Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Καταβολή διατροφής

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Διατροφή μπορεί να καταβάλλεται από γονέα για τα τέκνα του ή για οποιοδήποτε τέκνο της οικογένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια του τέκνου. Διατροφή μπορεί επίσης να καταβάλλεται μεταξύ συζύγων ή συντρόφων σε καταχωρισμένη συμβίωση.

Οι γονείς μπορούν να καταβάλουν διατροφή για τα τέκνα τους ή για τέκνο της οικογένειας στον γονέα ή στο πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια, είτε δικαστικά είτε κάνοντας χρήση του νομικού συστήματος διατροφής τέκνων (διοικητικό σύστημα το οποίο θεσπίστηκε δια νόμου στη Βόρεια Ιρλανδία)).

Το εκ του νόμου σύστημα διατροφής τέκνων αποτελείται από δύο υπηρεσίες, την Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων (CMS), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Κοινοτήτων και την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων (Child Maintenance Choices). Προκειμένου να κάνουν χρήση του συστήματος διατροφής τέκνων, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή πρόσωπα τα οποία ασκούν την επιμέλεια και παιδιά) πρέπει να έχουν ως τόπο συνήθους διαμονής το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διατροφή προς τα παιδιά μπορεί επίσης να καταβάλλεται από γονείς που ζουν μακριά από τα παιδιά τους, μέσω της CMS. Η CMS ορίζει το ποσό της διατροφής μέσω διοικητικής και όχι δικαστικής διαδικασίας, εάν το παιδί δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ή εάν δεν έχει συμπληρώσει το 20ό έτος και παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου που δεν είναι ανώτερη (σε σχολείο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα), ή εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και διαμένει με τον γονέα ο οποίος έχει εγγραφεί ώστε να λαμβάνει επίδομα τέκνου για το συγκεκριμένο παιδί.

Η διατροφή καταβάλλεται στον γονέα ή στο πρόσωπο το οποίο ασκεί την επιμέλεια. Οποιοσδήποτε γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να υποβάλει αίτηση στη CMS. Το ποσό της διατροφής υπολογίζεται από τη CMS. Από τον γονέα ο οποίος δεν διαμένει με το τέκνο καταβάλλεται εβδομαδιαίο ποσό είτε απευθείας στον έτερο γονέα / στο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια (ποσό γνωστό και ως απευθείας καταβολή) είτε με τη χρήση της υπηρεσίας «εισπράξεων και πληρωμών» της CMS, η οποία παρέχεται με χρέωση (βλ. κατωτέρω).

Σύμφωνα με το διάταγμα του 1980 για τις οικογενειακές διαφορές (Βόρεια Ιρλανδία) [Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980], σύζυγος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση οικονομικής στήριξης προς αυτόν/αυτήν, ενώ σύμφωνα με το διάταγμα του 1978 για τα διαζύγια (Βόρεια Ιρλανδία) [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978], σύζυγος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περιοδικές καταβολές είτε προς τον αιτούντα είτε υπέρ τέκνου. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή εφ᾽ άπαξ ποσού.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Σύμφωνα με το διάταγμα του 1991 για τη διατροφή τέκνων (Βόρεια Ιρλανδία) [Child Support (Northern Ireland) Order 1991], τέκνο δικαιούται διατροφής εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, ή το 20ο έτος εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου που δεν είναι ανώτερη (σε σχολείο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα).

Σύμφωνα με το διάταγμα του 1980 για τις οικογενειακές διαφορές (Βόρεια Ιρλανδία), το δικαστήριο δεν επιδικάζει διατροφή υπέρ τέκνου ηλικίας άνω των 18 ετών. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιδικαστεί διατροφή εφόσον το απαιτούν «ειδικές περιστάσεις» ή σε περίπτωση που το τέκνο φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξαρτήτως εάν παράλληλα έχει έμμισθη εργασία.

