Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko uzdržavanje

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

U skladu s estonskim Ustavom (põhiseadus) obveza uzdržavanja znači dužnost obitelji da pomaže svojim članovima kojima je potrebna pomoć.

Naknada za uzdržavanje je iznos potreban za plaćanje uzdržavanja koji se obično uplaćuje u novcu u određenim vremenskim razmacima. Na zahtjev uzdržavane osobe sud u nekim slučajevima može naložiti jednokratno plaćanje obveze uzdržavanja. Obveznik uzdržavanja koji mora plaćati uzdržavanje maloljetnog djeteta može tražiti, ako za to postoji valjan razlog, da mu se dopusti izvršavanje obveze uzdržavanja na način koji ne uključuje novac.

Obvezu plaćanja uzdržavanja osobi kojoj je potrebna pomoć u načelu snose preci ili potomci prvog nasljednog reda – drugim riječima, odraslo dijete i roditelji obvezni su uzajamno se uzdržavati. Preci drugog nasljednog reda imaju obvezu uzdržavanja prema svojim maloljetnim potomcima. Bračni drugovi isto su tako obvezni uzdržavati svoju obitelj vlastitim radom i imovinom, što uključuje aktivnosti usmjerene na pokrivanje troškova zajedničkog kućanstva i zadovoljavanje uobičajenih i izvanrednih potreba drugog bračnog druga i njihove djece. Obveza plaćanja uzdržavanja osobi kojoj je potrebna pomoć može se proširiti i na razvedenog bračnog druga ili osobu s kojom obveznik uzdržavanja nije u braku, ali s kojom ima dijete.

Naknada za uzdržavanje plaća se u obliku doplatka koji plaća roditelj maloljetnog djeteta, posebno ako roditelj ne živi s djetetom ili ne sudjeluje u njegovu odgoju. Razvedeni bračni drug osobe kojoj je potrebna pomoć mora plaćati naknadu za uzdržavanje posebno ako, nakon razvoda i zbog odgovornosti za odgoj djeteta, osoba ne može sama sebe uzdržavati ili joj je potrebna pomoć zbog starosti ili zdravlja. Osoba koja ima dijete s osobom kojoj je potrebna pomoć obvezna je plaćati naknadu za uzdržavanje 8 tjedana prije i 12 tjedana nakon rođenja djeteta i poslije ako je osobi potrebna pomoć zbog zdravstvenih problema nastalih uslijed odgoja djeteta, trudnoće ili rođenja djeteta.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

Punoljetnost se stječe s 18 godina, a osoba mlađa od 18 godina smatra se maloljetnikom. Maloljetno dijete ima pravo na naknadu za uzdržavanje, a odgovornost za uzdržavanje djeteta prvenstveno snose njegovi roditelji, koji za to imaju jednaku odgovornost. Dijete koje je navršilo 18 godina i nastavlja obrazovanje prema nastavnom programu za osnovnu ili srednju školu, višu školu ili strukovnu obrazovnu ustanovu ili radi stjecanja sveučilišne diplome isto tako ima pravo na uzdržavanje, no samo dok ne navrši 21 godinu. Osnova za izračun naknade za uzdržavanje za maloljetnike razlikuje se od one za odraslu djecu. Pri izračunu naknade za uzdržavanje za odraslu djecu iznos uzdržavanja utvrđuje se na temelju potreba i uobičajenog načina života nositelja prava, ali se pretpostavlja da su odrasle osobe sposobne same zaraditi barem dio uzdržavanja. Osoba stječe pravo tražiti naknadu za uzdržavanje samo ako nakon punoljetnosti nema dovoljno sredstava da se sama uzdržava te se zbog studija ili nekog drugog opravdanog razloga od nje ne može očekivati da osigura prihod u skladu sa svojim potrebama.

Odrasla djeca koja žele da im se naknada nastavi uplaćivati nakon što postanu punoljetna moraju samostalno podnijeti zahtjev sudu, čak i ako je obveza plaćanja uzdržavanja prestala na temelju prethodne sudske presude.

