Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Családi tartási kötelezettségek

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma? Kinek kell más személy részére tartásdíjat fizetnie?

Gibraltár joga alapján a Magistrates’ Court (békebíróság) és a Supreme Court (Legfelsőbb Bíróság) egyaránt jogosult a tartásdíjak megfizetésével kapcsolatos határozatok meghozatalára. A tartásra vonatkozó előírásokat nagyrészt a tartásról szóló törvény tartalmazza. A Supreme Court előtt a gyermek, bejegyzett élettárs, eltartott vagy házastárs tartása iránti kérelmet a válási, bírósági különválási, házasságérvénytelenítési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása iránti eljárás kiegészítéseként lehet előterjeszteni. A Supreme Court és a Magistrates’ Court hatásköre a fizetendő tartásdíjra vonatkozó feltételek módosítása tekintetében a jogerős bontóítélet, vagyis a házasságot felbontó végleges határozat meghozatala után is megmarad. A Magistrates’ Court előtt lehetőség van a feleség, a férj, a gyermek, vagy meghatározott feltételek mellett a szülők részére tartásdíjat megállapító határozat meghozatalára. Ilyen határozatot a Magistrates’ Court elé terjesztett kérelemre lehet hozni. Törvényi rendelkezés értelmében lehetőség van tartási határozat meghozatalára akkor is, ha az élettársak egyike mulasztja el tartás nyújtását a másik élettársnak.

2 Hány éves korig részesülhet egy gyermek tartásdíjban? Különböző szabályok vonatkoznak-e a kiskorúakra és a felnőttekre a tartással kapcsolatban?

A 16 éves kor alatti gyermek jogosult tartásdíjra. Ezen túlmenően a 16. életévet betöltött, de 21 éves kor alatti nappali tagozatos oktatásban, vagy a szakma, foglalkozás vagy hivatás elsajátítására irányuló, két évnél nem rövidebb időtartamú tanulmányokat folytató gyermekek is jogosultak tartásdíjra.

A betegség, értelmi vagy testi fogyatékosság miatt csökkent keresőképességű és 21. életévét be nem töltött gyermek szintén jogosult tartásdíjra.

3 Az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál kell-e kérelmeznem a tartásdíjat? Melyek az eljárás fő elemei?

Olyan esetekben, amikor a Supreme Court hatásköre nem áll fenn, a kérelmezőnek a Magistrates’ Courthoz kell kérelemmel fordulnia a tartás megállapítása érdekében.

A válási, bírósági különválási, házasságérvénytelenítési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása iránti eljárásból eredő, azt kiegészítő tartási kérelmeket a Supreme Court előtt kell előterjeszteni.

4 Lehet-e kérelmet benyújtani gyermek vagy rokon (ha igen, hányadik fokú rokon) nevében?

A gyermek nevében tartás iránti kérelmet az a személy nyújthat be, akit határozatban megbíztak a gyermek gondozásával, illetve a gyermek felett szülői felelősséget gyakorol. A tartásról szóló törvény rendelkezései értelmében maga a gyermek is követelhet tartást a felé tartási kötelezettséggel rendelkező személytől.

5 Ha bírósághoz kívánok fordulni az ügyben, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes?

Ha a tartási igény házasságból vagy bejegyezett élettársi kapcsolatból ered, a Magistrates’ Court illetékes az ügyben. Ha az igény a Supreme Court hatáskörébe tartozó válási, bírósági különválási, házasságérvénytelenítési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása iránti eljárásból ered, a tartási kérdéseket is e bíróságnak kell elbírálnia.

6 Kérelmezőként közvetítőn (például ügyvéden, központi vagy helyi hatóságon stb.) keresztül kell-e bírósághoz fordulnom az ügyben? Ha nem, milyen eljárások alkalmazandók?

A kérelmező személyesen is előterjesztheti igényét, és a bíróságon önállóan is eljárhat, de megbízhat ügyvédet is képviseletével.

7 Kell-e illetéket fizetnem, ha bírósághoz fordulok az ügyben? Ha igen, ez milyen mértékű lehet? Ha nem rendelkezem a szükséges anyagi eszközökkel, igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A Magistrates’ Court előtt nincs illetékvonzata a kérelem benyújtásának. Ezért ha a kérelmező személyesen jár el, semmiféle költsége nem merül fel.

A Supreme Court előtt a perbeidézés szokásos illetéke 150 GBP. Mind a Magistrates’ Courtnál, mind a Supreme Courtnál rászorultság vizsgálata alapján lehetőség van jogi segítséget igénybe venni. Mindkét bíróság esetében a Supreme Courtnál kell előterjeszteni a jogi segítség iránti kérelmet; az igénylőlapokat a Supreme Court nyilvántartójában lehet beszerezni.

8 Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Hogyan számítják ki a tartásdíj összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata, ha a megélhetési költségek vagy a családi körülmények megváltoznak? Ha igen, hogyan (pl. automatikus indexálási rendszeren keresztül)?

A kérelem tárgyaláskor a Magistrates’ Court határozatot hozhat a gyermek, az apa, a bejegyzett élettárs, a be nem jegyzett élettárs, az anya és/vagy a házastárs részére a tartásdíjnak hetente vagy más, bíróság által az eset összes körülményeire tekintettel ésszerűnek tartott időszakonként történő megfizetéséről.

A tartási határozatok megváltoztatására később is előterjeszthető kérelem. Ezt a kérelmet az ügy eredeti elbírálási helyétől függően a Magistrates’ Court vagy a Supreme Court előtt kell előterjeszteni.

