Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η διατροφή αποτελεί θεσμό του οικογενειακού δικαίου ο οποίος βασίζεται σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές του οικογενειακού δικαίου: την αρχή της αμοιβαίας υποστήριξης των μελών της οικογένειας, δηλ. την αρχή της οικογενειακής αλληλεγγύης. Η διατροφή συνήθως καταβάλλεται οικειοθελώς, κυρίως λόγω των προσωπικών δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά μπορεί να διαταχθεί η καταβολή της και δικαστικά.

Στη Σλοβενία ο όρος «διατροφή» αναφέρεται στη συντήρηση των (πρώην) συζύγων, των τέκνων και των γονέων. Αναφέρεται τόσο στην υποχρέωση συντήρησης και υποστήριξης, όσο και στα αντίστοιχα ποσά τα οποία επιδικάζει το δικαστήριο στο τέκνο. Συνεπώς καλύπτει όλα τα μέσα τα οποία υποχρεούται εκ του νόμου να διαθέσει ένα πρόσωπο για τις βιοτικές ανάγκες των τέκνων ή συζύγου. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για τη συντήρηση των γονέων που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και ως εκ τούτου η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τα τέκνα τους. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στο χρηματικό ποσό το οποίο χορηγείται ως διατροφή.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής των τέκνων τους (άρθρο 103 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Τα ενήλικα τέκνα έχουν υποχρέωση να συντηρούν τους γονείς τους εντός των δυνατοτήτων τους, εφόσον οι γονείς δεν διαθέτουν και δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν επαρκή μέσα συντήρησης. Ενήλικο τέκνο δεν έχει υποχρέωση να συντηρεί τον γονέα του εφόσον αυτός δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του τέκνου χωρίς εύλογη αιτία (άρθρο 124 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Οι σύζυγοι —ή οι σύντροφοι οι οποίοι δεν έχουν τελέσει γάμο— έχουν υποχρέωση να συντηρούν τα ανήλικα τέκνα του συζύγου ή του συντρόφου τους με τα οποία συνοικούν, εκτός εάν ο ίδιος ή ο άλλος γονέας είναι σε θέση να συντηρεί το τέκνο. Η υποχρέωση των συζύγων ή συντρόφων παύει με τη λύση του γάμου ή της ένωσης εκτός γάμου με τη μητέρα ή τον πατέρα του τέκνου, εφόσον ο γάμος ή ένωση δεν έχει λυθεί με τον θάνατο του γονέα του τέκνου. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο επιζών σύζυγος ή σύντροφος έχει υποχρέωση να συντηρεί το τέκνο του θανόντος συζύγου ή συντρόφου μόνο εφόσον συνοικούσε με το τέκνο κατά τον χρόνο λύσης του γάμου ή της ένωσης (άρθρο 127 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Σύζυγος ο οποίος δεν διαθέτει ίδια μέσα συντήρησης και είναι άνεργος χωρίς δική του υπαιτιότητα έχει δικαίωμα να λάβει διατροφή από τον άλλο σύζυγο, στον βαθμό που ο τελευταίος είναι σε θέση να την παρέχει (άρθρο 50 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Σύζυγος ο οποίος δεν διαθέτει μέσα συντήρησης μπορεί να αξιώσει διατροφή είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου είτε ασκώντας αυτοτελή αγωγή εντός ενός έτους από την τελεσιδικία της απόφασης διαζυγίου (άρθρο 81 a του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συντηρούν τα τέκνα τους έως την ενηλικίωσή τους, ούτως ώστε να διασφαλίζουν τις συνθήκες διαβίωσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη των τέκνων τους, σύμφωνα με τα μέσα και τις δυνατότητές τους.