Drugi preci ili potomci koji se nisu sposobni sami uzdržavati imaju pravo na naknadu za uzdržavanje ako je utvrđeno da im je potrebna pomoć.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Od roditelja maloljetnog djeteta može se tražiti da izvršava obvezu uzdržavanja. Ako roditelj ne plaća naknadu za uzdržavanje dobrovoljno, zahtjev za naknadu za uzdržavanje može se podnijeti sudu. Naknada za uzdržavanje može se tražiti podnošenjem zahtjeva za provedbu hitnog postupka za plaćanje uzdržavanja za dijete (maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes) ili tužbenim zahtjevom (hagiavaldus) (pokretanjem postupka radi ostvarivanja prava na uzdržavanje (elatishagi)). Kad se traži naknada za uzdržavanje za maloljetno dijete, ne plaća se državna pristojba.

Hitni postupak u pitanjima koja se odnose na platni nalog je pojednostavnjeni postupak u kojem se plaćanje naknade za uzdržavanje može odrediti samo ako se traži naknada za uzdržavanje za maloljetno dijete, ako je ime roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje upisano u rodni list, ako iznos uzdržavanja nije veći od iznosa koji je jedan i pol puta veći od minimalnog mjesečnog iznosa te naknade (vidjeti pitanje 8.) i ako drugi roditelj nije osporio plaćanje naknade za uzdržavanje. Ako nisu ispunjeni uvjeti za podnošenje platnog naloga, za ostvarivanje prava na uzdržavanje potrebno je podnijeti tužbu okružnom sudu (maakohus) u mjestu boravišta djeteta.

Više pojedinosti o hitnom postupku u pitanjima povezanima s platnim nalogom na temelju zahtjeva za naknadu za uzdržavanje maloljetnog djeteta dostupno je ovdje. Obrazac zahtjeva za plaćanje uzdržavanja djeteta dostupan je ovdje.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Maloljetna djeca imaju pravo na naknadu za uzdržavanje. Budući da maloljetnici imaju ograničenu pravnu sposobnost, zahtjev sudu u ime djeteta podnosi zakonski zastupnik djeteta – roditelj koji ima zakonsko skrbništvo. Ako je djetetu imenovan zakonski skrbnik, postupak pokreće skrbnik djeteta kao djetetov zakonski zastupnik.

Pravno sposobna odrasla osoba samostalno pokreće postupak radi ostvarivanja prava na naknadu za uzdržavanje.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Podnošenje zahtjeva sudu da roditelju naloži izvršavanje obveze uzdržavanja prema maloljetnom djetetu rješava se kao pitanje uzdržavanja. U pitanjima uzdržavanja zahtjev se podnosi okružnom sudu u mjestu boravišta djeteta. Ako dijete nema boravište u Estoniji, postupak se pokreće u mjestu boravišta tuženika. Ako tuženik nema boravište u Estoniji, postupak se pokreće u mjestu boravišta tužitelja.

Uzdržavanje se može tražiti i u hitnom postupku u pitanjima koja se odnose na platni nalog (vidjeti odgovor na pitanje 3.).

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Ako se pravo na uzdržavanje nastoji ostvariti na sudu, potrebno je pokrenuti postupak u kojem stručna pravna pomoć ili usluge posrednika nisu nužne. Sud nalaže plaćanje uzdržavanja od dana podnošenja tužbe, ali sud isto tako može na temelju predmetnog postupka naložiti plaćanje naknade za uzdržavanje retroaktivno do godine dana prije pokretanja postupka.

Obrazac zahtjeva za plaćanje uzdržavanja djeteta dostupan je ovdje.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Za pokretanje postupka za izvršenje obveze uzdržavanja prema maloljetnom djetetu ili za preispitivanje zahtjeva za hitni postupak u pitanjima povezanima s platnim nalogom na temelju zahtjeva za uzdržavanje djeteta ne plaća se državna pristojba.

Moguće je tražiti državnu pravnu pomoć ili pomoć u postupku za pokrivanje troškova postupka.

