Καταβολή διατροφής

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η εθνική νομοθεσία της Λετονίας δεν περιέχει γενικό ορισμό της υποχρέωσης διατροφής. Ωστόσο, επικρατεί κοινή αντίληψη σχετικά με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου. Για παράδειγμα, ως διατροφή τέκνου νοείται η δαπάνη την οποία κάθε γονέας οφείλει να καταβάλλει για το παιδί του, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. Το ελάχιστο ποσό διατροφής τέκνου έχει οριστεί από το κράτος (Υπουργικό Συμβούλιο - «Ministru kabinets»). Ο ορισμός της διατροφής τέκνου προβλέπεται στον νόμο περί εγγυητικού ταμείου αξιώσεων διατροφής.

Για πολλά θέματα που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες ενδέχεται να αναφέρονται με διαφορετική ονομασία, π.χ. «διατροφή» (uzturlīdzekļi) ή «μέσα διατήρησης του επιπέδου ευημερίας» (līdzekļi iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai), η κοινή αντίληψη που επικρατεί απορρέει από τη νομολογία των δικαστηρίων. Για παράδειγμα, γίνεται γενικά δεκτό ότι στις σχέσεις των συζύγων ως διατροφή νοείται η μακροπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση την οποία παρέχει ο ένας σύζυγος στον άλλο, όταν το επίπεδο διαβίωσης του τελευταίου έχει χειροτερεύσει.

Πρόσωπα υπόχρεα σε παροχή διατροφής:

Υποχρέωση των γονέων έναντι των τέκνων

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής του τέκνου έως ότου αυτό καταστεί ικανό να συντηρεί τον εαυτό του. Συνεπώς, η υποχρέωση διατροφής του τέκνου δεν παύει κατά την ενηλικίωσή του. Εντούτοις, το δικαστήριο αξιολογεί κατά πόσο απαιτείται η παροχή διατροφής μετά την ενηλικίωση του τέκνου εάν αυτό έχει διακόψει την εκπαίδευση ή την επαγγελματική του κατάρτιση και δεν συντηρεί τον εαυτό του με προσωπική εργασία μολονότι είναι σε θέση να το πράξει. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η υποχρέωση των γονέων για παροχή διατροφής στα τέκνα τους πρέπει να είναι ανάλογη προς την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, κάθε γονέας έχει υποχρέωση να καταβάλλει το ελάχιστο ποσό διατροφής που ορίζεται από το κράτος, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. Η υποχρέωση συντήρησης του παιδιού είναι δεσμευτική, ανεξαρτήτως εάν το παιδί συνοικεί με έναν γονέα, με τους δύο γονείς, ή κατοικεί χωριστά από αυτούς.

Η χορήγηση διατροφής στο τέκνο συνίσταται στην εξασφάλιση τροφής, ένδυσης, στέγης, ιατρικής περίθαλψης, προσωπικής φροντίδας και εκπαίδευσης και στην εν γένει ανατροφή του (διασφάλιση τόσο της φυσικής όσο και της πνευματικής του ανάπτυξης λαμβανομένων δεόντως υπόψη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του, και της προετοιμασίας του τέκνου για την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία).

Υποχρέωση των τέκνων έναντι των γονέων

Η υποχρέωση των τέκνων να διατρέφουν τους γονείς τους βαρύνει εξίσου όλα τα τέκνα. Εάν η οικονομική κατάσταση των τέκνων είναι άνιση, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ανάλογα με την οικονομική κατάσταση καθενός.

Υποχρέωση μεταξύ συζύγων

Σε περίπτωση ακύρωσης του γάμου και εφόσον μόνο ο ένας σύζυγος γνώριζε ότι ο γάμος ήταν ακυρώσιμος κατά τον χρόνο τέλεσής του, ο άλλος σύζυγος, ο οποίος δεν το γνώριζε, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον σύζυγό του την παροχή οικονομικών μέσων σε βαθμό ανάλογο προς την οικονομική κατάσταση του τελευταίου, προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του. Παρομοίως, από την έκδοση διαζυγίου και μετά, ο ένας σύζυγος μπορεί να αξιώσει από τον άλλο την παροχή οικονομικών μέσων ανάλογων προς την οικονομική κατάσταση του άλλου συζύγου, προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του.

Δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής οικονομικών πόρων στον πρώην σύζυγο προκειμένου αυτός να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του, εάν:

 1. το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έκδοση του διαζυγίου ή την ακύρωση του γάμου είναι ίσο με τη διάρκεια του λυθέντος γάμου ή, σε περίπτωση γάμου που έχει ακυρωθεί, με τη διάρκεια της συμβίωσης
 2. ο πρώην σύζυγος έχει τελέσει νέο γάμο
 3. το εισόδημα του πρώην συζύγου διασφαλίζει τη συντήρησή του
 4. ο πρώην σύζυγος αρνείται να συντηρηθεί από την εργασία του
 5. ο πρώην σύζυγος που φέρει την υποχρέωση διατροφής δεν διαθέτει επαρκή μέσα για τη διαβίωσή του ή έχει καταστεί ανίκανος προς εργασία
 6. ο πρώην σύζυγος έχει διαπράξει αδίκημα κατά του άλλου συζύγου ή αδίκημα κατά της ζωής, υγείας, ελευθερίας, περιουσίας ή τιμής των ανιόντων ή κατιόντων του άλλου συζύγου
 7. ο πρώην σύζυγος άφησε αβοήθητο τον άλλο σύζυγο ενώ είχε τη δυνατότητα να τον βοηθήσει
 8. ο πρώην σύζυγος έχει δολίως υποβάλει ψευδή έγκληση σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος κατά οποιουδήποτε προσώπου από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 6
 9. ο πρώην σύζυγος διήγε βίο ανήθικο ή άσωτο
 10. οποιοσδήποτε των συζύγων έχει αποβιώσει ή τεκμαίρεται θανών
 11. συντρέχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι.

