Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Καταβολή διατροφής

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Στη Σκωτία, ισχύουν σήμερα δύο συστήματα καθορισμού της διατροφής: o ο νόμος του 1991 περί διατροφής τέκνων (Child Support Act) υπερισχύει πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις έναντι του νόμου της Σκωτίας του 1985 περί οικογενειακών σχέσεων [Family Law (Scotland) Act] θέτοντας τη διατροφή τέκνων εκτός της σφαίρας του ιδιωτικού δικαίου και της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και μεταθέτοντάς τη στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου.

Ωστόσο, ο νόμος περί διατροφής τέκνων γενικά εφαρμόζεται μόνον εφόσον το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια, ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο και το ίδιο το τέκνο έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο ΗΒ. Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο νόμος του 1991 διέπονται από το παλαιότερο καθεστώς του νόμου του 1985 περί οικογενειακών σχέσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο του 1991 περί διατροφής τέκνων, η Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων μπορεί να εκδώσει απόφαση διατροφής μόνον υπέρ τέκνου το οποίο πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (τέκνο που δεν συνοικεί με τον έναν τουλάχιστον από τους γονείς του). Ο γονέας (ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις) ο οποίος ασκεί την επιμέλεια δύναται να υποβάλει αίτηση διατροφής υπέρ του τέκνου κατά του μη συνοικούντος γονέα.

Σύμφωνα με τον νόμο της Σκωτίας του 1985 περί οικογενειακών σχέσεων, υποχρέωση διατροφής έχει:

 • ο σύζυγος έναντι της συζύγου
 • η σύζυγος έναντι του συζύγου
 • ο πατέρας ή η μητέρα έναντι του τέκνου
 • το πρόσωπο το οποίο δέχεται ανήλικο ως τέκνο της οικογένειάς του (εκτός αν του έχει ανατεθεί να παρέχει στέγη στον ανήλικο από τοπική διοικητική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή ή εθελοντική οργάνωση) έναντι του εν λόγω ανηλίκου.

Πρώην σύντροφος (civil partner) ενδέχεται επίσης να φέρει υποχρέωση διατροφής του πρώην συντρόφου.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Σύμφωνα με τον νόμο του 1991 περί διατροφής τέκνων, το τέκνο πρέπει να μην έχει συμπληρώσει:

 • το 16ο έτος της ηλικίας του ή
 • το 19ο έτος της ηλικίας του και να παρακολουθεί κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης η οποία δεν είναι ανώτερη ή
 • το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι διαθέσιμο για εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση κατά το διάστημα για το οποίο ο γονέας συνεχίζει να ζητά διατροφή για το τέκνο.

Σύμφωνα με τον νόμο της Σκωτίας του 1985 περί οικογενειακών σχέσεων, ως τέκνο εν προκειμένω ορίζεται:

 • πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ή
 • πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο όχι όμως το 25ο έτος της ηλικίας του και «λαμβάνει εύλογη και κατάλληλη εκπαίδευση από εκπαιδευτικό οργανισμό ή εκπαίδευση για εύρεση εργασίας ή για συγκεκριμένη τέχνη ή επάγγελμα».

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Σε περίπτωση που αμφότεροι οι γονείς βρίσκονται στη Σκωτία ή σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας διαμένει εκτός της Σκωτίας, ο άλλος μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης διατροφής ενώπιον του τοπικού Sheriff Court, αφού απευθυνθεί σε νομικό σύμβουλο προς τον σκοπό αυτό.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Αίτηση χορήγησης διατροφής τέκνου μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό γονέα ή άλλου προσώπου το οποίο ασκεί τη μέριμνα του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει νομιμοποιηθεί προς τούτο ή του έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση. Παιδί δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής στο δικό του όνομα, εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών και ζει στη Σκωτία.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Αρμόδιο γενικά είναι το Sheriff Court του τόπου κατοικίας του τέκνου. Πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σκωτίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ναι, πρέπει να αναζητήσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου ο οποίος ειδικεύεται στο οικογενειακό δίκαιο.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Βαρύνεστε με δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, ωστόσο παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης προς το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας για τη χορήγηση νομικής συνδρομής.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Τα δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να επιδικάζουν διατροφή σε τέκνο ή σύζυγο. Το ποσό της διατροφής καθορίζεται με βάση διάφορα κριτήρια, ιδίως το εισόδημα του υποχρέου. Έκαστος των διαδίκων μπορεί να ζητήσει τη μεταβολή της απόφασης επιδίκασης διατροφής με σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου. Οι αξιώσεις διατροφής συνήθως δεν επιδικάζονται αναδρομικά από ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας της αίτησης, αν και αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή (Sheriff).

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Στην περίπτωση της διατροφής τέκνου, αυτή καταβάλλεται στον γονέα με τον οποίο συνοικεί το τέκνο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Προβλέπονται διάφορα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στη Σκωτία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

 • κατάσχεση αποδοχών
 • κατάσχεση κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες πηγές
 • κατάσχεση ακινήτων.

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά κανόνα διεξάγεται από τους δικαστικούς επιμελητές (Sheriff Officers) οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι δικαστικοί υπάλληλοι.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης στη Σκωτία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου της Σκωτίας του 1987 περί οφειλετών. Ο Νόμος προβλέπει νόμιμες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και παρέχει προστασία στους οφειλέτες. Για παράδειγμα, ο Νόμος θέτει όριο στο ποσό το οποίο μπορεί να παρακρατήσει ο εργοδότης από τον μισθό του εργαζομένου.

Δεν προβλέπεται χρόνος παραγραφής για την ανάκτηση χρεωστούμενης διατροφής στη Σκωτία. Οι σχετικές οφειλές είναι καταβλητέες εφόσον ο υπόχρεος βρίσκεται ή διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στη Σκωτία. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα δικαστήρια της Σκωτίας πρέπει να εφαρμόσουν το δίκαιο άλλης χώρας σε σχέση με κάποια υποχρέωση διατροφής, το δικαστήριο εφαρμόζει τους σχετικούς κανόνες δικαίου της εν λόγω χώρας.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Η Υπηρεσία Διατροφής Τέκνων (εφόσον αμφότεροι οι γονείς είναι κάτοικοι του ΗΒ). Η Κεντρική Αρχή της Σκωτίας (εφόσον ο ένας γονέας βρίσκεται στο εξωτερικό). Τα στοιχεία της Κεντρικής Αρχής της Σκωτίας παρέχονται κατωτέρω.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Όχι.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Αρχή της Σκωτίας.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Scotland

Τηλ: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Πρέπει να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με κάθε κεντρική αρχή.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Βλ. ανωτέρω.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Όχι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Ο νόμος της Σκωτίας του 1985 περί οικογενειακών σχέσεων διέπει την εφαρμογή του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής. Αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχονται στον νόμο του 1997 περί γονικής μέριμνας και διατροφής τέκνων, όπως τροποποιήθηκε.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής συνδρομής δυνάμει του άρθρου 56 του κανονισμού γίνονται δεκτές αυτοδικαίως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πρόδηλης αβασιμότητας.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 51. Αυτά περιελάμβαναν τροποποιήσεις της ουσιαστικής και δικονομικής νομοθεσίας και των διατάξεων περί νομικής συνδρομής.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.