Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Családi tartási kötelezettségek

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma? Kinek kell más személy részére tartásdíjat fizetnie?

A szülő a bíróságon keresztül vagy az állami gyermektartási rendszer (az Angliában és Walesben, valamint Skóciában törvénnyel létrehozott közigazgatási rendszer) igénybevételével fizethet tartásdíjat gyermekei vagy a családban lévő bármely gyerek számára a másik szülőnek vagy a gondviselőnek. Az állami gyermektartási rendszert három szervezet, a Gyermektartási Szolgálat, a Gyermektartási Alternatívák Szolgálata és a Gyermektartási Hivatal alkotja. A gyermektartási rendszer igénybevételéhez az érintett személyek (a szülők/gondviselő és a gyermekek) szokásos tartózkodási helyének az Egyesült Királyságban kell lennie.

A törvényileg szabályozott rendszerhez benyújtott összes kérelmet a Gyermektartási Szolgálat kezeli, a szülők pedig a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatán keresztül léphetnek kapcsolatba a Gyermektartási Szolgálattal. A Gyermektartási Hivatal megszűnt, és a meglévő kötelezettséget érintő összes ügy mára már lezárult. A kizárólag tartásdíjhátralékra vonatkozó ügyekben a szülőkkel felveszik a kapcsolatot annak megkérdezése érdekében, hogy továbbra is akarják-e az adósság behajtását, amely esetben ezen adósság a Gyermektartási Szolgálat részére fizethető meg.

A szülők fizethetnek tartást a 18 év alatti gyermekeik részére. Kérelemre a 18 év feletti „gyermek” is kaphat a szülőtől tartásdíjat továbbtanulásra, amennyiben szakmát, foglalkozást vagy hivatást tanul, vagy különleges körülmények állnak fenn (a gyermekekről szóló 1989.évi törvény 1. jegyzéke).

A gyermekeitől külön élő szülő is fizethet gyermektartást a Gyermektartási Szolgálaton keresztül. A Gyermektartási Szolgálat – bírósági eljárás helyett – közigazgatási eljárásban határozza meg a tartásdíjat, ha a gyermek 16 év alatti, vagy 20 év alatti és nem felsőfokú nappali oktatásban vesz részt (iskolában vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben), illetve 20 év alatti és egyik szülőjével él, e szülő pedig gyermekgondozási támogatást kért számára. A tartásdíjat a kedvezményezett szülőnek fizetik ki. Bármely szülő vagy a gondviselő fordulhat kérelemmel a Gyermektartási Szolgálathoz. A tartásdíj összegét a Gyermektartási Szolgálat számítja ki. A heti befizetéseket a fizetésre kötelezett szülő teljesíti közvetlenül a kedvezményezett szülőnek (közvetlen tartásdíjfizetés), illetve a Gyermektartási Szolgálat díjköteles beszedési és kifizetési szolgáltatásának igénybevételével (lásd lent).

Az elvált házastárs is fizethet tartást a másik házastárs számára. Tartásdíjat bármely házasfél számára lehet fizetni. Előfordulhat, hogy a volt bejegyzett élettársnak is tartásdíjat kell fizetnie a másik volt bejegyzett élettárs vagy a családban élő gyermekek számára.

2 Hány éves korig részesülhet egy gyermek tartásdíjban? Különböző szabályok vonatkoznak-e a kiskorúakra és a felnőttekre a tartással kapcsolatban?

Lásd a fenti kérdésre adott választ. A gyermekekről szóló 1989. évi törvény 1. jegyzéke nem határoz meg korhatárt.

3 Az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál kell-e kérelmeznem a tartásdíjat? Melyek az eljárás fő elemei?

