Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Καταβολή διατροφής

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Σύμφωνα με το δίκαιο του Γιβραλτάρ, αρμόδια για την έκδοση διαταγών επιδίκασης διατροφής είναι τόσο το Magistrates’ Court όσο και το Supreme Court. Η διατροφή γενικά διέπεται από τον νόμο περί διατροφής. Το Supreme Court μπορεί να επιδικάσει διατροφή υπέρ τέκνου, συντρόφου (civil partner), εξαρτώμενου προσώπου ή συζύγου στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης ή λύσης του γάμου. Τόσο το Supreme Court όσο και το Magistrates’ Court έχει αρμοδιότητα να μεταβάλει τους όρους της διατροφής μετά την έκδοση οριστικής απόφασης ή απόφασης λύσης του γάμου. Το Magistrates’ Court είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιδίκασης διατροφής υπέρ οποιουδήποτε από τους δύο συζύγους, των τέκνων, ή ακόμα και των γονέων των διαδίκων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η σχετική απόφαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης ενώπιον του Magistrates' Court. Απόφαση επιδίκασης διατροφής μπορεί επίσης να εκδοθεί εις βάρος συνοικούντος συντρόφου που δεν εκπληρώνει την υποχρέωση διατροφής προς τον άλλο συνοικούντα σύντροφο.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Το τέκνο δικαιούται διατροφή μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών. Επίσης, δικαιούται διατροφή τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 16ο, όχι όμως το 21ο έτος της ηλικίας του, εφόσον παρακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης επί τουλάχιστον δύο έτη.

Διατροφή δικαιούται επίσης το τέκνο του οποίου η ικανότητα να αποκτήσει εισόδημα είναι περιορισμένη λόγω ασθένειας ή αναπηρίας, πνευματικής ή σωματικής, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για την επιδίκαση διατροφής στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει επίκληση της δικαιοδοσίας του Supreme Court, ο αιτών πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του Magistrates’ Court

Αρμόδιο για τις αιτήσεις επιδίκασης διατροφής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης ή λύσης του γάμου είναι το Supreme Court.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Αίτηση διατροφής μπορεί να υποβάλει για λογαριασμό του τέκνου το πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια/γονική μέριμνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί διατροφής, ανήλικος μπορεί να ζητήσει να του επιδικαστεί διατροφή κατά του προσώπου το οποίο φέρει υποχρέωση διατροφής του.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Αν η αξίωση διατροφής ασκείται μεταξύ συζύγων ή συντρόφων ενδέχεται να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Magistrates’ Court. Αν η αξίωση διατροφής απορρέει από διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση ή λύση του γάμου που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Supreme Court, το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο και για το θέμα της διατροφής.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο αιτών μπορεί να καταθέσει την αίτησή του αυτοπροσώπως και να εκπροσωπήσει τον εαυτό του στο δικαστήριο ή, εναλλακτικά, να διορίσει δικηγόρο που θα ενεργεί εξ ονόματός του.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η κατάθεση αγωγής ενώπιον του Magistrates’ Court δεν βαρύνεται με έξοδα. Συνεπώς, ο αιτών μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί σε έξοδα.

Ενώπιον του Supreme Court, η κατάθεση κλήσης υπόκειται κανονικά σε τέλος 150 αγγλικών λιρών. Και στα δύο δικαστήρια, ο αιτών μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις χορήγησης του ευεργετήματος πενίας και για τα δύο δικαστήρια υποβάλλονται στο Supreme Court, μέσω εντύπου το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Μετά την ακροαματική διαδικασία, το Magistrates’ Court εκδίδει απόφαση εβδομαδιαίας ή άλλης περιοδικής καταβολής ποσού το οποίο το δικαστήριο κρίνει εύλογο ενόψει όλων των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ως διατροφή υπέρ τέκνου, πατέρα, συντρόφου (civil partner ή cohabitee) μητέρας και/ή συζύγου.

Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης μεταβολής της απόφασης επιδίκασης διατροφής. Αυτή μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του Magistrates' Court ή του Supreme Court, κατά περίπτωση.

Το δικαστήριο μπορεί κατά περίπτωση να διατάξει την καταβολή της διατροφής αναδρομικά.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή μπορεί να καταβάλλεται από τον ένα διάδικο στον άλλο ή, εναλλακτικά, τα ποσά μπορούν να καταβάλλονται στο Δικαστήριο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Προβλέπεται ότι ο αιτών μπορεί να ζητήσει έκδοση διαταγής κατάσχεσης αποδοχών, εφόσον ο εναγόμενος παραλείψει τουλάχιστον δύο από τις πληρωμές που διατάσσει η αρχική απόφαση επιδίκασης διατροφής. Το Magistrates’ Court είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση διαταγών προσωποκράτησης του υποχρέου σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης επιδίκασης διατροφής. Εντούτοις, στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται στον εναγόμενο η δυνατότητα να προβάλει αντιρρήσεις στο δικαστήριο.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δεν προβλέπεται χρόνος παραγραφής.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Αρμόδιο για τις αιτήσεις επιδίκασης διατροφής είναι κατά κανόνα το Magistrates’ Court του Γιβραλτάρ (32 – 36 Town Range, Gibraltar). Αν η αξίωση διατροφής απορρέει από διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση / λύση του γάμου, η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον του Supreme Court του Γιβραλτάρ (277 Main Street, Gibraltar)

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο δίκαιο του Γιβραλτάρ. Ο υπόχρεος μπορεί να εξαναγκαστεί στην καταβολή της διατροφής με διαταγή κατάσχεσης αποδοχών ή προσωπικής κράτησης.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Magistrates’ Court (277 Main Street, Gibraltar) ή στο Supreme Court (277 Main Street, Gibraltar).

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Στοιχεία επικοινωνίας:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Τηλέφωνο: +350 200 75671
Φαξ: +350 200 40483.

Εναλλακτικά, για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιδίκασης διατροφής ενώπιον του Supreme Court, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του δικαστηρίου:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Τηλέφωνο: +350 200 75608
Φαξ: +350 200 77118.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Αίτηση διατροφής που ζητείται από τα δικαστήρια του Γιβραλτάρ μπορεί να αποσταλεί απευθείας στο Magistrates’ Court, εάν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δικαιοδοσίας. Εναλλακτικά, εάν η αξίωση διατροφής απορρέει από διαδικασία διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού, ακύρωσης ή λύσης του γάμου, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Supreme Court.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Βλ. προηγούμενη απάντηση.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Το Γιβραλτάρ δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης και επομένως αυτό δεν ισχύει στο Γιβραλτάρ.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Η νομοθεσία του Γιβραλτάρ εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που εκδικάζονται στο Γιβραλτάρ.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Ο σχετικός κανονισμός προβλέπει μια σειρά μέτρων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την καταβολή της διατροφής σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οι σχετικές αξιώσεις απορρέουν από την υποχρέωση διατροφής των μελών της οικογένειας που έχουν αντίστοιχη ανάγκη. Για παράδειγμα, μπορεί να συνίστανται σε αξιώσεις διατροφής τέκνου ή πρώην συζύγου μετά το διαζύγιο.

Ο κανονισμός ισχύει για τις υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες απορρέουν από:

  • συγγενική σχέση
  • γονεϊκή σχέση
  • γάμο ή συγγένεια εξ αγχιστείας.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Ο νόμος περί διατροφής διέπει την εφαρμογή του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής. Ως κεντρική αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Γιβραλτάρ:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Τηλ.: + 350 200 59267
Φαξ: + 350 200 59271
email: moj@gibraltar.gov.gi

Ο νόμος περί δικαστικής συνδρομής και αρωγής ορίζει τα κριτήρια και τις οικονομικές προϋποθέσεις νομιμοποίησης για τη χορήγηση δικαστικής συνδρομής ή αρωγής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.