Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusapu

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä käsitteillä ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” tarkoitetaan käytännössä? Kuka on velvollinen maksamaan elatusapua kenelle?

Vanhempi voi maksaa elatusapua lapsistaan tai perheeseensä kuuluvista lapsista kenelle tahansa näitä lapsia hoitavalle henkilölle. Myös avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli voi maksaa elatusapua toiselle osapuolelle.

Vanhemmat voivat maksaa elatusapua lapsistaan tai perheeseen kuuluvista lapsista toisilleen tai lapsia hoitaville henkilöille. Elatusapu voidaan maksaa tuomioistuimen välityksellä, mutta sen maksamisessa voidaan käyttää myös lasten elatusapujärjestelmää (Child Maintenance System). Tämä on Pohjois-Irlannissa käytössä oleva lakiin perustuva hallinnollinen järjestelmä.

Lakisääteiseen lasten elatusapujärjestelmään kuuluu kaksi yksikköä: yhteisöjen osastoon (Department of Communities) kuuluva lasten elatusapupalvelu (Child Maintenance Service) ja lasten elatusavun vaihtoehdot ‑palvelu (Child Maintenance Choices). Jotta lasten elatusapujärjestelmää voidaan käyttää, asianosaisilla henkilöillä eli vanhemmilla tai lapsia hoitavilla henkilöillä ja lapsilla on oltava asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Lasten elatusapupalvelun avulla lasten elatusapua voivat maksaa myös vanhemmat, jotka asuvat erillään lapsistaan. Lasten elatusapupalvelu määrää elatusavun määrän paremminkin hallinnollisen kuin oikeudellisen menettelyn avulla. Elatusapua määrätään, jos lapsi on alle 16-vuotias tai jos hän on alle 20-vuotias ja saa koulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa kokopäiväistä opetusta, joka ei ole ylemmän asteen koulutusta, tai jos alle 20-vuotias lapsi asuu vanhempansa kanssa ja tämä saa hänestä lapsilisää.

Elatusapu maksetaan lapsen vanhemmalle tai henkilölle, joka hoitaa lasta. Vanhempi tai lasta hoitava henkilö voi toimittaa hakemuksen lasten elatusapupalvelulle. Elatusapupalvelu laskee avun määrän. Vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa, maksaa elatusavun viikoittain. Hän voi maksaa sen suoraan toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Tämä vaihtoehto tunnetaan niin sanottuna suorana elatusapuna (Direct Pay). Toinen vaihtoehto on hoitaa maksu lasten elatusapupalvelun maksunvälityspalvelun (Collect and Pay) kautta, jolloin siitä peritään välityspalkkio (ks. jäljempänä).

Vuonna 1980 annetun perheoikeudellisia prosesseja koskevan Pohjois-Irlannin lain (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980) nojalla aviopuoliso voi pyytää tuomioistuimelta elatusapupäätöstä, ja vuonna 1978 annetun Pohjois-Irlannin avioerolain (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978) nojalla puoliso voi vaatia elatusapua avioero- tai asumusero-oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin voi määrätä, että hakijalle tai lapselle on maksettava toistuvaissuoritus. Vaihtoehtoisesti tuomioistuin voi määrätä kertakorvauksen maksamisesta.

2 Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? Sovelletaanko alaikäisten ja aikuisten elatusapuun eri sääntöjä?

Vuonna 1991 lasten elatuksesta annetun Pohjois-Irlannin lain (Child Support (Northern Ireland) Order 1991) mukaisesti lapsi voi saada elatusapua, jos hän on alle 16-vuotias tai jos hän on alle 20-vuotias ja saa koulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa kokopäiväistä opetusta, joka ei ole ylemmän asteen koulutusta.

Vuoden 1980 Pohjois-Irlannin perheoikeusprosessilain nojalla tuomioistuin ei voi määrätä elatusapua lapselle, joka on täyttänyt 18 vuotta. Elatusapua voidaan kuitenkin määrätä erityisissä olosuhteissa tai silloin, kun lapsi osallistuu ammattikoulutukseen tai opetukseen oppilaitoksessa, riippumatta siitä, onko hän nyt tai vastaisuudessa sen lisäksi ansiotyössä.

