Καταβολή διατροφής

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η διατροφή αποτελεί θεσμό του οικογενειακού δικαίου ο οποίος βασίζεται σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές του οικογενειακού δικαίου: την αρχή της αμοιβαίας υποστήριξης των μελών της οικογένειας, δηλ. την αρχή της οικογενειακής αλληλεγγύης. Η διατροφή συνήθως καταβάλλεται οικειοθελώς, κυρίως λόγω των προσωπικών δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά μπορεί να διαταχθεί η καταβολή της και δικαστικά.

Στη Σλοβενία ο όρος «διατροφή» αναφέρεται στη συντήρηση των (πρώην) συζύγων, των τέκνων και των γονέων. Αναφέρεται τόσο στην υποχρέωση συντήρησης και υποστήριξης, όσο και στα αντίστοιχα συγκεκριμένα ποσά τα οποία επιδικάζει το δικαστήριο. Συνεπώς, καλύπτει όλα τα μέσα τα οποία υποχρεούται εκ του νόμου να διαθέσει ένα πρόσωπο για τις βιοτικές ανάγκες των τέκνων ή του συζύγου του. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για τη συντήρηση των γονέων που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και ως εκ τούτου η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τα τέκνα τους. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στο χρηματικό ποσό το οποίο χορηγείται ως διατροφή.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής των τέκνων τους [άρθρο 183 του οικογενειακού κώδικα (Družinski zakonik)].

Το ενήλικο τέκνο έχει υποχρέωση να συντηρεί τους γονείς του σύμφωνα με τις δυνατότητές του, εφόσον οι γονείς δεν διαθέτουν και δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν επαρκή μέσα διαβίωσης, αλλά μόνο για όσο χρόνο το ίδιο το τέκνο συντηρούνταν από τους γονείς του. Ενήλικο τέκνο δεν έχει υποχρέωση να συντηρεί τον γονέα του εφόσον αυτός δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του τέκνου χωρίς εύλογη αιτία (άρθρο 185 του οικογενειακού κώδικα).

Οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι οι οποίοι δεν έχουν τελέσει γάμο έχουν υποχρέωση να συντηρούν τα τέκνα του συζύγου ή συντρόφου τους με τα οποία συνοικούν, εκτός εάν ο ίδιος ή ο άλλος γονέας είναι σε θέση να συντηρεί το τέκνο.

Η εν λόγω υποχρέωση παύει με τη λύση του γάμου ή της εκτός γάμου ένωσης με τη μητέρα ή τον πατέρα του τέκνου, εκτός εάν ο γάμος ή η ένωση λυθεί με τον θάνατο του γονέα του τέκνου. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο επιζών σύζυγος ή σύντροφος έχει υποχρέωση να συντηρεί το τέκνο του συζύγου ή συντρόφου του που απεβίωσε, μόνο εφόσον συνοικούσε με το τέκνο κατά τον χρόνο λύσης του γάμου ή της εκτός γάμου ένωσης. (άρθρο 187 του οικογενειακού κώδικα).

Σύζυγος που δεν διαθέτει ίδια μέσα διαβίωσης και δεν εργάζεται χωρίς δική του/της υπαιτιότητα μπορεί να αξιώσει διατροφή από τον/την άλλο/-η σύζυγο, στον βαθμό που ο/η τελευταίος/-α είναι σε θέση να την παρέχει. (άρθρο 62 του οικογενειακού κώδικα).

Σύζυγος που δεν λαμβάνει διατροφή, δεν διαθέτει ίδια μέσα διαβίωσης και δεν εργάζεται χωρίς δική του/της υπαιτιότητα μπορεί να αξιώσει διατροφή από τον/την άλλο/-η σύζυγο είτε στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου είτε ασκώντας αυτοτελή αγωγή εντός ενός έτους από την τελεσιδικία της απόφασης διαζυγίου. (άρθρο 100 του οικογενειακού κώδικα).

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συντηρούν τα τέκνα τους έως την ενηλικίωσή τους, ώστε να διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, τις συνθήκες διαβίωσης που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους.

