Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusapu

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä käsitteillä ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” tarkoitetaan käytännössä? Kuka on velvollinen maksamaan elatusapua kenelle?

Vanhemmat voivat maksaa elatusapua lapsistaan tai perheeseen kuuluvista lapsista toisilleen tai lapsia hoitaville henkilöille. Elatusapu voidaan maksaa tuomioistuimen välityksellä, mutta sen maksamisessa voidaan käyttää myös lasten elatusapujärjestelmää (Child Maintenance System). Tämä on lakiin perustuva hallinnollinen järjestelmä, joka on käytössä Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa. Lasten elatusapujärjestelmään kuuluu kolme yksikköä: lasten elatusapupalvelu (Child Maintenance Service, CMS), lasten elatusavun vaihtoehdot -palvelu (Child Maintenance Options) ja lastenhuoltovirasto (Child Support Agency). Jotta lasten elatusapujärjestelmää voidaan käyttää, ao. henkilöillä eli vanhemmilla tai lapsia hoitavilla henkilöillä ja lapsilla on oltava asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kaikki lakisääteisen järjestelmän puitteissa tehtävät hakemukset käsittelee lasten elatusapupalvelu, johon vanhemmat ottavat yhteyttä lasten elatusavun vaihtoehdot -palvelun kautta. Lastenhuoltovirastoa ollaan sulkemassa, ja kaikki vireillä olevat vastuuasiat on käsitelty. Jos asia koskee ainoastaan elatusapurästejä, ne voidaan siirtää elatusapupalvelun käsiteltäväksi, jos vanhemmat haluavat edelleen saada rästit perittyä.

Vanhemmat voivat maksaa elatusta suoraan alle 18-vuotiaille lapsilleen. Täysi-ikäiset eli 18 vuotta täyttäneet lapset voivat saada opintojaan varten hakemuksesta elatusta vanhemmiltaan, jos lapset ovat ammattikoulutuksessa tai jos erityiset olosuhteet elatusapua edellyttävät, sen mukaan kuin vuoden 1989 lastenhuoltolain (Children Act 1989) liitteessä 1 säädetään.

Vanhemmat, jotka asuvat erillään lapsistaan, voivat maksaa elatusavun myös lasten elatusapupalvelun kautta. Lasten elatusapupalvelu määrittää elatusavun määrän menettelyssä, joka on paremminkin hallinnollinen kuin oikeudellinen. Elatusapua määrätään, 1) jos lapsi on alle 16-vuotias tai 2) jos hän on alle 20-vuotias ja saa koulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa kokopäiväistä opetusta, joka ei ole ylemmän asteen koulutusta, tai 3) jos alle 20-vuotias lapsi asuu vanhempansa kanssa ja tämä saa hänestä lapsilisää. Elatusapu maksetaan elatusapuun oikeutetulle vanhemmalle. Molemmat vanhemmat ja lasta hoitava henkilö voivat toimittaa hakemuksen lasten elatusapupalvelulle. Elatusapupalvelu laskee avun määrän. Vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa, maksaa elatusavun viikoittain. Hän voi maksaa sen suoraan toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Tämä vaihtoehto tunnetaan ns. suorana elatusapuna (Direct Pay). Toinen vaihtoehto on hoitaa maksu lasten elatusapupalvelun maksunvälityspalvelun (Collect and Pay) kautta. Palvelu on maksullinen (ks. jäljempänä).

Avioeron sattuessa puoliso voi maksaa elatusapua toiselle puolisolle. Kumpikin puoliso voi saada elatusapua. Myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi eron jälkeen joutua maksamaan elatusapua toiselle osapuolelle tai perheeseen kuuluville lapsille.

2 Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? Sovelletaanko alaikäisten ja aikuisten elatusapuun eri sääntöjä?

Ks. vastaus edellä. Vuoden 1989 lastenhuoltolain liitteessä 1 ei säädetä erityistä yläikärajaa.

3 Pitääkö minun kääntyä toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseni elatusapua? Mitkä ovat hakemusmenettelyn tärkeimmät vaiheet?