Ha Angliában és Walesben a szülők különválnak, akkor mielőtt kérelmükkel a Gyermektartási Szolgálathoz fordulnának, a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatához kell fordulniuk tanácsért és információkért, amelyek alapján a családjuk számára legmegfelelőbb megállapodásra juthatnak a tartásról. Ez történhet úgynevezett „családi megállapodással”, amelynek esetében egymás között jutnak megegyezésre, vagy a Gyermektartási Szolgálathoz benyújtott kérelemmel. A szülők csak azután fordulhatnak a Gyermektartási Szolgálathoz, hogy egyeztettek a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatával.

Ha valamely szülő úgy dönt, hogy nem tudnak családi megállapodást kötni, akkor meg kell fizetni a kérelem Gyermektartási Szolgálathoz való benyújtásának díját. Az aktuális díjról további tájékoztatás a kormányzati honlapon található. A díjfizetés mellőzhető, ha a kérelmező nem töltötte be 19. életévét, Észak-Írországban él, vagy családon belüli erőszakról tett bejelentést a Gyermektartási Szolgálat által elismert hatóságnak. A díj megfizetése ellenében a kérelmezőt a következő szolgáltatások illetik meg: a Gyermektartási Szolgálat a fizetésre kötelezett szülő jövedelme alapján kiszámítja a fizetendő tartásdíjat, felkutatja a fizetésre kötelezett szülőt, és felülvizsgálja a tartásdíj összegét. A fizetendő tartásdíj összegének kiszámításához a fizetésre kötelezett szülő bruttó jövedelmének meghatározott százalékát veszik alapul attól függően, mennyi gyermek után kell fizetnie, a tartásdíj összege pedig csökkenhet vagy emelkedhet, ha más tényezőket is figyelembe vesznek, mint például a fizetésre kötelezett szülő további jövedelmét vagy elismerik a közös gondozásra vonatkozó megállapodást. A Gyermektartási Szolgálat nem garantálja, hogy munkája eredményeképpen tartásdíjfizetésre kerül sor.

A tartással kapcsolatos vizsgálat elvégzését követően, és ha a szülők úgy állapodnak meg, hogy a közvetlen tartásdíjfizetési rendszeren keresztül közvetlenül egymásnak fizetnek, akkor csak a kérelmezési díjat kell megfizetni. Azoknak, akik a Gyermektartási Szolgálat a beszedési és kifizetési szolgáltatásán keresztül kívánják fizetni a tartásdíjat, tartásdíj-beszedési díjat kell fizetniük. A fizetésre kötelezett szülő esetében ennek mértéke a szokásos gyermektartásdíjon felül 20 %. A Szolgálat a kedvezményezett szülőtől 4 %-ot von le a számára kifizetett gyermektartásdíjból. A beszedési díjak fizetése családi megállapodással vagy közvetlen tartásdíjfizetéssel elkerülhető.

A fizetésre kötelezett szülőnek akkor is díjat kell fizetnie a Gyermektartási Szolgálat részére, ha a Szolgálat a tartásdíj-fizetési kötelezettségét elmulasztó szülő ellen hozott bírósági határozat alapján végrehajtási intézkedéseket tesz.

4 Lehet-e kérelmet benyújtani gyermek vagy rokon (ha igen, hányadik fokú rokon) nevében?

Gyermektartással kapcsolatban a fizetésre kötelezett vagy kedvezményezett gondviselő szülő nevében bárki, például egy barát, rokon, jogi tanácsadó (például Angliában és Walesben ügyvéd) kérheti a tartásdíjat. A fizetésre kötelezett vagy kedvezményezett gondviselő szülőnek külön fel kell hatalmaznia a kérelmet beterjesztő személyt erre, kivéve, ha az illető – például általános meghatalmazás révén – már rendelkezik ilyen jogosultsággal. Angliában és Walesben nem lehet a gyermek nevében előterjeszteni a kérelmet, mivel gyermekek saját jogon nem kérhetik a tartásdíj megállapítását.

A tartásdíjak kölcsönös végrehajtására vonatkozó kérelmet Angliában és Walesben kizárólag a gyermek, az elvált házastárs vagy a volt bejegyzett élettárs, illetve olyan egyéb személyek nevében lehet előterjeszteni, akik esetében a tartásdíjak kölcsönös végrehajtására vonatkozó nemzetközi egyezmény vagy szerződés úgy rendelkezik.