Εάν το τέκνο παρακολουθεί σε τακτική βάση μαθήματα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ακόμα και αν έχει εγγραφεί σε σπουδές μερικής φοίτησης, οι γονείς έχουν υποχρέωση να το συντηρούν έως την ενηλικίωσή του, με ανώτατο όριο την ηλικία των είκοσι έξι ετών.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συντηρούν έγγαμο τέκνο ή τέκνο το οποίο συνοικεί με σύντροφο χωρίς την τέλεση γάμου, μόνο εφόσον ο σύζυγος ή σύντροφος του τέκνου δεν είναι σε θέση να το συντηρεί.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για τη διατροφή την οποία οφείλει να καταβάλλει ενήλικο τέκνο προς τους γονείς του, ο δικαιούχος και ο υπόχρεος της διατροφής μπορούν να καταρτίσουν συμφωνία υπό τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης (άρθρο 130 a του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Εάν οι γονείς καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη συντήρηση των τέκνων, μπορούν να υποβάλουν στο δικαστήριο πρόταση για την έκδοση σχετικής απόφασης στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τέκνου, την απορρίπτει (άρθρο 130 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Σύζυγος που δεν διαθέτει μέσα συντήρησης μπορεί να αξιώσει διατροφή από τον άλλο σύζυγο είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου είτε ασκώντας αυτοτελή αγωγή εντός ενός έτους από την τελεσιδικία της απόφασης διαζυγίου (άρθρο 81 a του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί συμφωνία σχετικά με τη διατροφή, απαιτείται η άσκηση αγωγής διατροφής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα διατροφής είναι τα πρωτοδικεία (okrožno sodišče) (άρθρο 32 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Η αγωγή πρέπει να περιέχει ορισμένο αίτημα, περιγραφή του βασικού αντικειμένου της διαφοράς, τυχόν παρεπόμενων αξιώσεων και των πραγματικών περιστατικών τα οποία θεμελιώνουν το αίτημα του ενάγοντος, αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα πραγματικά περιστατικά, και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει κάθε αγωγή (άρθρο 180 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η αίτηση περιλαμβάνει την αγωγή, την απάντηση στην αγωγή, τα ένδικα μέσα και λοιπές δηλώσεις, προτάσεις ή επικοινωνίες οι οποίες υποβάλλονται εκτός του πλαισίου της δίκης. Η αίτηση πρέπει να είναι κατανοητή και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας. Ειδικότερα, πρέπει να περιέχει: στοιχεία σχετικά με το δικαστήριο, τα ονόματα και τις διευθύνσεις κατοικίας ή προσωρινής διαμονής των διαδίκων, τα ονόματα των νομίμων εκπροσώπων ή πληρεξουσίων, το αντικείμενο της διαφοράς και το περιεχόμενο της δήλωσης. Ο αιτών πρέπει να υπογράψει την αίτηση, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της μορφής της αίτησης. Ως πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος νοείται η ιδιόχειρη υπογραφή του καθώς και η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή που έχει επαληθευθεί μέσω νομίμου πιστοποιητικού. Εάν η δήλωση περιλαμβάνει κάποιο αίτημα, ο αιτών πρέπει να ορίζει στην αίτηση τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία που το αποδεικνύουν (άρθρο 105 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται με την κατάθεση της αγωγής. Τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο στη διαταγή πληρωμής των δικαστικών τελών (άρθρο 105 a του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως. Ως έγγραφη νοείται η αίτηση που συμπληρώνεται χειρόγραφα ή εκτυπώνεται και υπογράφεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα (αίτηση σε φυσική μορφή) ή ενυπόγραφη αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, φέρουσα ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή που έχει επαληθευθεί μέσω νομίμου πιστοποιητικού. Η έγγραφη αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά, με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, παραδίδεται απευθείας στο δικαστήριο ή παραδίδεται από πρόσωπο που αναλαμβάνει επαγγελματικά την υποβολή αιτήσεων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στο σύστημα πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Ο αιτών λαμβάνει αυτόματη επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης από το σύστημα πληροφοριών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή τυποποιημένου ή ειδικού εντύπου (άρθρο 105 b του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Οι αιτήσεις που πρέπει να επιδοθούν στον αντίδικο πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο σε όσα αντίγραφα απαιτείται από το δικαστήριο και τον αντίδικο και σε μορφή η οποία να επιτρέπει στο δικαστήριο την επίδοσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσθετα έγγραφα. Οι αιτήσεις και τα πρόσθετα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και πρέπει να επιδοθούν στον αντίδικο, διαβιβάζονται σε ένα μόνο αντίγραφο. Το δικαστήριο παράγει όσα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα ζητήσει ο αντίδικος (άρθρο 106 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας). Τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση μπορούν να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα (άρθρο 107 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας). Παρότι υπάρχει η νομική βάση, δεν πληρούνται ακόμα οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή, επίδοση και διαχείριση εγγράφων στο πλαίσιο της διαδικασίας.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Το αίτημα χορήγησης διατροφής υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τέκνου. Τα ανήλικα τέκνα εκπροσωπούνται από τους γονείς τους. Σε περίπτωση ανάδοχου τέκνου, το αίτημα υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του τέκνου.