Ennen kuin vanhemmat, jotka hakevat avioeroa Englannissa tai Walesissa, voivat hakea elatusavun määräämistä lasten elatusapupalvelussa, heidän on otettava yhteyttä lasten elatusavun vaihtoehdot -palveluun saadakseen neuvoja ja tietoja, joiden avulla he voivat järjestää perheensä elatusapuasiat tehokkaasti. Elatusapu voidaan järjestää perheen keskeisellä sopimuksella, jolloin puolisot hoitavat järjestelyt itse. Vaihtoehtona voi olla hakemus lasten elatusapupalvelulle. Vanhemmat eivät voi asioida lasten elatusapupalvelussa, elleivät he ole ensin olleet yhteydessä lasten elatusavun vaihtoehdot -palveluun.

Jos vanhemmat toteavat, että asioista ei saada sovittua perheen kesken, heidän on maksettava palvelumaksu voidakseen tehdä hakemuksen lasten elatusapupalvelulle. Palvelumaksusta on tietoa valtionhallinnon verkkosivuilla. Hakemuksen tekijä voi välttyä palvelumaksusta, jos hän on alle 19-vuotias ja asuu Pohjois-Irlannissa tai jos hän on tehnyt ilmoituksen perheväkivallasta viranomaiselle, jota lasten elatusapupalvelu pitää hyväksyttävänä. Palvelumaksun maksamalla hakija voi käyttää seuraavia palveluja: lasten elatusapupalvelu laskee elatusavun määrän maksuvelvollisen vanhemman tulojen perusteella, selvittää maksuvelvollisen vanhemman olinpaikan ja laskee maksuvelvollisuuden muutokset. Maksettava elatusapu määräytyy prosentteina maksuvelvollisen vanhemman bruttotuloista sen mukaan, kuinka monesta lapsesta elatusapua on maksettava. Elatusavun määrää voidaan korottaa tai alentaa, jos huomioon otetaan muita tekijöitä, kuten maksuvelvollisen lisätulot tai yhteishuoltajuuteen liittyvät järjestelyt. Lasten elatusapupalvelu ei voi taata, että sen tekemän työn seurauksena elatusapua todella maksettaisiin.

Kun elatusapuarviointi (maintenance assessment) on tehty ja jos vanhemmat suostuvat hoitamaan elatusapumaksut suoraan keskenään (Direct Pay), heidän tarvitsee maksaa vain hakemuksen käsittelymaksu. Maksunvälityspalvelun (Collect and Pay) käyttäjien on maksettava maksunvälityspalkkio. Maksuvelvolliselta vanhemmalta peritään tässä tapauksessa normaalin elatusavun lisäksi 20 prosentin palkkio. Elatusavun saajalta veloitetaan 4 prosenttia elatusavusta. Elatusapu siirretään saajalle tällä määrällä vähennettynä. Puolisot voivat välttää välityspalkkiot siten, että he tekevät perheen keskeisen sopimuksen tai maksavat elatusavun suoraan välillään.

Maksuvelvollisen vanhemman on maksettava lasten elatusapupalvelulle myös täytäntöönpanopalkkio, jos hän on laiminlyönyt elatusavun maksamisen eräpäivänä ja elatusapupalvelun on tästä syystä täytynyt hakea oikeuden päätös maksuvelvollista vastaan.

4 Voiko elatusapua hakea sukulaisen (jos voi, miten kaukaisen?) tai alaikäisen lapsen puolesta?

Kuka tahansa voi tehdä lapsen elatusapua koskevan hakemuksen vanhemman tai lasta hoitavan henkilön puolesta. Hakemuksen tekijänä voi olla ystävä tai sukulainen tai lainopillinen neuvonantaja, esimerkiksi Englannissa ja Walesissa toimiva lakimies. Vanhemman tai lasta hoitavan henkilön on annettava tällaiselle henkilölle valtuutus hakemuksen tekemiseen, paitsi jos henkilö on jo saanut valtuutuksen esimerkiksi valtakirjan nojalla. Englannissa ja Walesissa hakemusta ei voida tehdä lapsen puolesta, sillä lapset eivät voi hakea elatusapua omissa nimissään.

