Καταβολή διατροφής

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Με τη διαταγή καταβολής διατροφής μεταξύ συζύγων διατάσσεται η περιοδική ή εφάπαξ καταβολή ποσών από τον ένα σύζυγο για τη στήριξη του άλλου/της άλλης συζύγου, και όταν απαιτείται, η περιοδική καταβολή προς το πρόσωπο το οποίο ορίζεται στην απόφαση, ποσών προς όφελος των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, εάν υπάρχουν.

Η διαταγή καταβολής διατροφής σε εξαρτώμενο τέκνο απαιτεί την περιοδική ή εφάπαξ καταβολή από τον έναν γονέα προς τον άλλο, ή προς άλλο πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου, των ποσών που ορίζονται στην απόφαση περί στήριξης του τέκνου.

H αξίωση διατροφής συνιστά απαίτηση παροχής οικονομικής στήριξης σε ένα πρόσωπο και, όταν η εν λόγω αξίωση καθίσταται εκτελεστή μέσω απόφασης δικαστηρίου, απαίτηση συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από δικαστική διαταγή διατροφής.

Διατροφή καταβάλλουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

  • Οι γονείς για τα τέκνα: Ναι
  • Τα τέκνα προς τους γονείς τους: Γενικά, όχι.
  • Διαζευγμένος/-η σύζυγος προς τον/την άλλο/-η σύζυγο: Ναι

Άλλο:

  • Οι καταχωρισμένοι σύντροφοι και σύμβιοι, υπό τους όρους του Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (νόμος του 2010 σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης και με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβίων)
  • Ο άγαμος γονέας στον έχοντα την επιμέλεια και φροντίδα του τέκνου τους

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Το εξαρτώμενο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, το εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 23 ετών το οποίο κάνει σπουδές πλήρους παρακολούθησης ή το τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας που είναι εξαρτώμενο λόγω αναπηρίας.

Οι γονείς υποχρεούνται να στηρίζουν οικονομικά τα παιδιά τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι καθημερινές αλλά και οι έκτακτες οικονομικές τους ανάγκες.

Τα τέκνα κατά κανόνα δεν μπορούν να υποχρεωθούν να καταβάλουν διατροφή στους γονείς τους με εξαίρεση σπάνιες και εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες περιουσιακά δικαιώματα με τη μορφή εμπιστεύματος μεταβάλλονται μετά το διαζύγιο και περιέρχονται στα τέκνα.

Ο διαζευγμένος σύζυγος μπορεί να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής υπέρ του άλλου συζύγου, σε περίπτωση που ο αιτών σύζυγος έχει αποδείξει ότι ο άλλος σύζυγος δεν έχει παράσχει τα απαραίτητα, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.

Ο καταχωρισμένος σύντροφος ή σύμβιος υπό τους όρους του Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει διατροφή στον άλλο καταχωρισμένο σύντροφο ή σύμβιο όταν ο αιτών καταχωρισμένος σύντροφος ή σύμβιος έχει αποδείξει ότι ο άλλος σύντροφος ή σύμβιος δεν έχει προσφέρει τα απαραίτητα, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.

Οι γονείς, ανεξαρτήτως είναι παντρεμένοι ή όχι, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση στο δικαστήριο ζητώντας την καταβολή διατροφής από τον άλλο γονέα για τα τέκνα τους. Στην ίδια ενέργεια μπορεί ομοίως να προβεί ο νόμιμος κηδεμόνας, η υπηρεσία υγείας ή οποιοδήποτε άτομο έχει νόμιμο καθήκον απέναντι στο εξαρτώμενο τέκνο.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Συνήθως η αίτηση για καταβολή διατροφής γίνεται στο δικαστήριο από το εξαρτώμενο πρόσωπο, το οποίο καταθέτει αγωγή κατά του άλλου προσώπου. Όσον αφορά τη διατροφή του τέκνου, η αίτηση συνήθως υποβάλλεται από τον γονέα ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει τη μέριμνα και επιμέλεια του τέκνου.

