Καταβολή διατροφής

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

O όρος «υποχρέωση διατροφής» αναφέρεται στην υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο σε πρόσωπο που διαθέτει τα μέσα προς τούτο να καλύψει τις ανάγκες ενός άλλου προσώπου με το οποίο συνδέεται με δεσμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Ως εκ τούτου, διατροφή μπορούν να λάβουν διάφορα πρόσωπα, και ιδίως τα εξής:

 • ο/η σύζυγος από τον/τη(ν) (πρώην) σύζυγό του/της (άρθρα 212, 214 και 246 του αστικού κώδικα) ή ο/η σύντροφος από τον/την σύντροφό του/της, όταν συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης κατά την έννοια του νόμου της 9ης Ιουλίου 2004 περί των εννόμων αποτελεσμάτων ορισμένων συμφώνων συμβίωσης, όπως τροποποιήθηκε, ή από τον/την πρώην σύντροφό του/της υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • τα τέκνα από τους γονείς τους (άρθρα 203, 372-2 και 376-2, 376-3 και 376-4 του αστικού κώδικα)·
 • οι πατέρες, οι μητέρες και άλλοι ανιόντες από τα τέκνα τους (άρθρο 205 του αστικού κώδικα)·
 • οι πεθεροί και οι πεθερές από τους γαμπρούς και τις νύφες τους (άρθρο 206 του αστικού κώδικα).

Ο κανόνας «διατροφή δεν οφείλεται για το παρελθόν» σημαίνει ότι σκοπός της διατροφής είναι να καλύψει παρούσες και μελλοντικές ανάγκες και όχι παρελθούσες δαπάνες. Από νομικής άποψης, ο κανόνας αυτός εισάγει μαχητό τεκμήριο, καθώς μπορεί να ανατραπεί εάν ο δικαιούχος αποδείξει είτε ότι αναγκάστηκε να συνάψει χρέη για να διατραφεί είτε ότι δεν παρέμεινε αδρανής ή ότι αδυνατούσε να ενεργήσει.

Οι απαιτήσεις διατροφής δεν είναι δεκτικές συμψηφισμού, εκτός εάν οι απαιτήσεις με τις οποίες πρόκειται να συμψηφιστούν αφορούν επίσης διατροφή.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Σε περίπτωση από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, καθένας από τους γονείς, είτε είναι έγγαμος ή άγαμος, σε διάσταση ή διαζευγμένος, υπέχει την υποχρέωση να συνεισφέρει στη συντήρηση και την εκπαίδευση των τέκνων του ανάλογα με τους πόρους του, με τους πόρους του άλλου γονέα, καθώς και με τις ανάγκες του τέκνου. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, οι γονείς, είτε ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα είτε όχι, οφείλουν να συνεχίζουν να συνεισφέρουν στις δαπάνες συντήρησης και εκπαίδευσης των τέκνων τους, εκτός εάν εκδοθεί αντίθετη δικαστική απόφαση. Η συνεισφορά αυτή λαμβάνει τη μορφή διατροφής και δεν παύει αυτομάτως με την ενηλικίωση του τέκνου. Μπορεί να καταβάλλεται απευθείας στο ενήλικο τέκνο και υπόκειται σε αναθεώρηση ανάλογα με τις ανάγκες του τέκνου και το πώς εξελίσσονται οι πόροι και τα βάρη καθενός από τους γονείς.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων στο πλαίσιο των πρωτοδικείων (tribunaux d’arrondissement) είναι κατ’ εξοχήν αρμόδιος σε θέματα διατροφής, σε θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας καθώς και σε θέματα διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού.

Ο/Η αιτών/-ούσα διατροφή πρέπει να προσφύγει στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων για να ζητήσει την επιδίκαση διατροφής. Εάν το αίτημα επιδίκασης διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων που κρίνει την αγωγή διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού κρίνει επίσης το αίτημα επιδίκασης διατροφής.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστικής συμπαράστασης, αγωγή διατροφής μπορεί να υποβληθεί από τον επίτροπο ή αντιστοίχως τον δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό του γονέα ή του ανήλικου τέκνου.