Υποχρέωση των παππούδων και των γιαγιάδων έναντι των εγγονών

Εάν δεν υπάρχουν γονείς ή οι γονείς δεν είναι σε θέση να συντηρούν το τέκνο, η σχετική υποχρέωση βαρύνει εξίσου τους παππούδες και τις γιαγιάδες του τέκνου. Εάν η οικονομική κατάσταση των παππούδων και των γιαγιάδων είναι άνιση, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

Υποχρέωση των εγγονών έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων

Η υποχρέωση διατροφής των παππούδων και των γιαγιάδων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, βαρύνει αντίστοιχα και εξίσου όλους τους εγγονούς. Εάν η οικονομική κατάσταση των εγγονών είναι άνιση, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

Υποχρέωση διατροφής δυνάμει σύμβασης διατροφής

Υποχρέωση διατροφής μπορεί να συσταθεί μεταξύ δύο προσώπων δυνάμει σύμβασης διατροφής. Σύμφωνα με τη σύμβαση διατροφής, ένα πρόσωπο παρέχει σε άλλο συγκεκριμένη υλική ωφέλεια σε χρήμα ή σε είδος, και το τελευταίο αναλαμβάνει σε αντάλλαγμα να συντηρεί το πρώτο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλο χρονικό διάστημα. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, η διατροφή περιλαμβάνει τη χορήγηση τροφής, στέγης, ένδυσης και φροντίδας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διατροφής είναι ανήλικος, περιλαμβάνονται επίσης η ανατροφή και πρωτοβάθμια εκπαίδευσή του.

Υποχρέωση διατροφής που απορρέει από σωματική βλάβη

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος παροχής διατροφής αποβιώσει ως αποτέλεσμα σωματικής βλάβης, η σχετική υποχρέωση περιέρχεται στο πρόσωπο το οποίο ευθύνεται για τον θάνατό του. Το ποσό της σχετικής αποζημίωσης ορίζεται από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του θανόντος, την ικανότητά του να συντηρεί τον εαυτό του πριν από τον θάνατό του, και τέλος, τις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής. Εάν ο δικαιούχος της διατροφής διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, δεν υφίσταται σχετική αξίωση.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής του τέκνου έως ότου αυτό καταστεί ικανό να συντηρεί τον εαυτό του. Συνεπώς, η υποχρέωση διατροφής του τέκνου δεν παύει κατά την ενηλικίωσή του. Εντούτοις, το δικαστήριο αξιολογεί κατά πόσον απαιτείται η παροχή διατροφής μετά την ενηλικίωση του τέκνου εάν αυτό έχει διακόψει την εκπαίδευση ή την επαγγελματική του κατάρτιση και δεν συντηρεί τον εαυτό του με προσωπική εργασία μολονότι είναι σε θέση να το πράξει.

Η λετονική νομοθεσία δεν ορίζει σε τι συνίστανται τα μέσα τα οποία διασφαλίζουν το προηγούμενο επίπεδο διαβίωσης του δικαιούχου διατροφής. Επίσης, δεν ορίζει σε τι συνίσταται η σχετική υποχρέωση έναντι των γονέων ή παππούδων/γιαγιάδων.

Ορίζει ωστόσο τη διατροφή του τέκνου, ως εξασφάλιση τροφής, ένδυσης, στέγης, ιατρικής περίθαλψης, προσωπικής φροντίδας και εκπαίδευσης και εν γένει ανατροφής του (διασφάλιση τόσο της φυσικής όσο και της πνευματικής του ανάπτυξης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του, και της προετοιμασίας του τέκνου για την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία). Το ποσό της διατροφής εξαρτάται από το δικαίωμα του τέκνου στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και από τις πραγματικές ανάγκες του τέκνου.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για την επιδίκαση διατροφής οποιασδήποτε μορφής ο αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο αιτών πρέπει να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο.

Οι γονείς τέκνου μπορούν να καταρτίσουν σύμβαση υπό τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης (notarial akts) για τη χορήγηση διατροφής σε μηνιαίες δόσεις. Η σχετική συμφωνία αποτελεί σύμβαση αστικού δικαίου, η οποία παράγει έννομες συνέπειες, υπό την έννοια ότι δεσμεύει τα μέρη και υποχρεώνει αυτά σε σεβασμό και τήρηση των διατάξεων της νόμιμα καταρτισθείσας σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ενός γονέα προς τις διατάξεις σύμβασης περί περιοδικής χορήγησης διατροφής, η σύμβαση μπορεί να υποβληθεί σε δικαστικό επιμελητή (tiesu izpildītājs) προς εκτέλεση.

