Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Elatis

Inglismaa ja Wales
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendavad mõisted „elatis” ja „ülalpidamiskohustus”? Kes peavad maksma teistele elatist?

Vanemad võivad maksta elatist oma lastele või perekonnas elava mis tahes lapse eest teisele vanemale või isikule, kes last hooldab, kas kohtu kaudu või kasutades seadusega ette nähtud laste elatise süsteemi (seadusega Inglismaa ja Walesi ning Šotimaa jaoks ette nähtud haldussüsteem). Seadusjärgne laste elatise süsteem hõlmab kolme organisatsiooni, nimelt laste elatise teenistust (Child Maintenance Service (CMS)), laste elatise küsimustele suunatud veebipõhist nõuandekeskust Child Maintenance Options ja lastetoetuste ametit (Child Support Agency (CSA)). Laste elatise süsteemi kasutamiseks peavad asjaomased isikud (vanemad või vanema hooldusõigusega isikud ja lapsed) elama alaliselt Ühendkuningriigis.

Kõiki seadusjärgsele süsteemile esitatud taotlusi on hallanud laste elatise teenistus, kelle poole vanemad saavad pöörduda nõuandekeskuse Child Maintenance Options kaudu. Lastetoetuste amet suletakse ja kõik jooksvate kohustustega juhtumid on nüüd lõpetatud. Vanematega võetakse ühendust üksnes võlgnevusjuhtumite korral, et küsida, kas nad soovivad endiselt võla sissenõudmist, kui selle võib üle anda laste elatise teenistusele.

Vanemad võivad maksta elatist oma alla 18aastastele lastele. Taotluse alusel võib üle 18aastane laps saada vanemalt elatist hariduse omandamise jätkamiseks, kui ta omandab kutseharidust või kui esinevad eriasjaolud (1989. aasta lastekaitseseaduse (Children Act 1989) 1. lisa).

Lapsele võivad elatist maksta ka vanemad, kes elavad oma lapsest eraldi, kasutades selleks laste elatise teenistuse abi. Laste elatise teenistus määrab elatise pigem haldus- kui kohtumenetluse abil, kui laps on alla 16aastane, või juhul kui laps on alla 20aastane, kuid omandab statsionaarses õppes (koolis või samaväärses haridusasutuses) haridust, mis ei ole kõrgharidus, või kui laps on alla 20aastane ja elab koos vanemaga, kes on taotlenud tema eest lapsetoetust. Elatis makstakse elatist saama õigustatud lapse vanemale. Vanem või vanema hooldusõigusega isik võib esitada taotluse laste elatise teenistusele. Nimetatud teenistus arvutab välja elatise summa. Elatist maksma kohustatud vanem teeb iganädalasi makseid kas otse elatist saama õigustatud lapse vanemale (nn otsene elatismakse (Direct Pay)) või kasutades laste elatise teenistuse pakutavat maksete kogumise ja edastamise (Collect and Pay) teenust, mille eest tuleb maksta teenustasu (vt allpool).

Ülalpidamiskohustus võib kehtida ka lahutatud abikaasa vastu või abikaasade vahel. Ka endisel registreeritud partneril võib olla kohustus maksta elatist oma endisele registreeritud partnerile ja perekonnas elavatele mis tahes lastele.

2 Millise vanuseni võib laps elatist saada? Kas alaealiste ja täiskasvanute ülalpidamise kohta kehtivad erinevad eeskirjad?

Vt vastus eelmisele küsimusele. 1989. aasta lastekaitseseaduse 1. lisas ei ole vanusepiirangut kehtestatud.