Σύμφωνα με το διάταγμα του 1978 για τα διαζύγια (Βόρεια Ιρλανδία), μπορεί να επιδικαστεί διατροφή σε τέκνο εφόσον αυτό δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του (ή το 18ο έτος εφόσον συνεχίζει να παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου). Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την καταβολή διατροφής αν η εκπαίδευση συνεχίζεται μετά την ηλικία των 18 ετών ή αν η συνέχισή της καθίσταται απαραίτητη λόγω ειδικών περιστάσεων.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Σε περίπτωση χωρισμού των γονέων στη Βόρεια Ιρλανδία, προτού οι γονείς υποβάλουν αίτηση στη CMS, οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων προκειμένου να λάβουν συμβουλές και πληροφορίες για την ουσιαστική διευθέτηση των θεμάτων διατροφής της οικογένειάς τους. Η σχετική λύση μπορεί να συνίσταται στην επονομαζόμενη «ενδοοικογενειακή διευθέτηση», η οποία ισχύει μεταξύ των γονέων, ή στην υποβολή αίτησης στη CMS. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στη CMS προτού επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής Τέκνων.

Εάν ένας γονέας αποφασίσει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί οικογενειακή συμφωνία, μπορεί να ζητήσει από τη CMS να προβεί σε υπολογισμό των πληρωμών. Ο υπολογισμός του καταβλητέου ποσού διατροφής γίνεται βάσει ποσοστού επί του εισοδήματος του υπόχρεου γονέα σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων που χρήζουν διατροφής.

Σε περίπτωση που ο γονέας επιθυμεί να γίνεται η είσπραξη και απόδοση του ποσού διατροφής από τη CMS, ο γονέας βαρύνεται με χρέωση. Σε περίπτωση που οι γονείς συμφωνούν να καταβάλουν τις πληρωμές απευθείας μεταξύ τους (απευθείας καταβολή), δεν επιβάλλεται χρέωση. Οι χρήστες της CMS οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν την καταβολή μέσω της υπηρεσίας εισπράξεων και πληρωμών βαρύνονται με χρέωση είσπραξης. Για τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο η χρέωση ανέρχεται σε ποσοστό 20 % επί του συνήθους ποσού διατροφής. Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια βαρύνεται με ποσοστό 4 % επί του ποσού της διατροφής το οποίο εισπράττει. Χρέωση είσπραξης δεν καταβάλλεται σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διευθέτησης ή απευθείας καταβολής.

Ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο υποχρεούται επίσης να καταβάλει στη CMS τέλη για τις ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης που αναλαμβάνει η συγκεκριμένη υπηρεσία σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης εις βάρος του για μη καταβολή της οφειλόμενης διατροφής.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης διατροφής στο δικαστήριο, μέσω της κεντρικής αρχής της Βόρειας Ιρλανδίας, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί υπέρ σας ή υπέρ των παιδιών σας απόφαση διατροφής κατά προσώπου το οποίο ζει στη Βόρειο Ιρλανδία ή σε άλλη χώρα ή έδαφος που έχει συνάψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για υποχρεώσεις διατροφής· ή επιθυμείτε να κινήσετε δικαστική διαδικασία για την επιδίκαση διατροφής σε άλλη χώρα ή επικράτεια η οποία συμμετέχει σε αμοιβαία ρύθμιση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής.

Εάν υποβάλετε την αίτησή σας για εκτέλεση υφιστάμενης απόφασης διατροφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 4/2009, μπορείτε επίσης να υποβάλετε την αίτησή σας απευθείας στο ειρηνοδικείο (magistrates’ court) της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

  • καταχώριση της οικείας απόφασης στη Βόρεια Ιρλανδία και εκτέλεσή της
  • καταχώριση της οικείας απόφασης της Βόρειας Ιρλανδίας σε άλλη χώρα και εκτέλεσή της
  • κίνηση δικαστικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων)
  • κίνηση δικαστικής διαδικασίας ή καταχώριση απόφασης εκτός Βόρειας Ιρλανδίας (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων).

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση της CMS για την υπόθεσή σας στη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με την CMS προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση για λογαριασμό σας στην εν λόγω έννομη τάξη.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Για τη διατροφή ανηλίκου, τη σχετική αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, όπως φίλος, συγγενής ή δικηγόρος εξ ονόματος του γονέα ή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου. Ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια πρέπει να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκτός αν αυτό νομιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα δυνάμει πληρεξουσίου.

Στη Βόρεια Ιρλανδία η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί εξ ονόματος ανηλίκου, καθώς οι ανήλικοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διατροφής για ίδιο λογαριασμό.

Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση στη Βόρεια Ιρλανδία για αμοιβαία εκτέλεση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής εξ ονόματος άλλου προσώπου, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική διεθνή συνθήκη ή συμφωνία για την αμοιβαία εκτέλεση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων προσδιορίζεται σύμφωνα με τρία τμήματα διοικητικών δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία. Μια υπόθεση μπορεί να κινηθεί ενώπιον οποιουδήποτε τμήματος διοικητικού δικαστηρίου, ωστόσο γενικότερα οι υποθέσεις κινούνται ενώπιον του τμήματος του τόπου διαμονής ενός από τους διαδίκους. Η κεντρική αρχή για τη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό του αρμόδιου τμήματος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπων δικαστικών υπηρεσιών της Βόρειας Ιρλανδίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η αίτηση για την καταβολή διατροφής τέκνου είναι διοικητική διαδικασία την οποία χειρίζεται η CMS εντός της Βόρειας Ιρλανδίας και του ευρύτερου Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την αμοιβαία εκτέλεση απόφασης διατροφής δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από δικηγόρο σε δικαστήριο για την είσπραξη της διατροφής δυνάμει των διαφόρων διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών.  Αίτηση η οποία λαμβάνεται από άλλη χώρα προωθείται από την κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας στο Δικαστήριο Οικογενειακών Διαφορών της κατοικίας του καθ’ ου ή στο δικαστήριο προέλευσης.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι παρέχουν βοήθεια κατά την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, ωστόσο δεν μπορούν να παρέχουν νομικές συμβουλές. Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, συνιστάται να απευθυνθείτε σε δικηγόρο που ασχολείται με θέματα οικογενειακού δικαίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας (τηλέφωνο: +44 28 9023 1614) μπορεί να παράσχει στους πολίτες τα ονόματα δικηγόρων που παρέχουν νομικές συμβουλές και συνδρομή σε υποθέσεις διατροφής τέκνων.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η διοικητική διαδικασία για την εκτέλεση απόφασης διατροφής ή την έκδοση απόφασης για την αμοιβαία εκτέλεση απόφασης διατροφής είναι δωρεάν στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να υποβληθεί σε δικαστικά έξοδα εφόσον οποιοσδήποτε διάδικος έχει διορίσει δικηγόρο και η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο. Τα έξοδα μπορεί να ποικίλλουν και ο αιτών μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή προκειμένου να λάβει νομικές συμβουλές και αρωγή, παρέχοντας στοιχεία για τα εισοδήματά του, δηλαδή στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα και το διαθέσιμο κεφάλαιό του. Η χορήγηση νομικής συνδρομής διέπεται από τις διατάξεις του διατάγματος του 2003 για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (Βόρεια Ιρλανδία) [Access to Justice (Northen Ireland) Order 2003] Κατά κανόνα τα σχετικά έξοδα συνίστανται στα εξής:

  • βασική δικηγορική αμοιβή
  • μη ανακτήσιμη δικαστική δαπάνη
  • δαπάνες εκτέλεσης.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Για την είσπραξη της διατροφής, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση διατροφής τέκνων, συζύγου, ή συζύγου και τέκνων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση περιοδικών πληρωμών, καταβολής εφάπαξ ποσού, πληρωμών κατόπιν διακανονισμού ή περιοδικών καταβολών έναντι εξασφάλισης. Το δικαστήριο μπορεί κατά περίπτωση να διατάξει την καταβολή της διατροφής αναδρομικά. Για τη χορήγηση αναδρομικής διατροφής και τον υπολογισμό του ύψους της λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου για την τροποποίηση απόφασης διατροφής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να λάβουν διατροφή αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 1 ανωτέρω.

Στη Βόρεια Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη CMS διενεργεί μόνο τον υπολογισμό στο πλαίσιο της υπηρεσίας άμεσης καταβολής και της υπηρεσίας εισπράξεων και πληρωμών. Στην πρώτη περίπτωση, η CMS ορίζει το ποσό της διατροφής που πρέπει να καταβληθεί και οι γονείς διευθετούν την πληρωμή απευθείας μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η CMS εισπράττει το ορθό ποσό από τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο. Όταν οι γονείς καταβάλλουν ή εισπράττουν διατροφή τέκνου μέσω της υπηρεσίας εισπράξεων και πληρωμών, βαρύνονται με χρέωση κάθε φορά.