Οι γονείς έχουν επίσης υποχρέωση διατροφής του τέκνου τους το οποίο φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά την ενηλικίωσή του, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης και δεν εργάζεται και εφόσον δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο ανέργων, δηλαδή μέχρι την πρώτη ολοκλήρωση των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή την ολοκλήρωση του ανώτατου επιπέδου γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης που μπορεί να λάβει το τέκνο σύμφωνα με τους κανόνες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υποχρέωση διατροφής παύει όταν το τέκνο συμπληρώσει το 26 έτος της ηλικίας του.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής του τέκνου τους το οποίο φοιτά στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης και δεν εργάζεται και εφόσον δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο ανέργων, δηλαδή μέχρι την πρώτη ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής του τέκνου τους το οποίο φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον παρακολουθεί πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης και δεν εργάζεται και εφόσον δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο ανέργων, δηλαδή μέχρι την πρώτη ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών ή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ή του ενοποιημένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί το τέκνο διαρκεί περισσότερα από τέσσερα έτη, η υποχρέωση διατροφής εκτείνεται και στο χρονικό διάστημα που βαίνει πέραν της τετραετούς διάρκειας του προγράμματος σπουδών.

Η υποχρέωση διατροφής παύει όταν το τέκνο συμπληρώσει το 26 έτος της ηλικίας του.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συντηρούν έγγαμο τέκνο ή τέκνο το οποίο συνοικεί με σύντροφο χωρίς την τέλεση γάμου, μόνο εφόσον ο/η σύζυγος ή σύντροφος του τέκνου δεν είναι σε θέση να το συντηρεί.

Εάν οι γονείς δεν συντηρούν τέκνο στο νοικοκυριό τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν διατροφή κάθε μήνα για τη συντήρησή του. (άρθρο 183 του οικογενειακού κώδικα).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ως προς το ανήλικο τέκνο, ο Οικογενειακός Κώδικας προβλέπει ότι τόσο οι γονείς που δεν ζουν μαζί ή που προτίθενται να χωρίσουν, όσο και οι γονείς που ζουν μαζί, πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διατροφή των κοινών τους τέκνων. Εάν οι γονείς δεν καταλήξουν σε συμφωνία επί του θέματος, ζητείται η συνδρομή του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων (center za socialno delo) για την επίτευξη συμφωνίας. Μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης. Εάν οι γονείς δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη διατροφή των κοινών τους τέκνων, το ζήτημα επιλύεται από το δικαστήριο. (άρθρο 140 του οικογενειακού κώδικα).

Η διαδικασία για την έκδοση απόφασης διατροφής τέκνου κινείται με αίτηση ενός ή αμφότερων των γονέων, του κηδεμόνα του τέκνου, του τέκνου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανό να αντιληφθεί τη σημασία και τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, ή με αίτηση του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων. [άρθρο 102 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία (Zakon o nepravdnem postopku)]. Εάν οι γονείς καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διατροφή του τέκνου, μπορούν επίσης να ζητήσουν την υπογραφή δικαστικού συμβιβασμού. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου, απορρίπτει την αίτηση.

Ο Οικογενειακός Κώδικας προβλέπει ότι ο δικαιούχος και ο υπόχρεος της διατροφής μπορούν να υπογράψουν συμφωνία σχετικά με τη διατροφή που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι γονείς σε ενήλικο τέκνο, η οποία περιβάλλεται τον τύπο εκτελεστού συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 192 του οικογενειακού κώδικα). Στην περίπτωση που εκδοθεί δικαστική απόφαση, ο νόμος για την εκούσια δικαιοδοσία προβλέπει ότι η διαδικασία για τη διασφάλιση των συμφερόντων του τέκνου, όπως ορίζεται σ' αυτόν, εφαρμόζεται στη σχετική με τη διατροφή του ενήλικου τέκνου διαδικασία για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωση διατροφής σύμφωνα με τον οικογενειακό κώδικα.

Σύζυγος που δεν διαθέτει ίδια μέσα διαβίωσης και δεν εργάζεται χωρίς δική του/της υπαιτιότητα δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον/την άλλο/-η σύζυγο είτε στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου είτε ασκώντας ειδική αγωγή εντός ενός έτους από τη λύση του γάμου με τελεσίδικη απόφαση (άρθρο 100 του οικογενειακού κώδικα).