Rajat ylittävissä tapauksissa elatusavun vastavuoroista täytäntöönpanoa koskeva hakemus voidaan Englannissa ja Walesissa tehdä lapsen, eronneen puolison, eronneen rekisteröidyn parisuhteen osapuolen tai muun henkilön puolesta, jos tapaukseen sovellettavassa, elatusavun vastavuoroista täytäntöönpanoa koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa on tätä koskeva määräys.

5 Jos haluan panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä saan tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Englannissa ja Walesissa elatusapuhakemus voidaan tehdä vastaajan asuinpaikan mukaan jollekin kolmesta elatusavun täytäntöönpanokeskuksesta (Maintenance Enforcement Centre), jotka toimivat perhetuomioistuinten yhteydessä. Niiden toimivalta-alueet ovat Englanti (Lontoota lukuun ottamatta), Lontoo ja Wales.

Jos hakemus tulisikin tehdä jossain toisessa tuomioistuimessa, tuomioistuimen hallintohenkilökunta antaa asiasta lisätietoja.

6 Pitääkö minun mennä jonkun välikäden (asianajajan, keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseni panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä on noudatettava?

Lasten elatusapupalvelu käsittelee lapsen elatusapuhakemuksen hallinnollisessa menettelyssä.

Elatusapupäätöksen vastavuoroista täytäntöönpanoa hakevilla ei tarvitse olla lakimiestä, kun he hakevat oikeudessa määräystä elatusavun perimisestä jonkin kansainvälisen sopimuksen nojalla. Toisesta maasta saapuneet elatusapuhakemukset toimitetaan vastaajan asuinpaikan perusteella toimivaltaiseen elatusavun täytäntöönpanokeskuksen toimipaikkaan (Maintenance Enforcement Business Centre).

Hakija ei tarvitse lakimiestä tehdessään tuomioistuimelle hakemuksen vuoden 1989 lastenhuoltolain liitteen 1 nojalla.

7 Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos varani eivät riitä, voinko saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Elatusavun perimisessä ei normaalisti tarvita lakimiestä eikä useimmissa tapauksissa palvelumaksuja veloiteta. Jos lakimiesedustusta tarvitaan, oikeusapua on saatavilla, mutta sen myöntäminen riippuu joissain tapauksissa tarve- ja aiheellisuusharkinnasta. Hakija voi joutua maksamaan osan kuluista.

8 Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Miten sen määrä lasketaan? Voidaanko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perhetilanteen muuttuessa? Jos voidaan, miten (esim. automaattinen indeksointi)?

Tuomioistuin voi antaa elatusavun perimiseksi lapsen tai puolison tai molempien elatusapua koskevan päätöksen. Tuomioistuin voi antaa päätöksen (order) toistuvaissuorituksesta, kertamaksusta, sovintoon perustuvasta maksusta tai vakuudellisesta toistuvaissuorituksesta. Tuomioistuin tai lasten elatusapupalvelu voivat tarvittaessa määrätä, että elatusapua on maksettava takautuvasti. Kaikki tapaukseen liittyvät seikat otetaan huomioon, kun päätetään, onko elatusapua maksettava takautuvasti ja mikä on maksettavan elatusavun määrä. Hakemus elatusapupäätöksen muuttamisesta voidaan tehdä oikeudelle milloin tahansa.

Joissain tapauksissa puolison elatusapu voidaan maksaa eläkkeestä. Vaikka osapuolet voivat vapaasti sopia itse rahoitusjärjestelyistään ilman tuomioistuimen määräystä, eläkkeen jakamiseen tai eläkevarojen siirtoon tarvitaan tuomioistuimen määräys ennen kuin eläkelaitos voi toteuttaa tarvittavat toimet.