3 Kas ma pean elatise taotlemiseks pöörduma pädeva asutuse või kohtu poole? Kuidas elatise taotlemine toimub?

Kui vanemad asuvad Inglismaal ja Walesis lahus elama, siis enne, kui nad saavad esitada taotluse laste elatise teenistusele, peavad nad ühendust võtma nõuandekeskusega Child Maintenance Options, et saada nõu ja teavet eesmärgiga aidata kindlaks määrata pere jaoks tõhus elatise maksmise kord. Selline kord võib olla n-ö perekonnapõhine, st vanemate omavaheline kokkulepe, või siis esitatakse taotlus laste elatise teenistusele. Vanemad ei saa pöörduda laste elatise teenistuse poole enne, kui nad on võtnud ühendust nimetatud nõuandekeskusega.

Kui vanemad otsustavad, et nad ei saa sõlmida perekonnapõhist kokkulepet, peavad nad laste elatise teenistuse abi saamiseks maksma teenustasu. Ajakohastatud teavet tasude kohta saab valitsuse veebisaidilt. Võib juhtuda, et te ei pea teenustasu maksma, kui olete taotlejana alla 19aastane, elate Põhja-Iirimaal või olete esitanud avalduse perevägivalla kohta, millest on teada antud laste elatise teenistuse tunnustatud asutusele. Tasu maksmine peaks võimaldama taotlejale juurdepääsu järgmistele teenustele: maksete väljaarvutamine laste elatise teenistuse poolt, tuginedes elatist maksma kohustatud vanema sissetulekule; elatist maksma kohustatud vanema ülesotsimine ja kohustuste muutmine. Makstav elatis arvutatakse välja protsendimäärana elatist maksma kohustatud vanema brutosissetulekust vastavalt nende laste arvule, kellele tuleb elatist maksta, ning kohustust saab kas suureneda või väheneda, kui võtta arvesse muid tegureid, nagu elatist maksma kohustatud vanema lisasissetulek või ühise hooldusõiguse korraldus. Laste elatise teenistus ei taga, et tema töö tulemusel makseid ka reaalselt tehakse.

Kui elatis on välja arvutatud ja mõlemad vanemad on nõus teineteisele elatist maksma otse, Direct Pay teenust kasutades, tuleb tasu maksta vaid taotluse esitamise eest. Isikud, kes kasutavad laste elatise teenistuse abi ja soovivad, et nimetatud teenistus teeks maksed maksete kogumise ja edastamise – Collect and Pay – teenust kasutades, peavad maksma tasu summade kogumise eest. Elatist maksma kohustatud vanema jaoks lisandub seetõttu tavapärasele lapse elatise maksele veel 20%. Elatist saama õigustatud lapse vanem peab saadavast lapse elatise summast loovutama 4%. Kogumistasusid on võimalik vältida, kui saavutada perekonnapõhine kokkulepe või teha makseid otse, Direct Pay teenust kasutades.

Elatist maksma kohustatud vanem peab maksma laste elatise teenistusele tasu ka viimase võetavate selliste täitemeetmete eest, mille võtmise näeb ette kohus ja mis on suunatud elatist maksma kohustatud lapsevanema vastu, kes on jätnud elatise tähtajaks tasumata.

4 Kas elatise taotluse saab esitada lapse või sugulase (kui saab, siis millise astme sugulase) nimel?

Lapse elatise saamiseks võib elatist maksma kohustatud või elatist saama õigustatud lapse vanema või asjaomase vanema hooldusõigusega isiku nimel taotluse esitada igaüks, näiteks sõber, sugulane või õigusnõustaja (nt jurist Inglismaal ja Walesis). Vanem või vanema hooldusõigusega isik peab andma taotluse esitajale asjakohase loa, välja arvatud juhul, kui talle on juba selline luba antud (nt volituse kujul). Inglismaal ja Walesis ei saa esitada taotlust lapse nimel, sest lapsed ei saa endale elatise maksmist ise taotleda.

Inglismaal ja Walesis on võimalik esitada lapse või lahutatud abikaasa või endise registreeritud partneri või mõne muu isiku nimel taotlus elatisnõuete vastastikuseks täitmiseks, kui selline võimalus on ette nähtud asjaomase rahvusvahelise konventsiooni või kokkuleppega, mis käsitleb elatisnõuete vastastikust täitmist.