Πριν από την κατάθεση της αγωγής ή της αίτησης συναινετικού διαζυγίου, το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους συζύγους, εκτός εάν δεν έχουν αποκτήσει κοινά τέκνα επί των οποίων ασκούν γονική μέριμνα· ένας εκ των συζύγων είναι διανοητικά ανίκανος· ένας εκ των συζύγων είναι αγνώστου διαμονής ή δεν μπορεί να εντοπιστεί· ένας εκ των συζύγων ή αμφότεροι οι σύζυγοι διαμένουν στο εξωτερικό. Εάν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής υποστήριξης οι σύζυγοι διαπιστώσουν ότι η εξακολούθηση του γάμου είναι αφόρητη για τουλάχιστον έναν εξ αυτών, ο υπεύθυνος του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων τους εξηγεί τη διαδικασία και τον σκοπό της διαμεσολάβησης. Το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων μπορεί, με τη συγκατάθεση των συζύγων, να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και στη συνέχεια υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Οι σύζυγοι μπορούν επίσης να μετέχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης άλλων παρόχων (άρθρα 200 και 202 του οικογενειακού κώδικα).

Οι σύζυγοι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου, η οποία περιβάλλεται τον τύπο εκτελεστού συμβολαιογραφικού εγγράφου και συντάσσεται κατά τη σύναψη του γάμου, κατά τη διάρκεια του γάμου ή κατά τον χρόνο λύσης του γάμου με διαζύγιο. Αυτού του είδους η συμφωνία, ιδίως η συμφωνία σχετικά με την παύση του δικαιώματος διατροφής, δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του τέκνου. (άρθρο 101 του οικογενειακού κώδικα).

Εάν ζητείται διατροφή στο πλαίσιο διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, δεν κατατίθεται αγωγή, αλλά αίτηση στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για τον καθορισμό της διατροφής εφαρμόζεται ο νόμος για την εκούσια δικαιοδοσία κατά το άρθρο 217 του εν λόγω νόμου· διαφορετικά, η διατροφή ζητείται με αγωγή που κατατίθεται στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις (άρθρο 100 του οικογενειακού κώδικα).

Όσον αφορά το περιεχόμενο το περιεχόμενο των αιτήσεων στο πλαίσιο γαμικών διαφορών (αυτό καλύπτει και την αίτηση για την έκδοση απόφασης διατροφής, εάν η διατροφή ζητείται στο πλαίσιο διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου), ο νόμος για την εκούσια δικαιοδοσία προβλέπει ότι η ανωτέρω αίτηση πρέπει επίσης να περιέχει ορισμένο αίτημα επί του οποίου καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο. Η αίτηση για τη λύση του γάμου πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων σχετικά με τη λήψη συμβουλευτικής υποστήριξης, εάν ο Οικογενειακός Κώδικας προβλέπει ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο αιτών πρέπει να λάβει τέτοια υποστήριξη (άρθρο 82 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία).

Η αγωγή που κατατίθεται στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας πρέπει να περιέχει ορισμένο αίτημα, περιγραφή του κύριου αντικειμένου της διαφοράς, τυχόν παρεπόμενων αξιώσεων και των πραγματικών περιστατικών τα οποία θεμελιώνουν το αίτημα του ενάγοντος, αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα πραγματικά περιστατικά, και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει κάθε αγωγή [άρθρο 180 του νόμου για την πολιτική δικονομία (Zakon o pravdnem postopku)]. Η αίτηση πρέπει να είναι κατανοητή και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας. Ειδικότερα, πρέπει να περιέχει: μνεία του δικαστηρίου, των ονομάτων και της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας ή προσωρινής διαμονής των διαδίκων, των ονομάτων των νόμιμων εκπροσώπων ή πληρεξουσίων, εάν υπάρχουν, του αντικειμένου της διαφοράς και του περιεχομένου της δήλωσης. Ο αιτών πρέπει να υπογράψει την αίτηση, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω της μορφής της αίτησης. Γνήσια υπογραφή του αιτούντος θεωρείται η ιδιόχειρη ή η ηλεκτρονική υπογραφή του (η οποία είναι ισοδύναμη προς την ιδιόχειρη υπογραφή). Εάν ο αιτών δεν γνωρίζει γραφή ή είναι ανίκανος προς υπογραφή, αντί υπογραφής επί της αίτησης τίθεται το δακτυλικό του αποτύπωμα. Εάν το δικαστήριο αμφιβάλλει για τη γνησιότητα μιας αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία θα διατάσσει να τεθεί πιστοποιημένη υπογραφή επί της αίτησης. Κατά της εν λόγω απόφασης δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης προσφυγής. Εάν η δήλωση περιλαμβάνει κάποιο αίτημα, ο αιτών πρέπει να ορίζει στην αίτηση τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία που το αποδεικνύουν (άρθρο 105 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Τα πρωτοδικεία (okrožno sodišče) αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σχετικά με τη διατροφή μεταξύ γονέων και τέκνων και σχετικά με τη διατροφή που ζητείται στο πλαίσιο λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του, ενώ αποφαίνεται κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας σχετικά με τη διατροφή μεταξύ συζύγων στο πλαίσιο λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του (άρθρο 10 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία, άρθρο 32 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Στο πλαίσιο της εκούσιας και της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο για τα δικαστικά τέλη (Zakon o sodnih taksah).

