Καταβολή διατροφής

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Στη Μάλτα ο όρος «διατροφή» αναφέρεται σε ποσό το οποίο οφείλεται σε έναν δικαιούχο από έναν υπόχρεο σε σχέση με υποχρέωση διατροφής η οποία απορρέει από κάποια οικογενειακή σχέση. Μετά την επισημοποίηση σχέσεων με την τέλεση γάμου ή αστικής ένωσης, οι σύζυγοι ή σύντροφοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής.

Ο όρος «υποχρέωση διατροφής» αναφέρεται στην υποχρέωση ενός προσώπου να καταβάλει σε δικαιούχο ένα ποσό ως διατροφή, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται. Η υποχρέωση διατροφής ισχύει ανεξαρτήτως εάν έχει οριστεί το ποσό αυτής ή εάν καταβάλλεται διατροφή.

Το άρθρο 3Β του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι οι σύζυγοι και πρώην σύζυγοι έχουν υποχρέωση διατροφής μεταξύ τους και ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής των τέκνων τους. Το άρθρο 4 του νόμου περί αστικής ενώσεως (civil union) προβλέπει ότι τα μέρη αστικής ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συζύγους και επομένως έχουν υποχρέωση διατροφής μεταξύ τους ακόμη και μετά τη λύση της σχέσης τους, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος μη καταβολής διατροφής. Τα τέκνα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσμεύονται από το άρθρο 8 του Αστικού Κώδικα και έχουν υποχρέωση διατροφής των γονέων τους ή άλλων ανιόντων οι οποίοι είναι άποροι.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Γενικά τα τέκνα έχουν δικαίωμα διατροφής έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, με το άρθρο 3Β(2) του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι οι γονείς υποχρεούνται να παρέχουν επαρκή διατροφή στα τέκνα τους για όσο χρονικό διάστημα αυτά σπουδάζουν, λαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση, ή παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης ή μάθησης, έως την ηλικία των 23 ετών. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν τα τέκνα τους εφόσον αυτά παρουσιάζουν σωματική ή διανοητική αναπηρία, όπως ορίζεται στον νόμο περί ίσων ευκαιριών (άτομα με αναπηρία).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για την έκδοση απόφασης όσον αφορά τον καθορισμό του ποσού της διατροφής και της περιοδικότητάς της, απαιτείται να υποβληθεί αίτηση ενώπιον του Αστικού Δικαστηρίου (Οικογενειακό Τμήμα).

Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο επισπεύδει τη διαδικασία διορίζοντας διαμεσολαβητή ο οποίος καλεί τα μέρη (ή τους εκπροσώπους τους) σε συνάντηση στα δικαστήρια. Κατά την εν λόγω συνάντηση ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να επιτύχουν φιλική επίλυση της διαφοράς. Εάν τα μέρη συμφωνήσουν στο κείμενο της συμφωνίας διατροφής, ο διαμεσολαβητής προωθεί αντίγραφο του σχεδίου της συμφωνίας στον πρόεδρο του Δικαστηρίου Οικογενειακών Διαφορών. Το δικαστήριο εξετάζει τη συμφωνία και εάν κρίνει ότι δεν θίγει τα νόμιμα συμφέροντα των μερών, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου υπέρ του οποίου ζητείται διατροφή, επικυρώνει το σχέδιο της συμφωνίας και τα μέρη μπορούν να υπογράψουν την οριστική συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου.

Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν επί του σχεδίου της συμφωνίας διατροφής κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής παραπέμπει το θέμα στον πρόεδρο του Δικαστηρίου Οικογενειακών Διαφορών προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, το ανωτέρω δικαστήριο διεξάγει ακρόαση όπου παρουσιάζονται οι θέσεις των συνηγόρων των μερών και εκδίδει απόφαση επί της διαφοράς.

