Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko uzdržavanje

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

U Škotskoj trenutačno postoje dva sustava za utvrđivanje uzdržavanja: Zakon o uzdržavanju djece iz 1991. u načelu ima prednost pred Obiteljskim zakonom (Škotska) iz 1985. i njime je uzdržavanje djeteta premješteno iz područja privatnog prava i nadležnosti sudova u područje nadležnosti javnih tijela.

Međutim, Zakon o uzdržavanju djece primjenjuje se u načelu samo ako skrbnik, roditelj koji ne živi s djetetom i dijete imaju uobičajeno boravište u UK-u. Ako se ne primjenjuje Zakon iz 1991., primjenjivat će se stariji sustav iz Obiteljskog zakona (Škotska) iz 1985.

U skladu sa Zakonom o uzdržavanju djece iz 1991. samo „dijete koje ispunjuje uvjete” (odnosno ono koje ima najmanje jednog roditelja koji ne živi s njime) može imati koristi od odluke o uzdržavanju koju je donijela Služba za uzdržavanje djece. Roditelj (ili druga osoba koja ispunjuje uvjete) koji skrbi za dijete može podnijeti zahtjev u kojem od roditelja koji ne živi s djetetom traži uzdržavanje djeteta.

U skladu s Obiteljskim zakonom (Škotska) iz 1985. obvezu uzdržavanja imaju sljedeće osobe:

 • suprug prema supruzi,
 • supruga prema suprugu,
 • otac ili majka prema svojem djetetu,
 • osoba prema djetetu (osim djeteta kojeg mu je u skrb dalo lokalno ili drugo javno tijelo ili dobrovoljna organizacija) koje je prihvatila kao člana obitelji.

Bivši životni partner možda će isto morati plaćati uzdržavanje drugom bivšem životnom partneru.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

U skladu sa Zakonom o uzdržavanju djeteta iz 1991. dijete mora biti:

 • mlađe od 16 godina ili
 • mlađe od 19 godina ako pohađa redovno obrazovanje koje nije visoko obrazovanje ili
 • mlađe od 18 godina i sposobno za rad ili osposobljavanje za mlade dok roditelj još uvijek prima uzdržavanje za dijete.

U skladu s Obiteljskim zakonom (Škotska) iz 1985. dijete se definira na sljedeći način:

 • osoba mlađa od 18 godina ili
 • osoba starija od 18, ali mlađa od 25 godina i koja „razumno i primjereno pohađa obrazovanje u obrazovnoj ustanovi ili osposobljavanje za određeno zanimanje ili struku.”

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Ako su oba roditelja u Škotskoj ili nekom drugom dijelu Ujedinjene Kraljevine, zahtjev se podnosi Službi za uzdržavanje djece. Ako jedan roditelj živi izvan Škotske, drugi roditelj može okružnom sudu podnijeti zahtjev za donošenje odluke o uzdržavanju, ali će morati tražiti pravni savjet kako to učiniti.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Zahtjev za uzdržavanje djeteta može se podnijeti u ime jednog roditelja ili druge osobe odgovorne za dijete, pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva za to ovlašten ili ima punomoć. Dijete ne može samostalno podnijeti zahtjev za uzdržavanje, osim ako je starije od 12 godina i živi u Škotskoj.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

U načelu je nadležan okružni sud u mjestu u kojem dijete ima boravište. Podaci o škotskim sudovima dostupni su na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Da, treba tražiti pravni savjet od odvjetnika specijaliziranog za obiteljsko pravo.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Moraju se platiti sudske pristojbe i sudski troškovi, ali moguće je podnijeti zahtjev za pravnu pomoć Škotskom odboru za pravnu pomoć.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sudovi mogu donositi naloge za uzdržavanje djeteta ili bračnog druga. Iznos uzdržavanja ovisi o nizu čimbenika, posebno o prihodima platitelja. Bilo koja stranka može tražiti izmjenu naloga za uzdržavanje podnošenjem zahtjeva sudu. Zahtjevi za uzdržavanje obično se ne primjenjuju retroaktivno od datuma podnošenja, iako grofovijski sudac ima diskrecijsko pravo da to učini.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Uzdržavanje djeteta u načelu se plaća roditelju s kojim dijete živi.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

U Škotskoj je dostupan niz sredstava ovrhe. Ona uključuju sljedeće:

 • ovrhu na plaću,
 • ovrhu sredstava s bankovnih računa ili drugih izvora,
 • plombu na zemljištu i zgradama.

Ovrhu u načelu provode sudski izvršitelji, koji su neovisni sudski službenici.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Ovršni postupci u Škotskoj propisani su zakonom u Zakonu o dužnicima (Škotska) iz 1987. U Zakonu su predviđeni zakonski ovršni postupci i osigurava se određeni stupanj zaštite dužnika. Na primjer, iznos koji poslodavac može oduzeti od plaće dužnika ograničen je zakonom.

U Škotskoj nema zastare na naplatu duga uzdržavanja. Svaki neplaćeni dug može se naplatiti ako je dužnik u Škotskoj ili u Škotskoj ima imovinu koja se može ovršiti. Međutim, ako škotski sud mora na obvezu uzdržavanja primijeniti zakon druge države, sud će primijeniti mjerodavne zakonske propise te države.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Služba za uzdržavanje djece (ako su oba roditelja rezidenti UK-a). Škotsko središnje tijelo (ako je jedan roditelj u inozemstvu). Podaci o Škotskom središnjem tijelu navedeni su u nastavku.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Ne.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Trebali biste se obratiti Škotskom središnjem tijelu.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Scotland

Tel.: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Faks: 00 44 131 244 4848

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Trebali biste se obratiti središnjem tijelu predmetne države članice. Svakom se nadležnom tijelu možete obratiti izravno.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Vidjeti prethodni tekst.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Ne.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Na Uredbu o uzdržavanju primjenjuje se Obiteljski zakon (Škotska) iz 1985. Odgovarajuća pravila o privatnom međunarodnom pravu navedena su u Pravilima o skrbi o djeci i uzdržavanju iz 1997.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

Uzdržavanim osobama koje podnose zahtjev u skladu s člankom 56. Uredbe pravna pomoć odobrava se automatski, osim ako se smatra da je zahtjev očito neutemeljen.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Poduzeti su dodatni koraci kako bi se osiguralo da se pomoć može pružati u skladu s člankom 51. Ti su koraci uključivali izmjene zakona, sudskih pravila i odredaba o pravnoj pomoći.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 05/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.