Το δικαστήριο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους και είναι σε θέση να αντιληφθούν την έννοια και τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις αυτόνομα, ως διάδικοι. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου μπορεί να διενεργεί πράξεις στο πλαίσιο της δίκης μόνο εφόσον το τέκνο δεν δηλώσει ότι προτίθεται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Τέκνα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους ή κρίνονται από το δικαστήριο ως μη ικανά να αντιληφθούν την έννοια και τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους, εκπροσωπούνται από νόμιμο εκπρόσωπο.
Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του τέκνου δεν ταυτίζονται με εκείνα του νομίμου εκπροσώπου, το δικαστήριο διορίζει ειδικό εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση του τέκνου. Το δικαστήριο πράττει το ίδιο και σε άλλες περιπτώσεις εάν, βάσει των δεδομένων της υπόθεσης, κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του τέκνου (άρθρο 409 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα διατροφής είναι τα πρωτοδικεία (άρθρο 32 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου μόνιμης κατοικίας του εναγομένου. Εάν σλοβενικό δικαστήριο έχει αρμοδιότητα λόγω προσωρινής διαμονής του εναγομένου στη Σλοβενία, το δικαστήριο του τόπου προσωρινής διαμονής του εναγομένου έχει γενική κατά τόπο αρμοδιότητα. Εάν πέραν της μόνιμης κατοικίας του ο εναγόμενος έχει επίσης προσωρινή διαμονή σε άλλη πόλη, και εφόσον τεκμαίρεται από τις περιστάσεις ότι θα εξακολουθήσει να διαμένει σε αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου προσωρινής διαμονής του εναγομένου έχει επίσης γενική κατά τόπο αρμοδιότητα (άρθρο 47 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Σε περίπτωση που ο ενάγων σε υπόθεση διατροφής είναι το πρόσωπο το οποίο αξιώνει τη διατροφή, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του ενάγοντα έχει επίσης γενική κατά τόπο αρμοδιότητα. Εάν σε υπόθεση διατροφής με διεθνή στοιχεία έχει αρμοδιότητα δικαστήριο της Σλοβενίας λόγω του ότι ο ενάγων είναι ανήλικος και μόνιμος κάτοικος Σλοβενίας, το δικαστήριο της κατοικίας του ενάγοντα έχει κατά τόπο αρμοδιότητα. Εάν σε υπόθεση διατροφής έχει αρμοδιότητα δικαστήριο της Σλοβενίας λόγω του ότι ο εναγόμενος διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στη Σλοβενία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταβολή διατροφής, το δικαστήριο του τόπου των περιουσιακών αυτών στοιχείων έχει κατά τόπο αρμοδιότητα (άρθρο 50 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο αιτών μπορεί να παρίσταται στη δίκη αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο. Στη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου, ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι δικηγόρος ή πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει στις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος (άρθρα 86 και 87 του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Ναι, με την κατάθεση της αγωγής καταβάλλονται δικαστικά τέλη. Τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο στη διαταγή πληρωμής των δικαστικών τελών (άρθρο 105 a του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας).

Εάν το αντικείμενο της αγωγής είναι μόνο το δικαίωμα διατροφής ή αξιώσεις καταβολής μεμονωμένων ποσών διατροφής, τα δικαστικά τέλη υπολογίζονται βάσει της αξίας του αντικειμένου της δίκης, το οποίο υπολογίζεται με την πρόσθεση των εισφορών τριών μηνών, εκτός εάν αξιώνεται διατροφή για μικρότερο χρονικό διάστημα (άρθρο 23 του νόμου περί δικαστικών τελών).

Ωστόσο, εάν αξιώνεται διατροφή στο πλαίσιο διαδικασίας για την επιμέλεια τέκνου, τα δικαστικά τέλη που καταβάλλονται ορίζονται σε κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 45 ευρώ (σημείο 1212 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών τελών).

Ναι, υπάρχει δυνατότητα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η απόφαση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής εκδίδεται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου (άρθρο 2 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής).