Η διαδικασία διαμεσολάβησης διεξάγεται ατελώς, τα δε μέρη δεν έχουν υποχρέωση διορισμού δικηγόρου. Ωστόσο, συνιστάται πάντοτε η λήψη νομικής συνδρομής πριν από την κατάρτιση παρόμοιων συμφωνιών. Αντιθέτως, στη δικαστική διαδικασία παρίστανται δικηγόροι και καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, άλλως τα μέρη μπορούν να αιτηθούν και να επιτύχουν τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Αίτηση διατροφής μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος, εκπρόσωπός του ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου. Διατροφή υπέρ ανηλίκου μπορεί να ζητηθεί από το πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σύμφωνα με το διάταγμα 396 του 2003 (Subsidiary Legislation 12.19), αρμόδιο να κρίνει θέματα οικογενειακών σχέσεων είναι το Αστικό Δικαστήριο (Οικογενειακό Τμήμα). Συνεπώς, το Αστικό Δικαστήριο (Οικογενειακό Τμήμα) καθορίζει το ποσό της διατροφής το οποίο θα καταβάλλεται (εφόσον δεν έχει προκύψει σχετική συμφωνία κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης).

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβάλει τη διατροφή, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, οπότε επισπεύδεται από τις τελευταίες η ποινική διαδικασία κατά του υποχρέου. Η σχετική διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Court of Magistrates (Ποινικό Τμήμα).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Για την επίσπευση της διαδικασίας διατροφής από το εξωτερικό μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Αρχή της Μάλτας, η οποία εν συνεχεία επισπεύδει την σχετική διαδικασία ενώπιον του διαμεσολαβητή και του Αστικού Δικαστηρίου (Οικογενειακό Τμήμα), εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει επίσης συνδρομή στον δικαιούχο για την υποβολή σχετικής καταγγελίας στις αστυνομικές αρχές με σκοπό την έναρξη της ποινικής διαδικασίας, εφόσον παραστεί ανάγκη.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 4/2009, η διαδικασία διατροφής ανηλίκου επισπεύδεται ατελώς από την Κεντρική Αρχή.

Όσον αφορά τη διατροφή συζύγου, η Κεντρική Αρχή συνδράμει τον/την σύζυγο κατά τη σχετική διαδικασία, η οποία διεξάγεται ατελώς, παρέχοντας π.χ. διαμεσολάβηση ενώπιον του Δικαστηρίου Οικογενειακών Διαφορών. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης ο δικαιούχος υποχρεούται να λάβει ιδιωτικά νομική υποστήριξη από δικηγόρο ενώπιον των δικαστηρίων της Μάλτας. Οι δικαστικές δαπάνες και νομικές αμοιβές παρατίθενται στο παράρτημα Α του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (Code of Organization and Civil Procedure -κεφάλαιο 12 του Δικαίου της Μάλτας). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος συζυγικής διατροφής πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, η Κεντρική Αρχή παρέχει την αντίστοιχη συνδρομή.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Ο καθορισμός του ποσού της καταβλητέας διατροφής διαμορφώνεται από το δικαστήριο με βάση μια σειρά κριτηρίων. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος υπολογισμού της διατροφής, το Αστικό Δικαστήριο (Οικογενειακό Τμήμα) λαμβάνει υπόψη τους κατωτέρω παράγοντες:

i. το βιοτικό επίπεδο του υποχρέου και εκείνο του δικαιούχου και/ή του τέκνου,

ii. εάν το τέκνο χρειάζεται αυξημένο ποσό διατροφής λόγω αναπηρίας ή πρόσθετων αναγκών, και

iii. εάν ο υπόχρεος έχει δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο.

Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να αναθεωρηθεί, ωστόσο είναι δύσκολη η τροποποίηση απόφασης περί καταβολής διατροφής, ιδίως εάν οι συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες. Εφόσον υπάρξει μεταβολή των συνθηκών (π.χ. ο ανήλικος χρειάζεται μεγαλύτερο ποσό διατροφής λόγω μακράς ασθένειας ή επέλθει σημαντική μεταβολή στο εισόδημα του υποχρέου) το δικαστήριο μπορεί να μεταβάλει τους όρους της διατροφής.