Αγωγή διατροφής για λογαριασμό ανήλικου τέκνου μπορεί να υποβάλει και ο γονέας ή οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνά του.

Το ανήλικο τέκνο δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν νομιμοποιείται να υποβάλει το ίδιο αγωγή διατροφής, εκτός εάν ο ανήλικος είναι σε θέση να διαμορφώσει ίδια άποψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1007-50 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ανήλικο τέκνο που είναι σε θέση να διαμορφώσει ίδια άποψη μπορεί, με αίτησή του στο πρωτοδικείο, να απευθυνθεί στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων σχετικά με κάθε αίτημα που αφορά τη μεταρρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας ή της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας ή διανυκτέρευσης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει, με απόφαση που εκδίδει, δικηγόρο για το ανήλικο τέκνο εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο είναι:

 1. το δικαστήριο του τόπου κατοικίας της οικογένειας
 2. εάν οι γονείς ζουν χωριστά, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του γονέα με τον οποίο διαμένουν συνήθως τα ανήλικα τέκνα σε περίπτωση από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας ή του τόπου κατοικίας του γονέα που ασκεί μόνος τη γονική μέριμνα
 3. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του διαδίκου ο οποίος δεν κίνησε τη διαδικασία.

Σε περίπτωση από κοινού αίτησης, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ενός εκ των διαδίκων κατ’ επιλογή τους.

Ωστόσο, όταν η διαφορά αφορά αποκλειστικά την καταβολή διατροφής μεταξύ συζύγων, τη συνεισφορά στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, τη συνεισφορά στα βάρη του γάμου ή έκτακτα και προσωρινά μέτρα σε περίπτωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, αρμόδιο μπορεί να είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου συζύγου ή πρώην συντρόφου ή του γονέα που έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη φροντίδα των τέκνων, ακόμα και ενηλίκων.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται σε συνάρτηση με την κατοικία κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος ή, στις υποθέσεις διαζυγίου, κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

Όταν το αίτημα διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αγωγής διαζυγίου.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο αιτών μπορεί να προσφύγει στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων με αίτησή του ενώπιον του πρωτοδικείου. Η αίτηση αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του πρωτοδικείου που την κοινοποιεί στον αντίδικο. Οι διάδικοι δεν έχουν υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο, εκτός εάν το αίτημα χορήγησης διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό του γάμου ή δίκης δικαστικού χωρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο δικαστήριο κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του. Τέτοια αποδεικτικά είναι, για παράδειγμα, εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας, βεβαιώσεις φορολογικής απαλλαγής, βεβαιώσεις ανεργίας ή αναρρωτικής άδειας μακράς διάρκειας, μισθώματα, δάνεια, τέκνα που βαρύνουν τον αιτούντα και έξοδα συντήρησης και εκπαίδευσής τους κ.λπ.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Στις δαπάνες που προβλέπονται σε περίπτωση δίκης περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα και η διαδικαστική αποζημίωση, στα οποία μπορεί να καταδικαστεί, εν όλω ή εν μέρει, ο ηττηθείς διάδικος. Στα παραπάνω προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, η αμοιβή δικηγόρου.

Τα πρόσωπα με εισόδημα που θεωρείται ανεπαρκές σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος της πενίας. Για τον σκοπό αυτόν, οφείλουν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στην κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και να το αποστείλουν στον πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου.