U slučaju državne pravne pomoći estonska odvjetnička komora (Eesti Advokatuur) osobi dodjeljuje odvjetnika. Odvjetnik ima ulogu zastupati osobu u postupku i savjetovati je. Državna pravna pomoć dostupna je osobama koje zbog svojeg financijskog stanja ne mogu platiti stručne pravne usluge u trenutku kad im je potrebna pravna pomoć ili ih mogu platiti samo djelomično ili u obrocima ili osobama koje nakon plaćanja sudskih troškova ne bi imale sredstava za život. Osoba koja prima pravnu pomoć nije oslobođena obveze plaćanja drugih troškova postupka.

Više pojedinosti o državnoj pravnoj pomoći dostupno je ovdje.

Zahtjeve za državnu pomoć za pokriće troškova postupka mogu podnositi osobe koje ne mogu platiti te troškove zbog svojeg financijskog stanja ili koje ih mogu platiti samo djelomično ili u obrocima. Mora postojati i dostatan razlog na temelju kojeg se može pretpostaviti da će planirano sudjelovanje u postupku biti uspješno.

Obrazac zahtjeva za pomoć u postupku za fizičku osobu i obavijest o osobnom i financijskom stanju tužitelja i njegovih članova obitelji dostupni su ovdje.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sud može naložiti plaćanje fiksnog ili promjenjivog iznosa naknade za uzdržavanje za maloljetno dijete navodeći u svojoj odluci osnovu za izračun iznosa te naknade. Sudovi obično nalažu plaćanje naknade za uzdržavanje u obliku mjesečnih obroka.

Do kraja 2021. minimalni iznos naknade za uzdržavanje ovisio je o minimalnoj plaći. Mjesečni iznos naknade za uzdržavanje za jedno dijete nije mogao biti manji od polovine minimalne mjesečne plaće koju je utvrdila estonska vlada (minimalna naknada 2018. iznosila je 250 EUR po djetetu, 2019. 270 EUR, a 2020. i 2021. 292 EUR).

Od 1. siječnja 2022. iznos minimalne naknade za uzdržavanje više ne ovisi o važećoj minimalnoj plaći. Iznos naknade za uzdržavanje određuje sud u skladu s potrebama djeteta, financijskom sposobnošću roditelja, svim primljenim naknadama i brojem maloljetne djece koja su dio obitelji. Kao osnova uzima se polovina prosječnih mjesečnih troškova za uzdržavanje djeteta (osnovni iznos uzdržavanja je 209,20 EUR, a prilagođava se 1. travnja svake godine u skladu s promjenom indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini).

Iznos naknade za uzdržavanje određuje se uzimajući u obzir sljedeće okolnosti: Dohodak roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje. U pravilu se 3 % estonske prosječne mjesečne bruto plaće za prethodnu kalendarsku godinu dodaje osnovnom iznosu. Iznos koji je potrebno dodati ponovno se izračunava 1. travnja svake godine. Broj djece koja primaju uzdržavanje u istoj obitelji. Budući da je moguće ostvariti određene uštede ako se odgaja više djece (ponovna upotreba namještaja, odjeće, igračaka itd.), iznos naknade za uzdržavanje smanjuje se za 15 % od drugog djeteta nadalje. Iznos naknade za uzdržavanje ne smanjuje se u slučaju istodobnog rođenja više djece ili ako su djeca rođena u razmaku od više od tri godine.