Το Δικαστήριο Οικογενειακών Διαφορών συνήθως επιβάλλει ετήσια αύξηση της διατροφής με βάση τον εθνικό δείκτη πληθωρισμού. Αντίστοιχα, ρήτρα πληθωριστικής αναπροσαρμογής της διατροφής συνήθως περιλαμβάνεται και στη συμφωνία διατροφής η οποία καταρτίζεται με τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή μπορεί να καταβάλλεται απευθείας από τον υπόχρεο στον δικαιούχο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική μεταφορά κεφαλαίων. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παρακράτηση του ποσού της διατροφής από το εισόδημα του υποχρέου, στην οποία περίπτωση αυτό πιστώνεται απευθείας στον δικαιούχο. Το δικαστήριο διατάσσει συνήθως αυτό το μέτρο όταν ο υπόχρεος παραλείπει επανειλημμένα την καταβολή της διατροφής.

Εάν η Κεντρική Αρχή της Μάλτας λάβει εντολή να επισπεύσει διαδικασία διατροφής για λογαριασμό του δικαιούχου, η εν λόγω αρχή λαμβάνει μέτρα παρότρυνσης του υποχρέου για την καταβολή της διατροφής απευθείας στον δικαιούχο. Σε περίπτωση άρνησης του υποχρέου να προβεί σε καταβολή, το θέμα παραπέμπεται στα δικαστήρια.

Σε αυτή την περίπτωση η Κεντρική Αρχή της Μάλτας ζητεί από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για την κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού του υποχρέου και τη μεταφορά του σχετικού ποσού στον δικαιούχο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Η Κεντρική Αρχή ασκεί όλα τα μέσα δικαστικής προστασίας τα οποία παρέχονται από τη νομοθεσία της Μάλτας. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας κατ᾽ αρχήν κοινοποιεί εγγράφως την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας κατά του υποχρέου. Εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση μετά την εν λόγω κοινοποίηση, η Κεντρική Αρχή ζητεί από τον δικαιούχο να προβεί σε ένορκη δήλωση και παραπέμπει το θέμα στις αστυνομικές αρχές της Μάλτας, προκειμένου αυτές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά του υποχρέου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Όπου είναι απαραίτητο, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει συνδρομή στον αιτούντα για την επίσπευση διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά του υποχρέου από τους δικηγόρους της υπηρεσίες νομικής συνδρομής ή της Κεντρικής Αρχής, για την καταβολή των καθυστερούμενων. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο υπόχρεος διαθέτει εισόδημα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο για την κατάσχεση μέρους του εισοδήματός του και την απευθείας μεταφορά του ποσού στον δικαιούχο της διατροφής. Εάν ο υπόχρεος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία όχι όμως και εισόδημα, το δικαστήριο μπορεί να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποδώσει τα χρήματα στην Κεντρική Αρχή, η οποία με τη σειρά της τα αποδίδει στον δικαιούχο της διατροφής.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος κίνησης ποινικής διαδικασίας λόγω μη καταβολής διατροφής είναι έξι (6) μήνες. Η κίνηση της ποινικής διαδικασίας προϋποθέτει την υποβολή έγκλησης στις αστυνομικές αρχές από τον δικαιούχο εντός 6 μηνών από τη μη καταβολή της διατροφής.

Το άρθρο 2156 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης καταβολής διατροφής είναι 5 έτη.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει συνδρομή:

α. σε δικαιούχους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, σε περίπτωση που επιθυμούν να ενάγουν κάποιον υπόχρεο στη Μάλτα, αναζητώντας τον υπόχρεο και διευκολύνοντας την επίσπευση της διαδικασίας εναντίον του (οι σχετικές αιτήσεις αποκαλούνται «εισερχόμενες υποθέσεις»)

β. σε δικαιούχους οι οποίοι ζουν στη Μάλτα, σε περίπτωση που επιθυμούν να ενάγουν κάποιον υπόχρεο ο οποίος ζει στο εξωτερικό, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στην Κεντρική Αρχή άλλου κράτους, για την αναζήτηση και δίωξη του υποχρέου.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εάν ο δικαιούχος είναι κάτοικος Μάλτας ο δε υπόχρεος κάτοικος άλλου κράτους μέλους, ο πρώτος μπορεί να ζητήσει από την Κεντρική Αρχή της Μάλτας να συνεργαστεί με την Κεντρική Αρχή του άλλου κράτους μέλους προκειμένου να εντοπιστεί και ενημερωθεί ο υπόχρεος σχετικά με την υποχρέωσή του να καταβάλει διατροφή.