5 Ha bírósághoz kívánok fordulni az ügyben, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes?

Az angliai és walesi kérelmezők a kérelmüket a földrajzi elhelyezkedéstől függően három Maintenance Enforcement Centre (tartásdíj végrehajtási központ) előtt nyújthatják be: Anglia (kivéve London), London és Wales..

A bírósági ügyintézők eligazítják a kérelmezőt, ha a kérelmet más bírósághoz kell benyújtani.

6 Kérelmezőként közvetítőn (például ügyvéden, központi vagy helyi hatóságon stb.) keresztül kell-e bírósághoz fordulnom az ügyben? Ha nem, milyen eljárások alkalmazandók?

A gyermek részére tartásdíj megállapítására irányuló kérelem a Gyermektartási Szolgálat által lebonyolított adminisztratív eljárás.

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtását kérelmezőknek nem szükséges ügyvédet igénybe venniük a bírósági eljáráshoz, ha a tartásdíjat a különféle nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján kívánják behajtani. A más országokból érkezett kérelmeket az azon területen illetékes Maintenance Enforcement Business Centre (tartásdíj végrehajtási központ) részére küldi meg, ahol a tartásra kötelezett lakik.

A bíróságra a gyermekekről szóló 1989.évi törvény 1. jegyzéke alapján kérelmet beterjesztők számára nem kötelező az ügyvédi képviselet.

7 Kell-e illetéket fizetnem, ha bírósághoz fordulok az ügyben? Ha igen, ez milyen mértékű lehet? Ha nem rendelkezem a szükséges anyagi eszközökkel, igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A tartásdíjak behajtásához rendszerint nem szükséges jogi képviselet, és az esetek többségében illetéket sem kell fizetni. Amennyiben kötelező a jogi képviselet, ahhoz jogi segítség és költségmentesség vehető igénybe, egyes esetekben azonban ehhez vizsgálhatják az anyagi helyzetet és a rászorultságot; lehetséges, hogy a kérelmezőnek viselnie kell a költségek egy részét.

8 Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Hogyan számítják ki a tartásdíj összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata, ha a megélhetési költségek vagy a családi körülmények megváltoznak? Ha igen, hogyan (pl. automatikus indexálási rendszeren keresztül)?

A tartásdíj behajtására a bíróság hozhat határozatot a gyermektartásra, a házastársi tartásra, vagy a gyermek-/házastársi tartásra kötelezésről. A bíróság elrendelhet időszakos fizetéseket, egyösszegű átalányfizetést, részletfizetést vagy biztosított időszakos fizetést. A bíróság vagy a Gyermektartási Szolgálat megfelelő esetekben határozhat a tartás visszamenőleges hatályú elrendeléséről. A visszamenőleges hatályról való döntéshozatalkor és az összeg megállapításakor az adott eset minden körülményét számításba veszik. A bíróságtól a tartási határozat megváltoztatása bármikor kérhető.

Bizonyos körülmények között a nyugdíjból is biztosítható a házassági tartás. A felek ugyan bírósági végzés nélkül, szabadon állapodhatnak meg a pénzügyeiket illetően, nyugdíj megosztása vagy nyugdíjpénztárból való utalás esetében azonban a nyugdíj-szolgáltató eljárásához bírósági végzés szükséges.

9 Hogyan és kinek fizetik meg a tartásdíjat?

A tartásdíjra jogosultakat a fenti 1. kérdésre adott válasz sorolja fel.

Az angliai és walesi bírósági rendszer részét képező tartásdíj végrehajtási központ (MPBC) foglalkozik a magánszemélyeknek járó kifizetésekkel. A tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztály (REMO) nem foglalkozik kifizetésekkel.