Στη Λετονία έχει συσταθεί το Εγγυητικό Ταμείο Αξιώσεων Διατροφής (Uzturlīdzekļu garantiju fonds), το οποίο έχει ως στόχο τη χορήγηση διατροφής σε ανηλίκους από τον κεντρικό προϋπολογισμό του κράτους. Διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων είναι η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Η Διοίκηση του Ταμείου υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η χορήγηση επιδόματος διατροφής από το Εγγυητικό Ταμείο επιτρέπεται εφόσον έχει προηγηθεί η δικαστική επιδίωξη διατροφής. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης της αξίωσης μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου.

Η Διοίκηση του Ταμείου προκαταβάλλει το επίδομα διατροφής μόνον εφόσον έχει κηρυχθεί αδύνατη η εκτέλεση δικαστικής απόφασης δια της οποίας διατάσσεται η καταβολή διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα αστική διαδικασία ή σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση καταβολής της διατροφής, όμως δεν καταβάλλει το ελάχιστο ποσό διατροφής που έχει ορίσει το κράτος.

Καθήκον της Διοίκησης του Ταμείου είναι να ενεργεί ως όργανο εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται ειδική δικαστική απόφαση, για την ανάκτηση κάθε επιδόματος διατροφής που έχει καταβάλει το Ταμείο.

Η διαδικασία χορήγησης επιδόματος διατροφής από τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής έχει ως εξής:

Ο αιτών δικαιούχος του επιδόματος διατροφής τέκνου μπορεί να υποβάλει αίτηση απευθείας στη Διοίκηση του Ταμείου, μαζί με τα κατωτέρω έγγραφα:

 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης επιδίκασης διατροφής
 • έκθεση δικαστικού επιμελητή δια της οποίας βεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απόφασης διατροφής κατά του οφειλέτη ή ότι ο οφειλέτης έχει συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση παροχής διατροφής, όμως δεν έχει καταβάλει το ελάχιστο ποσό διατροφής που ορίζεται από το κράτος. Η ανωτέρω έκθεση πρέπει να υποβληθεί στη Διοίκηση του Ταμείου εντός ενός μήνα από την έκδοσή της
 • εάν η αίτηση χορήγησης επιδόματος διατροφής υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου, το έγγραφο της εξουσιοδότησής του.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Ναι, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς ή οικείου προσώπου. Στην περίπτωση ανηλίκου, η αξίωση μπορεί να ασκηθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, π.χ. από τους γονείς ή τον κηδεμόνα.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σύμφωνα με τους κανόνες δικαιοδοσίας, αρμόδιο για θέματα διατροφής πάσης φύσεως είναι το επαρχιακό (δημοτικό) δικαστήριο (rajona (pilsētas) tiesa).

Στη Λετονία η αρμοδιότητα του δικαστηρίου θεμελιώνεται στα εξής:

 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, («κανονισμός περί διατροφής»)
 • διμερείς και πολυμερείς συνθήκες οι οποίες είναι δεσμευτικές για τη Δημοκρατία της Λετονίας
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όταν δεν ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού περί διατροφής ή οι διατάξεις διμερών ή πολυμερών συνθηκών οι οποίες είναι δεσμευτικές για τη Δημοκρατία της Λετονίας.

Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται η αρμοδιότητα των λετονικών δικαστηρίων στις υποθέσεις διατροφής ως εξής:

 • αγωγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του εναγομένου
 • αγωγή κατά προσώπου αγνώστου διαμονής ή κατά προσώπου το οποίο δεν διαθέτει τόπο μόνιμης διαμονής στη Λετονία μπορεί να ασκηθεί στο δικαστήριο του τόπου όπου ο εναγόμενος διαθέτει ακίνητη περιουσία ή ενώπιον του δικαστηρίου του τελευταίου γνωστού τόπου διαμονής του εναγομένου
 • αγωγή για την καταβολή διατροφής τέκνου ή γονέα μπορεί επίσης να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του ενάγοντος
 • αγωγή διατροφής λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης μπορεί επίσης να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του ενάγοντος ή του τόπου όπου προκλήθηκε η σωματική βλάβη.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Για την άσκηση αγωγής ή αξίωσης ενώπιον των δικαστηρίων, ο αιτών δεν απαιτείται να χρησιμοποιήσει δικηγόρο ή άλλον μεσάζοντα. Επίσης ο αιτών δεν απαιτείται να επιδιώξει την εξώδικη επίλυση της διαφοράς προτού επισπεύσει τη δικαστική διαδικασία.