Σύμφωνα με το διάταγμα του 1980 για τις οικογενειακές διαφορές (Βόρεια Ιρλανδία), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή των επιδικασθέντων ποσών από τον υπόχρεο απευθείας στον δικαιούχο ή σε αρμόδιο για την είσπραξη δικαστικό λειτουργό (συνήθως στον γραμματέα του δικαστηρίου μικροδιαφορών).

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία εισπράξεων και πληρωμών, η CMS προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι γονείς που δεν διαμένουν με το τέκνο καταβάλλουν την οφειλόμενη διατροφή για το παιδί. Η CMS διαθέτει σειρά σχετικών εξουσιών που μπορεί να ασκήσει.  Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η ανάληψη χρημάτων απευθείας από το εισόδημα και τον τραπεζικό λογαριασμό του υποχρέου και η λήψη δικαστικών μέτρων (μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης). Εφόσον απαιτείται σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο η αφαίρεση της άδειας οδήγησης του υπόχρεου γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο, ή ακόμα και η προσωπική του κράτηση.

Σύμφωνα με τον νόμο του 1980 για τις οικογενειακές διαφορές (Βόρεια Ιρλανδία) και το διάταγμα του 1978 για τα διαζύγια (Βόρεια Ιρλανδία), ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την εξόφληση τυχόν καθυστερούμενων ποσών διατροφής. Το δικαστήριο διαθέτει μια σειρά εξουσιών τις οποίες μπορεί να ασκήσει, όπως η κατάσχεση εισοδημάτων (διαταγή κατάσχεσης εισοδήματος).

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αίτηση εκτέλεσης απόφασης διατροφής μπορεί να υποβληθεί εκτός της επικράτειας της Βόρειας Ιρλανδίας εντός τριών ετών από την πρώτη καθυστέρηση στην καταβολή της διατροφής ή εντός μεγαλύτερης προθεσμίας η οποία προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους προέλευσης.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Η CMS στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να εισπράξει χρήματα που οφείλονται σε γονείς που χρησιμοποιούν την εκ του νόμου προβλεπόμενη υπηρεσία εισπράξεων και πληρωμών.

Οι αιτήσεις για την είσπραξη διατροφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο ειρηνοδικείο (magistrates’ court) της Βόρειας Ιρλανδίας ή να διαβιβαστούν σ’ αυτό από την κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Όλες οι λοιπές αιτήσεις για την είσπραξη διεθνούς διατροφής πρέπει να αποστέλλονται στην κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Η CMS μπορεί να καταβάλει μόνο τα ποσά που εισπράττει στο πλαίσιο υποθέσεων που της έχουν ανατεθεί. Δεν μπορεί να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής η ίδια ή αντί του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο.

Η κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας (REMO) δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη διενέργεια πληρωμών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ο αιτών μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία REMO της Υπηρεσίας Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία ενεργεί ως κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας δυνάμει διαφόρων αμοιβαίων διεθνών συμφωνιών σχετικά με θέματα διατροφής.

Οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν συνδρομή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ωστόσο δεν μπορούν να παρέχουν νομικές συμβουλές. Η δικαστική υπηρεσία, όπου απαιτείται, προωθεί την αίτηση στην κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας για έλεγχο και περαιτέρω προώθηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις σελίδες της REMO του ιστοτόπου NI Direct.

Για την καταβολή διατροφής τέκνου, η CMS μπορεί να υπολογίσει τη διατροφή μόνον εφόσον ο μη συνοικών γονέας διαμένει σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή στην Αγγλία, την Ουαλία ή τη Σκωτία) ή εργάζεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και απασχολείται από εργοδότη ο οποίος εδρεύει, για τον σκοπό της καταβολής αποδοχών, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής REMO είναι τα εξής:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Βόρεια Ιρλανδία

Τηλ: 0300 200 7812 (Ηνωμένο Βασίλειο)

+44 28 9049 5884 (για διεθνείς κλήσεις)

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους δικαστικών υπηρεσιών της Βόρειας Ιρλανδίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία Υποστήριξης σε Θέματα Διατροφής τέκνων στον αριθμό: 0800 028 7439 (για κλήσεις από το ΗΒ) +44 800 0287439 (για διεθνείς κλήσεις). (Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 9.00 - 17.00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Για γενικές πληροφορίες μπορεί να καλέσετε: 0845 608 0022 (ΗΒ) ή 0345 608 0022 (ΗΒ) και +44 845 608 0022 (διεθνείς κλήσεις) ή +44 345 608 0022 (διεθνείς κλήσεις). Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 - 20.00 και Σάββατο 9.00 - 17.00.