A Gyermektartási Szolgálat végzi a tartásdíjak kiszámítását, beszedését és kifizetését. Ha a fizetésre kötelezett szülő késik a fizetésekkel vagy nem fizet, a Gyermektartási Szolgálat beavatkozik annak érdekében, hogy a fizetésre sor kerüljön, és hogy a kötelezett mielőbb megfizesse a tartásdíjhátralékot. A Gyermektartási Szolgálat szükség esetén különféle végrehajtási módszereket alkalmazhat.

10 Ha az érintett személy (kötelezett) önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére?

A tartásdíjak behajtására a bíróság elrendelheti, hogy a fizetést közvetlenül a bíróságra kell teljesíteni; elrendelhet egy adott fizetési módozatot; hozhat a jövedelmet letiltó határozatot; a bíróság az alábbiakban ismertetett határozatokat hozhatja a Gyermektartási Szolgálat kérelmére.

A Gyermektartási Szolgálaton keresztül nyújtott gyermektartás esetében, ha a fizetésre kötelezett szülő nem teljesíti a gyermektartás fizetésére szóló kötelezettségét, a Gyermektartási Szolgálat megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kötelezett mielőbb megfizesse a teljes elmaradt gyermektartást. A Gyermektartási Szolgálat egy sor jogosítvánnyal rendelkezik, amelyeket e célra használhat. Ezek közé tartozik a jövedelemből és a bankszámláról történő közvetlen letiltás és bírósági intézkedések megtétele (végrehajtási intézkedés). Végül a bíróságtól lehet azt is kérni, hogy vegye el a fizetésre kötelezett szülő útlevelét, gépjárművezetői engedélyét, vagy akár azt is, hogy ítélje elzárásra.

11 Kérjük, röviden mutassák be a végrehajtásra vonatkozó valamennyi korlátozást, különös tekintettel az Önök végrehajtási rendszerében érvényesülő, kötelezettet védő szabályokra és elévülési időkre

A tartási határozatok végrehajtása esetén nincsenek ilyenek.

A Gyermektartási Szolgálatnak figyelembe kell vennie annak a gyermeknek a jólétét, akit érint a Szolgálat arra vonatkozó határozata, hogy milyen gyorsan kell megfizetni a hátralékot, és mennyit kell fizetni alkalmanként.

12 Van-e olyan szervezet vagy hatóság, amelytől segítséget kaphatok a tartásdíj behajtásában?

A gyermektartási rendszer igénybevételével beszedett gyermektartásdíj tekintetében a Gyermektartási Szolgálat az illetékes szervezet (lásd fent).

13 A kötelezett helyett megelőlegezhetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét bizonyos (kormányzati vagy magán-) szervezetek?

A Gyermektartási Szolgálat által kezelt gyermektartás vonatkozásában a Szolgálat csak azt a pénzt tudja továbbítani, amelyet adott esetben megkap. Nem áll módjában kifizetni – saját nevében vagy a nem a gyermekkel élő szülő helyett – a tartásdíjat vagy annak egy részét.

Anglia és Wales központi hatósága (REMO) nem tud felelősséget vállalni a fizetések teljesítéséért.

14 Ha ebben a tagállamban tartózkodom, a kötelezett pedig egy másik országban lakik:

14.1 Kaphatok-e segítséget ebben a tagállamban valamely hatóságtól vagy magánszervezettől?

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtása (REMO) egy olyan eljárás, amellyel az Egyesült Királyság nevében az Egyesült Királyság bíróságai által hozott tartási határozatokat más országokban nyilván lehet tartatni, és bíróságok vagy más hatóságok segítségével ki lehet kényszeríteni végrehajtásukat a külföldön élő kötelezettekkel szemben.

Ez egy nemzetközi egyezmények vagy megállapodásokba foglalt rendszerek hatálya alá tartozó kétoldalú szabályozás, ami egyben azt is jelenti, hogy a külföldi magánszemélyek javára külföldön hozott tartási határozatokat az Egyesült Királyság bíróságainál nyilvántartásba lehet vetetni, és ki lehet kényszeríteni végrehajtásukat az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező kötelezettekkel szemben.

