Καταβολή διατροφής

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Ο όρος «διατροφή» παραπέμπει στις άμεσες ανάγκες του ανθρώπου για επιβίωση, κατά βάση στην τροφή, στην πραγματικότητα, όμως, ο όρος διατροφή καλύπτει το σύνολο των βιοτικών αναγκών είτε αυτές ανάγονται στη φυσική συντήρηση του προσώπου, είτε στη μόρφωση, την καλλιέργεια ή την ψυχαγωγία του.

Η υποχρέωση διατροφής έχει αντικείμενο την καταβολή παροχών – καταρχήν χρηματικών – με τις οποίες καλύπτονται οι βιοτικές ανάγκες του δικαιούχου.

Υπόχρεοι διατροφής κατά σειρά με βάση την εγγύτητα του συγγενικού δεσμού, είναι:

α] Ο σύζυγος έστω και αν είναι διαζευγμένος [εφόσον υπάρχει υποχρέωση διατροφής μετά το διαζύγιο]

β] οι κατιόντες έναντι των ανιόντων κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής,

β] οι ανιόντες [γονείς, παππούδες: αν δεν υπάρχουν γονείς ή οι γονείς αδυνατούν] έναντι των άγαμων τέκνων τους (βιολογικών ή υιοθετημένων) κατά την διάρκεια, καταρχήν, της ανηλικότητας,

β] οι αδελφοί έναντι των αδελφών, ενώ

ειδική περίπτωση διατροφής αποτελούν:

γ] η διατροφή κατά την διάσταση και μετά το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου καθώς και

δ] η διατροφή τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο πριν από την αναγνώριση και η διατροφή της άγαμης μητέρας.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Το τέκνο δικαιούται καταρχήν διατροφή από τους ανιόντες του [γονείς ή παππούδες] μέχρι την ενηλικίωσή του, δηλαδή μέχρι να συμπληρώσει τα 18 έτη.

Δικαιούται και μετά την ενηλικίωσή του, αν φοιτά ή σπουδάζει στα πλαίσια τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εφόσον λόγω των σπουδών του δεν δύναται να εργασθεί και εφόσον δεν έχει προσωπική περιουσία μέσω της οποίας να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του.

Γενικότερα, δικαίωμα διατροφής έχει μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του, πλην όμως το ανήλικο τέκνο και αν ακόμη έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, πλην όμως ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου από τον γονέα του, εκτός αν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του.

Προκειμένου για πρώην συζύγους:

Εφόσον ο ένας από αυτούς δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο αν κατά την έκδοση του διαζυγίου βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει από αυτό τη διατροφή του ή αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση του κατάλληλου επαγγέλματος ή αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση και στις δύο αυτές περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας.

Η διατροφή όμως μπορεί ν' αποκλειστεί ή να περιοριστεί αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.

Καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Εξάλλου με αίτημα ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα, ο εργοδότης η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και για τα εισοδήματά του.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ο κανόνας είναι ότι ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει διατροφή από τον υπόχρεο.

Σε περίπτωση εφαρμογής της Σύμβασης της Νέας Υόρκης «Περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή - νδ 4421/1964» η αντιπροσωπεία διαβιβάσεως του αιτήματος διατροφής δικαιούχου που κατοικεί σε ένα συμβαλλόμενο κράτος ζητεί από την αντιπροσωπεία λήψεως του ομοίως συμβαλλομένου κράτους που κατοικεί ο υπόχρεος της διατροφής και προκειμένου για την Ελλάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για την καταβολή της διατροφής στον δικαιούχο. Πρακτικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναθέτει σε πληρεξούσιο δικηγόρο την αναγνώριση του δικαιώματος ή την εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης υπέρ του αλλοδαπού δικαιούχου, ο οποίος ασκεί όλα τα σχετικά ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του ελληνικών δικαστηρίων.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Για ανήλικο, ο οποίος δεν μπορεί σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 63 ΚΠολΔ] να παρασταθεί ο ίδιος δικαστικά για να ζητήσει την αναγνώριση δικαιώματος διατροφής έναντι υποχρέου, θα ασκήσει σχετική αγωγή ο ασκών την επιμέλειά του [φυσικό πρόσωπο: γονείς ή άλλος ή νομικό πρόσωπο λχ κάποιο ίδρυμα].

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την έγερση αγωγής διατροφής από τον δικαιούχο κατά του υπόχρεου είναι πάντα το Μονομελές Πρωτοδικείο [άρθρα 17 αρ. 2 και 681Β ΚΠολΔ].

Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι ή το δικαστήριο της κατοικίας ή διαμονής του δικαιούχου διατροφής [άρθρο 39Α ΚΠολΔ] ή του εναγομένου υποχρέου και εφόσον η αγωγή συνενώνεται με γαμικές διαφορές ή διαφορές σχέσεων γονέων – τέκνων και το δικαστήριο της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας περίπτωσης ή επικειμένου κινδύνου δύναται ο δικαιούχος να ζητήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από το κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο να του επιδικάσει ως ασφαλιστικό μέτρο προσωρινή διατροφή, μέχρι να κριθεί οριστικά το δικαίωμά του με τακτική αγωγή κατά τα παραπάνω.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ); Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Είναι απαραίτητη η συνδρομή πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση της αγωγής διατροφής.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Απαιτείται η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος δικαιούχου μέχρι του ποσού των 300 ευρώ [άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ], το οποίο επιβαρύνει τον εναγόμενο – φερόμενο υπόχρεο για την καταβολή διατροφής. Η μη καταβολή των εξόδων από τον υπόχρεο στην δίκη διατροφής, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι τη συζήτηση προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις στον γραμματέα, συνεπάγεται την πλασματική ερημοδικία του, ο εναγόμενος δικάζεται δηλαδή ερήμην [άρθρο 175 ΚΠολΔ].

Ο ενάγων μπορεί να ζητήσει νομική βοήθεια με βάση το ν. 3226/2004 εφόσον έχει πολύ χαμηλό εισόδημα, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, κατόπιν άσκησης ξεχωριστής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Ο καθορισμός της διατροφής από το δικαστήριο γίνεται λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων για την αξιοπρεπή διαβίωση και εκπαίδευση του δικαιούχου και των οικονομικών δυνατοτήτων του υπόχρεου και καθορίζεται για μια διετία. Μετά τη διετία ή αν οι συνθήκες τις οποίες έλαβε το δικαστήριο υπόψη του και καθόρισε την διατροφή άλλαξαν, τότε καθένας των διαδίκων, δηλαδή τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος σε διατροφή μπορούν να ζητήσουν στην πρώτη περίπτωση νέο καθορισμό της διατροφής για τα επόμενα δύο χρόνια στη δε δεύτερη την μεταρρύθμιση της απόφασης και τον εκ νέου καθορισμό της διατροφής.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Καταρχήν η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κατά μήνα στον ίδιο τον δικαιούχο της διατροφής.

Καταβολή του ποσού διατροφής εφάπαξ δεν επιτρέπεται εκτός από την περίπτωση της διατροφής μετά το διαζύγιο [άρθρο 1443 εδ. β ΑΚ].

Σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο τέκνο, ή άλλο δικαιούχο τελούντα σε δικαστική συμπαράσταση η διατροφή καταβάλλεται στον ασκούντα την επιμέλειά του και εκπροσωπούντα αυτόν ή, αντίστοιχα, δικαστικό συμπαραστάτη του, οι οποίοι προφανώς θα ασκήσουν την σχετική αγωγή για λογαριασμό του δικαιούχου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατροφής αρνείται να την καταβάλει τότε ο δικαιούχος θα προσπαθήσει να ικανοποιηθεί με την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, εφόσον αυτός έχει.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

  • Παύση της υποχρέωσης διατροφής επέρχεται όταν εκλείψουν οι όροι που δόθηκε άλλως και με το θάνατο δικαιούχου ή υποχρέου ενώ η αξίωση του δικαιούχου κατά του υποχρέου υπόκειται σε πενταετή παραγραφή και αρχίζει από τη γέννηση της αξίωσής του.
  • Οι αξιώσεις αυτών [λχ ιδρύματος] που κατέβαλαν σε δικαιούχο διατροφή, έναντι του αρχικού υποχρέου υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή [άρθρο 250 αρ. 17 ΑΚ].
  • Η άγαμη μητέρα δικαιούται να απαιτήσει από τον πατέρα του τέκνου τα έξοδα του τοκετού και διατροφή για περιορισμένο χρονικό διάστημα [δύο μήνες πριν τον τοκετό και τέσσερις μήνες ή το πολύ ένα έτος [με την συνδρομή ειδικών περιπτώσεων], μετά τον τοκετό εφόσον υπάρχει δικαστική αναγνώριση της πατρότητας και απορία της μητέρας. Η αξίωση της άγαμης μητέρας παραγράφεται τρία έτη μετά τον τοκετό, και στρέφεται και κατά των κληρονόμων του πατέρα.
  • Κατάσχεση μισθού υποχρέου για αξιώσεις διατροφής επιτρέπεται μέχρι το 1/2 του καταβλητέου μισθού και γίνεται και σε καταθέσεις του ποσού σε πιστωτικά ιδρύματα [άρθρο 982 παρ. 2 εδ. δ και 3 ΚΠολΔ].

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Όχι εκτός από την περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, ο οποίος θα ασκήσει τα σχετικά δικαιώματά του με την βοήθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης [βλ παραπάνω απάντηση το 3ο ερώτημα].

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Όχι στην Ελλάδα.

