Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Családi tartási kötelezettségek

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma? Kinek kell más személy részére tartásdíjat fizetnie?

A szülő gyermekei vagy a családban lévő bármely gyerek számára fizethet tartásdíjat a gyermek gondviselőjének. Tartásdíjat emellett bármely házasfél, illetve élettárs fizethet a másik házasfél, illetve élettárs számára.

A szülő a bíróságon keresztül vagy az állami gyermektartási rendszer (az Észak-Írországban törvénnyel létrehozott közigazgatási rendszer) igénybevételével fizethet tartásdíjat gyermekei vagy a családban lévő bármely gyermek után a másik szülőnek vagy a gondviselőnek.

Az állami gyermektartási rendszer két szervezetből áll: a Gyermektartási Szolgálatból, amely a Települések Minisztériumához tartozik, valamint a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatából. A gyermektartási rendszer igénybevételéhez az érintett személyek (a szülők/gondviselő és a gyermekek) szokásos tartózkodási helyének az Egyesült Királyságban kell lennie.

A gyermekeitől külön élő szülő is fizethet gyermektartást a Gyermektartási Szolgálaton keresztül. A Gyermektartási Szolgálat – bírósági eljárás helyett – közigazgatási eljárásban határozza meg a tartásdíjat, ha a gyermek 16 év alatti, vagy 20 év alatti és nem felsőfokú nappali oktatásban vesz részt (iskolában vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben), illetve 20 év alatti és egyik szülőjével él, e szülő pedig gyermekgondozási támogatást kért számára.

A tartásdíjat a gondviselő szülőnek vagy személynek fizetik ki. Bármely szülő vagy a gondviselő fordulhat kérelemmel a Gyermektartási Szolgálathoz. A tartásdíj összegét a Gyermektartási Szolgálat számítja ki. A heti befizetéseket a nem a gyermekkel élő szülő teljesíti közvetlenül a gondviselő szülőnek vagy személynek (közvetlen tartásdíjfizetés), illetve a Gyermektartási Szolgálat díjköteles beszedési és kifizetési szolgáltatásának igénybevételével (lásd lent).

A házasfél a belföldi eljárásokról szóló 1980. évi (északír) rendelet értelmében kérheti a bíróságtól tartás megállapítását, az 1978. évi (északír) házassági rendelet alapján pedig pénzbeli tartást kérhet a válás vagy bírósági különválás iránti eljárás alatt. A bíróság elrendelhet időszakos fizetést akár a kérelmező, akár a gyermek javára. Másik lehetőségként a bíróság elrendelheti átalányösszeg megfizetését is.

2 Hány éves korig részesülhet egy gyermek tartásdíjban? Különböző szabályok vonatkoznak-e a kiskorúakra és a felnőttekre a tartással kapcsolatban?

Az 1991. évi (északír) gyermektartási rendelet értelmében a gyermektartásban a 16. életévét be nem töltött, illetve a 20 év alatti, nem felső fokú nappali tagozatos (iskolában vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben) tanulmányait folytató gyermek részesülhet.

A belföldi eljárásokról szóló 1980. évi (északír) rendelet alapján a bíróság nem fog pénzbeli tartást megállapítani a 18. életévet betöltött gyermek számára. Azonban bizonyos körülmények között a tartás elrendelhető, ha „különleges körülmények” állnak fenn, vagy ha a gyermek oktatási intézményben tanul, vagy valamely szakma, foglalkozás vagy hivatás megszerzésére képzésben vesz részt, függetlenül attól, hogy jelenleg vagy a jövőben fizetett alkalmazásban is áll-e vagy fog-e állni.

Az 1978. évi (északír) házassági rendelet alapján a tartásdíj a gyermek 16. életévének betöltéséig vehető igénybe (vagy nappali tagozatos oktatásban részt vevő gyermek esetében a 18. életév betöltéséig). A bíróság meghosszabbíthatja a tartásdíj fizetését, ha az oktatás időtartama a 18. életév betöltésén túl is tart, vagy egyéb sajátos körülmények indokolják a tartás folytatódását.

3 Az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál kell-e kérelmeznem a tartásdíjat? Melyek az eljárás fő elemei?