A kérelmezés menete:

Az Egyesült Királyságon kívül lakó személytől tartást igénylő egyesült királysági lakosnak fel kell keresnie:

• a lakóhelye szerint illetékes tartásdíj végrehajtási központot, amelyet a következő oldal mutat meg: [hyperlink beillesztése: https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

A bíróság kérheti határozatának a kötelezett lakóhelye szerinti országban történő végrehajtását. Léteznek eljárások, amelyek alapján a kérelmező kérheti másik ország hatóságait, hogy a maguk nevében is hozzanak egy tartási határozatot.

A kérelmezőnek ehhez nem szükséges ügyvédet megbíznia. A tartásdíj végrehajtási központ ügyintézői tájékoztatják a kérelmezőt arról, mely formanyomtatványt kell használnia, és továbbítják a kérelmet a megfelelő hatóságnak, amely Angliában és Walesben a tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztály.

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztály megküldi a külföldi hatóságnak nyilvántartásba vétel és az ott élő személlyel szembeni végrehajtás céljából.

Az Egyesült Királyságon kívülről érkező kérelmeket a kérelmező lakóhelye szerinti ország külföldi hatóságának a tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztálynak kell megküldenie. A tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztály továbbítja a kérelmet az adott ügyben történő eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező tartásdíj végrehajtási központnak.

Gyermektartás esetében a Gyermektartási Szolgálat csak akkor végezheti el a tartásdíj kiszámítását, ha mindkét szülő vagy a kedvezményezett szülő és a gyermek szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban van, illetve a fizetésre kötelezett szülő az Egyesült Királyságon kívül brit köztisztviselőként, diplomataként, fegyveres erők tagjaként vagy kirendelt egészségügyi dolgozóként teljesít szolgálatot, vagy az Egyesült Királyságon kívül dolgozik olyan munkáltatónak, amely bejegyzett társaságként bérfizetéseit az Egyesült Királyságból bonyolítja. Az Egyesült Királyságban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy külföldről származó, az Egyesült Királyságban adóköteles jövedelme figyelembe vehető a gyermektartásdíj összegének kiszámításához.

Az Európai Unió tartásról szóló 4/2009/EK rendelete értelmében a Gyermektartási Szolgálat más uniós tagállamokhoz is fordulhat a tartásdíjhátralék beszedése érdekében.

14.2 Ha igen, hogyan léphetekkapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel?

Az egyes tartásdíj végrehajtási központok elérhetősége a következő:

Nagy-Londonban lakó személyek esetében:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-mail cím: MEBC.London@justice.gov.uk

Angliában Nagy-Londonon kívül lakó személyek esetében:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-mail cím: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Walesben lakó személyek esetében:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

telefonszám: 01656 673 833

E-mail cím: mebc.wales@justice.gov.uk

A REMO osztállyal az alábbi címen lehet felvenni a kapcsolatot:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757(az Egyesült Királyságon belül)

+44 20 3681 2757 (külföldről)

E-mail cím: remo@offsol.gsi.gov.uk

A REMO honlapja

A tartásdíj végrehajtási központok és a tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztály sem a kérelmezőknek, sem másoknak nem nyújthat jogi tanácsadást. Általános eljárási útmutatás azonban adható. Az Egyesült Királyság és más joghatóságok között fennálló viszonosság pontos jellege függ a másik országgal aláírt egyezménytől vagy megállapodástól, és a tartásdíj végrehajtási központok tudnak tanácsot adni abban, hogyan alkalmazhatók a különféle egyezmények egy adott esetre.

Új kérelmezőknek először a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatához kell fordulniuk, mielőtt benyújtják kérelmüket a Gyermektartási Szolgálathoz. A Gyermektartási Alternatívák Szolgálata telefonon az Egyesült Királyságon belülről hívható 0800 0835 130 számon vagy a honlapján keresztül érhető el.