Vuoden 1978 avioerolain mukaan lapselle maksetaan elatusapua, kunnes hän täyttää 16 vuotta, tai jos hän opiskelee kokopäiväisesti, kunnes hän täyttää 18 vuotta. Tuomioistuin voi pidentää elatusavun maksamista, jos lapsen koulutus jatkuu lapsen täytettyä 18 vuotta tai jos tiettyjen erityisten olosuhteiden takia elatusta on jatkettava.

3 Pitääkö minun kääntyä toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseni elatusapua? Mitkä ovat hakemusmenettelyn tärkeimmät vaiheet?

Ennen kuin vanhemmat, jotka hakevat avioeroa Pohjois-Irlannissa, voivat hakea elatusavun määräämistä lasten elatusapupalvelussa, heidän on otettava yhteyttä lasten elatusavun vaihtoehdot ‑palveluun (Child Maintenance Choices) saadakseen neuvoja ja tietoja, joiden avulla he voivat järjestää perheensä elatusapuasiat tehokkaasti. Elatusapu voidaan järjestää perheen keskisellä sopimuksella, jolloin puolisot hoitavat järjestelyt itse. Vaihtoehtona voi olla hakemuksen toimittaminen lasten elatusapupalvelulle. Vanhemmat eivät voi asioida lasten elatusapupalvelussa, elleivät he ole ensin olleet yhteydessä lasten elatusavun vaihtoehdot ‑palveluun.

Jos vanhempi päättää, että perheen keskinen sopimus ei ole mahdollinen, hän voi pyytää lasten elatusapupalvelua laskemaan maksut. Maksettava elatusapu määräytyy prosentteina sen maksuvelvollisen vanhemman tuloista, joka ei asu lapsen kanssa, sen mukaan, kuinka monesta lapsesta elatusapua on maksettava.

Jos vanhemmat haluavat, että lasten elatusapupalvelu perii elatusavun ja välittää sen edelleen, heidän on maksettava tästä lisämaksu. Jos vanhemmat sopivat keskenään suorasta maksusta, maksua ei peritä. Lasten elatusapupalvelun maksunvälityspalvelun käyttäjiltä peritään välityspalkkio. Maksuvelvolliselta vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa, peritään tavallisen elatusavun lisäksi 20 prosentin palkkio. Lasta hoitavalta vanhemmalta veloitetaan 4 prosenttia elatusavusta. Elatusapu siirretään saajalle niin, että siitä on vähennetty tämä määrä. Puolisot voivat välttää välityspalkkiot siten, että he tekevät perheen keskisen sopimuksen tai maksavat elatusavun suoraan välillään.

Sen vanhemman, joka ei asu lapsen kanssa, on maksettava lasten elatusapupalvelulle myös täytäntöönpanopalkkio, jos hän on laiminlyönyt elatusavun maksamisen eräpäivänä ja elatusapupalvelun on tästä syystä täytynyt hakea oikeuden päätös häntä vastaan.

Elatusapuhakemus voidaan toimittaa tuomioistuimelle Pohjois-Irlannin keskusviranomaisen välityksellä, jos hakijalla tai lapsella on elatusapupäätös Pohjois-Irlannissa asuvaa henkilöä vastaan tai sellaisessa toisessa maassa tai sellaisella alueella asuvaa henkilöä vastaan, jolla on elatusvelvoitteita koskeva vastavuoroisuussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, tai jos hakija tai lapsi haluaa aloittaa elatusapuoikeudenkäynnin sellaisessa toisessa maassa tai sellaisella alueella, jolla on elatusvelvoitteita koskeva vastavuoroisuussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Jos elatusapupäätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään asetuksen (EU) N:o 4/2009 nojalla, hakemus voidaan tehdä myös Pohjois-Irlannin alemman oikeusasteen tuomioistuimeen (Magistrates’ Court).

Menettelyn keskeiset vaiheet ovat tapauksen mukaan seuraavat:

  • rekisteröidään elatusapupäätös Pohjois-Irlannissa ja pannaan se täytäntöön;
  • rekisteröidään Pohjois-Irlannissa annettu elatusapupäätös muussa maassa ja pannaan se täytäntöön;
  • aloitetaan oikeudenkäynti Pohjois-Irlannissa (mukaan lukien väliaikaisen päätöksen hakeminen);
  • aloitetaan oikeudenkäynti tai rekisteröidään elatusapupäätös muualla kuin Pohjois-Irlannissa (mukaan lukien väliaikaisen päätöksen hakeminen).