5 Kuidas leida pädev kohus, kui ma soovin asja kohtusse anda?

Inglismaal ja Walesis võib hagiavalduse esitada ühele kolmest elatisnõuete sissenõudmise keskusest (Maintenance Enforcement Centre) olenevalt asukohast, kas Inglismaal (välja arvatud London), Londonis või Walesis.

Kohtu halduspersonal annab teile teada, kui tuleb pöörduda mõne teise kohtu poole.

6 Kas ma pean asja kohtusse andmiseks kasutama vahendaja (nt advokaadi, kesk- või kohaliku asutuse jne) abi? Kui mitte, siis kuidas asja kohtusse andmine toimub?

Lapse elatise taotlemine on haldusprotsess ja asjaomaseid taotlusi menetleb laste elatise teenistus.

Elatise määramise otsuste vastastikuse täitmise taotlejad ei pea kasutama juristi abi, et pöörduda kohtu poole elatise sissenõudmiseks mitmesuguste rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete alusel. Teisest riigist saadud taotlus edastatakse kostja elukoha järgsele elatisnõuete sissenõudmise keskusele.

Hagi esitamisel 1989. aasta lastekaitseseaduse 1. lisa alusel ei pea isik kasutama kohtu poole pöördumiseks juristi abi.

7 Kas ma pean asja kohtusse andes tasuma lõive? Kui pean, siis kui suured need lõivud võivad olla? Kas ma saan taotleda menetluskulude katteks menetlusabi, kui mul ei ole piisavalt rahalisi vahendeid?

Elatise sissenõudmiseks ei pea tavaliselt kasutama õigusesindaja abi ning enamikul juhtudel ei tule tasuda lõivu. Kui õigusesindaja kasutamine on kohustuslik, on võimalik saada õigusabi ja -nõu, kuid mõnel juhul hinnatakse taotleja majanduslikku seisundit ja nõude põhjendatust. Taotlejalt võidakse nõuda osa kulude tasumist.

8 Millise ülalpidamise viisi võib kohus määrata? Kuidas arvutatakse elatise summa? Kas kohtuotsust saab elukalliduse suurenemise või pereolude muutumise korral läbi vaadata? Kui saab, siis kuidas see toimub (kas on näiteks olemas automaatne indekseerimise süsteem vms)?

Elatise sissenõudmiseks võib kohus teha lapsele, abikaasale või neile mõlemale elatise määramise otsuse. Kohus võib ette näha korrapäraste maksete, ühekordse makse, tasaarveldusmaksete või tagatud korrapäraste maksete tegemise. Kohus või laste elatise teenistus võib asjakohastel juhtudel otsustada, et elatis mõistetakse välja tagasiulatuvalt. Selle üle otsustamisel, kui suur summa välja mõista ja kas seda teha tagasiulatuvalt, võetakse arvesse kõiki konkreetse juhtumiga seotud asjaolusid. Elatise määramise otsuse muutmiseks võib kohtule esitada avalduse igal ajal.

Teatavatel juhtudel võib abikaasale elatise maksmiseks kasutada pensioni. Kuigi pooled võivad oma rahaasjades kohtumäärust vajamata ise kokku leppida, on pensioni jagamise või ülekandmise korral vaja kohtumäärust, enne kui pensionimaksja saab tegutseda.

9 Kuidas ja kellele elatist makstakse?

Isikuid, kellel on õigus saada elatist, käsitletakse vastuses 1. küsimusele.

Elatismaksete keskus (Maintenance Payments Business Centre (MPBC)), mis on Inglismaa ja Walesi kohtuameti osa, tegeleb üksikisikutele tehtavate maksetega. Elatise määramise otsuste vastastikuse täitmise tagamise (REMO) üksus maksetega ei tegele.