9 Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapuun oikeutetut henkilöt on esitetty edellä vastauksessa kysymykseen 1.

Elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskus (Maintenance Payments Business Centre, MPBC) on osa Englannin ja Walesin tuomioistuinpalvelua. Sen tehtävänä on huolehtia yksityishenkilöille suoritettavista maksuista. Elatusapupäätösten vastavuoroisesta täytäntöönpanosta vastaava yksikkö Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO-yksikkö) ei käsittele maksuja.

Lasten elatusapupalvelu laskee elatusavun määrän ja huolehtii maksujen välittämisestä elatusvelvolliselta elatusavun saajalle. Jos maksuvelvollisen maksut ovat myöhässä tai niitä ei makseta, elatusapupalvelu huolehtii siitä, että lasten elatusapurästit peritään viipymättä. Tarvittaessa se voi soveltaa erilaisia täytäntöönpanomenettelyjä.

10 Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä pakkotoimia voidaan käyttää?

Tuomioistuin voi elatusavun perimiseksi määrätä, että elatusapu maksetaan suoraan tuomioistuimelle tai että on käytettävä tiettyä maksutapaa. Tuomioistuin voi määrätä palkan ulosmittauksen. Se voi lasten elatusapupalvelun pyynnöstä antaa jäljempänä selostettavat määräykset.

Jos lasten elatusapupalvelua käytetään elatusapuun liittyvissä järjestelyissä ja maksuvelvollinen vanhempi laiminlyö maksuvelvollisuutensa, lasten elatusapupalvelu ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että rästissä oleva elatusapu maksetaan. Lasten elatusapupalvelulla on tätä varten tarvittavat toimivaltuudet. Se voi esimerkiksi pidättää varat suoraan maksuvelvollisen tuloista tai tämän pankkitililtä tai nostaa elatusavun täytäntöönpanoa koskevan kanteen tuomioistuimessa. Äärimmäisissä tapauksissa voidaan tarvittaessa pyytää, että tuomioistuin ottaa maksuvelvollisuutensa laiminlyöneeltä vanhemmalta pois passin tai ajokortin tai jopa määrää tämän vangittavaksi.

11 Lyhyt kuvaus täytäntöönpanoa koskevista rajoituksista, erityisesti velallisen suojaa koskevista säännöistä sekä määräajoista tai vanhentumisajoista.

Elatusapupäätöksen täytäntöönpanossa ei ole tällaisia rajoituksia.

Kun lasten elatusapupalvelu päättää, kuinka nopeasti rästit on maksettava ja kuinka paljon rästejä on maksettava kerralla, sen on otettava huomioon päätöksen vaikutukset lapsen hyvinvointiin.

12 Onko olemassa viranomainen tai järjestö, joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Lasten elatusapupalvelu hoitaa perimisen, jos tällaisen palvelun käyttämisestä on sovittu (ks. edellä).

13 Voiko viranomainen tai järjestö maksaa elatusavun ennakkoon kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Kun lasten elatusapupalvelu hoitaa elatusapujärjestelyjä, se voi välittää edelleen vain varat, jotka se on vastaanottanut. Se ei voi maksaa elatusapua tai sen osaa itse tai maksuvelvollisen vanhemman sijasta.

Englannin ja Walesin keskusviranomainen eli REMO-yksikkö ei vastaa maksujen suorittamisesta.

14 Mitä tapahtuu, jos elatusvelvollinen asuu ulkomailla:

14.1 Voiko elatusapuun oikeutettu saada apua viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Elatusapupäätösten vastavuoroista täytäntöönpanoa koskevassa prosessissa muiden maiden tuomioistuimet ja muut viranomaiset voivat rekisteröidä ja panna täytäntöön näissä muissa maissa asuvia henkilöitä vastaan sellaiset elatusapupäätökset, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat antaneet tässä maassa asuvien henkilöiden hyväksi.