Εάν το ευεργέτημα της πενίας χορηγηθεί από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν τις δίκες, τις διαδικασίες ή τις πράξεις για τις οποίες χορηγήθηκε. Καλύπτει για παράδειγμα τα τέλη δικαστικού ενσήμου και εγγραφής, τα παράβολα γραμματείας, τις αμοιβές των δικηγόρων, τα τέλη και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή, τα έξοδα και τις αμοιβές των συμβολαιογράφων, τα έξοδα και τις αμοιβές των τεχνικών συμβούλων, τα έξοδα των μαρτύρων, τις αμοιβές των μεταφραστών και διερμηνέων, τα τέλη για πιστοποιητικά εφαρμοστέου δικαίου, τα έξοδα μετακίνησης, τα τέλη και έξοδα διατυπώσεων εγγραφών, υποθηκών και ενεχύρων καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεων στον Τύπο, εάν είναι αναγκαίο.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

 • Μορφή της διατροφής

Κατά τη διάρκεια της δίκης και μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού η διατροφή λαμβάνει συχνά τη μορφή μηνιαίας προσόδου. Μπορεί, όμως, να λάβει και τη μορφή κεφαλαίου το οποίο μπορεί να συνίσταται είτε σε χρηματικό ποσό είτε στην παροχή αγαθών σε είδος.

Όσον αφορά τη συνεισφορά στη συντήρηση και την εκπαίδευση τέκνου, η διατροφή μπορεί να λάβει είτε τη μορφή μηνιαίας προσόδου, είτε, εν όλω ή εν μέρει, τη μορφή της άμεσης ανάληψης των δαπανών που πραγματοποιούνται προς όφελος του τέκνου. Τέλος, η υποχρέωση διατροφής μπορεί να εκπληρώνεται με τη μορφή της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και οίκησης.

Εάν ο υπόχρεος διατροφής αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να την καταβάλει, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη στέγαση, διατροφή και συντήρηση του δικαιούχου της διατροφής στην κατοικία του υπόχρεου.

 • Υπολογισμός του ποσού της διατροφής

Δεν υπάρχει πίνακας αναφοράς. Το ποσό της διατροφής υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πόρους του υπόχρεου και τις ανάγκες του δικαιούχου.

 • Αναπροσαρμογή

Για να προσαρμόζεται η διατροφή στις εξελίξεις του κόστους ζωής, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, ότι η διατροφή θα αναπροσαρμόζεται με βάση την προβλεπόμενη από τον νόμο ρήτρα διακύμανσης.

 • Αναθεώρηση

Εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, η ορισθείσα διατροφή, εκτός εάν έχει καταβληθεί σε κεφάλαιο στο πλαίσιο διαζυγίου, μπορεί να αναθεωρηθεί, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ή ακόμη και να διαταχθεί η παύση της. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, η απαλλαγή ή η μείωση αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Το δικαστήριο έχει επίσης το δικαίωμα να μεταρρυθμίζει το ποσό της διατροφής που έχει καθοριστεί με κοινή συμφωνία των διαδίκων. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται μόνο σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης του δικαιούχου και του υπόχρεου, αλλά και ελλείψει οποιασδήποτε μεταβολής, εάν το δικαστήριο κρίνει το ποσό ανεπαρκές ή υπερβολικό.

Η διάρκεια χορήγησης διατροφής σε σύζυγο στην περίπτωση διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό του γάμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του γάμου, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Κατά τη διάρκεια της δίκης και μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, η διατροφή καταβάλλεται στον/στη δικαιούχο σύζυγο.

Η συνεισφορά στη συντήρηση και την εκπαίδευση τέκνου καταβάλλεται είτε από τον ένα γονέα στον άλλον είτε στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου. Αν το τέκνο είναι ενήλικο, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει ή οι γονείς να συμφωνήσουν ότι η συνεισφορά αυτή θα καταβάλλεται, εν όλω ή εν μέρει, στο ίδιο το τέκνο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να αναγκάσει τον απειθή οφειλέτη να καταβάλει τη διατροφή.

