 811 του ZPO. Εξαιρέσεις ισχύουν για τα πράγματα που αγοράστηκαν με παρακράτηση κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 811 παράγραφος 2 του ZPO. Τα άρθρα 811a και 811b του ZPO θεσπίζουν διατάξεις για την αντικατάσταση ειδών αξίας τα οποία χαρακτηρίζονται ακατάσχετα βάσει του άρθρου 811 του ZPO με είδη χαμηλότερης αξίας που εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Η κατοικία του οφειλέτη μπορεί να ερευνηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του, μόνο βάσει δικαστικού εντάλματος (άρθρο 758a του ZPO).

Η κατάσχεση απαιτήσεων διενεργείται μέσω του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία έναντι της κατάσχεσης του εισοδήματος από εργασία. Αυτό απορρέει από τα άρθρα 850 επ. του ZPO. Το ύψος του προστατευόμενου έναντι της κατάσχεσης εισοδήματος από εργασία του οφειλέτη καθορίζεται με βάση όχι μόνο το ύψος του εισοδήματός του, αλλά και με βάση τον αριθμό των προσώπων που δικαιούνται εκ του νόμου διατροφή από τον οφειλέτη. Για την υποβοήθηση του υπολογισμού παρέχεται στο παράρτημα του άρθρου 850c του ZPO πίνακας των ορίων του ακατασχέτου. Ο εν λόγω πίνακας επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζεται ποσοτικά, εφόσον απαιτείται.

Εάν η εκτέλεση διενεργείται βάσει αξίωσης διατροφής ή αξίωσης που προκύπτει από αδικοπραξία εκ προθέσεως, τα άρθρα 850d και 850f του ZPO, αντίστοιχα, επιτρέπουν στο δικαστήριο της εκτέλεσης, κατόπιν αίτησης του δανειστή, να καθορίσει διαφορετικό ακατάσχετο ποσό. Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό διαφορετικού ακατάσχετου ποσού εάν έχει ειδικές προσωπικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 850f παράγραφος 1 του ZPO.

Τραπεζικός λογαριασμός του οφειλέτη μπορεί να εξαιρεθεί από την κατάσχεση, σύμφωνα με το άρθρο 850k του ZPO. Ο λογαριασμός αυτός ονομάζεται «λογαριασμός P» (P-Konto). Ο λογαριασμός P διασφαλίζει εύλογο βιοτικό επίπεδο στον οφειλέτη και στα πρόσωπα έναντι των οποίων υπέχει υποχρέωση διατροφής. Καταρχάς, πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 1 178,95 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα στον λογαριασμό P είναι επί του παρόντος αυτομάτως ακατάσχετο. Αυτό το ελάχιστο ακατάσχετο μπορεί να αυξηθεί υπό ορισμένες περιστάσεις, για παράδειγμα, λόγω περαιτέρω υποχρεώσεων διατροφής του οφειλέτη. Λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά στο πλαίσιο του ακατασχέτου διατίθενται στη διεύθυνση http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/ZwangsvollstreckungPfaendungsschutz/Pfaendungsschutzkonto.html. Το επίδομα τέκνου και ορισμένες κοινωνικές παροχές απολαύουν πρόσθετης προστασίας. Για να τύχει της συγκεκριμένης προστασίας, ο οφειλέτης αρκεί συνήθως να παράσχει στην τράπεζα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο της εκτέλεσης μπορεί, εξαιτίας έκτακτων αναγκών του οφειλέτη (όπως λόγω ασθένειας), να προσαρμόσει το ακατάσχετο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού σε μεμονωμένη βάση.

Κατ’ αρχήν, οι αξιώσεις διατροφής υπόκεινται στη συνήθη τριετή παραγραφή (άρθρο 195 του BGB), η οποία αρχίζει στο τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ο δανειστής έλαβε γνώση αυτής (άρθρο 199 παράγραφος 1 του BGB). Μόνο για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις διατροφής για τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστός τίτλος ισχύει τριακονταετής παραγραφή [άρθρο 197 παράγραφος 1 σημείο 3) του BGB], η οποία αρχίζει με την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, την έκδοση του εκτελεστού τίτλου ή, επί εγγράφων, με την κατάρτισή τους (άρθρο 201 παράγραφος 1 του BGB).

Ωστόσο, η προθεσμία παραγραφής μπορεί να ανασταλεί. Αναστολή σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραγραφή αναστέλλεται δεν συνυπολογίζεται στην προθεσμία παραγραφής (άρθρο 209 του BGB). Στην περίπτωση της διατροφής τέκνου, η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του [άρθρο 207 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος σημείο 2) στοιχείο a) του BGB].

Σε περίπτωση διενέργειας ή αίτησης δικαστικής πράξης εκτέλεσης, η τριετής συνήθης προθεσμία παραγραφής άρχεται εκ νέου [άρθρο 212 παράγραφος 1 σημείο 2) του BGB]. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αποτραπεί η παραγραφή μελλοντικής απαίτησης διατροφής για την οποία έχει εκδοθεί εκτελεστός τίτλος.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Ο τίτλος για την καταβολή διατροφής αποτελεί συνήθη εκτελεστό τίτλο για χρηματική αξίωση και αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, ο δικαιούχος της διατροφής πρέπει να τηρήσει τους συνήθεις κανόνες της εκτέλεσης και να επισπεύσει ο ίδιος την εκτέλεση της αξίωσης.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη, εάν εκτελεί χρέη επιτρόπου του τέκνου κατά το άρθρο 1712 του BGB. Το τέκνο τίθεται υπό επιτροπεία κατόπιν αίτησης γονέα ο οποίος ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα του τέκνου ή, εάν οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού, κατόπιν αίτησης του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.