Laste elatise teenistus arvutab summad ning kogub ja edastab makseid. Kui elatist maksma kohustatud vanem maksetega hilineb või makseid ei tee, sekkub laste elatise teenistus, et raha hakkaks laekuma ja vanem maksaks kiiresti võlgnetava elatissumma. Laste elatise teenistus võib vajaduse korral kasutada eri täitmise tagamise meetodeid.

10 Kui kohustatud isik (võlgnik) hoiab elatise maksmisest kõrvale, siis kuidas sundida teda makseid tegema?

Elatise sissenõudmiseks võib kohus määrata, et makse tehtaks otse kohtule, näha ette konkreetse makseviisi, teha sissetuleku arestimise määruse või teha laste elatise teenistuse taotluse alusel mõne allpool nimetatud lahendi.

Kui lapsele elatise saamiseks kasutatakse laste elatise teenistuse abi ja elatist maksma kohustatud vanem ei täida lapse ülalpidamise kohustust, võtab laste elatise teenistus vajalikud meetmed eesmärgiga tagada, et see vanem tasuks võlgnetava elatissumma. Laste elatise teenistuse käsutuses on mitmesugused meetmed. Need hõlmavad raha kinnipidamist sissetulekust ja pangakontodelt ning kohtu poole pöördumist (täitemeetmed). Kui see on äärmuslikel juhtudel vajalik, võib taotleda, et kohus võtaks elatist maksma kohustatud vanemalt ära passi või juhiloa või määraks talle koguni vangistuse.

11 Palun kirjeldage lühidalt võimalikke piiranguid elatise maksmisel, eelkõige võlgniku kaitse eeskirju ning aegumis- ja igamistähtaegu teie täitesüsteemis.

Elatise määramise otsuste täitmisele pööramisega seoses need puuduvad.

Laste elatise teenistus peab elatisvõlgnevuste maksmise kiiruse ja igakordsete maksete kindlaksmääramisel silmas pidama kõigi nende laste heaolu, keda tema otsused võivad mõjutada.

12 Kas mind saab elatise sissenõudmisel abistada mõni organisatsioon või ametiasutus?

Kui lapsele ette nähtud elatise kogumiseks kasutatakse laste elatise süsteemi, on asjaomane organisatsioon laste elatise teenistus (vt eespool).

13 Kas (valitsus- või eraõiguslikud) organisatsioonid võivad teha võlgniku eest elatise täielikke või osalisi ettemakseid?

Laste elatise teenistus saab vajaduse korral edastada vaid seda raha, mis on talle laekunud. Teenistus ei maksa elatist või osa sellest ise või lapsest eraldi elava vanema asemel.

Inglismaa ja Walesi keskasutus (REMO üksus) ei saa võtta vastutust maksete tegemise eest.

14 Kui mina elan asjaomases liikmesriigis, aga võlgniku alaline elukoht asub muus liikmesriigis:

14.1 Kas ma saan abi kõnealuse muu liikmesriigi ametiasutuselt või eraõiguslikult organisatsioonilt?

Elatise määramise otsuste vastastikune täitmise tagamine on protsess, mille käigus on võimalik Ühendkuningriigi kohtute poolt Ühendkuningriigi residentide nimel tehtud elatise määramise otsused registreerida teiste riikide kohtutes ja välisriigis elavate isikute vastu teiste riikide kohtute või muude ametiasutuste poolt täitmisele pöörata.

Tegemist on kahepoolse korraldusega, mida reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonide või kokkuleppeliste skeemidega, st ka välisriigis elavate isikute kasuks välisriigis tehtud elatise määramise otsuseid on võimalik registreerida Ühendkuningriigi kohtutes ja Ühendkuningriigi residentide vastu Ühendkuningriigi kohtute poolt täitmisele pöörata.

Kuidas taotlus esitada?