Jos Pohjois-Irlannin lasten elatusapupalvelu on jo tehnyt hakijan tilanteesta arvion, hakijan olisi ensin otettava yhteyttä lasten elatusapupalveluun sen selvittämiseksi, voiko palvelu ottaa elatusavun täytäntöönpanon hoitaakseen kyseisessä maassa.

4 Voiko elatusapua hakea sukulaisen (jos voi, miten kaukaisen?) tai alaikäisen lapsen puolesta?

Lapsen elatusapua koskevan hakemuksen voi tehdä vanhemman tai lasta hoitavan henkilön puolesta kuka tahansa, kuten ystävä, sukulainen tai asianajaja. Vanhemman tai lasta hoitavan henkilön on annettava tällaiselle henkilölle valtuutus hakemuksen tekemiseen, paitsi jos henkilö on jo saanut valtuutuksen esimerkiksi valtakirjan nojalla.

Pohjois-Irlannissa hakemusta ei voida tehdä lapsen puolesta, sillä lapset eivät voi hakea elatusapua omissa nimissään.

Pohjois-Irlannissa voidaan elatusavun vastavuoroista täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdä toisen henkilön puolesta, jos tapaukseen sovellettavassa, elatusavun vastavuoroista täytäntöönpanoa koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa on tätä koskeva määräys.

5 Jos haluan panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä saan tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Toimivaltainen tuomioistuin määräytyy Pohjois-Irlannin kolmen hallintotuomioistuinpiirin (Administrative Court Division) perusteella. Asiat voidaan viedä minkä tahansa hallintotuomioistuinpiirin käsiteltäväksi, mutta yleensä ne viedään käsiteltäväksi siellä, missä jommallakummalla osapuolella on kotipaikka. Pohjois-Irlannin keskusviranomainen voi auttaa selvittämään oikean tuomiopiirin.

Paikallisten tuomioistuinten kanslioiden yhteystiedot ovat Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) verkkosivuilla.

6 Pitääkö minun mennä jonkun välikäden (asianajajan, keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseni panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä on noudatettava?

Lasten elatusapupalvelu käsittelee lapsen elatusapuhakemuksen hallinnollisessa menettelyssä Pohjois-Irlannissa ja laajemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Elatusapupäätöksen vastavuoroista täytäntöönpanoa hakevilla ei tarvitse olla asianajajaa, kun he hakevat oikeudessa määräystä elatusavun perimisestä eri kansainvälisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla. Pohjois-Irlannin keskusviranomainen lähettää toisesta maasta saadun hakemuksen vastaajan asuinpaikan perhetuomioistuimeen tai asiaa alun perin käsitelleeseen tuomioistuimeen.

Tuomioistuimen henkilökunta voi auttaa tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä, mutta se ei voi antaa oikeudellista neuvontaa. Sen vuoksi voi olla suotavaa palkata lakimies, jolla on kokemusta perheoikeuden alalla. Pohjois-Irlannin asianajajayhdistys (Law Society of Northern Ireland) (puhelin: +44 28 9023 1614) voi antaa hakijalle sellaisten asianajajien nimet, jotka voivat neuvoa ja avustaa lasten elatusapua koskevissa asioissa.

7 Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos varani eivät riitä, voinko saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Hallintomenettelyt, joiden avulla voi saada vastavuoroisen järjestelmän mukaisen elatusapupäätöksen tai panna tällaisen päätöksen täytäntöön, ovat Pohjois-Irlannissa maksuttomia.

Hakijalle voi kuitenkin aiheutua oikeuskuluja, jos jompikumpi sopimuspuoli käyttää lakimiestä ja asia etenee tuomioistuinkäsittelyyn. Kulut luonnollisesti vaihtelevat. Hakija voi kuitenkin hakea oikeusapua kuluihin, jotka johtuvat lainopillisesta neuvonnasta ja avustamisesta. Hakijan on apua hakiessaan ilmoitettava käytettävissään olevat tulot ja varat. Oikeusapua koskevia sääntöjä säännellään vuonna 2003 annetussa oikeussuojan saatavuutta koskevassa Pohjois-Irlannin laissa (Access to Justice (Northen Ireland) Order 2003). Tyypillisiä oikeuskuluja ovat

  • tavanomaiset oikeudenkäyntikulut;
  • oikeudenkäyntikulut, joita ei korvata;
  • täytäntöönpanokulut.