Tämä on kaksisuuntainen järjestely, jota säännellään kansainvälisillä sopimuksilla tai muilla yhdessä luoduilla järjestelmillä. Kaksisuuntaisuus tarkoittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet voivat vastavuoroisesti rekisteröidä ja panna täytäntöön tässä maassa asuvia henkilöitä vastaan sellaiset elatusapupäätökset, jotka on annettu ulkomailla siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Hakuprosessi on seuraava:

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvan henkilön, joka haluaa tehdä hakemuksen saadakseen elatusapua ulkomailla asuvalta henkilöltä, tulisi ottaa yhteyttä:

• oman asuinpaikkansa elatusavun täytäntöönpanokeskuksen toimipaikkaan [insert hyperlink for https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Hakijat voivat pyytää, että heidän elatusapupäätöksensä pannaan täytäntöön maassa, jossa maksuvelvollinen asuu. On myöskin olemassa menettelyjä, joiden avulla hakija voi pyytää toisen maan viranomaisia tekemään elatusapupäätöksen hakijan hyväksi.

Hakijalla ei tarvitse olla lakimiestä. Elatusavun täytäntöönpanokeskuksen toimipaikan henkilökunta neuvoo hakijalle, mitä lomakkeita hakemuksessa on käytettävä, ja toimittaa hakemuksen asianomaiselle viranomaiselle, joka Englannissa ja Walesissa on REMO-yksikkö.

REMO-yksikkö lähettää hakemuksen ulkomaan viranomaiselle rekisteröitäväksi ja täytäntöön pantavaksi tuossa maassa asuvaa henkilöä vastaan.

Jos elatusapua haetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta, hakijan asuinmaan keskusviranomainen toimittaa hakemuksen REMO-yksikölle. REMO-yksikkö toimittaa hakemuksen toimivaltaiseen elatusavun täytäntöönpanokeskuksen toimipaikkaan.

Lasten elatusapupalvelu voi laskea elatusavun ainoastaan, jos molemmilla vanhemmilla tai lasta hoitavalla henkilöllä ja lapsella on asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Elatusapupalvelu on toimivaltainen myös, jos maksuvelvollinen vanhempi työskentelee ulkomailla brittiläisenä virkamiehenä, diplomaattina, asevoimiin kuuluvana henkilönä tai komennettuna terveydenhuollon työntekijänä tai työskentelee ulkomailla sellaisen työnantajan palveluksessa, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yhtiö ja jonka palkkahallinto on Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuinpaikkaansa pitävän henkilön ulkomailta saadut tulot, joita verotetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voidaan ottaa huomioon lapsen elatusapua laskettaessa.

Elatusvelvoitteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 nojalla lasten elatusapupalvelu voi tehdä hakemuksia myös muissa EU-maissa rästissä olevien elatusapumaksujen perimiseksi.

14.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä?

Elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskusten yhteystiedot:

Suur-Lontoon alueella:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

sähköposti: MEBC.London@justice.gov.uk

Englannissa Suur-Lontoon ulkopuolella:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

sähköposti: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Walesissa:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telephone: 01656 673 833

sähköposti: mebc.wales@justice.gov.uk

REMO-yksikön osoite on

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Puhelin: 020 3681 2757(Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiset puhelut)

+44 20 3681 2757 (puhelut ulkomailta)

Sähköposti: remo@offsol.gsi.gov.uk

REMO-yksikön verkkosivut

Elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskukset ja REMO-yksikkö eivät voi antaa oikeudellista neuvontaa hakijoille tai muille henkilöille. Menettelyjä koskevaa yleistä neuvontaa voidaan kuitenkin antaa. Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä sovellettavan vastavuoroisuuden tarkka sisältö riippuu siitä, minkä sopimuksen tai järjestelyn osapuolena toinen maa on. Elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskukset neuvovat, mitä sopimusta kussakin tilanteessa sovelletaan.

Uusien hakijoiden on ensiksi asioitava lasten elatusavun vaihtoehdot -palvelussa ennen hakemuksen tekemistä lasten elatusapupalvelulle. Lasten elatusavun vaihtoehdot -palveluun saa yhteyden soittamalla puhelinnumeroon 0800 0835 130 (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiset puhelut) tai vierailemalla palvelun verkkosivuilla.