Εάν δεν υπάρχει απόφαση σχετικά με το ύψος της καταβλητέας διατροφής, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας πρέπει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Αρχή του άλλου κράτους μέλους και να ζητήσει τη συνδρομή της προκειμένου οι δικαστικές ή διοικητικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους να εκδώσουν απόφαση σχετικά με το ύψος της διατροφής το οποίο είναι καταβλητέο από τον υπόχρεο.

Εν συνεχεία, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας πρέπει να επικοινωνήσει με την αλλοδαπή Κεντρική Αρχή προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους για να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης περί διατροφής σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης του υποχρέου.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Κεντρικής Αρχής της Μάλτας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικαστικού Άτλαντα της ΕΕ.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Στις διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν θέματα διατροφής, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει υποστήριξη στους αλλοδαπούς δικαιούχους διατροφής για τη διασφάλιση της αξίωσής τους. Σε αυτή την περίπτωση η Κεντρική Αρχή της Μάλτας εκπροσωπεί τον δικαιούχο ενώπιον όλων των λοιπών διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης. Η Κεντρική Αρχή της Μάλτας απαιτεί τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων, ενώ ενδέχεται να ζητήσει και εξουσιοδότηση του δικαιούχου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αιτείται από τον υπόχρεο συζυγική διατροφή, δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται στον δικαιούχο μόνο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις παροχής του δωρεάν νομικής συνδρομής που ισχύουν για τους κατοίκους της Μάλτας.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Κεντρικής Αρχής της Μάλτας αναρτώνται στον Δικαστικό Άτλαντα της ΕΕ. Η Κεντρική Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται λεπτομερώς στην ερώτηση 21 στοιχεία θ) και ι), τα οποία συνίστανται στον εντοπισμό του υποχρέου, στην επαλήθευση ότι υπάρχει εκτελεστή απόφαση εναντίον του (αν όχι, στην παροχή υποστήριξης προς τον δικαιούχο για την έκδοση σχετικής απόφασης), και στην παροχή υποστήριξης στον δικαιούχο κατά την εκτέλεση της απόφασης.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι, η Μάλτα δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Κεντρική Αρχή παρέχει δωρεάν καθοδήγηση στα πρόσωπα τα οποία την προσεγγίζουν σε σχέση με διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής. Όποτε υποβάλλεται αίτημα διατροφής από κάτοικο του εξωτερικού, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας διασφαλίζει την παροχή προς τον αιτούντα της υποστήριξης την οποία αυτός χρειάζεται με βάση τη φύση του αιτήματός του. Πιο συγκεκριμένα, όταν το αίτημα αφορά τη χορήγηση προσωπικής διατροφής, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει στον αιτούντα συμβουλές και γενική καθοδήγηση.

Όταν το αίτημα διατροφής αφορά ανήλικο, η Κεντρική Αρχή διασφαλίζει την επίσπευση δικαστικής διαδικασίας κατά του υποχρέου χωρίς έξοδα.