Ωστόσο, πριν από την εκδίκαση της διαφοράς ο δικαστής οφείλει να προσπαθήσει να συμβιβάσει τα μέρη. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται στα μέρη να έλθουν σε κοινή συμφωνία πριν από την εκδίκαση της διαφοράς.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα ζητήματα διατροφής χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα ακόλουθα πρόσωπα απαλλάσσονται από την καταβολή εξόδων διαδικασίας προς το κράτος [κρατικό τέλος (valsts nodeva), δικαστικό ένσημο (kancelejas nodeva) και διαδικαστικά έξοδα (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi)]:

ο ενάγων, σε αγωγή καταβολής διατροφής τέκνου ή γονέα ή αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας, εάν η σχετική αγωγή ασκείται μαζί με αγωγή διατροφής τέκνου

ο αιτών, σε υπόθεση που αφορά την αναγνώριση, ή την αναγνώριση και εκτέλεση, αλλοδαπής απόφασης για την καταβολή διατροφής σε τέκνο ή γονέα·

ο ενάγων, σε αξιώσεις που απορρέουν από σωματική βλάβη που προκάλεσε ακρωτηριασμό ή άλλη βλάβη της υγείας ή θάνατο

ο εναγόμενος σε αγωγή μείωσης της διατροφής που επιδίκασε το δικαστήριο σε τέκνο ή γονέα και σε αγωγή μείωσης της διατροφής που επιδίκασε το δικαστήριο σε αγωγές που απορρέουν από σωματική βλάβη που συνεπάγεται ακρωτηριασμό ή άλλη βλάβη της υγείας ή θάνατο·

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του λετονικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αγωγή (prasības pieteikumu) μπορεί να συνίσταται σε αυτοτελή αγωγή ή ανταγωγή, σε αίτηση η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο εκκρεμούς υπόθεσης η οποία επισπεύδεται από τρίτο με αυτοτελή αξίωση σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς, σε αίτηση η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή σε άλλη αίτηση η οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο και προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το κρατικό τέλος που καταβάλλεται σε σχέση με κάθε αγωγή ή αίτηση έχει ως εξής:

για διαφορές έως 2 134 ευρώ: 15 % του αξιούμενου ποσού, με ελάχιστο όριο τα 70 ευρώ

για διαφορές αξίας από 2 135 έως 7 114 ευρώ: 320 ευρώ συν 4 % επί του ποσού που αξιώνεται πέραν των 2 134 ευρώ

για διαφορές αξίας από 7 115 έως 28 457 ευρώ: 520 ευρώ συν 3,2 % επί του ποσού που αξιώνεται πέραν των 7 114 ευρώ

για διαφορές αξίας από 28 458 έως 142 287 ευρώ: 1 200 ευρώ συν 1,6 % επί του ποσού που αξιώνεται πέραν των 28 457 ευρώ

για διαφορές αξίας από 142 288 έως 711 435 ευρώ: 3 025 ευρώ συν 1 % επί του ποσού που αξιώνεται πέραν των 142 287 ευρώ

για διαφορές άνω των 711 435 ευρώ: 8 715 ευρώ συν 0,6 % επί του ποσού που αξιώνεται πέραν των 711 435 ευρώ.

Στις υποθέσεις διατροφής ως αξιούμενο ποσό θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο είναι καταβλητέο σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

Στη Λετονία, νομική αρωγή σε αλλοδαπούς ενάγοντες ή αιτούντες οι οποίοι δικαιούνται νομική αρωγή σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής παρέχεται από την κεντρική αρχή, η οποία έχει ιδρυθεί δυνάμει του κανονισμού, και η οποία είναι η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής. Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής παρέχει νομική αρωγή και εκπροσώπηση ενώπιον των λετονικών δικαστηρίων και οργάνων εκτελέσεως σε υπηκόους της Λετονίας δικαιούχους διατροφής και σε αλλοδαπούς δικαιούχους διατροφής οι οποίοι στοιχειοθετούν δικαίωμα νομικής αρωγής σύμφωνα με τον κανονισμό.

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό περί διατροφής, το λετονικό κράτος παρέχει νομική αρωγή σε πρόσωπα ειδικού καθεστώτος ή σε πρόσωπα των οποίων η περιουσιακή κατάσταση ή το εισόδημα δεν διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους. Νομική αρωγή παρέχεται σύμφωνα με τον νόμο περί κρατικής νομικής αρωγής.

Νομική αρωγή παρέχεται για την κάλυψη των εξόδων κατάρτισης των διαδικαστικών εγγράφων, των εξόδων παροχής συμβουλών κατά τη δικαστική διαδικασία και των εξόδων δικαστικής εκπροσώπησης. Στις διασυνοριακές διαφορές, πέραν της νομικής αρωγής που παρέχεται κατά τα ανωτέρω, παρέχονται και υπηρεσίες διερμηνείας, μετάφρασης συγκεκριμένων δικαστικών ή εξωδικαστικών εγγράφων ή εγγράφων που υποβάλλονται από τον αιτούντα και τα οποία απαιτούνται για την επιδίκαση της υπόθεσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις, κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για παράσταση στην ακροαματική διαδικασία. Το κράτος δεν καλύπτει τα έξοδα διαδικασίας. Τα έξοδα διαδικασίας περιλαμβάνουν το κρατικό τέλος, το δικαστικό ένσημο και τα διαδικαστικά έξοδα, όπως είναι τα ποσά τα οποία είναι καταβλητέα στους μάρτυρες και εμπειρογνώμονες, τα έξοδα εξέτασης μαρτύρων, τα έξοδα επίδοσης αντιγράφου της αγωγής ή αίτησης και της κλήσης κλπ. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει ένα πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει από την καταβολή των εξόδων διαδικασίας στο κράτος ή να επιτρέψει την καταβολή των εξόδων διαδικασίας σε δόσεις, αφότου αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση του εν λόγω προσώπου.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο διατάσσει τη χορήγηση διατροφής τέκνου, μπορεί να διατάξει τη χορήγησή της υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή χρηματικού ποσού ή υπό άλλη μορφή, π.χ. υπό τη μορφή τροφής, ένδυσης, στέγης κλπ. ή και τα δύο.