8 Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Miten sen määrä lasketaan? Voidaanko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perhetilanteen muuttuessa? Jos voidaan, miten (esim. automaattinen indeksointi)?

Tuomioistuin voi antaa elatusavun perimiseksi lapsen tai puolison tai molempien elatusapua koskevan päätöksen. Tuomioistuin voi antaa päätöksen (order) toistuvaissuorituksesta, kertamaksusta, sovintoon perustuvasta maksusta tai vakuudellisesta toistuvaissuorituksesta. Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä, että elatusapua on maksettava takautuvasti. Kaikki kuhunkin tapaukseen liittyvät seikat otetaan huomioon, kun päätetään, onko elatusapua maksettava takautuvasti ja mikä maksettavan elatusavun määrä on. Hakemus elatusapupäätöksen muuttamisesta voidaan tehdä oikeudelle milloin tahansa.

9 Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapuun oikeutetut henkilöt on selostettu edellä vastauksessa 1.

Pohjois-Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lasten elatusapupalvelu tarjoaa suoran elatusavun palvelun (Direct Pay), jossa se ainoastaan laskee elatusavun määrän, ja maksunvälityspalvelun (Collect and Pay). Ensimmäisessä vaihtoehdossa lasten elatusapupalvelu selvittää maksettavan elatusavun määrän, ja vanhemmat järjestävät maksun suoraan keskenään. Toisessa vaihtoehdossa lasten elatusapupalvelu perii summan vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa. Vanhemmilta peritään välitysmaksu joka kerta, kun he maksavat tai saavat elatusapumaksun välityspalvelun kautta.

Pohjois-Irlannin vuoden 1980 perheoikeusprosessilain nojalla tuomioistuin voi määrätä, että velallinen suorittaa maksut suoraan velkojalle tai perinnästä vastaavalle virkamiehelle (yleensä Clerk of Petty Sessions).

10 Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä pakkotoimia voidaan käyttää?

Jos elatusapuun liittyvissä järjestelyissä käytetään maksunvälityspalvelua, lasten elatusapupalvelu käyttää toimivaltuuksiaan varmistaakseen, että vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa, maksaa elatusavun. Näitä ovat varojen pidättäminen suoraan tuloista ja pankkitileiltä ja elatusavun täytäntöönpanoa koskevan kanteen nostaminen tuomioistuimessa. Äärimmäisissä tapauksissa voidaan tarpeen vaatiessa pyytää, että tuomioistuin ottaa maksuvelvollisuutensa laiminlyöneeltä vanhemmalta pois ajokortin tai jopa määrää tämän vangittavaksi.

Pohjois-Irlannin vuoden 1980 perheoikeusprosessilain ja vuoden 1978 avioerolain nojalla osapuoli voi hakea tuomioistuimelta päätöstä maksamattoman elatusavun pakkotäytäntöönpanosta. Tuomioistuimella on tätä varten tarvittavat toimivaltuudet, ja se voi muun muassa määrätä rahaa ulosmitattavaksi suoraan palkasta.

11 Lyhyt kuvaus täytäntöönpanoa koskevista rajoituksista, erityisesti velallisen suojaa koskevista säännöistä sekä määräajoista tai vanhentumisajoista.

Pohjois-Irlannin lainkäyttövallan ulkopuolella tehdyn elatusapupäätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa rästissä olevien maksujen erääntymisestä tai, jos sen maan laissa, jossa elatusapupäätös on tehty, on säädetty tätä pidemmästä määräajasta, tämän määräajan kuluessa.

12 Onko olemassa viranomainen tai järjestö, joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Pohjois-Irlannin lasten elatusapupalvelu voi periä vanhemmille maksettavia varoja käyttämällä lakisääteistä maksunvälityspalvelua.