Jos jo olet lastenhuoltoviraston tai lasten elatusapupalvelun asiakas, palvelujen puhelinnumerot käyvät ilmi mistä tahansa näiden palvelujen lähettämästä kirjeestä.

15 Mitä tapahtuu, jos elatusapuun oikeutettu asuu ulkomailla:

15.1 Voiko elatusapuun oikeutettu hakea apua suoraan viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Hakemus voidaan esittää sen viranomaisen tai tuomioistuimen välityksellä, joka hakijan asuinmaassa vastaa elatusapupäätösten vastavuoroisesta täytäntöönpanosta. Hakemus voidaan tehdä myös suoraan toisesta maasta REMO-yksikölle, tuomioistuimelle tai elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskukselle.

Lasten elatusapupalvelulla on toimivalta laskea lapsen elatusapu vain jos hakijalla ja lapsella on asuinpaikka muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa eli Skotlannissa tai Pohjois-Irlannissa.

15.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä ja minkälaista apua voin saada?

Ks. REMO-yksikön, elatusavun täytäntöönpanon palvelukeskusten ja lasten elatusapupalvelun yhteystiedot edellä. Saatavilla olevaa apua on selostettu edellä. Olosuhteet, joissa lasten elatusapupalvelulla on toimivalta käsitellä hakemus, on selostettu aiemmissa vastauksissa.

16 Sitooko vuoden 2007 Haagin pöytäkirja tätä jäsenvaltiota?

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, eikä sitä sen vuoksi sovelleta Englannissa ja Walesissa.

17 Jos vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido tätä jäsenvaltiota, mitä lakia elatusvaateisiin sovelletaan yksityisoikeutta koskevien sääntöjen mukaan? Mitkä ovat tähän lakiin sisältyvät kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännöt?

Englannin ja Walesin lakia sovelletaan kaikkiin asioihin Englannissa ja Walesissa.

18 Mitkä ovat elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen V luvussa tarkoitettua oikeuden saatavuutta rajat ylittävissä asioissa koskevat säännöt?

Elatusavun perimisessä ei normaalisti tarvita lakimiestä eikä useimmissa tapauksissa veloiteta palvelumaksuja. Jos lakimiesedustusta tarvitaan, oikeusapua on saatavilla (elatusvelvoitteista annetun asetuksen V luku), mutta sen myöntäminen riippuu joissain tapauksissa tarve- ja aiheellisuusharkinnasta. Hakija voi joutua maksamaan osan kuluista. Osana oikeudellista neuvontaa voidaan arvioida, olisiko asian luonteesta johtuen haettava täysimääräistä oikeusapua.

19 Minkälaisia toimenpiteitä jäsenvaltio on toteuttanut huolehtiakseen elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen 51 artiklassa kuvattujen tehtävien hoitamisesta?

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 täytäntöönpanoa on tuettu Tuomioistuinten toimivallasta ja tuomioista elatusvelvoiteasioissa vuonna 2011 annetuilla asetuksilla (Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011, SI 1484/2011). Asetuksessa 3 ja liitteessä 1 nimetään Yhdistyneen kuningaskunnan keskusviranomaiset ja vahvistetaan niiden tehtävät hakemusten edelleen toimittamisessa. Asetuksessa 4 ja liitteessä 2 vahvistetaan, millä elimillä on velvollisuus antaa tietoja keskusviranomaisille (mukaan lukien tietoja velallisesta), ja määritetään säännöt, joiden mukaan keskusviranomaiset voivat antaa tiedot asianmukaisesti käytettäviksi.

Oikeusapua, tuomion antamista ja rikoksentekijöiden rankaisemista koskevassa vuoden 2012 laissa (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) vahvistetaan oikeusavun saatavuus Englannissa ja Walesissa asetuksen (EY) N:o 4/2009 mukaisesti (vuoden 2012 lain 1 liitteen kohta 18).

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 24/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.