Κατά την επιδίκαση του τελικού ποσού διατροφής το δικαστήριο λαμβάνει κατ’ αρχήν υπόψη του την οικονομική κατάσταση των μερών, τις συνθήκες διαβίωσής τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, αξιολογώντας δεόντως τις αποδείξεις που αυτά προσκομίζουν.

Κατά την επιδίκαση διατροφής υπέρ τέκνου, το δικαστήριο αξιολογεί όλες τις περιστάσεις και αποδείξεις της υπόθεσης και ορίζει το ποσό της διατροφής. Το ελάχιστο ποσό διατροφής το οποίο κάθε γονέας υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με τους ορισμούς του κράτους, ανά τέκνο και σε μηνιαία βάση από τον χρόνο γεννήσεως του τέκνου έως την ηλικία των 7 ετών, είναι 25 % του κατώτατου μηνιαίου μισθού που ορίζεται από το κράτος. Για κάθε τέκνο ηλικίας 7 έως 18 ετών, το ελάχιστο ποσό διατροφής ορίζεται σε 30 % του κατώτατου μηνιαίου μισθού που ορίζεται από το κράτος.

Μετά την επιδίκαση της διατροφής, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό ή το χρονικό διάστημα καταβολής της διατροφής ή απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση απαιτεί την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Εφόσον υποβληθεί σχετική νέα αίτηση, το δικαστήριο μπορεί να αναθεωρήσει το ποσό της διατροφής στο πλαίσιο νέας διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των μερών, και να αυξήσει ή μειώσει αντίστοιχα το ποσό της διατροφής.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Ο υπόχρεος καταβάλλει τη διατροφή στον δικαιούχο. Εάν η αξίωση διατροφής ασκείται για λογαριασμό ανηλίκου από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του, η διατροφή καταβάλλεται στον τελευταίο για λογαριασμό του ανηλίκου. Παραδοσιακά, η διατροφή καταβάλλεται σε περιοδική βάση και κατά ορισμένο ποσό, π.χ. με τη μορφή κρατήσεων από τον μισθό του υποχρέου. Σπανιότερα η διατροφή καταβάλλεται με άλλη μορφή.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή στον δικαιούχο, ο τελευταίος πρέπει να ζητήσει την έκδοση εκτελεστού τίτλου (izpildu raksts) από το δικαστήριο το οποίο έκρινε τη διαφορά. Ο εν λόγω εκτελεστός τίτλος ή εκτελεστός τίτλος που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβληθεί προς εκτέλεση σε δικαστικό επιμελητή (tiesu izpildītājs) εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης του δικαστή, εκτός εάν ισχύουν άλλες προθεσμίες παραγραφής (εάν καταβάλλονται περιοδικές πληρωμές ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης, ο εκτελεστός τίτλος εξακολουθεί να ισχύει για ολόκληρη την περίοδο για την οποία επιδικάστηκαν οι περιοδικές πληρωμές και η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να τρέχει από την τελευταία ημέρα κάθε πληρωμής). Ο δικαστικός επιμελητής αρχίζει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του δικαιούχου της διατροφής. Ο δικαστικός επιμελητής είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τον εκτελεστό τίτλο εάν ο τόπος κατοικίας, ο τόπος εργασίας ή ο τόπος της περιουσίας του οφειλέτη υπάγεται στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς του (iecirknis). Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί επίσης να δεχθεί άλλους εκτελεστούς τίτλους οι οποίοι πρόκειται να εκτελεστούν εντός της περιφέρειας αρμοδιότητας του περιφερειακού δικαστηρίου (apgabaltiesa) στο οποίο αυτός υπάγεται, εντός της οποίας έχει αυτός αρμοδιότητα να ενεργεί.

Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνουν: την κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, και την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη· την κατάσχεση χρηματικών αξιώσεων του οφειλέτη κατά τρίτων (αξιώσεις για μισθούς, αντίστοιχες καταβολές ή άλλο εισόδημα του οφειλέτη, και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα)· εκτέλεση κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, δια της εκποίησης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων· λοιπά μέτρα εκτέλεσης που ορίζονται στην απόφαση.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεν χωρεί εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη όταν αυτός εργάζεται ή εισπράττει σύνταξη ή υποτροφία και το προς εκτέλεση ποσό δεν υπερβαίνει το τμήμα του μηνιαίου εισοδήματος κατά του οποίου χωρεί εκτέλεση σύμφωνα με τον νόμο. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων κατά των οποίων δεν χωρεί εκτέλεση, π.χ. συγκεκριμένες οικιακές συσκευές, οικιακός εξοπλισμός, η αναγκαία ένδυση του οφειλέτη και των μελών της οικογένειάς του ή λοιπών εξαρτώμενων προσώπων. Σύμφωνα με το άρθρο 594 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έως την πλήρη εξόφληση του χρέους του οφειλέτη γίνονται κρατήσεις από τον μισθό του ή από αντίστοιχα ποσά τα οποία είναι καταβλητέα σε αυτόν, σύμφωνα με τα έγγραφα της εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των κατωτέρω:

