Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Családi tartási kötelezettségek

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma? Kinek kell más személy részére tartásdíjat fizetnie?

Skóciában jelenleg a tartásdíj megállapítására két rendszer létezik: az 1991. évi gyermektartási törvény általánosságban a 1985. évi (skót) családjogi törvény helyébe lépett, és kivette a gyermektartást a magánjog területéről, valamint a közszférába tette át a bíróságok illetékességét.

A gyermektartási törvény azonban általában csak akkor irányadó, ha a gondviselő személy, a nem a gyermekkel élő szülő és a gyermek is az Egyesült Királyságban lakik. Amennyiben nem az 1991. évi törvényt kell alkalmazni, az 1985. évi (skót) családjogi törvényben foglalt régebbi rendszer lép működésbe.

Az 1991. évi gyermektartási törvény értelmében csak a „jogosult gyermek” (aki legalább egyik szülőjével nem él együtt) lehet a Gyermektartási Hivatal tartásdíjat megállapító határozatának kedvezményezettje. A gondviselő szülő (vagy más jogosult személy) tartásdíjat kérhet a gyermek számára a nem a gyermekkel élő szülőtől.

Az 1985. évi (skót) családjogi törvény alapján a tartási kötelezettség az alábbi személyeket terheli:

 • a férjet a házastársa vonatkozásában,
 • a feleséget a házastársa vonatkozásában,
 • az apát vagy anyát a gyermeke vonatkozásában,
 • azon személyt a gyermek vonatkozásában, aki a gyermeket saját családjába fogadta (kivéve, ha a gyermeket helyi vagy más állami hatóság, vagy önkéntes szervezet helyezte el nála).

Előfordulhat, hogy a volt bejegyzett élettársnak is tartásdíjat kell fizetnie a másik volt bejegyzett élettárs számára.

2 Hány éves korig részesülhet egy gyermek tartásdíjban? Különböző szabályok vonatkoznak-e a kiskorúakra és a felnőttekre a tartással kapcsolatban?

Az 1991. évi gyermektartási törvény alapján a gyermeknek:

 • 16 éves kor alatt kell lennie, vagy
 • 19 éves kor alatt kell lennie, és nappali rendszerű, nem felsőfokú oktatásban kell részt vennie, vagy
 • 18 éves kor alatt kell lennie, és hajlandónak kell lennie munkára vagy fiataloknak szóló képzésre mindaddig, amíg a szülő gyermektartást igényel utána.

Az 1985. évi (skót) családjogi törvény értelmében a gyermek az a személy:

 • aki 18. életévét még nem töltötte be, vagy
 • aki 18 évnél idősebb, de 25 életévet még nem töltötte be, ha „elvárhatóan és megfelelően vesz részt oktatásban valamely oktatási intézményben, vagy szakképzésben valamely foglalkozás, szakma vagy hivatás elsajátítása érdekében”.

3 Az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál kell-e kérelmeznem a tartásdíjat? Melyek az eljárás fő elemei?

Ha mindkét szülő Skóciában vagy az Egyesült Királyság más részén él, a kérelmet a Gyermektartási Hivatalhoz kell benyújtani. Ha az egyik szülő Skócián kívül él, a másik szülő a helyi Sheriff Courthoz nyújthat be tartási határozat meghozatala iránti kérelmet, ehhez azonban jogi tanácsot kell kérnie.

4 Lehet-e kérelmet benyújtani gyermek vagy rokon (ha igen, hányadik fokú rokon) nevében?

Gyermektartás iránti kérelem a szülő vagy más gyermektartásra kötelezett személy nevében nyújtható be, feltéve, hogy a kérelmező erre engedélyt kapott vagy meghatalmazták. A gyermek saját jogon nem kérelmezheti a tartást, kivéve, ha 12 évnél idősebb és Skóciában él.

5 Ha bírósághoz kívánok fordulni az ügyben, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes?

Általában véve a gyermek lakóhelye szerinti Sheriff Court rendelkezik illetékességgel. A skót bíróságokkal kapcsolatos információk a skót bírósági szolgálat honlapján találhatók meg.

6 Kérelmezőként közvetítőn (például ügyvéden, központi vagy helyi hatóságon stb.) keresztül kell-e bírósághoz fordulnom az ügyben? Ha nem, milyen eljárások alkalmazandók?

Igen, célszerű családjogi ügyvédtől jogi tanácsot kérni.

7 Kell-e illetéket fizetnem, ha bírósághoz fordulok az ügyben? Ha igen, ez milyen mértékű lehet? Ha nem rendelkezem a szükséges anyagi eszközökkel, igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Bírósági illetéket és eljárási költségeket kell fizetni, a Skóciai Költségmentességi Bizottságtól azonban kérhető költségmentesség.

8 Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Hogyan számítják ki a tartásdíj összegét? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata, ha a megélhetési költségek vagy a családi körülmények megváltoznak? Ha igen, hogyan (pl. automatikus indexálási rendszeren keresztül)?

