Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Šeimos išlaikymas

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Išlaikymo išmokos tikslas – atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes, patenkinti visus susijusius poreikius, t. y. būtinus, įprastus ir materialinius išlaikymo gavėjo poreikius. Tai visų pirma yra išlaidos maistui, drabužiams, apgyvendinimo (įskaitant šildymą ir elektrą) išlaidos, sveikatos priežiūros ir higienos išlaidos, taip pat papildomų socialinio draudimo įmokų sumokėjimas, laisvalaikio ir poilsio veiklos, kultūros ir sporto renginių, ryšių ir informavimo priemonių (telefono, radijo, televizijos, interneto) bei švietimo ir mokymo išlaidos. Išlaikymui nepriskiriamos turto kaupimo įmokos ir įmokos į privačius pensijų fondus.

Išlaikymo prievolė reiškia pareigą mokėti nustatytą išlaikymą. Mokėtinos išlaikymo išmokos dydis priklauso nuo konkrečių asmens, turinčio teisę gauti išlaikymą, poreikių, taip pat nuo prievolę mokėti išlaikymo išmokas turinčio asmens gebėjimų.

Išlaikymą turi mokėti:

 • tėvai savo vaikams ir vaikaičiams;
 • vaikai savo tėvams ir seneliams;
 • sutuoktiniai ir registruoti partneriai vienas kitam.

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

Amžiaus riba nenustatyta. Vaikai turi teisę gauti išlaikymą, iki jie gali patys save išlaikyti.

Pagrindiniai nepilnamečio ir suaugusio vaiko teisės gauti išlaikymą skirtumai atsiranda dėl priverstinio išlaikymo vykdymo pagal teisės aktus.

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Reikalavimai dėl išlaikymo nustatomi teisminio proceso metu.

Ginčo tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje sutuoktiniai ir registruoti partneriai turi patvirtinti savo reikalavimus pareikšdami ieškinį. Teismas, t. y. teisėjas, surenka įrodymus ir bylą išnagrinėja priimdamas sprendimą. Be to, sutuoktiniai ir registruoti partneriai taip pat gali prašyti priimti preliminarų sprendimą, kuriuo nustatoma pareiga mokėti laikiną išlaikymą, kol nagrinėjama byla dėl išlaikymo arba santuokos nutraukimo / pabaigos. Šiais atvejais teismas, pasibaigus parodymų davus priesaiką procedūrai, priima sprendimą.

Vaiko išlaikymo turi būti reikalaujama rengiant ne ginčo procedūrą; ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai išlaikymo reikalauja pilnamečiai vaikai. Globos teismas (Pflegschaftsgericht) – iš esmės tai yra Rechtspfleger (aukštesnysis Austrijos teismų organizacijos pareigūnas, turintis įgaliojimus priimti teismo sprendimus) – bylą išsprendžia po įrodymų rinkimo procedūros priimdamas sprendimą. Be to, vaikas gali prašyti priimti preliminarų sprendimą dėl laikino išlaikymo mokėjimo, iki bus išnagrinėta išlaikymo byla; Šiais atvejais teismas, pasibaigus parodymų davus priesaiką procedūrai, priima sprendimą. Nepilnamečiai gali prašyti laikinai mokėti išlaikymą, nepaisant to, ar yra nagrinėjama byla dėl išlaikymo.

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Prašymą nustatyti arba vykdyti išlaikymo prievolę nepilnamečiams gali pateikti teisinis atstovas, t. y. vaiką globojantis asmuo. Šio asmens sutikimu vaikas gali veikti savarankiškai arba jaunimo gerovės tarnyba (Kinder- und Jugendhilfeträger) taip pat gali veikti kaip vaiko atstovas.

Visais kitais atvejais ieškovams gali atstovauti tik įgaliojimus turintis asmuo arba specialus teisinis atstovas (Erwachsenenvertreter).

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Jurisdikcijos klausimai išlaikymo bylose aptarti įstatyme.

Pagal Austrijos Jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm, JN) 114 straipsnį globos teismas (Pflegschaftsgericht) taip pat turi kompetenciją priimti sprendimus dėl teisėtų reikalavimų išlaikyti nepilnamečius; kitų tiesiosios aukštutinės arba žemutinės linijos giminaičių teisėtus reikalavimus dėl išlaikymo pagal kompetenciją nagrinėja teismas, kurio jurisdikcijos teritorijoje yra teisę gauti išlaikymą turinčio asmens įprastinė gyvenamoji vieta. Tai priklauso nuo asmens nuolatinės arba įprastinės gyvenamosios vietos.

Pagal JN 76a straipsnį kompetenciją nagrinėti sutuoktinių arba registruotų partnerių išlaikymo bylas turi teismas, kuris nagrinėja bylą dėl santuokos nutraukimo arba pabaigos. Jeigu tokia byla nenagrinėjama, kompetentingas teismas nustatomas pagal atsakovo įprastinę gyvenamąją vietą (JN 65–71 straipsniai).