Ha Észak-Írországban a szülők különválnak, akkor mielőtt kérelmükkel a Gyermektartási Szolgálathoz fordulnának, a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatához kell fordulniuk tanácsért és információkért, amelyek alapján a családjuk számára legmegfelelőbb megállapodásra juthatnak a tartásról. Ez történhet úgynevezett „családi megállapodással”, amelynek esetében egymás között jutnak megegyezésre, vagy a Gyermektartási Szolgálathoz benyújtott kérelemmel. A szülők csak azután fordulhatnak a Gyermektartási Szolgálathoz, hogy egyeztettek a Gyermektartási Alternatívák Szolgálatával.

Ha valamelyik szülő úgy dönt, hogy nem kötnek családi megállapodást, a szülő kérheti a Gyermektartási Szolgálatot, hogy számolja ki a tartásdíj összegét. A fizetendő tartásdíj összegének kiszámításához a fizetésre kötelezett, nem a gyermekkel élő szülő jövedelmének meghatározott százalékát veszik alapul attól függően, mennyi gyermek után kell fizetnie.

Ha a szülő ezt követően azt szeretné, hogy a Gyermektartási Szolgálat szedje be és továbbítsa neki a tartásdíjat, akkor díjat kell fizetnie. Ha a szülők úgy állapodnak meg, hogy közvetlenül egymásnak fizetnek (közvetlen tartásdíjfizetés), akkor nem kell díjat fizetni. Azoknak, akik a Gyermektartási Szolgálat a beszedési és kifizetési szolgáltatásán keresztül kívánják fizetni a tartásdíjat, tartásdíj-beszedési díjat kell fizetniük. A nem a gyermekkel élő szülő esetében ennek mértéke a szokásos gyermektartásdíjon felül 20 %. A Szolgálat a gondviselő szülőtől 4 %-ot von le a számára kifizetett gyermektartásdíjból. A beszedési díjak fizetése családi megállapodással vagy közvetlen tartásdíjfizetéssel elkerülhető.

A nem a gyermekkel élő szülőnek akkor is díjat kell fizetnie a Gyermektartási Szolgálat részére, ha a Szolgálat a tartásdíj-fizetési kötelezettségét elmulasztó, nem a gyermekkel élő szülő ellen hozott bírósági határozat alapján végrehajtási intézkedéseket tesz.

Az észak-írországi központi hatóságon keresztül a bíróságnál kérelmezhető a tartásdíj, ha a kérelmező vagy gyermekei tartási határozat értelmében tartásdíjra jogosultak olyan személytől, aki Észak-Írországban vagy olyan másik országban vagy területen él, ahol tartási kötelezettségek tekintetében fennáll a viszonosság az Egyesült Királysággal; vagy tartásdíj megszerzése érdekében bírósági eljárást kíván kezdeményezni olyan másik országban vagy területen, ahol a tartás tekintetében fennáll a viszonosság az Egyesült Királysággal.

Ha már meghozott tartási határozat végrehajtása iránt kérelmet a 4/2009/EK rendelet alapján nyújt be, kérelmét közvetlenül az észak-írországi Magistrates’ Courthoz is benyújthatja.

Az eljárás fő elemei adott esetben az alábbiak:

  • határozat Észak-Írországban történő nyilvántartásba vétele és végrehajtása;
  • észak-írországi határozat máshol történő nyilvántartásba vétele és végrehajtása;
  • az eljárás megindítása Észak-Írországban (ideértve az ideiglenes határozat kérelmezését);
  • az eljárás megindítása vagy nyilvántartásba vétele Észak-Írországon kívül (ideértve az ideiglenes határozat kérelmezését).

Ha a Gyermektartási Szolgálat már megállapította a tartásdíj mértékét Észak-Írországban, akkor először a Gyermektartási Szolgálathoz kell fordulni annak eldöntése érdekében, hogy az adott joghatóság alatt indíthat-e a Szolgálat végrehajtási eljárást a tartásdíjra jogosult nevében.