[Εξαιρείται η περίπτωση στην οποία κάποιο ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αναλάβει την επιμέλεια ανηλίκου, οπότε και φέρει την υποχρέωση διατροφής εν γένει και έτσι υποκαθίσταται αυτοδίκαια [άρθρο 1490 ΑΚ] στα δικαιώματα του δικαιούχου διατροφής. Ωστόσο, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε προεξόφληση, ακόμη και δικαστικά αναγνωρισμένης αξίωσης διατροφής, στον δικαιούχο ανήλικο της διατροφής που του οφείλεται από κάποιον άλλο υπόχρεο.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 51 και 56 του άνω Κανονισμού η Κεντρική Αρχή του κράτους μέλους του αιτούντα διατροφή συνεργάζεται με την Κεντρική Αρχή του κράτους μέλους του υποχρέου για την καταβολή διατροφής προκειμένου οι αρχές να διαβιβάζουν και παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, β) κινούν ή διευκολύνουν την κίνηση διαδικασιών σε σχέση με τις αιτήσεις αυτές. Όσον αφορά τις αιτήσεις αυτές, οι κεντρικές αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε: α) να παρέχουν νομική αρωγή ή να διευκολύνουν την παροχή της, οσάκις το απαιτούν οι περιστάσεις, β) να διευκολύνουν τον εντοπισμό του υπόχρεου ή του δικαιούχου διατροφής, ιδίως κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του Κανονισμού, γ) να διευκολύνουν την απόκτηση σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τα εισοδήματα και, εφόσον απαιτείται, την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου ή του δικαιούχου διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των περιουσιακών του στοιχείων, ιδίως κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63, δ) να ενθαρρύνουν τους φιλικούς διακανονισμούς με στόχο την εκούσια καταβολή της διατροφής, κατά περίπτωση μέσω διαμεσολάβησης, συνδιαλλαγής ή ανάλογων διαδικασιών, ε) να διευκολύνουν την περαιτέρω εκτέλεση των αποφάσεων επί υποχρεώσεων διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, στ) να διευκολύνουν τη συλλογή και την ταχεία μεταφορά των πληρωμών διατροφής, ζ) να διευκολύνουν την απόκτηση έγγραφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, η) να παρέχουν συνδρομή για τη διαπίστωση συγγένειας εφόσον τούτο απαιτείται για την είσπραξη διατροφής, θ) να κινούν ή να διευκολύνουν την κίνηση διαδικασιών για την επίτευξη τυχόν απαραίτητων προσωρινών μέτρων εδαφικού χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται να εξασφαλισθεί το αποτέλεσμα εκκρεμούς αίτησης διατροφής, ι) να διευκολύνουν την κοινοποίηση ή επίδοση πράξεων, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της οποίας η διεύθυνση είναι Λ. Μεσογείων αριθμός 96, Αθήνα - Ελλάδα, Τ.Κ. 11527, τηλέφωνο +30.210.7767322 civilunit@justice.gov.gr

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στην αρμόδια Κεντρική Αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο έχετε την συνήθη κατοικία σας.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Η Ελλάδα δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, οι υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής, επομένως αν ο δικαιούχος διατροφής διαμένει στην Ελλάδα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Με βάση το κεφάλαιο V του Κανονισμού ΕΚ 4/2009 του Συμβουλίου, προβλέπεται δικαίωμα νομικής αρωγής, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό να επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς πριν να κινηθεί δικαστική διαδικασία, τη νομική συνδρομή για την υποβολή υπόθεσης ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής και εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου, την απαλλαγή ή ανάληψη των δικαστικών εξόδων και των αμοιβών προσώπων στα οποία το δικαστήριο αναθέτει την εκτέλεση πράξεων κατά τη δίκη, στα κράτη μέλη στα οποία ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα του αντιδίκου, εάν ο δικαιούχος της νομικής αρωγής ηττηθεί, αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα του αντιδίκου εφόσον θα τα κάλυπτε σε περίπτωση που ο δικαιούχος της νομικής αρωγής είχε τη συνήθη διαμονή του στο κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου, την διερμηνεία, τη μετάφραση των εγγράφων που απαιτούνται από το δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή και προσκομίζονται από τον δικαιούχο της νομικής αρωγής, εφόσον είναι απαραίτητα για την επίλυση της διαφοράς, έξοδα μετακίνησης στα οποία υποβάλλεται ο δικαιούχος της νομικής αρωγής, εφόσον η αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο των προσώπων που εμπλέκονται στην εκδίκαση του αιτήματος του δικαιούχου επιβάλλεται από το δίκαιο ή από το δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους και το δικαστήριο αποφασίσει ότι τα αφορώμενα πρόσωπα δεν δύνανται να μετάσχουν άλλως στη διαδικασία κατά τρόπο ικανοποιητικό για το δικαστήριο.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Κεντρική Αρχή μεταξύ άλλων έχει τακτική επικοινωνία με τια αρμόδιες αρχές προκειμένου να διευκολύνει α) τον εντοπισμό του υποχρέου ή του δικαιούχου της διατροφής, β) την απόκτηση σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τα εισοδήματα και, εφόσον απαιτείται, την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου ή του δικαιούχου διατροφής συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των περιουσιακών του στοιχείων, και γ) να ενθαρρύνει την εκούσια καταβολή της διατροφής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.