Τυχόν απαλλαγή ή αναβολή της υποχρέωσης καταβολής των δικαστικών τελών ή η καταβολή αυτών σε δόσεις πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την κυρίως διαδικασία (άρθρο 12 του νόμου περί δικαστικών τελών).

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η διατροφή ορίζεται ως μηνιαίο ποσό, το οποίο προκαταβάλλεται, και η καταβολή του μπορεί να αξιωθεί από τον χρόνο άσκησης της αγωγής διατροφής (άρθρο 132γ του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Η διατροφή καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του ενάγοντος και την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του υπόχρεου (άρθρο 129 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Κατά τον καθορισμό του ύψους της διατροφής τέκνων, το δικαστήριο οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, ορίζοντας ένα επίπεδο απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική σωματική και διανοητική του ανάπτυξη. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες διαβίωσης του τέκνου, ιδίως τις δαπάνες στέγης, διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, φροντίδας και προστασίας, εκπαίδευσης, φοίτησης σε σχολείο, αναψυχής και ψυχαγωγίας του τέκνου, και λοιπές συγκεκριμένες ανάγκες του (άρθρο 129 a του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Με αίτημα του δικαιούχου ή του υπόχρεου, το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει, μειώσει ή ανακαλέσει το επίδομα διατροφής που έχει χορηγηθεί, εκδίδοντας σχετική πράξη εκτέλεσης, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στις ανάγκες του δικαιούχου ή στις δυνατότητες του υπόχρεου βάσει των οποίων είχε καθοριστεί το ποσό της διατροφής (άρθρο 132 του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

Η διατροφή που ορίζεται στην πράξη εκτέλεσης προσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή στη Σλοβενία. Η προσαρμογή διενεργείται τον Μάρτιο με βάση τη συνολική αύξηση των τιμών καταναλωτή από το μήνα κατά τον οποίο καθορίστηκε ή προσαρμόστηκε πιο πρόσφατα η διατροφή. Ο συντελεστής προσαρμογής για τη διατροφή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας από τον αρμόδιο υπουργό περί οικογενειακών θεμάτων. Το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο και τον υπόχρεο της διατροφής για κάθε προσαρμογή και για το νέο ποσό της διατροφής. Η ειδοποίηση από το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, μαζί με τον δικαστικό συμβιβασμό, την οριστική απόφαση του δικαστηρίου ή την εκτελεστή συμβολαιογραφική πράξη, αποτελεί πράξη εκτέλεσης (άρθρο 82 d του νόμου περί γαμικών και οικογενειακών σχέσεων).

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Αυτά αποφασίζονται από το δικαστήριο. Το επίδομα διατροφής τέκνου συνήθως κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου του τέκνου. Το επίδομα διατροφής ενηλίκου κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατροφής δεν εκπληρώσει οικειοθελώς τη σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την πράξη εκτέλεσης (απόφαση, δικαστική διαταγή, εκτελεστή συμβολαιογραφική πράξη, μαζί με ειδοποίηση περί καθορισμού της διατροφής), ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτημα αναγκαστικής εκτέλεσης στο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης και προστασίας των αστικών αξιώσεων, για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην παρακάτω διεύθυνση: Διαδικασίες για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας παρέχουν σε αρχικό στάδιο πληροφορίες σε θέματα διατροφής.

Καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα διατροφής είναι τα πρωτοδικεία Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν δωρεάν νομική συνδρομή με τη μορφή εκπροσώπησης από συνήγορο και απαλλαγή από την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας.

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλει τη διατροφή, ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ο ενήλικος δικαιούχος της διατροφής μπορεί να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο (okrajno sodišče). Συνδρομή για τη συμπλήρωση της αίτησης εκτέλεσης παρέχεται από τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, τα τοπικά δικαστήρια, τους νομικούς συμβούλους και το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Αν ο υπόχρεος δεν καταβάλει τη διατροφή, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου μπορεί να ζητήσει την καταβολή διατροφής από το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αλλά μόνο βάσει τελεσίδικης και εκτελεστής δικαστικής απόφασης ή διακανονισμού που καθορίζει το ποσό της διατροφής και υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε έχει επιχειρήσει να επισπεύσει ανεπιτυχώς την αναγκαστική εκτέλεση της διατροφής είτε έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εκτέλεσης στο εξωτερικό.