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται με την κατάθεση της αγωγής. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο στη διαταγή πληρωμής των δικαστικών εξόδων (άρθρο 105a του νόμου για την πολιτική δικονομία).

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Το αίτημα χορήγησης διατροφής υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τέκνου. Τα ανήλικα τέκνα εκπροσωπούνται από τους γονείς τους. Εάν το τέκνο έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, το αίτημα υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του.

Η διαδικασία για την έκδοση απόφασης διατροφής τέκνου κινείται με αίτηση ενός ή αμφότερων των γονέων, του κηδεμόνα του τέκνου, του τέκνου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανό να αντιληφθεί τη σημασία και τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, ή με αίτηση του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να κινήσει την ανωτέρω διαδικασία αυτεπαγγέλτως (άρθρο 102 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Το δικαστήριο παρέχει τη δυνατότητα στο τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και είναι ικανό να αντιληφθεί την έννοια και τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις αυτόνομα ως διάδικος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου μπορεί να διενεργεί πράξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας μόνο εφόσον το τέκνο δεν δηλώσει ότι προτίθεται να διενεργήσει τις εν λόγω πράξεις αυτοπροσώπως. Τέκνο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ή κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν είναι ικανό να αντιληφθεί την έννοια και τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, εκπροσωπείται από νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του τέκνου δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα του νόμιμου εκπροσώπου, το δικαστήριο διορίζει ειδικό επίτροπο (επίτροπο «σύγκρουσης συμφερόντων») (kolizijski skrbnik) (άρθρο 45 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σχετικά με τη διατροφή μεταξύ γονέων και τέκνων και σχετικά με τη διατροφή που ζητείται στο πλαίσιο λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του, ενώ αποφαίνονται κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας σχετικά με τη διατροφή μεταξύ συζύγων στο πλαίσιο λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του (άρθρο 10 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία, άρθρο 32 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Γενική κατά τόπον αρμοδιότητα στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας: Γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας ή εγκατάστασης του καθ’ ου η αίτηση. Εάν το δικαστήριο κινήσει τη διαδικασία αυτεπαγγέλτως, γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προσώπου αναφορικά με το οποίο διεξάγεται η διαδικασία. Εάν ο διάδικος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Σλοβενία, η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση τον τόπο της προσωρινής διαμονής του. Εάν, πέραν της μόνιμης κατοικίας του, ο διάδικος διαμένει προσωρινά και σε άλλο τόπο και τεκμαίρεται από τις περιστάσεις ότι θα εξακολουθήσει να διαμένει σ’ αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής του διαδίκου είναι επίσης κατά τόπον αρμόδιο. (άρθρο 11 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας: Σε διαδικασίες για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων διατροφής), κατά τόπον αρμόδιο είναι επίσης το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του τέκνου. Εάν, πέραν της μόνιμης κατοικίας του, το τέκνο διαμένει προσωρινά και σε άλλο τόπο και τεκμαίρεται από τις περιστάσεις ότι θα εξακολουθήσει να διαμένει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής του τέκνου είναι επίσης αρμόδιο. Εάν στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά υπόθεση διατροφής με στοιχεία αλλοδαπότητας, είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Σλοβενίας για τον λόγο ότι ο αιτών είναι τέκνο το οποίο κατοικεί μόνιμα στη Σλοβενία, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (άρθρο 13 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Γενική κατά τόπον αρμοδιότητα στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας: Γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του εναγομένου. Εάν είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Σλοβενίας για τον λόγο ότι ο εναγόμενος διαμένει προσωρινά στη Σλοβενία, γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής του εναγομένου. Εάν, πέραν της μόνιμης κατοικίας του, ο εναγόμενος διαμένει προσωρινά και σε άλλο τόπο και τεκμαίρεται από τις περιστάσεις ότι θα εξακολουθήσει να διαμένει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής του εναγομένου είναι επίσης γενικά κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 47 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας: Γενικά κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του εναγομένου. Εάν σε διαφορά με αντικείμενο διατροφή είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Σλοβενίας για τον λόγο ότι ο εναγόμενος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στη Σλοβενία από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η απαίτηση διατροφής, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 50 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο αιτών μπορεί να παρίσταται στη δίκη αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο. Στη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου, ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι δικηγόρος ή πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει στις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος (άρθρα 86 και 87 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Ναι, τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται με την κατάθεση της αίτησης ή της αγωγής (άρθρο 39 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία, άρθρο 105α του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Σε διαφορές με αντικείμενο το δικαίωμα διατροφής ή αξιώσεις καταβολής επιμέρους ποσών διατροφής, τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα υπολογίζονται με βάση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των παροχών τριών μηνών, εκτός εάν ζητείται διατροφή για μικρότερο χρονικό διάστημα (άρθρο 23 του νόμου για τα δικαστικά έξοδα).