A gyermek- vagy házastársi tartásról a bíróságok hozhatnak határozatot. A bíróság a fizetendő tartásdíj összegét számos szempont, különösen a fizetésre kötelezett jövedelme alapján határozza meg. A tartási határozat módosítását bármely fél kérheti a bíróságtól. A tartási követelések általában nem vonatkoznak visszamenőlegesen, a kérelem benyújtásának időpontját megelőző időpontra, a Sheriff mérlegelése alapján ez megváltoztatható.

9 Hogyan és kinek fizetik meg a tartásdíjat?

Gyermektartás esetében a tartásdíjat annak a szülőnek a javára kell fizetni, akivel a gyermek együtt él.

10 Ha az érintett személy (kötelezett) önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére?

Skóciában több lehetőség is rendelkezésre áll a fizetés kikényszerítésére. Ezek a következők:

 • fizetésből való letiltás,
 • pénzeszközök lefoglalása bankszámláról vagy más forrásokból,
 • ingatlan zárolása.

A végrehajtási intézkedéseket rendszerint független bírósági tisztviselők, a Sheriff Court bírósági végrehajtói végzik el.

11 Kérjük, röviden mutassák be a végrehajtásra vonatkozó valamennyi korlátozást, különös tekintettel az Önök végrehajtási rendszerében érvényesülő, kötelezettet védő szabályokra és elévülési időkre

A végrehajtási eljárásokat Skóciában az 1987. évi (skót) adóstörvény szabályozza. E jogszabály rendelkezik a törvényes végrehajtási eljárásokról, és bizonyos fokú védelmet biztosít a kötelezett számára, például korlátozza a munkáltató által a kötelezett fizetéséből levonható összeget.

Skóciában a tartási kötelezettségből eredő tartozás nem évül el. A fennálló tartozások mindaddig érvényesíthetők, amíg a kötelezett Skóciában tartózkodik, vagy Skóciában lefoglalható vagyontárgyakkal rendelkezik. Ha azonban a tartási kötelezettségre nézve másik ország joga az irányadó, a skót bíróság e jog vonatkozó szabályait alkalmazza.

12 Van-e olyan szervezet vagy hatóság, amelytől segítséget kaphatok a tartásdíj behajtásában?

A Gyermektartási Hivatal (amennyiben mindkét szülő az Egyesült Királyságban él). A skót központi hatóság (ha az egyik szülő külföldön él). A skót központi hatóság elérhetőségei alább olvashatók.

13 A kötelezett helyett megelőlegezhetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét bizonyos (kormányzati vagy magán-) szervezetek?

Nem.

14 Ha ebben a tagállamban tartózkodom, a kötelezett pedig egy másik országban lakik:

14.1 Kaphatok-e segítséget ebben a tagállamban valamely hatóságtól vagy magánszervezettől?

A skót központi hatósághoz kell fordulni.

14.2 Ha igen, hogyan léphetekkapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel?

A skót kormány igazságszolgáltatási igazgatósága
Központi Hatóság és Nemzetközi Jogi Csoport
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh, EH1 3DG
Skócia

Tel.: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 Ha egy másik országban tartózkodom, a kötelezett pedig ebben a tagállamban:

15.1 Intézhetek-e ebben a tagállamban közvetlenül kérelmet egy ilyen hatósághoz vagy magánszervezethez?

Az érintett tagállam központi hatóságához kell fordulni. Mindegyik hatósággal közvetlenül fel lehet venni a kapcsolatot.

15.2 Ha igen, hogyan léphetek kapcsolatba ezzel a hatósággal vagy magánszervezettel, és milyen segítséget kaphatok?

Lásd fent.

16 Köti-e ezt a tagállamot a 2007. évi hágai jegyzőkönyv?

Nem.

17 Ha ezt a tagállamot nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, a tagállam nemzetközi magánjogi szabályai értelmében melyik jogot kell alkalmazni a tartási követelésre? Melyek a vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályok?

A tartásról szóló rendelet tekintetében az 1985. évi (skót) családjogi törvény alkalmazandó. A vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokat a módosított 1997. évi gyermekgondozási és -tartási szabályzat tartalmazza.

18 A tartásról szóló rendelet V. fejezetének felépítését követve mely szabályok vonatkoznak az igazságszolgáltatás igénybevételére az EU-n belüli, több tagállamra kiterjedő ügyekben?

A jogosultaknak a rendelet 56. cikke szerinti kérelmei automatikusan költségmentességet élveznek, kivéve, ha kérelmük nyilvánvalóan megalapozatlan.

19 Milyen intézkedéseket fogadott el ez a tagállam a tartásról szóló rendelet 51. cikkében szereplő tevékenységek ellátásának biztosítására?

További intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az 51. cikk értelmében segítséget lehessen nyújtani. Ennek keretében módosította a vonatkozó jogszabályokat, a bírósági szabályzatot és a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseket.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 05/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.