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις αιτήσεις διατροφής διατίθενται στην ενότητα του Οικογενειακού Δικαίου στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας των Δικαστηρίων.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Συνήθως ο αιτών σε υποθέσεις διατροφής είναι ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου / των τέκνων. Στους αιτούντες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται οι πρώην σύζυγοι καθώς και τα τέκνα αυτοπροσώπως. Οι διάδικοι πρέπει να διαθέτουν έννομο συμφέρον σε μια υπόθεση ώστε να διαθέτουν ενεργητική νομιμοποίηση να υποβάλλουν αίτηση καταβολής διατροφής. Στην περίπτωση μέλους της οικογένειας ή οικείου, ο αιτών απαιτείται να διαθέτει νόμιμες εξουσίες διαχείρισης των υποθέσεων του μέλους της οικογενείας ή του οικείου, όπως μέσω πληρεξουσίου. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την καταβολή διατροφής για λογαριασμό ανήλικου τέκνου.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Το περιφερειακό δικαστήριο (District Court) είναι αρμόδιο για την έκδοση διαταγής καταβολής διατροφής για τέκνο έως το ανώτατο ποσό των 150 EUR ανά εβδομάδα σε βάρος οποιουδήποτε γονέα και μέχρι το ανώτατο ποσό των 500 EUR ανά εβδομάδα υπέρ συζύγου/καταχωρισμένου συντρόφου. Εάν διεκδικούνται μεγαλύτερα ποσά, τότε πρέπει η σχετική αίτηση να κατατεθεί ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court). Όταν ήδη εκκρεμεί διαδικασία γαμικής διαφοράς ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court), τότε η αίτηση ασκείται υποχρεωτικά ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του διεκδικούμενου ποσού.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Όχι. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει να μην δώσει εντολή σε δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει. Το ευεργέτημα πενίας (civil legal aid) είναι διαθέσιμο στα μέρη οικογενειακής διαφοράς τα οποία χρειάζονται νομική βοήθεια, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Στην Ιρλανδία, όλες οι διαδικασίες οικογενειακού δικαίου απαλλάσσονται από δικαστικά τέλη. Το κόστος εξασφάλισης νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης ποικίλλει. Ωστόσο, το ευεργέτημα πενίας χορηγείται με βάση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Το περιφερειακό δικαστήριο (District Court) είναι αρμόδιο για την έκδοση διαταγής καταβολής διατροφής για τέκνο έως το ανώτατο ποσό των 150 EUR ανά εβδομάδα σε βάρος οποιουδήποτε γονέα και μέχρι το ανώτατο ποσό των 500 EUR ανά εβδομάδα υπέρ συζύγου/καταχωρισμένου συντρόφου. Εάν διεκδικούνται μεγαλύτερα ποσά, τότε η σχετική αίτηση πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανωτέρου δικαστηρίου (High Court).

Κατά τον προσδιορισμό της διατροφής, το δικαστήριο θα λάβει υπόψη τις εύλογες ανάγκες του δικαιούχου διατροφής (το άτομο που δικαιούται διατροφή) σε αντιπαραβολή με τη χρηματοδοτική ικανότητα του υπόχρεου διατροφής (το πρόσωπο το οποίο καλείται να καταβάλει τη διατροφή). Οι διάδικοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο με σκοπό την αναθεώρηση διαταγής καταβολής διατροφής σε περίπτωση μεταβολής της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων.

Η διαταγή καταβολής διατροφής τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση, η οποία μπορεί να είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της διαταγής, αλλά όχι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Στη διαδικασία διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court), μπορεί να αξιωθεί η αναδρομική καταβολή διατροφής το νωρίτερο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται μέσω άμεσης πληρωμής στον δικαιούχο διατροφής. Εντούτοις, οι δικαιούχοι διατροφής δικαιούνται να ζητήσουν την καταβολή της διατροφής μέσω της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Αν το Δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να κατασχεθεί ο μισθός ή οι αμοιβές του υπόχρεου διατροφής, διατάσσοντας τον εργοδότη να αφαιρεί το ποσό της διατροφής ώστε να καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Η διατροφή καταβάλλεται στον δικαιούχο διατροφής και σε όσους διαχειρίζονται τη διατροφή προς όφελος του δικαιούχου, όπως ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Εφόσον ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλει τη διατροφή, ο δικαιούχος μπορεί να κινήσει διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε τη διαταγή καταβολής διατροφής ή ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court), ανάλογα με την αποκατάσταση την οποία επιδιώκει.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση των εισοδημάτων του υπόχρεου διατροφής, όπως αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 1.

Σε περίπτωση που αυτό το ένδικο βοήθημα δεν φέρει αποτελέσματα, τότε το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον υπόχρεο να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό στον δικαιούχο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή στον δικαιούχο χρημάτων τα οποία οφείλονται στον υπόχρεο διατροφής από τρίτο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να διατάξει την πώληση περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου για την ικανοποίηση εκκρεμών οφειλών.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το περιφερειακό δικαστήριο (District Court) είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη. Διαθέτει εξουσίες όσον αφορά την επιβολή ποινής για απείθεια ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρα 9Α και 9Β του νόμου 1976) αλλά μόνον όσον αφορά διαταγές που έχουν πράγματι εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο. Δεν έχει εξουσία να επιβάλει ποινή για απείθεια σε διαταγή η οποία εκδόθηκε από άλλο δικαστήριο. Το περιφερειακό δικαστήριο περιορίζεται ουσιαστικά στην έκδοση διαταγής κατάσχεσης εισοδήματος (Attachment of Earnings Order), όταν είναι απαραίτητο, ή διαταγών αναγκαστικής κατάσχεσης ή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου (σπανίως απαιτείται).

