Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko uzdržavanje

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

U skladu s gibraltarskim zakonom za donošenje naloga za plaćanje uzdržavanja nadležni su prvostupanjski (Magistrate's Court) i Vrhovni sud. Uzdržavanje je uređeno Zakonom o uzdržavanju. Na Vrhovnom sudu postupak radi ostvarivanja prava na uzdržavanje za dijete, životnog partnera, uzdržavanog člana obitelji ili bračnog druga može se spojiti s postupkom za razvod, sudsku rastavu, poništaj ili prestanak braka. I Vrhovni i prvostupanjski sud nadležni su za izmjene plativog iznosa uzdržavanja nakon donošenja pravomoćnog rješenja o razvodu ili prestanku braka. Prvostupanjski sud može dosuditi uzdržavanje u korist supruge, supruga, djeteta, pa čak i roditelja stranaka ako su ispunjeni određeni uvjeti. Takva se odluka donosi na temelju pritužbe podnesene prvostupanjskom sudu. Zakonom je propisano i donošenje odluke o uzdržavanju između nevjenčanih supružnika.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

Pravo na uzdržavanje ime dijete mlađe od 16 godina. Osim toga, pravo na uzdržavanje ima i dijete koje je navršilo 16 godina, ali je mlađe od 21 godine i pohađa redovito obrazovanje ili osposobljavanje za zanimanje ili struku u trajanju od najmanje dvije godine.

Pravo na uzdržavanje ima i dijete koje ima umanjenu sposobnost zarađivanja zbog bolesti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta i koje nije navršilo 21 godinu.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Ako traži uzdržavanje u predmetima u kojima nije utvrđena nadležnost Vrhovnog suda, podnositelj zahtjeva treba podnijeti tužbu prvostupanjskom sudu.

Zahtjevi za uzdržavanje koji su povezani s postupkom za razvod, sudsku rastavu, poništaj ili prestanak braka podnose se Vrhovnom sudu.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Zahtjev za uzdržavanje može u ime djeteta podnijeti osoba koja ima skrbništvo ili ostvaruje roditeljsku odgovornost za dijete. U skladu s odredbama Zakona o uzdržavanju dijete može samo podnijeti zahtjev za uzdržavanje protiv osobe koja ga je odgovorna uzdržavati.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Ako je zahtjev za uzdržavanje utemeljen na braku ili životnom partnerstvu, za taj je postupak nadležan prvostupanjski sud. Ako zahtjev za uzdržavanje proizlazi iz postupka za razvod, sudsku rastavu, poništaj ili prestanak braka, koji su u nadležnosti Vrhovnog suda, o pitanju bi uzdržavanja trebao odlučivati taj sud.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Podnositelj može zahtjev podnijeti osobno i zastupati se pred sudom sam ili u njegovo ime mogu postupati odvjetnici.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Za podnošenje tužbe prvostupanjskom sudu ne plaća se pristojba. Prema tome, podnositelj može doći na sud osobno i neće snositi nikakve troškove.

Za pokretanje postupka pred Vrhovnim sudom obično se plaća pristojba od 150 GBP. I na Magistratskom sudu i na Vrhovnom sudu dostupna je pravna pomoć koja podliježe provjeri imovinskog stanja. Zahtjevi za pravnu pomoć u postupcima pred obama sudovima podnose se Vrhovnom sudu, a obrasci su dostupni u pisarnici Vrhovnog suda.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Nakon razmatranja tužbe prvostupanjski sud može donijeti odluku o plaćanju uzdržavanja tjedno ili u određenim vremenskim razmacima koje smatra razumnima s obzirom na sve okolnosti slučaja za uzdržavanje djeteta, oca, životnog partnera, nevjenčanog supružnika, majke i/ili bračnog druga.

Naknadno se može podnijeti zahtjev za izmjenu odluke o uzdržavanju. Taj se zahtjev može podnijeti prvostupanjskom sudu ili Vrhovnom sudu, ako je primjenjivo.

Sud može u odgovarajućim slučajevima odlučiti da se uzdržavanje mora plaćati retroaktivno.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Uzdržavanje može jedna stranka plaćati drugoj ili se plaćanja mogu izvršavati preko suda.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Ako tuženik ne plati najmanje dva iznosa propisana u izvornoj odluci o uzdržavanju, tužitelj može podnijeti zahtjev za ovrhu na plaći. Prvostupanjski sud nadležan je i za donošenje naloga za pritvor kojim se tuženiku određuje pritvor zbog neispunjenja uvjeta iz odluke o uzdržavanju. Međutim, u takvim slučajevima sud tuženiku daje priliku da izloži razloge zašto ne bi trebalo donijeti takav nalog.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Rok zastare ne postoji.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Zahtjeve za uzdržavanje obično rješava prvostupanjski sud u Gibraltaru, 32 – 36 Town Range, Gibraltar. Ako zahtjev za uzdržavanje proizlazi iz postupka za razvod, sudsku rastavu ili poništaj, potrebno ga je podnijeti Vrhovnom sudu Gibraltara, 277 Main Street, Gibraltar.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

To nije predviđeno u gibraltarskom pravu. Naplata se može izvršiti ovrhom na plaći ili uporabom naloga za pritvor.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Upite treba slati prvostupanjskom sudu na adresu 277 Main Street, Gibraltar ili Vrhovnom sudu na adresu 277 Main Street, Gibraltar.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Upiti se mogu uputiti na sljedeću adresu:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Telefon: +350 200 75671
Faks: +350 200 40483.

S druge strane, svi upiti koji se odnose na postupke uzdržavanja na Vrhovnom sudu mogu se uputiti na sljedeću adresu:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Telefon: +350 200 75608
Faks: +350 200 77118.

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Tužba kojom se traži naplata u Gibraltaru može se poslati izravno prvostupanjskom sudu ako su ispunjeni svi zahtjevi u pogledu nadležnosti. U protivnom, ako zahtjev za uzdržavanje proizlazi iz postupka razvoda, sudske rastave ili poništaja, odgovarajući zahtjev može se podnijeti u pisarnici Vrhovnog suda.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Kao u prethodnom pitanju.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Haški protokol iz 2007. nije obvezujući za Gibraltar i stoga se ne primjenjuje u Gibraltaru.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Na sve predmete koji se rješavaju u Gibraltaru primjenjuje se gibraltarsko pravo.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

U ovoj je Uredbi predviđen niz mjera čija je svrha olakšati plaćanje zahtjeva za uzdržavanje u prekograničnoj situaciji. Takvi zahtjevi proizlaze iz obveze pomaganja članovima obitelji kojima je potrebna pomoć. Na primjer, oni mogu biti u obliku uzdržavanja koje se plaća djetetu ili bivšem bračnom drugu nakon razvoda.

Uredba se primjenjuje na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz:

  • obiteljskog odnosa,
  • roditeljstva,
  • braka ili tazbinske veze.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Primjena Uredbe o uzdržavanju utvrđena je u Zakonu o uzdržavanju. Središnjim tijelom imenovano je sljedeće tijelo:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel: + 350 200 59267
Faks: + 350 200 59271
e-pošta: moj@gibraltar.gov.gi

U Zakonu o pravnoj pomoći propisano je da moraju biti zadovoljeni uvjeti ispitivanja imovinskog stanja i osnovanosti.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 03/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.