 • Στις περιπτώσεις εκτέλεσης υπέρ ανηλίκου ή του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής, ποσοστό του μισθού ή αντίστοιχων καταβολών προς τον οφειλέτη που αντιστοιχεί σε 50 % του κατώτατου μηνιαίου μισθού πρέπει να παραμείνει άθικτο, ενώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο του οφειλέτη το σχετικό ποσό αντιστοιχεί στο ποσό του αντίστοιχου κρατικού κοινωνικού επιδόματος.
 • Σε άλλες υποθέσεις διατροφής, το ποσό των κρατήσεων από τον μισθό και από λοιπές καταβολές προς τον οφειλέτη αντιστοιχεί σε 50 %, χωρίς ωστόσο να θίγεται ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, ενώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο του οφειλέτη το σχετικό ποσό αντιστοιχεί στο ποσό του αντίστοιχου κρατικού κοινωνικού επιδόματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 632 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο δικαιούχος διατροφής δυνάμει δικαστικής απόφασης ή ο υπόχρεος διατροφής μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά των πράξεων εκτέλεσης του δικαστικού επιμελητή ή κατά τυχόν άρνησης του τελευταίου να προβεί στις σχετικές πράξεις, εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων. Η ανακοπή ασκείται ενώπιον του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου της έδρας του δικαστικού επιμελητή εντός 10 ημερών από τη διενέργεια των αμφισβητούμενων πράξεων, ή (σε περίπτωση που ο ανακόπτων δεν ενημερώθηκε σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο εκτέλεσης των πράξεων αυτών) από τον χρόνο κατά τον οποίο ο ανακόπτων έλαβε γνώση των σχετικών πράξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν ακυρωθεί δικαστική απόφαση η οποία έχει εκτελεστεί ήδη και στην εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης εκδοθεί απόφαση απορριπτική της αίτησης ή απόφαση δια της οποίας περατώνεται η δικαστική διαδικασία ή κηρύσσεται η διαφορά μη δεκτική δικαστικής εκτίμησης, ανατρέπεται η εκτέλεση της απόφασης και επιστρέφονται στον εναγόμενο όλα τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων έλαβε χώρα εκτέλεση υπέρ του ενάγοντος δυνάμει της ακυρωθείσας απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 546 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έγγραφα εκτέλεσης μπορούν να υποβληθούν για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εντός 10 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη εκτελεστή η απόφαση του δικαστηρίου ή του δικαστή, εφόσον δεν ισχύει άλλος χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί δικαστικά η καταβολή της διατροφής σε περιοδικές δόσεις, το έγγραφο εκτέλεσης ισχύει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει επιδικαστεί διατροφή σε περιοδικές δόσεις, ο δε χρόνος παραγραφής αρχίζει από την τελευταία ημέρα κάθε δόσης.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Αίτηση προς τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής για τη χορήγηση διατροφής σε ανήλικο μπορεί να γίνει από κάποιο πρόσωπο σε περίπτωση που η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης χορήγησης διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διαδικασία έχει κηρυχθεί αδύνατη ή ο υπόχρεος συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση διατροφής αλλά αδυνατεί να καταβάλει το ελάχιστο οριζόμενο ποσό διατροφής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, κάποιο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής για τη χορήγηση διατροφής από υπόχρεο ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη Λετονία. Για τους σκοπούς του κανονισμού, η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής εκτελεί τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής της Λετονίας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, πρόσωπο το οποίο δικαιούται διατροφή μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής και αίτηση προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

 1. την έκδοση απόφασης η οποία διατάσσει τη χορήγηση διατροφής στη χώρα όπου έχει τον τόπο κατοικίας του ο εναγόμενος·
 2. την αναπροσαρμογή του ποσού της διατροφής (αύξηση ή μείωση)·
 3. την έκδοση απόφασης η οποία διατάσσει τη χορήγηση διατροφής και την αναγνώριση της πατρότητας τέκνου στη χώρα όπου έχει τον τόπο κατοικίας του ο εναγόμενος·
 4. την αναγνώριση απόφασης χορήγησης διατροφής λετονικού δικαστηρίου, την κήρυξη της εκτελεστότητάς της ή την εκτέλεσή της.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του υπόχρεου καταβολής διατροφής σε ανήλικο, εφόσον έχει κηρυχθεί αδύνατη η εκτέλεση δικαστικής απόφασης δια της οποίας διατάσσεται η παροχή διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα δικονομική διαδικασία, ή σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση παροχής της διατροφής, όμως δεν καταβάλλει το ελάχιστο ποσό διατροφής που έχει ορίσει το κράτος. Σε περίπτωση καταβολής της διατροφής από τη Διοίκηση του Ταμείου, η τελευταία έχει δικαίωμα να λάβει μέτρα για την ανάκτηση των καταβληθέντων νομιμοτόκως (βλέπε ερώτηση 3 ανωτέρω).

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εάν ο δικαιούχος και ο ανήλικος έχουν τον τόπο μόνιμης διαμονής τους στη Λετονία, ο δε υπόχρεος διατροφής έχει την κατοικία του σε άλλη χώρα, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής, εφόσον η εκτέλεση δικαστικής απόφασης διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διαδικασία έχει κηρυχθεί αδύνατη ή αν ο υπόχρεος συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση διατροφής αλλά αδυνατεί να καταβάλει το ελάχιστο ποσό διατροφής.