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εφόσον ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή της χώρας του, ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι ισχύουσα αμοιβαία ρύθμιση. Εφόσον δεν υπάρχει ισχύουσα ρύθμιση, ο αιτών μπορεί εναλλακτικά να ασκήσει αγωγή εντός της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Βόρειας Ιρλανδίας (τηλέφωνο: +44 28 9023 1614), ο οποίος δίνει στους ιδιώτες τα ονόματα δικηγόρων που παρέχουν νομικές συμβουλές και συνδρομή σε υποθέσεις διατροφής τέκνων.

Σε περίπτωση που υπάρχει διευθέτηση, οι αιτήσεις για την είσπραξη διατροφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο ειρηνοδικείο (magistrates’ court) της Βόρειας Ιρλανδίας ή να διαβιβαστούν σ’ αυτό από την κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι αιτήσεις στο πλαίσιο άλλων αμοιβαίων ρυθμίσεων θα πρέπει να αποστέλλονται στην κεντρική αρχή.

Στην περίπτωση αυτή η CMS είναι αρμόδια να υπολογίσει τη διατροφή μόνον εφόσον ο αιτών και το τέκνο κατοικούν σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή, στην Αγγλία, την Ουαλία ή τη Σκωτία). Αν ο αιτών βρίσκεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, η CMS δεν είναι αρμόδια για τον υπολογισμό της διατροφής.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Αν υπάρχει ισχύουσα αμοιβαία ρύθμιση, αφότου η αίτηση αποσταλεί στη Βόρεια Ιρλανδία, η κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας ενεργεί ως σημείο επαφής για τον αιτούντα, τους δικηγόρους και τις αλλοδαπές αρχές.

Η κεντρική αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας μεριμνά επίσης, όπου απαιτείται, για την καταχώριση της δικαστικής απόφασης και για τον διορισμό δικηγόρου για λογαριασμό του αιτούντα εφόσον αυτός νομιμοποιείται για τη λήψη νομικής συνδρομής.

Η κεντρική αρχή θα επεξεργαστεί την αίτησή σας και, εάν είναι δυνατόν, θα τη διαβιβάσει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο ώστε να επιληφθεί εκείνο [αν και, όπως προαναφέρθηκε, οι αιτήσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 4/2009 μπορούν επίσης να υποβληθούν απευθείας στο ειρηνοδικείου]. Τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής παρέχονται ανωτέρω.

Η CMS είναι αρμόδια για τον υπολογισμό της διατροφής σε περιορισμένες περιπτώσεις. Βλ. προηγούμενες απαντήσεις όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η CMS δεν μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση, καθώς και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 και επομένως αυτό δεν ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Το δίκαιο της Βόρειας Ιρλανδίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που εκδικάζονται στη Βόρεια Ιρλανδία.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Για την είσπραξη της διατροφής δεν απαιτείται συνήθως παράσταση δικηγόρου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν καταβάλλεται παράβολο.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται παράσταση δικηγόρου, είναι δυνατή η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας ή νομικής συνδρομής (κεφάλαιο V), σε ορισμένες όμως περιπτώσεις τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα και ότι η υπόθεση έχει πιθανότητες ευδοκίμησης. Ο αιτών μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης. Στο πλαίσιο της χορήγησης του ευεργετήματος πενίας, ενδέχεται να υπάρξει εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο η φύση της διαφοράς δικαιολογεί την υποβολή αιτήματος χορήγησης πλήρους ευεργετήματος.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 υποστηρίζεται από τους κανονισμούς του 2011 για την αρμοδιότητα και τις αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις (διατροφής) [The Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011). Ο κανονισμός 3 και το παράρτημα 1 ορίζουν τις κεντρικές αρχές για το Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας). Στον κανονισμό 4 και στο παράρτημα 2 ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την παροχή πληροφοριών στις κεντρικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους οφειλέτες) και θεσπίζονται κανόνες για τη νόμιμη κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών από τις κεντρικές αρχές.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.