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 nojalla tehdyt elatusavun perimistä koskevat hakemukset voidaan toimittaa Pohjois-Irlannin Magistrates’ Court ‑tuomioistuimeen joko suoraan tai Pohjois-Irlannin keskusviranomaisen välityksellä. Kaikki muut kansainvälisen elatusavun perimistä koskevat hakemukset toimitetaan Pohjois-Irlannin keskusviranomaiselle.

13 Voiko viranomainen tai järjestö maksaa elatusavun ennakkoon kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Lasten elatusapupalvelu voi välittää saamiaan varoja edelleen vain tapauksissa, joita se hoitaa. Se ei voi maksaa elatusapua tai sen osaa itse tai maksuvelvollisen vanhemman sijasta.

Pohjois-Irlannin keskusviranomainen (REMO-yksikkö) ei voi ottaa hoitaakseen maksuja asetuksen (EY) N:o 4/2009 nojalla.

14 Mitä tapahtuu, jos elatusvelvollinen asuu ulkomailla:

14.1 Voiko elatusapuun oikeutettu saada apua viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Hakija voi ottaa yhteyttä Pohjois-Irlannin oikeusvirastossa olevaan REMO-yksikköön, joka toimii Pohjois-Irlannin keskusviranomaisena useissa vastavuoroisissa, kansainvälisissä elatusapujärjestelyissä.

Paikallisten tuomioistuinten kansliat voivat avustaa hakijaa hakemuksen täyttämisessä, mutta kansliahenkilökunta ei voi antaa oikeudellista neuvontaa. Tuomioistuimen kanslia toimittaa tarvittaessa hakemuksen keskusviranomaiselle tarkistettavaksi ja lähetettäväksi edelleen vastaajan jäsenvaltion keskusviranomaiselle.

Lisätietoja on saatavilla NI Direct ‑sivuston REMO-sivuilla.

Lasten elatusapupalvelu voi tehdä lapsen elatusmaksua koskevan laskelman ainoastaan, jos maksuvelvollinen vanhempi asuu muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, siis Englannissa, Walesissa tai Skotlannissa, tai jos hän työskentelee ulkomailla sellaisen työnantajan palveluksessa, jonka palkkahallinto on Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

14.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä?

REMO-keskusviranomaiseen voidaan ottaa yhteyttä kirjeitse osoitteeseen

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23–27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Puhelin: 0300 200 7812 (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiset puhelut)

(+44 28) 9049 5884 (puhelut ulkomailta)

Sähköposti: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Paikallisten tuomioistuinten kanslioiden yhteystiedot ovat Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) verkkosivuilla.

Lasten elatuksen vaihtoehdoista antaa neuvoja lasten elatusavun vaihtoehdot ‑palvelu (Child Maintenance Choices). Sen neuvontapuhelin on 0800 028 7439 (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiset puhelut) ja (+44 800) 028 7439 (puhelut ulkomailta). Huomaa, että palvelu toimii vain maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00.

Yleisiä tiedusteluja voi tehdä soittamalla numeroon 0845 608 0022 tai 0345 608 0022 (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiset puhelut) ja (+44 845) 608 0022 tai (+44 345) 608 0022 (puhelut ulkomailta). Puhelinpalvelu on auki maanantaista perjantaihin klo 8.00–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–17.00.

15 Mitä tapahtuu, jos elatusapuun oikeutettu asuu ulkomailla:

15.1 Voiko elatusapuun oikeutettu hakea apua suoraan viranomaiselta tai järjestöltä tässä jäsenvaltiossa?

Toisessa maassa olevan hakijan tulee normaalisti ottaa ensin yhteyttä oman maansa keskusviranomaiseen sen selvittämiseksi, onko vastavuoroinen järjestely voimassa. Siinä tapauksessa, että tällaista järjestelyä ei ole, hakija voi nostaa kanteen Pohjois-Irlannissa. Tätä varten hakijan tulisi ottaa yhteyttä Pohjois-Irlannin asianajajayhdistykseen (Law Society of Northern Ireland), puhelin: (+44 28) 9023 1614. Yhdistys voi antaa hakijalle sellaisten asianajajien nimet, jotka voivat neuvoa ja avustaa lasten elatusapua koskevissa asioissa.

