Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusapu

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä käsitteillä ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” tarkoitetaan käytännössä? Kuka on velvollinen maksamaan elatusapua kenelle?

Gibraltarin lain nojalla sekä alemman oikeusasteen tuomioistuimella (Magistrates’ Court) että ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (Supreme Court) on toimivaltuudet antaa elatusapupäätöksiä. Yleisesti ottaen elatusavusta säädetään elatusapulaissa. Lapsen, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, huollettavan tai puolison elatusapua voidaan käsitellä Supreme Courtissa liitännäisasiana oikeudenkäynnissä, joka koskee avioeroa, asumuseroa, avioliiton mitätöintiä tai avioliiton purkamista. Supreme Court ja Magistrates’ Court voivat muuttaa elatusavun ehtoja lopullisen avioerotuomion tai avioliiton purkamista koskevan tuomion jälkeen. Magistrates’ Courtilla on toimivalta tehdä elatusapupäätös puolison, lapsen tai tiettyjen edellytysten täyttyessä jopa osapuolten vanhempien hyväksi. Elatusapupäätös voidaan tehdä Magistrates’ Courtille esitettävän hakemuksen perusteella. Myös avopuoliso, joka laiminlyö toisen avopuolison elatuksen, voidaan lain mukaan velvoittaa maksamaan elatusapua.

2 Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? Sovelletaanko alaikäisten ja aikuisten elatusapuun eri sääntöjä?

Alle 16-vuotiaalla lapsella on oikeus elatusapuun. Elatusapuun on oikeutettu myöskin lapsi, joka on vähintään 16-vuotias mutta ei vielä 21-vuotias ja joka joko opiskelee kokopäiväisesti tai osallistuu kokopäiväiseen ammattikoulutukseen, edellyttäen että opiskelu tai koulutus kestää vähintään kaksi vuotta.

Elatusapuun on oikeutettu myös alle 21-vuotias lapsi, jonka ansiokyky on heikentynyt sairauden tai henkisen tai ruumiillisen vamman vuoksi.

3 Pitääkö minun kääntyä toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseni elatusapua? Mitkä ovat hakemusmenettelyn tärkeimmät vaiheet?

Kun elatusapua haetaan asiassa, joka ei kuulu Supreme Courtin toimivaltaan, hakijan on toimitettava elatusapuhakemus Magistrates’ Courtin käsiteltäväksi.

Elatusapuhakemus, joka esitetään liitännäisasiana avioeroa, asumuseroa, avioliiton mitätöintiä tai avioliiton purkamista koskevassa oikeudenkäynnissä, toimitetaan Supreme Courtille.

4 Voiko elatusapua hakea sukulaisen (jos voi, miten kaukaisen?) tai alaikäisen lapsen puolesta?

Henkilö, jolle on määrätty lapsen huolto tai jolla on vanhempainvastuu lapsesta, voi tehdä elatusapuhakemuksen lapsen puolesta. Elatusapulain mukaan myös lapsi itse voi vaatia elatusapua elatusvelvolliselta henkilöltä.

5 Jos haluan panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä saan tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Jos elatusapuvaateen perusteena on avioliitto tai rekisteröity parisuhde, Magistrates’ Court voi olla toimivaltainen käsittelemään asian. Jos elatusapuvaatimus esitetään avioeroa, asumuseroa, avioliiton mitätöintiä tai avioliiton purkamista koskevassa oikeudenkäynnissä, joka kuuluu Supreme Courtin toimivaltaan, tämän tuomioistuimen on käsiteltävä myös elatusapuasia.

6 Pitääkö minun mennä jonkun välikäden (asianajajan, keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseni panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä on noudatettava?

Hakija voi panna vaatimuksen vireille ja esiintyä oikeudessa henkilökohtaisesti tai vaihtoehtoisesti valtuuttaa asianajajan edustamaan itseään.

7 Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos varani eivät riitä, voinko saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Hakemuksen jättäminen Magistrates’ Courtiin on maksutonta. Näin ollen hakija voi esiintyä oikeudessa henkilökohtaisesti ilman kustannuksia.

Supreme Courtissa haastehakemuksesta peritään tavallisesti 150 punnan käsittelymaksu. Sekä Magistrates’ Courtissa että Supreme Courtissa voidaan myöntää oikeusapua, jos apu todetaan tarveharkinnan jälkeen perustelluksi. Kumpaakin tuomioistuinta koskevat oikeusapuhakemukset lähetetään Supreme Courtiin, jonka kirjaamosta voi pyytää tarvittavat hakulomakkeet.

8 Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Miten sen määrä lasketaan? Voidaanko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perhetilanteen muuttuessa? Jos voidaan, miten (esim. automaattinen indeksointi)?

Käsiteltyään hakemuksen Magistrates’ Court voi määrätä, että elatusapua on maksettava lapselle, isälle, rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle, avopuolisolle, äidille ja/tai puolisolle. Oikeus voi määrätä elatusapusumman maksettavaksi toistuvaissuorituksena viikoittain tai jollain muulla aikavälillä. Se tekee päätöksensä harkintansa mukaan ottaen huomioon kaikki asiassa esiin tulleet merkitykselliset seikat.

Elatusapupäätökseen voi myöhemmin hakea muutosta. Myös muutoksenhakemukset olisi tilanteen mukaan toimitettava Magistrates’ Courtiin tai Supreme Courtiin.

Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä, että elatusapua on maksettava takautuvasti.

9 Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapu voidaan maksaa toiselle osapuolelle joko suoraan tai tuomioistuimen välityksellä.

10 Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä pakkotoimia voidaan käyttää?

Lain mukaan elatusapuun oikeutettu voi pyytää tuomioistuimen määräystä elatusavun pidättämiseksi elatusvelvollisen palkasta, mikäli tämä on jättänyt maksamatta vähintään kaksi alkuperäisessä elatusapupäätöksessä määrättyä maksuerää. Magistrates’ Courtilla on valtuudet antaa vastaajasta myös vangitsemismääräys, jos tämä rikkoo elatusapupäätöksen ehtoja. Tässä tapauksessa tuomioistuin kuitenkin antaa vastaajalle tilaisuuden esittää perustelunsa siitä, miksi määräystä ei pitäisi antaa.

11 Lyhyt kuvaus täytäntöönpanoa koskevista rajoituksista, erityisesti velallisen suojaa koskevista säännöistä sekä määräajoista tai vanhentumisajoista.

Vanhentumisaikaa ei ole.

12 Onko olemassa viranomainen tai järjestö, joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Gibraltarissa elatusapuvaateet käsitellään tavallisesti Magistrates’ Courtissa, jonka osoite on 32–36 Town Range. Jos elatusapua haetaan liitännäisvaatimuksena avioeroa, asumuseroa tai avioliiton mitätöintiä koskevassa oikeudenkäynnissä, hakemus osoitetaan Gibraltarin Supreme Courtille, jonka osoite on 277 Main Street.

13 Voiko viranomainen tai järjestö maksaa elatusavun ennakkoon kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Gibraltarin laissa ei ole tällaisia säännöksiä. Maksut voidaan panna täytäntöön joko pidättämällä ne elatusvelvollisen palkasta tai antamalla elatusvelvollisesta vangitsemismääräys.

14 Mitä tapahtuu, jos elatusvelvollinen asuu ulkomailla:

14.1 Voiko elatusapuun oikeutettu saada apua viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Asiaa voi tiedustella Magistrates’ Courtista tai Supreme Courtista.

14.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä?

Tiedustelut voi osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates’ Court,
32–36 Town Range
Gibraltar
Puhelin: +350 200 75671
Faksi: +350 200 40483.

Tiedustelut, jotka koskevat Supreme Courtissa käytäviä elatusapuoikeudenkäyntejä, voi puolestaan osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Puhelin: +350 200 75608
Faksi: +350 200 77118.

15 Mitä tapahtuu, jos elatusapuun oikeutettu asuu ulkomailla:

15.1 Voiko elatusapuun oikeutettu hakea apua suoraan viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Elatusapuhakemuksen voi lähettää suoraan Magistrates’ Courtiin, mikäli tämä tuomioistuin on asiassa toimivaltainen. Jos taas hakemus esitetään liitännäisvaatimuksena avioeroa, asumuseroa tai avioliiton mitätöintiä koskevassa oikeudenkäynnissä, jota käsitellään Supreme Courtissa, sen voi toimittaa tämän oikeuden kirjaamoon.

15.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä ja minkälaista apua voin saada?

Ks. edellinen kysymys.

16 Sitooko vuoden 2007 Haagin pöytäkirja tätä jäsenvaltiota?

Vuonna 2007 tehty Haagin pöytäkirja ei sido Gibraltaria, eikä sitä sen vuoksi sovelleta Gibraltarissa.

17 Jos vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido tätä jäsenvaltiota, mitä lakia elatusvaateisiin sovelletaan yksityisoikeutta koskevien sääntöjen mukaan? Mitkä ovat tähän lakiin sisältyvät kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännöt?

Gibraltarin lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin asioihin, joista annetaan päätös Gibraltarissa.

18 Mitkä ovat elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen V luvussa tarkoitettua oikeuden saatavuutta rajat ylittävissä asioissa koskevat säännöt?

Mainitussa asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa elatusapusaatavien perintää rajat ylittävissä tilanteissa. Nämä saatavat on syntyneet, koska henkilöllä on velvollisuus pitää huolta avun tarpeessa olevista perheenjäsenistään. Niissä voi olla kyse elatusavun maksamisesta lapselle tai entiselle puolisolle avioeron jälkeen.

Asetusta sovelletaan elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat

  • perhesuhteesta;
  • sukulaisuudesta;
  • avioliitosta tai lankoudesta.

19 Minkälaisia toimenpiteitä jäsenvaltio on toteuttanut huolehtiakseen elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen 51 artiklassa kuvattujen tehtävien hoitamisesta?

EU:n elatusapuasetuksen soveltamisesta säädetään Gibraltarin elatusapulaissa (Maintenance act). Keskusviranomaiseksi on nimetty oikeusministeriö, jonka yhteystiedot ovat

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Puhelin: + 350 200 59267
Faksi: + 350 200 59271
Sähköposti: moj@gibraltar.gov.gi

Oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa koskevassa laissa (Legal Aid and Assistance Act) säädetään aiheellisuus- ja tarveharkinnasta, jota sovelletaan oikeusavun myöntämiseen.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 03/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.