Ha a Gyermektartási Hivatalnál vagy a Gyermektartási Szolgálatnál folyó ügye van, akkor az ügyintéző telefonszáma megtalálható az e szervezetek által küldött leveleken.

15 Ha egy másik országban tartózkodom, a kötelezett pedig ebben a tagállamban:

15.1 Intézhetek-e ebben a tagállamban közvetlenül kérelmet egy ilyen hatósághoz vagy magánszervezethez?

A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti ország kölcsönös végrehajtás tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságán vagy bíróságán keresztül lehet előterjeszteni. Másik országból a kérelem benyújtható közvetlenül a REMO-hoz, a bírósághoz vagy a tartásdíj végrehajtási központhoz is.

A Gyermektartási Szolgálat csak akkor rendelkezik hatáskörrel a tartásdíj összegének megállapítása, ha a kérelmező és a gyermek szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban máshol (azaz Skóciában vagy Észak-Írországban) van.

15.2 Ha igen, hogyan léphetek kapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel, és milyen segítséget kaphatok?

A REMO, a tartásdíj végrehajtási központok és a Gyermektartási Szolgálat elérhetőségei fentebb találhatók. A nyújtott segítségről fentebb található ismertető. A korábbi válaszokban szerepel, hogy a Gyermektartási Szolgálat mely esetekben tudja és mely esetekben nem tudja befogadni a kérelmeket.

16 Köti-e ezt a tagállamot a 2007. évi hágai jegyzőkönyv?

Az Egyesült Királyságot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, ezért annak rendelkezései Angliában és Walesben nem alkalmazandók.

17 Ha ezt a tagállamot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, a tagállam nemzetközi magánjogi szabályai értelmében melyik jogot kell alkalmazni a tartási követelésre? Melyek a vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályok?

Anglia és Wales joga vonatkozik minden olyan esetre, amelyről Angliában és Walesben határoznak.

18 A tartásról szóló rendelet V. fejezetének felépítését követve mely szabályok vonatkoznak az igazságszolgáltatás igénybevételére az EU-n belüli, több tagállamra kiterjedő ügyekben?

A tartásdíjak behajtásához rendszerint nem szükséges jogi képviselet, és az esetek többségében illetéket sem kell fizetni. Amennyiben kötelező a jogi képviselet, ahhoz jogi segítség és költségmentesség vehető igénybe (V. fejezet), egyes esetekben azonban ehhez vizsgálhatják az anyagi helyzetet és a rászorultságot; lehetséges, hogy a kérelmezőnek viselnie kell a költségek egy részét. A jogi segítségnyújtás keretében értékelés végezhető annak megállapításához, hogy az ügy jellege miatt tanácsos-e teljes költségmentességet kérni.

19 Milyen intézkedéseket fogadott el ez a tagállam a tartásról szóló rendelet 51. cikkében szereplő tevékenységek ellátásának biztosítására?

A polgári jogi joghatóságról és ítéletekről szóló 2011. évi (tartási) rendelet (SI 1484/2011) elősegíti a tartásról szóló 4/2009/EK rendelet alkalmazását. A 3. szakasz és az 1. jegyzék kijelöli az Egyesült Királyság központi hatóságait, és meghatározza a kérelmek továbbításában betöltött szerepkörüket. A 4. szakasz és a 2. jegyzék rendelkezik arról, mely szerveknek kell információt nyújtaniuk a központi hatóságok számára (többek között a kötelezettről), és szabályokat ír elő arra vonatkozóan, hogyan kell megfelelően közölniük ezeket az információkat az érintett központi hatóságoknak.

A tartásról szóló rendelettel összhangban a költségmentességről, a büntetés kiszabásáról és a bűnelkövetők megbüntetéséről szóló 2012. évi törvény 1. jegyzékének 18. pontja rendelkezik a költségmentesség Angliában és Walesben való rendelkezésre állásáról.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 24/06/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.