Όταν η Κεντρική Αρχή της Μάλτας λαμβάνει αίτημα από κάτοικο της Μάλτας να παράσχει συνδρομή για τη λήψη διατροφής από κάτοικο του εξωτερικού, παρέχει υποστήριξη στον αιτούντα κατά τη σχετική δικαστική διαδικασία και επικοινωνεί με την αλλοδαπή Κεντρική Αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και τη δυνατότητα είσπραξης της οφειλόμενης διατροφής.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Οι σχετικές υποθέσεις ανατίθενται σε αρμόδιους υπαλλήλους της Κεντρικής Αρχής της Μάλτας προκειμένου να διασφαλιστεί η προώθηση των αιτήσεων, η παραλαβή νέων αιτήσεων, η επικοινωνία με τον υπόχρεο και τον δικαιούχο και η ενημέρωση της αλλοδαπής Κεντρικής Αρχής σχετικά με την πρόοδο κάθε υπόθεσης. Ο αρμόδιος υπάλληλος υποστηρίζεται από δικηγόρους με μεγάλη πείρα στις οικογενειακές διαφορές και τη διοικητική διαδικασία.

Στις εξερχόμενες υποθέσεις ο αρμόδιος υπάλληλος αναφέρεται απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας στη Μάλτα και στην αλλοδαπή Κεντρική Αρχή. Συνήθως η επικοινωνία διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή κοινού ταχυδρομείου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με την αλλοδαπή Κεντρική Αρχή ή με το πρόσωπο το οποίο ζητά τις υπηρεσίες της Κεντρικής Αρχής της Μάλτας. Στις εισερχόμενες υποθέσεις η Κεντρική Αρχή της Μάλτας προσπαθεί να τηρεί ενήμερο τον ενδιαφερόμενο σχετικά με όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των Κεντρικών Αρχών.

Κατωτέρω παρατίθενται μερικές από τις ενέργειες που διεξάγονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις:

α) όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, παρέχεται νομική συνδρομή ή διευκολύνεται η παροχή της: όποτε είναι απαραίτητο, η Κεντρική Αρχή μπορεί να διορίσει δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον ενδιαφερόμενο ή να μεριμνήσει για την παροχή υποστήριξης σε αυτόν από δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής συνδρομής ή άλλους δικηγόρους, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης

β) συνδρομή κατά τον εντοπισμό του υποχρέου ή του δικαιούχου της διατροφής, ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 63 του κανονισμού: σε αυτές τις περιπτώσεις η Κεντρική Αρχή διεξάγει αρχικά προκαταρκτική έρευνα στις δημόσιες βάσεις δεδομένων προκειμένου να εντοπίσει τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου ή δικαιούχου. Εάν η Κεντρική Αρχή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες διεξάγονται περαιτέρω έρευνες και ενημερώνονται οι λοιπές κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου

γ) συνδρομή στην εύρεση σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τα εισοδήματα και, εφόσον απαιτείται, την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου ή του δικαιούχου διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των περιουσιακών του στοιχείων, ειδικότερα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού: Η Κεντρική Αρχή επικοινωνεί με τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης και ενημερώνεται σχετικά με την τρέχουσα εργασιακή κατάσταση του αντίστοιχου προσώπου. Σε περίπτωση επίσπευσης δικαστικής διαδικασίας κατά του υποχρέου, η Κεντρική Αρχή συνιστά στον συνήγορο του δικαιούχου να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Εσόδων, την Υπηρεσία Μεταφορών, τις τοπικές τράπεζες και άλλους σχετικούς φορείς να παράσχουν στοιχεία για τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου

δ) προωθεί φιλικούς διακανονισμούς με στόχο την εκούσια καταβολή της διατροφής, κατά περίπτωση μέσω διαμεσολάβησης, συνδιαλλαγής ή ανάλογων διαδικασιών: πριν από την επίσπευση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας επικοινωνεί με τον υπόχρεο και του συνιστά φιλικό διακανονισμό, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αυτός αποτελεί την καλύτερη λύση. Στην περίπτωση που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ευδοκίμησης της διαδικασίας διαμεσολάβησης, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παραπέμπει το θέμα σε επαγγελματία διαμεσολαβητή, ωστόσο όταν δεν κρίνεται πιθανή η φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή παραπέμπεται στα δικαστήρια