Ωστόσο, εάν ζητείται διατροφή στο πλαίσιο διαδικασίας για την ανάθεση της επιμέλειας τέκνου, τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα ανέρχονται στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 45 ευρώ (σημείο 1212 του πίνακα τελών του νόμου για τα δικαστικά έξοδα).

Ναι, υπάρχει δυνατότητα παροχής νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Για τη χορήγησή της αποφασίζει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου [άρθρο 2 του νόμου για τη νομική συνδρομή (Zakon o brezplačni pravni pomoči)].

Τυχόν απαλλαγή ή αναβολή της υποχρέωσης καταβολής των δικαστικών εξόδων ή η καταβολή αυτών σε δόσεις πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την κυρίως διαδικασία (άρθρο 12 του νόμου για τα δικαστικά έξοδα).

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η διατροφή καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αναγκών του ενάγοντος και της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου διατροφής. Κατά τον καθορισμό του ύψους της διατροφής τέκνου, το δικαστήριο οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, καθορίζοντας ένα επαρκές ποσό διατροφής για τη διασφάλιση της επιτυχούς σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης του τέκνου. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες διαβίωσης του τέκνου, ιδίως τις δαπάνες στέγασης, διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, φροντίδας και προστασίας, εκπαίδευσης, φοίτησης σε σχολείο, αναψυχής, ψυχαγωγίας, καθώς και λοιπές ειδικές ανάγκες του τέκνου. (άρθρα 189 και 190 του οικογενειακού κώδικα).

Η διατροφή ορίζεται ως μηνιαίο ποσό το οποίο προκαταβάλλεται και μπορεί να ζητηθεί από τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής διατροφής ή της αίτησης. (άρθρο 196 του οικογενειακού κώδικα).

Με αίτηση του δικαιούχου ή του υπόχρεου διατροφής, το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό της διατροφής ή να διατάξει την παύση της υποχρέωσης διατροφής η οποία καθορίστηκε με πράξη εκτέλεσης εάν μεταβληθούν οι ανάγκες του δικαιούχου ή η κατάσταση του υπόχρεου με βάση τις οποίες καθορίστηκε το ποσό της διατροφής. Εάν οι γονείς συμφωνούν ως προς την αύξηση ή τη μείωση της διατροφής του τέκνου η οποία καθορίζεται με πράξη εκτέλεσης, μπορούν να ζητήσουν την υπογραφή δικαστικού συμβιβασμού. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου, απορρίπτει την αίτηση. Τυχόν αύξηση ή μείωση του ποσού της διατροφής ή παύση της υποχρέωσης διατροφής, τόσο στην περίπτωση διατροφής που καταβάλλεται από τους γονείς σε ενήλικο τέκνο όσο και στην περίπτωση διατροφής που καταβάλλεται από ενήλικο τέκνο στους γονείς του, μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του δικαιούχου και του υπόχρεου διατροφής με εκτελεστό συμβολαιογραφικό έγγραφο. (άρθρο 197 του οικογενειακού κώδικα).