Εάν ο υπόχρεος έχει την κατοικία του σε άλλη χώρα και δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στη Λετονία κατά των οποίων χωρεί εκτέλεση, ο δικαιούχος πρέπει να επιδιώξει την αναγνώριση και εκτέλεση της δικαστικής απόφασης στην αντίστοιχη χώρα προτού απευθυνθεί στη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής. Εάν η εκτέλεση της απόφασης στην αντίστοιχη χώρα είναι αδύνατη, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής να ενεργήσει στη θέση του υπόχρεου σε σχέση με το εκτελεστό μέρος της διατροφής.

Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής εκτελεί καθήκοντα κεντρικής αρχής σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής (βλέπε ερωτήσεις 3 και 13). Για συνδρομή στο πλαίσιο του κανονισμού μπορεί κανείς να απευθύνεται στη Διοίκηση του Ταμείου.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση εκτέλεσης διατροφής από λετονικό δικαστήριο και πρόσωπο το οποίο κατοικεί στη Λετονία επιθυμεί την αναγνώριση και/ή εκτέλεση της απόφασης αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή επιθυμεί την έκδοση απόφασης κατά υπόχρεου διατροφής ο οποίος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής μπορεί να παράσχει συνδρομή στο πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, προκειμένου να διαβιβαστεί η απόφαση του λετονικού δικαστηρίου στην αντίστοιχη χώρα προς αναγνώριση και/ή εκτέλεση και να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς του.

Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής μπορεί να υποκατασταθεί στην θέση του οφειλέτη και να καταβάλει η ίδια το επίδομα διατροφής ανηλίκου καθώς και να παρέχει πληροφορίες επί θεμάτων διατροφής.

(βλέπε ερωτήσεις 3 και 13).

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)

Διεύθυνση: Pulkveža Brieža iela 15, Riga,

LV-1010, Latvia

Τηλέφωνο: +371 67830626

Φαξ: +371 67830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Εάν ο δικαιούχος της διατροφής βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ο υπόχρεος βρίσκεται στη Λετονία, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, στην κεντρική αρχή της χώρας όπου κατοικεί ο ίδιος. Με την αίτηση μπορεί να ζητηθεί η έκδοση απόφασης με την οποία διατάσσεται η χορήγηση διατροφής στη Λετονία, όπου κατοικεί ο υπόχρεος· ή η έκδοση απόφασης με την οποία διατάσσεται η χορήγηση διατροφής ταυτόχρονα με την αναγνώριση της πατρότητας στη Λετονία· ή η έκδοση απόφασης με την οποία κηρύσσεται εκτελεστή στη Λετονία αλλοδαπή απόφαση με την οποία διατάσσεται η χορήγηση ή εκτελεστικής απόφασης της αλλοδαπής απόφασης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η κεντρική αρχή της άλλης χώρας διενεργεί όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαβιβάζει την αίτηση του δικαιούχου στην κεντρική αρχή της Λετονίας, όπως αυτή έχει οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Η κεντρική αρχή της Λετονίας, δηλαδή η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής, βοηθά τον αλλοδαπό αιτούντα κατά την υποβολή αλλοδαπής δικαστικής απόφασης για εκτέλεση ή αναγνώριση και εκτέλεση στη Λετονία, ή κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διατροφής ενώπιον των λετονικών δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του υπόχρεου, ή κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διατροφής ταυτόχρονα με την αναγνώριση της πατρότητας στη Λετονία.

Εάν έχει κηρυχθεί αδύνατη η εκτέλεση δικαστικής απόφασης δια της οποίας διατάσσεται η χορήγηση διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα αστική διαδικασία ή ο υπόχρεος έχει μεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση χορήγησης διατροφής, αδυνατεί όμως να καταβάλει το ελάχιστο ποσό διατροφής, τότε πρόσωπο το οποίο συνοικεί μόνιμα με το τέκνο του στη Λετονία, και εφόσον αμφότεροι έχουν δηλωμένο τόπο κατοικίας στη Λετονία, μπορεί να ζητήσει από τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής τη χορήγηση διατροφής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, ο αιτών οφείλει να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί. Κάτοικος της Λετονίας μπορεί να ζητήσει από τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής:

 1. την έκδοση απόφασης η οποία διατάσσει τη χορήγηση διατροφής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει τον τόπο κατοικίας του ο εναγόμενος·
 2. την έκδοση απόφασης η οποία διατάσσει τη χορήγηση διατροφής μαζί με την αναγνώριση πατρότητας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει τον τόπο κατοικίας του ο εναγόμενος·
 3. εάν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση χορήγησης διατροφής, την αναγνώριση, ή την κήρυξη της εκτελεστότητας και την εκτέλεση της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει τον τόπο κατοικίας του ο εναγόμενος.