Obiteljski doplatak. Pri određivanju iznosa naknade za uzdržavanje uzimaju se u obzir dječji doplatak i, u skladu s verzijom Zakona o obiteljskom pravu (perekonnaseadus) koja je stupila na snagu 1. veljače 2023., polovina doplatka za obitelji s mnogo djece. Ako osoba koja traži uzdržavanje prima te doplatke, za svako se dijete od iznosa naknade za uzdržavanje oduzima polovina iznosa doplatka. Međutim, ako te doplatke prima osoba koja plaća uzdržavanje, taj se iznos dodaje iznosu naknade za uzdržavanje. Pri izdavanju naloga za uzdržavanje doplatak za obitelji s mnogo djece također se izračunava u skladu s navedenom izmjenom propisa, čak i ako se ne plaća isključivo za zajedničku djecu istih bračnih drugova. Dakle, ako je riječ o mješovitoj obitelji s dvoje djece iz prijašnjeg odnosa, a roditelj u novom odnosu ima još djece, na temelju čega obitelj ostvaruje pravo na doplatak za obitelji s mnogo djece, polovina tog doplatka uzima se u obzir pri izračunu naknade za uzdržavanje. To se jednako raspoređuje na roditelja koji traži uzdržavanje i roditelja koji plaća uzdržavanje te dalje dijeli s ukupnim brojem djece u obitelji za koju se isplaćuje doplatak za obitelji s mnogo djece.

Boravište djeteta kod obaju roditelja. Ako tijekom godine dijete kod roditelja koji plaća uzdržavanje boravi u prosjeku najmanje sedam punih dana mjesečno, iznos naknade za uzdržavanje smanjuje se razmjerno vremenu provedenom kod roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje. Ako dijete kod svakog roditelja boravi podjednako, uzdržavanje se može zatražiti samo ako je to u interesu većih potreba djeteta, u slučaju znatne razlike u prihodima roditelja ili neravnomjerne raspodjele troškova povezanih s djetetom između roditelja.

Detaljnije informacije i kalkulator iznosa uzdržavanja dostupni su ovdje.

Iznosi utvrđeni sudskim odlukama donesenima prije 1. siječnja 2022. ne smanjuju se automatski. Ako je na temelju sudske odluke roditelj obvezan za maloljetno dijete plaćati uzdržavanje koje je jednako trenutačnom minimalnom fiksnom iznosu ili polovini minimalne mjesečne plaće, taj će se iznos fiksirati na razinu iz 2021. (tj. 292 EUR mjesečno) i neće se više povećavati u slučaju daljnjeg povećanja minimalne plaće.

Ako je na temelju sudske odluke donesene prije 1. veljače 2023. roditelj dužan plaćati promjenjivi iznos naknade za uzdržavanje za maloljetno dijete, a iznos uzdržavanja ovisi o kretanju iznosa doplatka za obitelji s mnogo djece, iznos naknade za uzdržavanje određen na temelju sudske odluke izračunava se na temelju članka 101. stavka 5. verzije Zakona o obiteljskom pravu koja je na snazi od 1. veljače 2023.

Sud može povećati i, ako za to postoji valjan razlog, smanjiti iznos minimalne naknade za uzdržavanje. Minimalna naknada za uzdržavanje izračunana s pomoću zakonom propisane formule može se uvećati na temelju:

  • stvarnih potreba djeteta
  • dohotka svakog roditelja
  • stvarne raspodjele troškova povezanih s djetetom između roditelja.

Ako je dohodak roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje veći od prosjeka, osnovni iznos naknade za uzdržavanje može se uvećati primjerice za 3 % stvarnog dohotka roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje umjesto prosječne mjesečne bruto plaće. Iznos naknade za uzdržavanje može se smanjiti samo iz opravdanih razloga. Opravdani razlozi mogu uključivati radnu nesposobnost roditelja ili ako roditelj ima drugo dijete koje bi bilo u manje sigurnom financijskom položaju od djeteta koje prima uzdržavanje da je fiksiran minimalni iznos naknade za uzdržavanje.

Ako je iznos naknade za uzdržavanje izmijenjen, izmjena stupa na snagu od trenutka donošenja odluke, odnosno ne mogu se izmijeniti neplaćeni zaostali iznosi.