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Αποτελεί ευθύνη του κάθε δικαιούχου διατροφής να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση συνδρομής για την είσπραξη διατροφής. Παρόλο που υπάρχουν και άλλες νομικές οδοί, όπως η διαμεσολάβηση, τα δικαστήρια διαθέτουν την δέουσα και εκ του νόμου αρμοδιότητα για την αποκατάσταση της μη καταβολής διατροφής.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Όχι. Ο οφειλέτης είναι ο μόνος υπόχρεος να καταβάλει τη διατροφή, η οποία πρέπει να καταβληθεί απευθείας από τον ίδιο ή εκπίπτει στην πηγή από τον μισθό του.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ο κανονισμός 4/2009, γνωστός ως ο κανονισμός περί υποχρεώσεων διατροφής, καλύπτει τις διασυνοριακές αιτήσεις διατροφής που προκύπτουν στο πλαίσιο οικογενειακών σχέσεων. Θεσπίζει κοινούς κανόνες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στη διασφάλιση της είσπραξης των αξιώσεων διατροφής ακόμα και όταν ο υπόχρεος ή δικαιούχος διατροφής βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν (σύμβαση της Νέας Υόρκης) τέθηκε σε ισχύ στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο του 1995 μέσω του Νόμου περί Διατροφής του 1994 (Maintenance Act 1994). Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε για να επιτρέψει τη διεκδίκηση διατροφής στα συμβαλλόμενα κράτη από πρόσωπο που διαμένει σε ένα κράτος σε βάρος προσώπου που διαμένει σε άλλο κράτος.

Και τα δύο νομοθετήματα θεσπίζουν ένα δίκτυο κεντρικών αρχών σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος. Οι αιτούντες/δικαιούχοι διατροφής/ενάγοντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ενώπιον κεντρικής αρχής η οποία στη συνέχεια τις διαβιζάσει στο αρμόδιο δικαστήριο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οργανώνει την παροχή νομικής συνδρομής. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την κεντρική αρχή της Ιρλανδίας όσον αφορά την ανάκτηση διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι τα εξής:

Department of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

51 St Stephen’s Green,

Dublin 2.

Τηλέφωνο: +353 (1) 602 8202

Email mainrecov@justice.ie

Δεν υπάρχει φαξ

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του γραμματέα του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court) όσον αφορά αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου. Οι αιτούντες μπορούν επίσης να ζητήσουν συνδρομή για νομική εκπροσώπηση. Μπορεί να δικαιούνται το ευεργέτημα της πενίας και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο παροχής νομικών συμβουλών ως προς το ζήτημα αυτό. Τέλος, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του FLAC [Free Legal Advice Centre (Κέντρο Δωρεάν Νομικών Συμβουλών)], ανεξάρτητου εθελοντικού οργανισμού που διαχειρίζεται δίκτυο υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών σε όλη την χώρα. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται δωρεάν και προσφέρονται σε πλαίσιο εμπιστευτικότητας.

Σε διασυνοριακές υποθέσεις στις οποίες ο υπόχρεος διατροφής ζει σε άλλο κράτος, ο αιτών μπορεί να υποβάλει την αίτησή του μέσω της κεντρικής αρχής για την ανάκτηση διατροφής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ισότητας (Department of Justice and Equality).

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια δικαστική γραμματεία ή οργανισμό μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταβείτε στη σχετική αρχή αυτοπροσώπως. Οι αιτούντες καλούνται να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο κάθε οργανισμού για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις γραμματείες των δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο των Δικαστικών Υπηρεσιών.

Δείτε την ερώτηση 14.1 και μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας για τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής της Ιρλανδίας για την ανάκτηση διατροφής σε αλλοδαπό κράτος.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Βλ. ανωτέρω Ερώτηση 14.1.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Βλ. ανωτέρω Ερώτηση 14.2.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Ο αιτών/ενάγων δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι αιτούντες μπορούν να επωφεληθούν από το ευεργέτημα πενίας και επομένως να λάβουν δωρεάν νομική βοήθεια: μόλις η ιρλανδική κεντρική αρχή λάβει την αίτηση, κατά περίπτωση, θα την προωθήσει προς εξέταση στο Legal Aid Board (Διεύθυνση Νομικής Βοήθειας).

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Το άρθρο 51 αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κεντρική αρχή όσον αφορά αιτήσεις δυνάμει του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής. Όσον αφορά την κήρυξη της εκτελεστότητας, η ιρλανδική κεντρική αρχή μπορεί να απευθύνει τα σχετικά αιτήματα στο Office of the Master of the High Court. H ιρλανδική κεντρική αρχή προωθεί τις αιτήσεις για εκτέλεση απευθείας στα περιφερειακά δικαστήρια. Όσον αφορά την κίνηση δικαστικής διαδικασίας, η κεντρική αρχή μεριμνά για τη νομική εκπροσώπηση του αιτούντος μέσω του Legal Aid Board.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.