Στο πεδίο του αστικού δικαίου:

Ο δικαιούχος διαθέτει διάφορες δυνατότητες:

 • Σε περίπτωση διαζυγίου, μπορεί να προσφύγει στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων με αίτησή του στο πρωτοδικείο, προκειμένου να του επιτραπεί η είσπραξη, κατ’ αποκλεισμό του πρώην συζύγου του και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων, των εισοδημάτων και των προϊόντων της εργασίας του πρώην συζύγου του, καθώς και των συντάξεων και προσόδων που δικαιούται ο τελευταίος, όπως και κάθε άλλου ποσού που του οφείλεται από τρίτους, κατά την αναλογία και υπό τους όρους που καθορίζονται από τον δικαστή. Μια τέτοια απόφαση υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μεταβολής των περιστάσεων.
 • Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα εκτέλεσης του κοινού δικαίου, όπως η κατάσχεση εις χείρας τρίτου (π.χ. τραπεζικού λογαριασμού), η κατάσχεση κινητού πράγματος (αυτοκινήτου, κοσμημάτων κ.λπ.), καθώς και η κατάσχεση ακινήτου (κατοικίας, γεωτεμαχίου κ.λπ.) βάσει δικαστικής απόφασης ή εκτελεστού τίτλου.

Στο πεδίο του ποινικού δικαίου:

Ο δικαιούχος μπορεί να καταθέσει έγκληση για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:

 • Το αδίκημα της εγκατάλειψης οικογενείας τιμωρείται με φυλάκιση διάρκειας από έναν μήνα έως ένα έτος και με χρηματική ποινή ύψους από 251 έως 2500 ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές (άρθρο 391α του ποινικού κώδικα). Ως εγκατάλειψη οικογενείας νοείται η αθέτηση εκ μέρους του υπόχρεου, εν όλω ή εν μέρει, των υποχρεώσεων διατροφής που υπέχει εκ του νόμου έναντι του δικαιούχου, είτε εξαιτίας της άρνησής του να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις του ενώ είναι σε θέση να το πράξει είτε εξαιτίας υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης.

Το εν λόγω αδίκημα αφορά την υποχρέωση διατροφής που υπέχουν οι γονείς έναντι των τέκνων τους, οι σύζυγοι ο ένας έναντι του άλλου, καθώς και ο θετός γονέας έναντι του θετού τέκνου.

Της δίωξης του αδικήματος προηγείται εξέταση του υπόχρεου διατροφής, για την οποία συντάσσεται πρακτικό, από όργανο της αστυνομίας του Μεγάλου Δουκάτου. Εάν ο τόπος κατοικίας του υπόχρεου της διατροφής δεν είναι γνωστός, δεν απαιτείται εξέταση.

 • Το αδίκημα της δόλιας αφερεγγυότητας τιμωρείται με φυλάκιση από έξι μήνες έως τρία έτη και με χρηματική ποινή ύψους από 500 έως 12.500 ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές (άρθρο 391β του ποινικού κώδικα). Ως δόλια αφερεγγυότητα νοείται η μεθόδευση ή η επιδείνωση της αφερεγγυότητας του υπόχρεου της διατροφής την οποία προκαλεί ο ίδιος, ακόμα και πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, είτε αυξάνοντας το παθητικό, είτε μειώνοντας το ενεργητικό της περιουσίας του, είτε αποκρύπτοντας ορισμένα περιουσιακά του στοιχεία, με σκοπό να αποφύγει την εκτέλεση απόφασης αστικού δικαστηρίου με την οποία επιδικάστηκε διατροφή.