4 Lehet-e kérelmet benyújtani gyermek vagy rokon (ha igen, hányadik fokú rokon) nevében?

A gondviselő szülő vagy személy nevében bárki, például egy barát, rokon, ügyvéd kérheti a tartásdíjat a gyermek számára. Ehhez a gondviselő szülő vagy személy részéről külön meghatalmazás szükséges, kivéve, ha az eljáró személy már rendelkezik ilyennel (például általános meghatalmazással).

Észak-Írországban nem lehet a gyermek nevében előterjeszteni a kérelmet, mivel gyermekek saját jogon nem kérhetik a tartásdíj megállapítását.

A tartásdíjak kölcsönös végrehajtására vonatkozó kérelmet Észak-Írországban olyan egyéb személyek nevében lehet előterjeszteni, akik esetében a tartásdíjak kölcsönös végrehajtására vonatkozó nemzetközi egyezmény úgy rendelkezik.

5 Ha bírósághoz kívánok fordulni az ügyben, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes?

A keresetindítás illetékességi területe Észak-Írország három közigazgatási bírósági kollégiumának illetékessége szerint alakul. Bármelyik közigazgatási bírósági kollégium előtt lehet keresetet indítani, azonban általában valamelyik fél lakóhelye szerinti kollégium előtt indítják. Észak-Írország központi hatósága segítséget nyújthat a megfelelő kollégium megállapításában.

Az észak-írországi helyi bírósági hivatalok elérhetőségei megtalálhatók az Északír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapján.

6 Kérelmezőként közvetítőn (például ügyvéden, központi vagy helyi hatóságon stb.) keresztül kell-e bírósághoz fordulnom az ügyben? Ha nem, milyen eljárások alkalmazandók?

Észak-Írországban, és azon kívül az Egyesült Királyságban a gyermektartás iránti kérelmet a Gyermektartási Szolgálat közigazgatási eljárás keretében bírálja el.

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtását kérelmezőknek nem szükséges ügyvédet igénybe venniük a bírósági eljáráshoz, ha a tartásdíjat a különféle nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján kívánják behajtani. Észak-Írország központi hatósága a más országokból érkezett kérelmeket az azon területen illetékes családjogi bíróságnak küldi meg, ahol a tartásra kötelezett lakik, vagy pedig az ügyben eredetileg eljáró bíróságra.

A bírósági ügyintézők segíthetnek a formanyomtatványok kitöltésében, jogi tanácsot azonban nem nyújthatnak, ezért a kérelmezőnek érdemes a családjogban jártas ügyvéd szolgáltatásait igénybe vennie. Észak-Írország Ügyvédi Kamarája (telefonszáma: +44 28 9023 1614) meg tudja adni azon ügyvédek nevét, akik gyermektartási/tartási ügyekben tanácsot és segítséget tudnak nyújtani.

7 Kell-e illetéket fizetnem, ha bírósághoz fordulok az ügyben? Ha igen, ez milyen mértékű lehet? Ha nem rendelkezem a szükséges anyagi eszközökkel, igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A tartás tekintetében viszonosságot kimondó határozat végrehajtására vagy beszerzésére irányuló közigazgatási eljárás Észak-Írországban díjmentesen vehető igénybe.

A kérelmezőnek azonban jogi eljárási költségei keletkezhetnek, ha valamely felet ügyvéd képviseli, és az ügy bíróság elé kerül. A költségek természetesen eltérőek lehetnek, a kérelmező pedig a jogi tanácsadás és segítségnyújtás költségeinek térítése érdekében költségmentességet igényelhet, de ekkor számot kell adnia anyagi viszonyairól, azaz rendelkezésre álló jövedelméről és tőkeviszonyairól. A költségmentességi szabályokat az (északír) igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló 2003. évi rendelet tartalmazza. A szokásos költségek az alábbiak lehetnek:

  • Szokásos illetékek.
  • Vissza nem igényelhető bírósági költségek.
  • Végrehajtási költségek.

8 Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Hogyan számítják ki a tartásdíj összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata, ha a megélhetési költségek vagy a családi körülmények megváltoznak? Ha igen, hogyan (pl. automatikus indexálási rendszeren keresztül)?