Ühendkuningriigi resident, kes soovib saada elatist välisriigis elavalt isikult, peaks pöörduma:

• oma elukoha järgse elatisnõude sissenõudmise keskuse poole, vt [lisada asjaomane link: https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Ta võib taotleda oma kohtuotsuse täitmisele pööramist selles riigis, kus elab elatist maksma kohustatud isik. Kehtestatud on ka menetlused, mis võimaldavad taotlejal paluda teise riigi ametiasutustel teha elatise määramise otsus tema nimel.

Taotleja ei pea kasutama juristi abi. Elatisnõuete sissenõudmise keskuse personal annab taotlejale nõu, millist vormi kasutada, ning edastab taotluse asjaomasele asutusele, milleks on Inglismaal ja Walesis REMO üksus.

REMO üksus edastab selle välisriigi asutusele registreerimiseks ja seal elava isiku vastu täitmisele pööramiseks.

Mujalt kui Ühendkuningriigist pärit taotlused peab taotleja elukohariigi asutus saatma REMO üksusele. REMO üksus edastab taotluse asjakohasele elatisnõuete sissenõudmise keskusele, kes on pädev seda menetlema.

Lapse elatise summat saab laste elatise teenistus arvutada üksnes juhul, kui mõlemad vanemad või elatist saama õigustatud lapse vanem ja laps elavad alaliselt Ühendkuningriigis või elatist maksma kohustatud vanem töötab väljaspool Ühendkuningriiki Briti ametniku, diplomaadi, relvajõudude liikme või lähetatud tervishoiutöötajana või töötab väljaspool Ühendkuningriiki tööandja jaoks, mis on registreeritud äriühing ning mille palk makstakse Ühendkuningriigis. Lapsele makstava elatise summa arvutamisel saab arvesse võtta Ühendkuningriigis alaliselt elava isiku välisriigis saadud sissetulekut, millelt makstakse maksud Ühendkuningriigis.

ELi ülalpidamiskohustuste määruse (EÜ) nr 4/2009 alusel saab laste elatise teenistus pöörduda taotlusega ka teiste ELi riikide poole eesmärgiga nõuda sisse võlgnetavad elatissummad.

14.2 Kui saan, siis kuidas selle asutuse või organisatsiooniga ühendust võtta?

Elatisnõuete sissenõudmise keskuste kontaktaadressid on järgmised.

Suur-Londonis elavate isikute puhul:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-post: MEBC.London@justice.gov.uk

Inglismaal väljaspool Suur-Londonit elavate isikute puhul:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-post: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Walesis elavate isikute puhul:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Tel: 01656 673 833

E-post: mebc.wales@justice.gov.uk

Elatisnõuete sissenõudmise üksusega on võimalik ühendust võtta järgmisel aadressil:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel: 020 3681 2757 (Ühendkuningriigis)

+44 20 3681 2757 (välisriigist helistades)

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

REMO üksuse veebisait

Elatisnõuete sissenõudmise keskused ja REMO üksus ei saa taotlejatele või muudele isikutele anda üksikasjalikku õigusnõu, küll aga üldiseid menetlusalaseid suuniseid. Ühendkuningriigi ja teiste riikide vaheliste vastastikuste suhete täpne laad sõltub konventsioonist, millega teine riik on ühinenud, või kokkuleppest, mille teine riik on sõlminud, ning elatisnõuete sissenõudmise keskus võib anda nõu, kuidas eri konventsioone saab konkreetsel juhul kohaldada.

Uued taotlejad peavad enne laste elatise teenistuse poole pöördumist võtma kõigepealt ühendust nõuandekeskusega Child Maintenance Options. Nõuandekeskusega saab ühendust võtta, helistades Ühendkuningriigist numbril 0800 0835 130 või külastades nende veebisaiti.

Kui teie juhtum on lastetoetuste ametis või laste elatise teenistuses menetlemisel, on kontakttelefon esitatud igas teile saadetud kirjas.