A bíróság megfelelő esetekben határozhat a tartás visszamenőleges hatályú elrendeléséről.

9 Hogyan és kinek fizetik meg a tartásdíjat?

A tartásdíjat fizetheti az egyik fél a másik részére, de a fizetést a bíróságra is lehet teljesíteni.

10 Ha az érintett személy (kötelezett) önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére?

Létezik rendelkezés arra, hogy a panaszos kérheti a tartásra kötelezett jövedelmének letiltását, ha az az eredeti tartási határozatban előírt két fizetést már elmulasztott. A Magistrates’ Court jogosult elzárási határozatot is hozni, és ezzel a tartásra kötelezettet elzárással sújtani, ha nem tartotta be a tartási határozat rendelkezéseit. Ilyen esetekben azonban a bíróság lehetőséget ad a kötelezettnek, hogy védelmére előadja indokait az ilyen határozat meghozatalának mellőzése érdekében.

11 Kérjük, röviden mutassák be a végrehajtásra vonatkozó valamennyi korlátozást, különös tekintettel az Önök végrehajtási rendszerében érvényesülő, kötelezettet védő szabályokra és elévülési időkre

Nincs elévülési idő.

12 Van-e olyan szervezet vagy hatóság, amelytől segítséget kaphatok a tartásdíj behajtásában?

A tartási kérelmekkel rendszerint a gibraltári Magistrates’ Court (32 – 36 Town Range, Gibraltár) foglalkozik. Ha az igény válási, bírósági különválási vagy házasságérvénytelenítési eljárásból ered, a kérelmet a gibraltári Supreme Court (277 Main Street, Gibraltár) előtt kell előterjeszteni.

13 A kötelezett helyett megelőlegezhetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét bizonyos (kormányzati vagy magán-) szervezetek?

Erre vonatkozóan nincs a gibraltári jogban rendelkezés. A fizetést jövedelemből való letiltással vagy elzárási határozattal lehet kikényszeríteni.

14 Ha ebben a tagállamban tartózkodom, a kötelezett pedig egy másik országban lakik:

14.1 Kaphatok-e segítséget ebben a tagállamban valamely hatóságtól vagy magánszervezettől?

Erről a Magistrates’ Courtnál (277 Main Street, Gibraltár) vagy a Supreme Courtnál (277 Main Street, Gibraltár) lehet érdeklődni.

14.2 Ha igen, hogyan léphetekkapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel?

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
Tel.: +350 200 75671
Fax: +350 200 40483

A Supreme Court közreműködésével folyó tartási eljárásokkal kapcsolatban pedig az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
Tel.: +350 200 75608
Fax: +350 200 77118

15 Ha egy másik országban tartózkodom, a kötelezett pedig ebben a tagállamban:

15.1 Intézhetek-e ebben a tagállamban közvetlenül kérelmet egy ilyen hatósághoz vagy magánszervezethez?

A gibraltári követelést meghatározó kérelmet az illetékességi követelmények teljesülése esetén közvetlenül a Magistrates’ Courthoz lehet megküldeni. A Supreme Court nyilvántartójában lehet benyújtani a megfelelő kérelmet, ha a tartási igény válási, bírósági különválási vagy házasságérvénytelenítési eljárásból ered.

15.2 Ha igen, hogyan léphetek kapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel, és milyen segítséget kaphatok?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

16 Köti-e ezt a tagállamot a 2007. évi hágai jegyzőkönyv?

Gibraltárt nem köti a hágai jegyzőkönyv, ezért annak rendelkezései ott nem alkalmazandók.

17 Ha ezt a tagállamot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, a tagállam nemzetközi magánjogi szabályai értelmében melyik jogot kell alkalmazni a tartási követelésre? Melyek a vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályok?

A gibraltári jog irányadó minden olyan ügyben, amelyben Gibraltáron határoznak.

18 A tartásról szóló rendelet V. fejezetének felépítését követve mely szabályok vonatkoznak az igazságszolgáltatás igénybevételére az EU-n belüli, több tagállamra kiterjedő ügyekben?

E rendelet egy sor olyan intézkedésről rendelkezik, amelynek célja, hogy megkönnyítse a tartási követelések határokon átnyúló teljesítését. Ezen igények a rászoruló családtagok támogatása iránti kötelezettségből fakadnak. Vonatkozhatnak például a válás után a gyermeknek vagy a volt házastársnak fizetendő tartásdíjra.

A rendelet az alábbi viszonyokból fakadó tartási kötelezettségekre terjed ki:

  • családi kapcsolat,
  • rokoni kapcsolat,
  • házasság vagy házassági rokonság.

19 Milyen intézkedéseket fogadott el ez a tagállam a tartásról szóló rendelet 51. cikkében szereplő tevékenységek ellátásának biztosítására?

A tartásról szóló rendelet alkalmazásáról a tartásról szóló törvény rendelkezik. A kijelölt központi hatóság: Minister for Justice (igazságügyi miniszter)

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tel.: + 350 200 59267
Fax: + 350 200 59271
E-mail-cím: moj@gibraltar.gov.gi

A költségmentességről és a jogi segítségnyújtásról szóló törvény határozza meg, milyen vizsgálatokat kell elvégezni a költségmentesség megalapozottságát és a költségmentességre való jogosultság anyagi feltételeinek teljesülését illetően.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 03/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.