Obveznik uzdržavanja može, ako za to ima valjan razlog, tražiti da mu se omogući plaćanje uzdržavanja na neki drugi način. Roditelji mogu postići detaljan sporazum o izvršavanju obveze uzdržavanja prema djetetu i utvrditi kako i u kojim će se vremenskim razmacima naknada za uzdržavanje plaćati.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Naknada za uzdržavanje u načelu se plaća u novcu u određenim vremenskim razmacima. Osoba koja ima obvezu izvršavanja obveze uzdržavanja prema maloljetnom djetetu može, ako za to postoji valjan razlog, tražiti da joj se dopusti plaćanje naknade za uzdržavanje na neki drugi način. Naknada za uzdržavanje plaća se u obliku doplatka koji plaća roditelj maloljetnog djeteta, posebno ako roditelj ne živi s djetetom ili ne sudjeluje u njegovu odgoju. Uzdržavanje se plaća unaprijed za svaki kalendarski mjesec. Iako je primatelj naknade za uzdržavanje dijete, ona se u načelu mora plaćati drugom roditelju. Naknada za uzdržavanje može se plaćati izravno djetetu ako su se roditelji tako dogovorili ili ako postoji sudska odluka u tom smislu.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Ako je sudska odluka kojom se određuje naknada za uzdržavanje stupila na snagu ili je neposredno izvršiva, ali drugi roditelj ne postupi u skladu s odlukom, potrebno je obratiti se sudskom izvršitelju. Ako obveznik uzdržavanja ne izvrši plaćanja navedena u sudskoj odluci u propisanom roku, sudski izvršitelj pokreće postupak zapljene imovine obveznika uzdržavanja na temelju zahtjeva osobe koja je poduzela mjere za osiguranje postupka. Za zapljenu imovine obveznika uzdržavanja potrebno je sudskom izvršitelju dostaviti sudsku odluku i zahtjev za izvršenje. U zahtjevu za izvršenje moraju biti navedeni podaci o dužniku i, ako je moguće, o njegovoj imovini (boravište, podaci za kontakt, poznate informacije o imovini). Ako tužitelj želi da sudski izvršitelj iskoristi sve zakonodavstvom predviđene mogućnosti za naplatu duga, u zahtjevu za izvršenje mora se navesti da tužitelj podnosi zahtjev za naplatu na registriranoj nepokretnoj imovini obveznika uzdržavanja, pokretnoj imovini i pravima potraživanja. U postupku izvršenja pitanje uzdržavanja djeteta ima prednost pred ostalim zahtjevima, a za namiru naknade za uzdržavanje moguće je zaplijeniti imovinu u većim iznosima te sudskom odlukom na neodređeno vrijeme obustaviti sljedeća prava i valjanost sljedećih odobrenja: pravo na lov, pravo na upravljanje motornim vozilima, dozvole za posjedovanje oružja i dozvole za stjecanje oružja, pravo na upravljanje rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon te dozvole za ribolov.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Osobe se oslobađaju od obveze uzdržavanja ako ne mogu plaćati naknadu za uzdržavanje drugoj osobi bez ugrožavanja vlastitih uobičajenih životnih uvjeta, s obzirom na njihove druge obveze i imovinsko stanje. Unatoč tomu, roditelji ne mogu biti oslobođeni obveze uzdržavanja svoje maloljetne djece. Sud može obveznika uzdržavanja osloboditi obveze plaćanja naknade za uzdržavanje, ograničiti razdoblje za izvršenje obveze uzdržavanja ili smanjiti iznos naknade za uzdržavanje ako bi bilo iznimno nepravično tražiti izvršenje te obveze jer se, na primjer, uzdržavana osoba ne može sama uzdržavati zbog vlastitih nepromišljenih postupaka.

Naknada za štetu zbog neplaćanja uzdržavanja i neispunjenja obveza može se tražiti retroaktivno do najdulje godine dana prije podnošenja tužbe sudu za naknadu za uzdržavanje. Rok zastare za plaćanje naknade za uzdržavanje koje je utvrđeno kao obveza uzdržavanja iznosi deset godina za svaku pojedinačnu obvezu. Rok zastare počinje teći na kraju kalendarske godine u kojoj tražbina koja odgovara obvezi postaje naplativa. Obveza uzdržavanja je osobna obveza koja istječe u trenutku smrti uzdržavane osobe ili obveznika uzdržavanja. Postoje iznimke u odnosu na predujmove i iznose prijeboja.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

U slučaju prekograničnih sporova u pogledu uzdržavanja pomoć može pružiti središnje tijelo, odnosno Odsjek za međunarodnu pravosudnu suradnju (rahvusvahelise justiitskoostöö talitus) u Odjelu kaznene policije (kriminaalpoliitika osakond) pri Ministarstvu pravosuđa (Justiitsministeerium).