15 Kui mina elan muus liikmesriigis ja võlgnik asjaomases liikmesriigis:

15.1 Kas ma saan esitada taotluse otse asjaomase liikmesriigi ametiasutusele või eraõiguslikule organisatsioonile?

Taotlust saab esitada selle asutuse või kohtu kaudu, kes tegeleb elatisnõuete vastastikuse täitmise tagamisega välisriigis, kus taotleja elab. Välisriigist on võimalik esitada taotlus ka otse REMO üksusele, kohtule või elatisnõuete sissenõudmise keskusele.

Lapse elatise summat on laste elatise teenistus pädev arvutama ainult siis, kui taotluse esitaja ja laps elavad Ühendkuningriigi muus osas (st Šotimaal või Põhja-Iirimaal).

15.2 Kui saan, siis kuidas selle ametiasutuse või organisatsiooniga ühendust võtta ja missugust abi võidakse mulle osutada?

REMO üksuse, elatisnõuete sissenõudmise keskuste ja laste elatise teenistuse kontaktandmed on esitatud eespool. Pakutavat abi on samuti kirjeldatud eespool. Asjaolusid, mille korral laste elatise teenistus saab või ei saa taotlust menetleda, on üksikasjalikult kirjeldatud eelmistele küsimustele antud vastustes.

16 Kas asjaomane liikmesriik on alla kirjutanud 2007. aasta Haagi protokollile?

Haagi 2007. aasta protokoll ei ole Ühendkuningriigi suhtes siduv ning sellepärast seda protokolli Inglismaal ja Walesis ei kohaldata.

17 Kui asjaomane liikmesriik 2007. aasta Haagi protokollile alla kirjutanud ei ole, siis missugust õigust kohaldatakse elatisnõude suhtes vastavalt tema rahvusvahelise eraõiguse normidele? Millised need normid on?

Kõigi Inglismaal ja Walesis menetletavate asjade puhul kohaldatakse Inglismaa ja Walesi õigusnorme.

18 Milliste normidega tagatakse õiguskaitse kättesaadavus ELi siseste piiriüleste juhtumite korral (vastavalt ülalpidamiskohustuste määruse V peatüki struktuurile)?

Elatise sissenõudmiseks ei pea tavaliselt kasutama õigusesindaja abi ning enamikul juhtudel ei tule tasuda lõivu. Kui õigusesindaja kasutamine on kohustuslik, on võimalik saada õigusabi ja -nõu (V peatükk), kuid mõnel juhul hinnatakse taotleja majanduslikku seisundit ja taotluse põhjendatust. Taotlejalt võidakse nõuda osa kulude tasumist. Õigusabi pakkumiseks võidakse hinnata seda, kas asja laadist lähtuvalt tuleks taotleda täiemahulist õigusabi.

19 Milliseid meetmeid on asjaomane liikmesriik võtnud, et tagada ülalpidamiskohustuste määruse artiklis 51 loetletud toimingute elluviimine?

Ülalpidamiskohustusi käsitleva määruse (EÜ) nr 4/2009 kohaldamist toetavad 2011. aasta eeskirjad kohtualluvuse ja kohtuotsuste (elatis) kohta tsiviilasjades (Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011) (SI 1484/2011). Eeskirjas nr 3 ja 1. lisas on nimetatud Ühendkuningriigi keskasutused ja sätestatud nende ülesanded taotluste edastamisel. Eeskirjas nr 4 ja 2. lisas on sätestatud, millised asutused peavad andma keskasutustele teavet (sealhulgas teavet ülalpidamiskohustuslaste kohta), ning kehtestatud eeskirjad sellise teabe nõuetekohaseks avaldamiseks keskasutuste poolt.

2012. aasta tasuta õigusabi, süüdimõistmise ja õigusrikkujate karistamise seaduse (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) 1. lisa punktis 18 on ette nähtud tasuta õigusabi kättesaadavus Inglismaal ja Walesis kooskõlas ülalpidamiskohustuste määrusega.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 24/06/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.