Εάν έχει κηρυχθεί αδύνατη η εκτέλεση δικαστικής απόφασης δια της οποίας διατάσσεται η χορήγηση διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα αστική διαδικασία ή ο υπόχρεος έχει μεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση χορήγησης διατροφής, αδυνατεί όμως να καταβάλει το ελάχιστο ποσό διατροφής, τότε πρόσωπο το οποίο συνοικεί μόνιμα με το τέκνο του στη Λετονία, και εφόσον αμφότεροι έχουν δηλωμένο τόπο κατοικίας στη Λετονία, μπορεί να ζητήσει από τη Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής τη χορήγηση διατροφής.

Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)

Διεύθυνση: Pulkveža Brieža iela 15, Riga,

LV-1010, Latvia

Τηλέφωνο: +371 67830626

Φαξ: +371 67830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής, η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής εκτελεί τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής της Λετονίας.

Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής προκαταβάλλει το επίδομα διατροφής στον δικαιούχο, για λογαριασμό του υπόχρεου, εφόσον έχει κηρυχθεί αδύνατη η εκτέλεση δικαστικής απόφασης δια της οποίας διατάσσεται η χορήγηση διατροφής σύμφωνα με την ισχύουσα αστική διαδικασία ή σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει μεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση χορήγησης της διατροφής, όμως δεν καταβάλλει το ελάχιστο ποσό διατροφής.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Η Λετονία δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Η Λετονία δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα κατωτέρω πρόσωπα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εξόδων διαδικασίας στο κράτος:

 • ο ενάγων, σε αγωγή καταβολής διατροφής τέκνου ή γονέα, ή αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας, εάν η σχετική αγωγή ασκείται μαζί με αγωγή διατροφής τέκνου
 • ο αιτών, σε υπόθεση που αφορά την αναγνώριση, ή την αναγνώριση και εκτέλεση, αλλοδαπής απόφασης για την καταβολή διατροφής σε τέκνο ή γονέα·
 • ο εναγόμενος, σε αγωγή μείωσης του επιδόματος διατροφής τέκνου ή γονέα που έχει επιδικαστεί δικαστικά.

Εάν η αίτηση χορήγησης διατροφής για τη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης του αιτούντος υποβάλλεται από τον πρώην σύζυγο ή από πρόσωπο το οποίο επιδιώκει την αναγνώριση ή την αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου σχετικά με τη χορήγηση διατροφής σε πρώην σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, δυνάμει του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 43, το δικαστήριο ή ο δικαστής μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, να απαλλάξει αυτόν εν όλω ή εν μέρει από την καταβολή εξόδων διαδικασίας στο κράτος, ή να αναστείλει την καταβολή τους στο κράτος ή να διατάξει την καταβολή των εξόδων διαδικασίας σε δόσεις.

Στη Λετονία, νομική αρωγή σε αλλοδαπούς ενάγοντες ή αιτούντες οι οποίοι δικαιούνται νομική αρωγή σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής παρέχεται από την κεντρική αρχή, η οποία έχει ιδρυθεί δυνάμει του κανονισμού, και η οποία είναι η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής. Η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής παρέχει νομική αρωγή και εκπροσώπηση ενώπιον των λετονικών δικαστηρίων και οργάνων εκτελέσεως σε υπηκόους της Λετονίας δικαιούχους διατροφής και σε αλλοδαπούς δικαιούχους διατροφής οι οποίοι στοιχειοθετούν δικαίωμα νομικής αρωγής σύμφωνα με τον κανονισμό.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Λετονία έχει τροποποιήσει αρκετούς εθνικούς νόμους και κανονισμούς προκειμένου η κεντρική αρχή που έχει καθιερωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό περί διατροφής να εκτελεί τα καθήκοντα του άρθρου 51. Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η νομοθεσία της Λετονίας διασφαλίζει την παροχή νομικής αρωγής σε διασυνοριακούς δικαιούχους ή αιτούντες οι οποίοι δικαιούνται νομική αρωγή σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης του δικαιούχου ενώπιον των δικαστηρίων και των οργάνων εκτέλεσης. Προκειμένου να προσδιορίσει τον τόπο κατοικίας του υπόχρεου ή δικαιούχου στη Λετονία, ή να συγκεντρώσει πληροφορίες για το εισόδημα του υπόχρεου ή δικαιούχου και για τυχόν περιουσιακά τους στοιχεία στη Λετονία, η λετονική κεντρική αρχή, δηλαδή η Διοίκηση του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής, έχει άμεση πρόσβαση σε διάφορα μητρώα της Λετονίας στα οποία τηρούνται οι αντίστοιχες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, τις οποίες η κεντρική αρχή μπορεί να λαμβάνει απευθείας από τα αντίστοιχα μητρώα, της επιτρέπουν να συγκεντρώνει έγγραφα και αποδείξεις. Για την επίσπευση ή διευκόλυνση της δικαστικής διαδικασίας, τη διασφάλιση των αναγκαίων προσωρινών μέτρων και τη συλλογή αποδείξεων, η Διοίκηση του Ταμείου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήσεις ενώπιον των λετονικών δικαστηρίων για λογαριασμό των αντίστοιχων δικαιούχων ή αιτούντων. Η Διοίκηση του Ταμείου μπορεί να ασκήσει απευθείας, για λογαριασμό του δικαιούχου, αγωγή για την ανάθεση της γονικής μέριμνας ανηλίκου, εφόσον η αγωγή αυτή ασκείται ταυτόχρονα με την αγωγή διατροφής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.