Kad se sudu podnosi zahtjev za uzdržavanje, može se zatražiti državna pravna pomoć. Ne postoje posebne organizacije ili tijela koji pružaju pomoć u slučaju nacionalnih zahtjeva za uzdržavanje.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Od 1. siječnja 2017. roditelj koji odgaja dijete ima pravo Zavodu za socijalno osiguranje (Sotsiaalkindlustusamet) podnijeti zahtjev za naknadu za uzdržavanje tijekom sudskog postupka i postupka izvršenja. Ta je naknada privremena pomoć države roditelju koji sam odgaja i uzdržava dijete. Država plaća naknadu za uzdržavanje u ime roditelja koji ne plaća naknadu za uzdržavanje i zatim od roditelja koji nije plaćao tu naknadu naplaćuje taj iznos. Uvjet za primanje državne naknade za uzdržavanje je da osoba mora sudu podnijeti zahtjev za plaćanje naknade za uzdržavanje u hitnom postupku u pitanjima povezanima s platnim nalogom ili tužbu.

Na temelju naknade za uzdržavanje djetetu se jamči iznos do 100 EUR mjesečno.

Više informacija o podnošenju zahtjeva za doplatak dostupno je ovdje.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Za ostvarivanje prava na uzdržavanje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 može se zatražiti pomoć Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa.

Uzdržavanje u drugoj državi traži se podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka povezanog s uzdržavanjem Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri estonskom Ministarstvu pravosuđa i nadležnom tijelu druge države. Potrebno je priložiti presliku dječjih rodnih listova ili sudsku presudu kojom se utvrđuje očinstvo. Ako nije utvrđeno očinstvo, to treba navesti u zahtjevu koji se šalje u drugu državu.

Obrazac zahtjeva dostupan je ovdje.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Odsjek za međunarodnu pravosudnu suradnju pri estonskom Ministarstvu pravosuđa dostupan je telefonom na brojeve +372 6208183 i +372 7153443 ili e-poštom na adrese central.authority@just.ee i keskasutus@just.ee.

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Zahtjev podnositelja koji ima boravište u drugoj državi najbrže će se riješiti obraćanjem odgovarajućem tijelu u državi boravišta koje će se obratiti središnjem tijelu u estonskom Ministarstvu pravosuđa.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Vidjeti odgovor na pitanje 14.1.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Haški protokol iz 2007. potvrdila je Europska unija, čija je Estonija država članica od 1. svibnja 2004.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Vidjeti odgovor na pitanje 16.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

Kad je riječ o prekograničnim predmetima u Europskoj uniji koji se odnose na zahtjeve za uzdržavanje, u skladu s Uredbom dostupne su državna pravna pomoć i državna pomoć u postupku. Time se osigurava da osobu u postupku zastupa stručna osoba, a plaćanjem sudskih troškova osigurava se njezin pristup pravosuđu. U pravilima o državnoj pravnoj pomoći i pomoći u postupku navedeno je da se primjenjuje nacionalno pravo, ako u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 nije navedeno drukčije.

U načelu se ista jamstva primjenjuju na osobe koje imaju boravište u Estoniji i osobe koje žive u drugim državama članicama EU-a. U prekograničnim predmetima uzdržavanja pravna pomoć i savjet te državna pravna pomoć i pomoć u postupku dostupni su od središnjeg tijela, odnosno Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 i, kad je riječ o dijelovima koji nisu obuhvaćeni Uredbom, na temelju nacionalnog prava.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Uspostavljeno je središnje tijelo za prekograničnu pravosudnu suradnju – Odsjek za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa. Za ostvarivanje prava na uzdržavanje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 može se dobiti pomoć od Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa, koji provodi postupke povezane s međunarodnim zahtjevima za pravnu pomoć.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 19/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.