A tartásdíj behajtására a bíróság hozhat határozatot a gyermektartásra, a házastársi tartásra, vagy a gyermek-/házastársi tartásra kötelezésről. A bíróság elrendelhet időszakos fizetéseket, egyösszegű átalányfizetést, részletfizetést vagy biztosított időszakos fizetést. A bíróság megfelelő esetekben határozhat a tartás visszamenőleges hatályú elrendeléséről. A visszamenőleges hatályról való döntéshozatalkor és az összeg megállapításakor az adott eset minden körülményét számításba veszik. A bíróságtól a tartási határozat megváltoztatása bármikor kérhető.

9 Hogyan és kinek fizetik meg a tartásdíjat?

A tartásdíjra jogosultakat a fenti 1. kérdésre adott válasz sorolja fel.

Észak-Írországon és az Egyesült Királyságon belül a Gyermektartási Szolgálat a közvetlen tartásdíjfizetési rendszer és a beszedési és kifizetési szolgáltatás tekintetében számolja ki a tartásdíjat. Az első lehetőség választása esetében a Gyermektartási Szolgálat kiszámolja a fizetendő tartásdíj összegét, és a szülők közvetlenül egymásnak fizetnek. A második lehetőség választása esetében a Gyermektartási Szolgálat szedi be a nem a gyermekkel élő szülőtől a megfelelő összeget. Ha a szülők a beszedési és kifizetési szolgáltatáson keresztül fizetnek vagy kapnak gyermektartást, kötelesek minden alkalommal díjat fizetni.

A belföldi eljárásokról szóló 1980. évi (északír) rendelet alapján a bíróság elrendelheti, hogy a tartásra kötelezett a fizetést közvetlenül a tartásra jogosultnak vagy egy beszedéssel foglalkozó tisztviselőnek (rendszerint a kis értékű ügyekkel foglalkozó hivatalnoknak) fizesse ki.

10 Ha az érintett személy (kötelezett) önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére?

A beszedési és kifizetési szolgáltatást igénybe vevők esetében a Gyermektartási Szolgálat megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a nem a gyermekkel élő szülők megfizessék az esedékes gyermektartást. A Gyermektartási Szolgálat egy sor jogosítvánnyal rendelkezik, amelyeket e célra használhat. Ezek közé tartozik a jövedelemből és a bankszámláról történő közvetlen letiltás és bírósági intézkedések megtétele (végrehajtási intézkedés). Szükség esetén a bíróságtól lehet kivételes esetben azt is kérni, hogy vegye el a nem a gyermekkel élő, tartásdíjat nem fizető szülő gépjárművezetői engedélyét, vagy akár azt is, hogy ítélje elzárásra.

A belföldi eljárásokról szóló 1980. évi (északír) rendelet és az 1978. évi (északír) házassági rendelet alapján a fél bírósághoz fordulhat bármely hátralékos fizetés végrehajtására. A bíróság egy sor jogosítvánnyal rendelkezik, amelyeket e célra használhat, ezek közé tartozik a jövedelemből történő közvetlen letiltás (jövedelemletiltási határozat).

11 Kérjük, röviden mutassák be a végrehajtásra vonatkozó valamennyi korlátozást, különös tekintettel az Önök végrehajtási rendszerében érvényesülő, kötelezettet védő szabályokra és elévülési időkre

Az Észak-Írország területén kívül hozott tartási határozat végrehajtása iránt kérelmet az esedékes kifizetések elmulasztásától számított három éven belül vagy az eredeti eljárás helye szerinti állam jogában megjelölt hosszabb elévülési idő letelte előtt kell benyújtani.

12 Van-e olyan szervezet vagy hatóság, amelytől segítséget kaphatok a tartásdíj behajtásában?

A Gyermektartási Szolgálat Észak-Írországban behajthatja az állami beszedési és kifizetési szolgáltatást igénybe vevő szülőknek fizetendő díjat.

A tartásdíj behajtása iránti, 4/2009/EK rendelet szerinti kérelmek közvetlenül az észak-írországi magistrates’ courthoz nyújthatók be, vagy azt e bírósághoz Észak-Írország központi hatósága is továbbíthatja. Valamennyi további, a tartásdíj behajtása iránti, nemzetközi vonatkozású kérelmet Észak-Írország központi hatóságának kell megküldeni.