Για την εφαρμογή του άρθρου 391β του ποινικού κώδικα, εξομοιώνονται με απόφαση που επιδικάζει διατροφή οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικώς επικυρωμένες συμβάσεις με αντικείμενο την υποχρέωση καταβολής παροχών, χρηματικών ποσών ή συνεισφορών στα βάρη του γάμου, καθώς και οι όροι περί διατροφής που περιέχονται σε συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν προ του συναινετικού διαζυγίου.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι αξιώσεις καταβολής οφειλόμενων διηνεκών και ισόβιων προσόδων, καθώς και διατροφών παραγράφονται μετά από πέντε έτη.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου, το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να προβεί σε είσπραξη κάθε διατροφής που οφείλεται σε σύζυγο, ανιόντα ή κατιόντα. Όσον αφορά τα προς είσπραξη ποσά, το Ταμείο υποκαθίσταται στις αξιώσεις και τις εγγυήσεις του δικαιούχου για την είσπραξη της διατροφής. Από τη στιγμή που γνωστοποιείται στον οφειλέτη το προς είσπραξη ποσό, ο οφειλέτης υποχρεούται να το καταθέσει στον πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταβάλει τη διατροφή αντί του οφειλέτη. Η αίτηση είσπραξης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στον πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η αίτηση γίνεται δεκτή από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι:

α)  έχει τη νόμιμη κατοικία του στη χώρα και ότι ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του διαμένει στη χώρα επί πενταετία

β)  δικαιούται διατροφή βάσει δικαστικής απόφασης εκτελεστής στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

γ)  η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της διατροφής δεν κατέστη δυνατή παρά τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του ιδιωτικού δικαίου

δ)  βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Ακόμη και εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται ανωτέρω υπό γ), η αίτηση γίνεται δεκτή, όταν τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης δεν προβλέπεται να τελεσφορήσουν ή όταν ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό. Αρμόδιος για τυχόν διαφορές είναι ο ειρηνοδίκης του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να επιληφθεί εντός σαράντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του προέδρου του Ταμείου.

Οι δικαιούχοι τυγχάνουν αυτοδικαίως του ευεργετήματος της πενίας. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αποδοχής της αίτησης και της παύσης των πληρωμών από το Ταμείο, ο δικαιούχος δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή διατροφής από τον υπόχρεο.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ής Ιουνίου 1956 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, οι αιτούντες που διαμένουν στο Λουξεμβούργο μπορούν, εάν ο υπόχρεος διαμένει στο εξωτερικό, να απευθύνονται στον Γενικό Εισαγγελέα (Procureur Général d'Etat).

Ο Γενικός Εισαγγελέας, ως κεντρική αρχή, διαβιβάζει την αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα στην κεντρική αρχή του κράτους διαμονής του οφειλέτη, προκειμένου αυτή να συνδράμει τον δικαιούχο στην είσπραξη της οφειλόμενης διατροφής.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Ο δικαιούχος διατροφής απευθύνει την αίτησή του στη διαβιβάζουσα αρχή, στην προκείμενη περίπτωση στον Γενικό Εισαγγελέα, χρησιμοποιώντας τα διάφορα έντυπα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

Γενικός Εισαγγελέας (Procureur Général d'Etat)

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Οι αιτούντες που διαμένουν εκτός Λουξεμβούργου πρέπει να απευθύνονται στην κεντρική αρχή της χώρας διαμονής τους. Δεν μπορούν να απευθύνονται απευθείας σε οργανισμούς ή διοικητικές αρχές του Λουξεμβούργου.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Άνευ αντικειμένου.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Στην περίπτωση αιτήσεων βάσει αυτού του κανονισμού της ΕΕ, σε δικαιούχους διατροφής ηλικίας κάτω των 21 ετών παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας εντελώς δωρεάν, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Για να είναι εφικτή η συνδρομή της κεντρική αρχής σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής, το Λουξεμβούργο ψήφισε τον νόμο της 3ης Αυγούστου 2011 για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού της ΕΕ, καθώς και έναν κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου για την εκτέλεση των άρθρων 2 και 3 του εν λόγω νόμου της 3ης Αυγούστου 2011 (Mémorial A αριθ. 175 της 12ης Αυγούστου 2011).

Οι νομοθετικές αυτές διατάξεις παρέχουν στον Γενικό Εισαγγελέα απευθείας πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Legilux

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.