Η διατροφή που ορίζεται στην πράξη εκτέλεσης προσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή στη Σλοβενία. Η προσαρμογή διενεργείται τον Ιανουάριο με βάση τη συνολική αύξηση των τιμών καταναλωτή από τον τελευταίο μήνα κατά τον οποίο καθορίστηκε ή προσαρμόστηκε η διατροφή. Ο συντελεστής προσαρμογής για τη διατροφή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Uradni list Republike Slovenije) από τον αρμόδιο υπουργό οικογενειακών υποθέσεων. Το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο και τον υπόχρεο της διατροφής σχετικά με κάθε προσαρμογή και σχετικά με το νέο ποσό της διατροφής. Η ειδοποίηση από το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων, μαζί με τον δικαστικό συμβιβασμό, την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή το εκτελεστό συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστούν πράξη εκτέλεσης.

Εάν ο δικαιούχος διατροφής, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, δεν παρακολουθεί πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης κατά το έτος προσαρμογής της διατροφής, το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον δικαιούχο και τον υπόχρεο της διατροφής σχετικά με την προσαρμογή. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στο κέντρο κοινωνικών υποθέσεων πιστοποιητικό εγγραφής εντός 30 ημερών από την απόκτηση της μαθητικής ή φοιτητικής ιδιότητας, ή να ενημερώσει το κέντρο στο οποίο παρακολουθεί το πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης. Εάν ο δικαιούχος της διατροφής δεν ενεργήσει σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων δεν προσαρμόζει τη διατροφή για το αντίστοιχο έτος. Μετά την ενηλικίωση του τέκνου, ο υπόχρεος μπορεί επικοινωνήσει με το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων για να διαπιστώσει αν το τέκνο έχει τη μαθητική ή φοιτητική ιδιότητα. Εάν ο δικαιούχος δεν έχει τη μαθητική ή φοιτητική ιδιότητα, ο υπόχρεος διατροφής δεν υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή, ανεξάρτητα από τυχόν ειδοποίηση περί προσαρμογής της διατροφής η οποία είναι προγενέστερη της απώλειας της μαθητικής ή φοιτητικής ιδιότητας. (άρθρο 198 του οικογενειακού κώδικα).

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Το επίδομα διατροφής τέκνου συνήθως κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου του τέκνου. Το επίδομα διατροφής ενηλίκου κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου. Ο τρόπος και το πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται η διατροφή καθορίζονται με απόφαση του δικαστηρίου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος της διατροφής δεν εκπληρώσει οικειοθελώς τη σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την πράξη εκτέλεσης (δικαστική απόφαση, δικαστική διαταγή, εκτελεστό συμβολαιογραφικό έγγραφο και γνωστοποίηση προσαρμογής της διατροφής), ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης στο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την αναγκαστική εκτέλεση και εξασφάλιση των απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju), προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην παρακάτω διεύθυνση: Εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Στις διαδικασίες σχετικά με τη χορήγηση/ρύθμιση διατροφής, όλα τα κέντρα κοινωνικών υποθέσεων μπορούν να παρέχουν αρχικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή.

Καθ’ ύλην αρμόδια για υποθέσεις διατροφής είναι τα πρωτοδικεία. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την παροχή νομικής συνδρομής με τη μορφή εκπροσώπησης από συνήγορο και με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας.

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τη διατροφή, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου ή ο ενήλικος δικαιούχος της διατροφής μπορεί να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο (okrajno sodišče). Για τη συμπλήρωση της αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή των κέντρων κοινωνικών υποθέσεων, των τοπικών δικαστηρίων, των δικηγόρων και του ταμείου κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije).

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče) δημοσίευσε στο περιοδικό Sodnikov informator τις αναθεωρημένες αιτήσεις για την άσκηση αξιώσεων διατροφής, μαζί με οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Με τις εν λόγω αιτήσεις και οδηγίες παρέχεται βοήθεια στους χρήστες κατά την κατάθεση αιτήσεων αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τη διατροφή, ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ο λήπτης της διατροφής ενηλίκου μπορεί να αξιώσει την καταβολή διατροφής από το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αλλά μόνο βάσει τελεσίδικης και εκτελεστής δικαστικής απόφασης ή συμβιβασμού με τον οποίο καθορίζεται το ποσό της διατροφής και υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε έχει επιχειρήσει να επισπεύσει ανεπιτυχώς την αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη της διατροφής είτε έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εκτέλεσης στην αλλοδαπή.