13 A kötelezett helyett megelőlegezhetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét bizonyos (kormányzati vagy magán-) szervezetek?

A Gyermektartási Szolgálat csak az általa kezelt ügyekben kapott pénzeket fizeti ki. Nem áll módjában kifizetni – saját nevében vagy a nem a gyermekkel élő szülő helyett – a tartásdíjat vagy annak egy részét.

Észak-Írország központi hatósága (REMO) nem vállalhat felelősséget a 4/2009/EK rendelet alapján kifizetett tartásdíjakért.

14 Ha ebben a tagállamban tartózkodom, a kötelezett pedig egy másik országban lakik:

14.1 Kaphatok-e segítséget ebben a tagállamban valamely hatóságtól vagy magánszervezettől?

A kérelmező felveheti a kapcsolatot az Északír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat égisze alatt működő, a tartási határozatok kölcsönös végrehajtásával foglalkozó osztállyal, amely Észak-Írországban központi hatóságként jár el különböző, tartással kapcsolatos nemzetközi viszonossági ügyekben.

A helyi bírósági hivatalok segítséget nyújthatnak a kérelem elkészítésében, jogi tanácsot azonban nem adhatnak. A bírósági hivatal adott esetben megküldi a kérelmet az észak-írországi központi hatóságnak, amely ellenőrzés után továbbítja azt a megkeresett tagállam központi hatóságának.

További információ az NI Direct honlap REMO oldalain található.

Gyermektartás esetében a Gyermektartási Szolgálat csak akkor végezheti el a tartásdíj kiszámítását, ha a nem a gyermekkel élő szülő az Egyesült Királyság más részében (azaz Angliában, Walesben vagy Skóciában) tartózkodik, vagy az Egyesült Királyságon kívül dolgozik olyan munkáltatónak, amely bérfizetéseit az Egyesült Királyságból bonyolítja.

14.2 Ha igen, hogyan léphetekkapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel?

A REMO központi hatósággal az alábbi levelezési címen lehet a kapcsolatot felvenni:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Észak-Írország

Tel.: 0300 200 7812 (az Egyesült Királyságon belül)

+44 28 9049 5884 (külföldről)

Email: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Az észak-írországi helyi bírósági hivatalok elérhetőségei megtalálhatók az Északír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapján.

A Gyermektartási Alternatívák Hálózata tartásdíjjal kapcsolatos tanácsadó vonalának hívószámai: 0800 028 7439 (az Egyesült Királyságon belül) vagy +44 800 0287439 (külföldről). (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a telefonszámok csak hétfőtől péntekig 9:00–17:00 óra között hívhatók)

Általános kérdésekkel a következő telefonszámok hívhatók: 0845 608 0022 (az Egyesült Királyságon belül) vagy 0345 608 0022 (az Egyesült Királyságon belül) és +44 845 608 0022 (külföldről) vagy +44 345 608 0022 (külföldről). A vonalak hétfőtől péntekig 8:00–20:00 óra között és szombaton 9:00–17:00 óra között élnek.

15 Ha egy másik országban tartózkodom, a kötelezett pedig ebben a tagállamban:

15.1 Intézhetek-e ebben a tagállamban közvetlenül kérelmet egy ilyen hatósághoz vagy magánszervezethez?

Egy másik országban tartózkodó felperesnek először saját országa kijelölt központi hatóságával kell felvennie a kapcsolatot annak tisztázására, hogy fennáll-e viszonosság az országok között. Amennyiben nincs viszonossági gyakorlat, másik lehetőség az Észak-Írországban történő keresetindítás. Ilyen esetben a kérelmezőnek tanácsos kapcsolatba lépnie Észak-Írország Ügyvédi Kamarájával (telefonszáma: +44 28 9023 1614), amely meg tudja adni azon ügyvédek nevét, akik gyermektartási/tartási ügyekben tanácsot és segítséget tudnak nyújtani.