Jos tällainen järjestely on tehty, asetuksen (EY) N:o 4/2009 nojalla tehdyt elatusavun perimistä koskevat hakemukset voidaan toimittaa tuomioistuimeen joko suoraan tai Pohjois-Irlannin keskusviranomaisen välityksellä. Muiden vastavuoroisten järjestelyjen mukaiset hakemukset lähetetään keskusviranomaiselle.

Lasten elatusapupalvelulla on toimivalta laskea lapsen elatusapu ainoastaan, jos hakijalla ja lapsella on asuinpaikka muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa eli Englannissa, Walesissa tai Skotlannissa. Jos hakija asuu Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, lasten elatusapupalvelulla ei ole toimivaltaa tehdä elatusapulaskelmaa.

15.2 Jos voin, miten tähän viranomaiseen tai järjestöön otetaan yhteyttä ja minkälaista apua voin saada?

Jos vastavuoroinen järjestely on voimassa, Pohjois-Irlannin keskusviranomainen toimii hakemuksen saavuttua yhteysviranomaisena hakijan, asianajajien ja toisen maan viranomaisten välillä.

Pohjois-Irlannin keskusviranomainen hoitaa myös tarvittaessa tuomioistuimen elatusapupäätöksen rekisteröinnin ja järjestää hakijalle asianajajan, jos oikeusavun myöntämisedellytykset täyttyvät.

Keskusviranomainen käsittelee hakemuksen ja hyväksyttyään sen toimittaa hakemuksen toimivaltaiseen alemman oikeusasteen tuomioistuimeen (Magistrates’ Court) toimenpiteitä varten (asetuksen (EY) N:o 4/2009 mukaiset hakemukset voidaan toimittaa myös suoraan Magistrates’ Court ‑tuomioistuimeen). Keskusviranomaisen yhteystiedot on annettu edellä.

Lasten elatusapupalvelu voi tehdä elatusapulaskelman rajoitetuissa tapauksissa. Ks. aiemmat vastaukset tilanteista, joissa lasten elatusapupalvelu ei voi käsitellä hakemusta, ja asiaankuuluvat yhteystiedot.

16 Sitooko vuoden 2007 Haagin pöytäkirja tätä jäsenvaltiota?

Vuonna 2007 tehty Haagin pöytäkirja ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, eikä sitä sen vuoksi sovelleta Pohjois-Irlannissa.

17 Jos vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido tätä jäsenvaltiota, mitä lakia elatusvaateisiin sovelletaan yksityisoikeutta koskevien sääntöjen mukaan? Mitkä ovat tähän lakiin sisältyvät kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat säännöt?

Pohjois-Irlannin lakia sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlannissa päätettäviin asioihin.

18 Mitkä ovat elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen V luvussa tarkoitettua oikeuden saatavuutta rajat ylittävissä asioissa koskevat säännöt?

Elatusavun perimisessä ei normaalisti tarvita lakimiestä eikä useimmissa tapauksissa palvelumaksuja veloiteta.

Jos asianajajaedustusta tarvitaan, oikeusapua on saatavilla (V luku), mutta sen myöntäminen riippuu joissain tapauksissa tarve- ja aiheellisuusharkinnasta. Hakija voi joutua maksamaan osan kuluista. Osana oikeudellista neuvontaa voidaan arvioida, olisiko asian luonteesta johtuen haettava täysimääräistä oikeusapua.

19 Minkälaisia toimenpiteitä jäsenvaltio on toteuttanut huolehtiakseen elatusvelvollisuutta koskevan asetuksen 51 artiklassa kuvattujen tehtävien hoitamisesta?

Tuomioistuinten toimivallasta ja tuomioista elatusvelvoiteasioissa vuonna 2011 annetuilla asetuksilla (Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011, SI 1484/2011) tuetaan asetuksen (EY) N:o 4/2009 täytäntöönpanoa. Asetuksessa 3 ja liitteessä 1 nimetään Yhdistyneen kuningaskunnan (mukaan lukien Pohjois-Irlannin) keskusviranomaiset. Asetuksessa 4 ja liitteessä 2 vahvistetaan, millä elimillä on velvollisuus antaa tietoja keskusviranomaisille (mukaan lukien tietoja velallisesta), ja määritetään säännöt, joiden mukaan keskusviranomaiset voivat antaa tiedot asianmukaisesti käytettäviksi.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 22/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.