ε) διευκόλυνση της διαρκούς εκτέλεσης των αποφάσεων χορήγησης διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής καθυστερούμενων ποσών: η Κεντρική Αρχή της Μάλτας μπορεί να επισπεύσει δικαστική διαδικασία ή να συστήσει την επίσπευσή της κατά του υποχρέου προκειμένου το δικαστήριο να ρευστοποιήσει τυχόν περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου ή να λάβει δικαστική εντολή μερικής κατάσχεσης του μισθού του

στ) παροχή συνδρομής για την είσπραξη και άμεση μεταφορά των πληρωμών διατροφής:

η Κεντρική Αρχή της Μάλτας επισπεύδει δικαστική διαδικασία αιτούμενη την έκδοση διαταγής προς τον υπόχρεο για την πληρωμή της διατροφής απευθείας στον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβεί σε καταβολή της διατροφής, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας, εφόσον ο δικαιούχος είναι ανήλικος, αιτείται από τα δικαστήρια τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου και την απόδοση του προϊόντος εκποίησης αυτών στον δικαιούχο. Στην περίπτωση συζυγικής διατροφής, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας παρέχει υποστήριξη στον αιτούντα είτε μέσω δικηγόρων είτε μέσω του συστήματος νομικής συνδρομής

ζ) διευκόλυνση της εξασφάλισης έγγραφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001: εάν τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι δημόσια διαθέσιμα, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας συλλέγει τα σχετικά στοιχεία και τα προωθεί στον δικαιούχο. Εάν τα σχετικά στοιχεία δεν είναι δημόσια διαθέσιμα, υποβάλλεται ειδική αίτηση στην υπηρεσία ή τον οργανισμό ο οποίος τα κατέχει. Εάν τα σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, η Κεντρική Αρχή μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση εντολής παροχής των σχετικών πληροφοριών, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης

η) παροχή συνδρομής για την πιστοποίηση της συγγένειας, εφόσον απαιτείται για την είσπραξη της διατροφής: η Κεντρική Αρχή της Μάλτας καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη νομική διαδικασία πιστοποίησης της συγγένειας και του παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές υπηρεσίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τυχόν εξετάσεις DNA οι οποίες απαιτούνται.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, η Κεντρική Αρχή παρέχει υποστήριξη σε αλλοδαπούς για την εξασφάλιση εκπροσώπου ο οποίος θα μπορούσε να παραστεί στη Μάλτα εξ ονόματός τους κατά τη σχετική διαδικασία. Εναλλακτικά, το ζήτημα της πιστοποίησης της συγγένειας κρίνεται από τα δικαστήρια, οπότε η Κρατική Αρχή της Μάλτας απλώς διασφαλίζει την παραπομπή του θέματος στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου αυτό να κριθεί δικαστικά

θ) επίσπευση ή υποστήριξη κατά την επίσπευση διαδικασιών λήψης τυχόν αναγκαίων προσωρινών μέτρων εδαφικού χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται να εξασφαλισθεί το αποτέλεσμα εκκρεμούς αίτησης διατροφής: εάν η Κεντρική Αρχή της Μάλτας έχει την υπόνοια ότι ο υπόχρεος λαμβάνει μέτρα προκειμένου να δυσχεράνει την οικονομική του κατάσταση, η εν λόγω Αρχή διασφαλίζει την υποβολή αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να αποτραπεί ο υπόχρεος από περαιτέρω καταδολιευτικές πράξεις εις βάρος των συμφερόντων του δικαιούχου

ι) παροχή υποστήριξης κατά την κοινοποίηση ή επίδοση πράξεων, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007: όπου απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπόχρεο, οι οποίες μπορούν να ληφθούν ή να παρασχεθούν από οποιονδήποτε ιδιώτη στη Μάλτα, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας ζητεί από τους υπαλλήλους της να συλλέξουν τις σχετικές πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από δημόσιες υπηρεσίες ή οντότητες του ιδιωτικού τομέα.

Εφόσον είναι αναγκαίο, η Κεντρική Αρχή της Μάλτας επικοινωνεί με τις υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 προκειμένου να διασφαλίσει τη δέουσα επίδοση συγκεκριμένων εγγράφων.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.