Ha van viszonossági gyakorlat, akkor a tartásdíj behajtása iránti, a 4/2009/EK rendelet szerinti kérelmek közvetlenül a bírósághoz nyújthatók be, vagy azt e bírósághoz Észak-Írország központi hatósága is továbbíthatja. Más viszonossági megállapodások szerinti kérelmeket a központi hatósághoz kell benyújtani.

Ilyen helyzetben a Gyermektartási Szolgálat csak akkor rendelkezik hatáskörrel a tartásdíj összegének megállapítására, ha a kérelmező és a gyermek szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban máshol (azaz Angliában, Walesben vagy Skóciában) van. Ha a kérelmező az Egyesült Királyságon kívül tartózkodik, a Gyermektartási Szolgálatnak nincs hatásköre a tartásdíj összegének kiszámítására.

15.2 Ha igen, hogyan léphetek kapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel, és milyen segítséget kaphatok?

Amennyiben fennáll a viszonosság, a kérelem Észak-Írországban történő benyújtását követően az észak-írországi központi hatóság végzi a kérelmező, az ügyvédek és a külföldi hatóságok közötti kapcsolattartást.

Az észak-írországi központi hatóság adott esetben gondoskodik a bírósági határozat nyilvántartásba vételéről és a költségmentességre való jogosultság feltételeinek vizsgálata alapján a kérelmező nevében ügyvéd megbízásáról.

A központi hatóság feldolgozza a kérelmet, és ha mindent rendben talált, intézkedés céljából továbbítja azt a megfelelő magistrates’ courtnak (bár – mint az megállapításra került – a 4/2009/EK rendelet szerinti kérelmek közvetlenül a magistrates’ courthoz is benyújthatók). A központi hatóság elérhetőségei a fentiekben megtalálhatók.

A Gyermektartási Szolgálat bizonyos körülmények között esetleg el tudja végzi a tartásdíjak kiszámítását. Lásd a korábbi válaszokat arra, hogy a Gyermektartási Szolgálat mely esetekben nem tudja befogadni a kérelmeket, valamint a vonatkozó kapcsolattartási adatokat.

16 Köti-e ezt a tagállamot a 2007. évi hágai jegyzőkönyv?

Az Egyesült Királyságot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, ezért annak rendelkezései Észak-Írországban nem alkalmazandók.

17 Ha ezt a tagállamot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, a tagállam nemzetközi magánjogi szabályai értelmében melyik jogot kell alkalmazni a tartási követelésre? Melyek a vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályok?

Észak-Írország joga vonatkozik minden olyan esetre, amelyről Észak-Írországban határoznak.

18 A tartásról szóló rendelet V. fejezetének felépítését követve mely szabályok vonatkoznak az igazságszolgáltatás igénybevételére az EU-n belüli, több tagállamra kiterjedő ügyekben?

A tartásdíjak behajtásához rendszerint nem szükséges jogi képviselet, és az esetek többségében illetéket sem kell fizetni.

Amennyiben kötelező a jogi képviselet, ahhoz jogi segítség és költségmentesség vehető igénybe (V. fejezet), egyes esetekben azonban ehhez vizsgálhatják az anyagi helyzetet és a rászorultságot; lehetséges, hogy a kérelmezőnek viselnie kell a költségek egy részét. A jogi segítségnyújtás keretében értékelés végezhető annak megállapításához, hogy az ügy jellege miatt tanácsos-e teljes költségmentességet kérni.

19 Milyen intézkedéseket fogadott el ez a tagállam a tartásról szóló rendelet 51. cikkében szereplő tevékenységek ellátásának biztosítására?

A polgári jogi joghatóságról és ítéletekről szóló 2011. évi (tartási) rendelet (SI 1484/2011) elősegíti a 4/2009/EK rendelet alkalmazását. A 3. szakasz és az 1. jegyzék kijelöli az Egyesült Királyság (így Észak-Írország) központi hatóságait. A 4. szakasz és a 2. jegyzék rendelkezik arról, mely szerveknek kell információt nyújtaniuk a központi hatóságok számára (többek között a kötelezettről), és szabályokat ír elő arra vonatkozóan, hogyan kell megfelelően közölniük ezeket az információkat az érintett központi hatóságoknak.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 22/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.