Η περίπτωση αυτή πρέπει να διακρίνεται από τις περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπο το οποίο δικαιούται διατροφή λαμβάνει ορισμένες κοινωνικές παροχές, οι οποίες καλύπτουν ανάγκη την οποία θα κάλυπτε διαφορετικά η παροχή διατροφής. Εάν ο δικαιούχος των κοινωνικών παροχών έχει εκκρεμή αξίωση διατροφής κατά υποχρέου διατροφής, κατά κανόνα η εν λόγω αξίωση διατροφής εκχωρείται στην αρμόδια δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια ασκεί την αξίωση διατροφής στο όνομά της.

Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες το τέκνο ανατρέφεται από έναν μόνο γονέα και ο άλλος γονέας δεν καταβάλλει διατροφή σε χρήμα, υφίσταται αξίωση παροχών βάσει του νόμου περί προκαταβολών διατροφής (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG). Στις εν λόγω περιπτώσεις, το Ταμείο Προκαταβολών Διατροφής (Unterhaltsvorschusskasse) πραγματώνει την αξίωση διατροφής που του έχει εκχωρηθεί.

Επιπλέον, εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει διατροφή και πρέπει να καταβληθεί προνοιακή παροχή (Sozialhilfe) (εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο), οι αξιώσεις διατροφής εκχωρούνται στον φορέα κοινωνικής πρόνοιας (όπως και στην προαναφερθείσα περίπτωση των προκαταβολών διατροφής), ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να τις ασκήσει. Στην περίπτωση του βασικού επιδόματος σε πρόσωπο που αναζητά εργασία (Grundsicherung für Arbeitssuchende), η εκχώρηση πραγματοποιείται μόνον με έγγραφη γνωστοποίηση από τον φορέα της παροχής προς τον υπόχρεο διατροφής.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Οι παροχές βάσει του νόμου περί προκαταβολών διατροφής, οι προνοιακές παροχές και το βασικό επίδομα προσώπου που αναζητά εργασία, όπως αναφέρονται στην ερώτηση 12, αποτελούν αυτοτελείς κοινωνικές παροχές με ορισμένο αντικείμενο και όχι παροχές διατροφής με τη στενή έννοια του όρου. Καταβάλλονται απευθείας στον δικαιούχο της αξίωσης από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Δεν εξαρτώνται από το κατά πόσον μπορεί να εισπραχθεί η αξίωση διατροφής. Οι δημόσιες αρχές στις οποίες έχει εκχωρηθεί η αξίωση διατροφής μπορούν να την ασκήσουν στο όνομά τους.

Αντίθετα προς τις παροχές βάσει του νόμου περί προκαταβολών διατροφής, τις προνοιακές παροχές και το βασικό επίδομα προσώπου που αναζητά εργασία, η επιτροπεία δεν γεννά χωριστή αξίωση σε παροχή κατά της αρμόδιας δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος της δημόσιας αρχής περιορίζεται στην παροχή βοήθειας στον δικαιούχο κατά την άσκηση και την εκτέλεση της αξίωσης διατροφής.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εάν δικαιούχος διατροφής επιθυμεί την εκτέλεση αξίωσης διατροφής κατά υποχρέου ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, μπορεί να ζητήσει βοήθεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz) στη Βόννη. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όρισε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης κεντρική αρχή για τις διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού της ΕΕ για τις υποχρεώσεις διατροφής, βάσει του άρθρου 9 της σύμβασης της Χάγης του 2007 για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής ή βάσει του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1956 από δικαιούχο που διαμένει στη Γερμανία, πρέπει να υποβάλλονται στην κεντρική αρχή στην οποία απευθύνονται μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης στη Βόννη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/AU/AU_node.html

Τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής είναι τα ακόλουθα:

Bundesamt für Justiz (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης)

Referat II 4
53094 Bonn
Deutschland

Ηλεκτρονική διεύθυνση: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Τηλέφωνο: 0228 99410 6434

Φαξ: 0228 99410 5202

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Οι δικαιούχοι διατροφής που κατοικούν στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην κεντρική αρχή της χώρας διαμονής τους βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού της ΕΕ για τις υποχρεώσεις διατροφής, του άρθρου 9 της σύμβασης της Χάγης του 2007 για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής ή του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1956.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω της κεντρικής αρχής της χώρας διαμονής. Εκείνη τις διαβιβάζει στην κεντρική αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (βλέπε 14.2).

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Κατά κανόνα, τα τέλη των διαδικασιών διατροφής προκαταβάλλονται. Στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, παρέχεται νομική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 47 του κανονισμού. Η υποχρέωση προκαταβολής των τελών δεν ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδίως εάν παρέχεται νομική συνδρομή.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Γερμανία έχει παραχωρήσει στην ήδη υφιστάμενη κεντρική αρχή της —την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης— τις αναγκαίες εξουσίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 51.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.