Δικαίωμα αποζημίωσης διατροφής έχουν τα τέκνα που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα τέκνα ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών, εφόσον παρακολουθούν πρόγραμμα τακτικής εκπαίδευσης και δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι και:

  • είναι υπήκοοι Σλοβενίας και μόνιμοι κάτοικοι Σλοβενίας·
  • είναι υπήκοοι άλλης χώρας και μόνιμοι κάτοικοι Σλοβενίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή υπό όρους αμοιβαιότητας.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι. Συνδρομή για την εκτέλεση των αποφάσεων διατροφής παρέχεται από το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών το οποίο έχει οριστεί ως κεντρική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Το ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών έχει επίσης οριστεί ως κεντρική αρχή βάσει της Σύμβασης της Χάγης για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής και ως υπηρεσία διαβίβασης και παραλαβής βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Τηλέφωνο: + 386 1 4720 990

Φαξ: + 386 1 4345 899

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jpsklad@jps-rs.si

Ιστότοπος: https://www.srips-rs.si/

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, οι αιτήσεις εκτέλεσης σε υποθέσεις διατροφής διαβιβάζονται, μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο αιτών, στην κεντρική αρχή της Σλοβενίας, δηλαδή στο ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Ο κανονισμός δεν προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επαφής μεταξύ του αιτούντος που κατοικεί στο εξωτερικό και του ταμείου δημόσιων υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών, ως κεντρικής αρχής.

Την επικοινωνία χειρίζεται η κεντρική αρχή του κράτους μέλους διαμονής του αιτούντος. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους διαμονής του αιτούντος παρέχει πλήρη συνδρομή για την υποβολή ορθά και δεόντως συμπληρωμένης αίτησης εκτέλεσης σε υποθέσεις διατροφής στη Σλοβενία, και διαβιβάζει την αίτηση, με τυχόν παραρτήματα, στο ταμείο κρατικών υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών, το οποίο εξετάζει την αίτηση, ζητεί τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διορθώσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, και εκπροσωπεί τον αιτούντα σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ενώπιον δικαστηρίων και άλλων φορέων της Σλοβενίας.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

----

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Υπάρχει δυνατότητα παροχής νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Για τη χορήγησή της αποφασίζει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου (άρθρο 2 του νόμου για τη νομική συνδρομή).

Μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή για παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπών νομικών υπηρεσιών που ορίζει ο νόμος, καθώς και για όλες τις μορφές δικαστικής προστασίας ενώπιον όλων των τακτικών και ειδικών δικαστηρίων της Σλοβενίας, συμπεριλαμβανομένου του σλοβενικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ustavno sodišče) και ενώπιον όλων των φορέων, οργανισμών και προσώπων στη Σλοβενία που είναι αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, καθώς και με τη μορφή απαλλαγής από τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας (άρθρο 7 του νόμου για τη νομική συνδρομή).

Δικαιούχοι νομικής συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου είναι: 1. Οι πολίτες της Σλοβενίας· 2. Οι υπήκοοι άλλων χωρών οι οποίοι έχουν άδεια μόνιμης ή προσωρινής διαμονής στη Σλοβενία, και πρόσωπα χωρίς ιθαγένεια (ανιθαγενείς) εφόσον είναι νόμιμοι κάτοικοι Σλοβενίας· 3. Οι υπήκοοι άλλων χωρών υπό όρους αμοιβαιότητας ή υπό προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Σλοβενία 4. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικές ενώσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και είναι καταχωρισμένες στα αντίστοιχα μητρώα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε διαφορές που αφορούν την άσκηση δραστηριοτήτων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή του σκοπού για τον οποίο έχουν ιδρυθεί· 5. Λοιπά πρόσωπα τα οποία θεμελιώνουν δικαίωμα νομικής συνδρομής στον νόμο ή σε διεθνή συνθήκη στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η Σλοβενία (άρθρο 10 του νόμου για τη νομική συνδρομή).

Ο δικαιούχος νομικής συνδρομής μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για τη χορήγηση ή μη νομικής συνδρομής λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στον εν λόγω νόμο. (άρθρο 11 του νόμου για τη νομική συνδρομή).

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού, η απαλλαγή από τα έξοδα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξίωση του δικαιούχου απορρέει από το άρθρο 56 του κανονισμού και αφορά διατροφή η οποία προκύπτει από τη σχέση γονέων τέκνων και καταβάλλεται σε πρόσωπα κάτω του εικοστού πρώτου έτους.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.