Δικαίωμα σε αποζημίωση διατροφής έχουν τα τέκνα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και:

  • είναι υπήκοοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και μόνιμοι κάτοικοι Σλοβενίας, ή
  • είναι υπήκοοι άλλης χώρας και μόνιμοι κάτοικοι Σλοβενίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή δυνάμει όρων αμοιβαιότητας.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι. Συνδρομή για την εκτέλεση των αποφάσεων διατροφής παρέχεται από το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, που έχει οριστεί ως κεντρική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας έχει επίσης οριστεί ως κεντρική αρχή βάσει της Σύμβασης της Χάγης για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής και ως υπηρεσία διαβίβασης και παραλαβής στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (Νέα Υόρκη) για τη διεκδίκηση διατροφής στην αλλοδαπή.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Τηλέφωνο: +386 1 4720 990

Φαξ: +386 1 4345 899

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου jpsklad@jps-rs.si

Ιστότοπος: http://www.jpi-sklad.si/

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, οι αιτήσεις εκτέλεσης σε υποθέσεις διατροφής διαβιβάζονται, μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο αιτών, στην κεντρική αρχή της Σλοβενίας, δηλαδή στο ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Ο κανονισμός δεν προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επαφής μεταξύ του αιτούντος που κατοικεί στο εξωτερικό και του ταμείου δημόσιων υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών, ως κεντρικής αρχής.

Την επικοινωνία χειρίζεται η κεντρική αρχή του κράτους μέλους διαμονής του αιτούντος. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους διαμονής του αιτούντος παρέχει πλήρη συνδρομή για την ορθή και δεόντως συμπλήρωση της αίτησης εκτέλεσης σε υποθέσεις διατροφής στη Σλοβενία, και διαβιβάζει την αίτηση, με τυχόν παραρτήματα, στο ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών, το οποίο εξετάζει την αίτηση, ζητεί τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διορθώσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, και εκπροσωπεί τον αιτούντα σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ενώπιον δικαστηρίων και άλλων φορέων της Σλοβενίας.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

/

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Υπάρχει δυνατότητα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η απόφαση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής εκδίδεται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου (άρθρο 2 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής).

Δωρεάν νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί σε σχέση με νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπές νομικές υπηρεσίες που ορίζει ο νόμος, καθώς και σε σχέση με όλες τις μορφές δικαστικής προστασίας ενώπιον όλων των τακτικών και ειδικών δικαστηρίων της Σλοβενίας, συμπεριλαμβανομένου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και ενώπιον όλων των φορέων, οργανισμών ή προσώπων στη Σλοβενία τα οποία είναι αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, καθώς και με τη μορφή απαλλαγής από τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας (άρθρο 7 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής).

Δικαιούχοι νομικής συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου είναι: 1. οι υπήκοοι της Σλοβενίας 2. οι υπήκοοι άλλων χωρών οι οποίοι έχουν άδεια μόνιμης ή προσωρινής διαμονής στη Σλοβενία, και πρόσωπα χωρίς ιθαγένεια (ανιθαγενείς) εφόσον είναι νόμιμοι κάτοικοι Σλοβενίας 3. οι υπήκοοι άλλων χωρών υπό όρους αμοιβαιότητας ή υπό προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Σλοβενία 4. μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα μητρώα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε διαφορές που αφορούν στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο αυτές έχουν ιδρυθεί 5. λοιπά πρόσωπα τα οποία θεμελιώνουν δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής στον νόμο ή σε διεθνή συνθήκη η οποία δεσμεύει τη Σλοβενία (άρθρο 10 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής).

Οι δικαιούχοι δωρεάν νομικής συνδρομής μπορούν να ζητήσουν την παροχή της σε οποιοδήποτε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Για τη χορήγηση ή μη δωρεάν νομικής συνδρομής λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 11 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής).

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού, η απαλλαγή από τα έξοδα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξίωση του δικαιούχου απορρέει από το άρθρο 56 του κανονισμού και αφορά διατροφή η οποία προκύπτει από σχέση γονέα-τέκνου και καταβάλλεται σε πρόσωπα κάτω των 21 ετών.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.