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Vaiko išlaikymas: pirmosios instancijos teismuose šalims nebūtina turėti atstovo. Tačiau jeigu jos nori būti atstovaujamos bylose, kuriose sprendžiami piniginiai klausimai arba kurių vertė yra didesnė nei 5 000 EUR, atstovu gali būti skiriamas tik advokatas (santykinis reikalavimas turėti advokatą, Bylų nagrinėjimo ne ginčo tvarka įstatymo (Außerstreitgesetz, AußStrG) 101 straipsnio 1 dalis). Apeliacinio proceso metu taikomas absoliutus reikalavimas turėti teisės konsultantą.

Sutuoktinių arba registruotų partnerių išlaikymas: pirmosios instancijos teismuose šalims nebūtina turėti atstovo. Tačiau jeigu jos nori būti atstovaujamos bylose, kuriose sprendžiami piniginiai klausimai arba kurių vertė yra didesnė nei 5 000 EUR, atstovu gali būti skiriamas tik advokatas (santykinis reikalavimas turėti advokatą, Austrijos civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung, ZPO) 29 straipsnio 1 dalis). Apeliacinio proceso metu taikomas absoliutus reikalavimas turėti teisės konsultantą.

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Už išlaikymo bylos iškėlimą teisme mokėtinų mokesčių dydis priklauso nuo priteistino išlaikymo dydžio. Todėl praeityje jau priteisto išlaikymo išmokų vertinimo pagrindas yra priteistas išmokos dydis. Jeigu byla yra susijusi su išlaikymu ateityje, vertinimo pagrindą sudaro metinė išlaikymo išmokų suma. Jeigu išlaikymas priteisiamas trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui, vertinimo pagrindą sudaro bendra suma (Austrijos teismo mokesčių įstatymo (Gerichtsgebührengesetz, GGG), kuris taikomas vaiko išlaikymo bylose, 7 mokestis, pastaba Nr. 1; GGG 15 straipsnio 5 dalis, kuri taikoma bylose, susijusiose su sutuoktinių arba registruotų partnerių išlaikymu).

Kalbant apie faktinį mokesčio dydį, pažymėtina, kad reikia daryti skirtumą tarp vaiko išlaikymo ne ginčo tvarka nagrinėjamoje byloje ir bylose, susijusiose su sutuoktinių arba registruotų partnerių išlaikymu.

Vaiko išlaikymo bylose nepilnametis (iki 18 m.) pareiškėjas nuo mokesčių atleidžiamas.

Pilnamečiui pareiškėjui taikomas fiksuotas mokestis už sprendimus ir taikius susitarimus dėl išlaikymo reikalavimų yra 0,5 % priteisto išlaikymo reikalavimo vertės (GGG 7 mokesčio tarifas). Jeigu dėl pateikto naujo prašymo teismo sprendimu jau priteista arba taikiu susitarimu nustatyta išlaikymo išmokos suma padidinama, skirtumas tarp priteistos sumos ir anksčiau mokėtos sumos turėtų būti imamas vertinimo pagrindu.

Pavyzdžiui: priteisiama 250 EUR mėnesinė išlaikymo išmoka

Fiksuotas mokestis yra 15 EUR (250 EUR * 12 * 0,05)

Jei prašymą sumažinti išlaikymo išmokos dydį pateikia pilnametis išlaikymo skolininkas, taikomas (vienodo dydžio) fiksuotas 14,40 EUR mokestis. Jis panaikinamas, jeigu pareiškėjo prašymas sumažinti mokėtiną išlaikymo išmoką yra visiškai patenkinamas (GGG 7 mokesčio tarifas, pastaba Nr. 3).

Bylose dėl sutuoktinio arba registruoto partnerio išlaikymo turi būti taikomas GGG 1 mokesčio tarifas. Vienodas mokestis bus taikomas tik paduodant skundą, kuriuo prašoma iškelti bylą, ir jis bus mokamas pagal lanksčią skalę, atsižvelgiant į vertinimo pagrindą. Siekiant išsamiau paaiškinti šią nuostatą, toliau pateikti pagal GGG 1 mokesčio tarifą taikomi mokesčiai (2018 12 01 duomenys):

Ieškinio vertė – taikytinas mokestis

ne daugiau kaip 150 EUR – 23 EUR

150–300 EUR – 45 EUR

300–700 EUR – 64 EUR

700–2 000 EUR – 107 EUR

2 000–3 500 EUR – 171 EUR

3 500–7 000 EUR – 314 EUR

7 000–35 000 EUR – 743 EUR

35 000–70 000 EUR – 1 459 EUR

Pagal ZPO 63–73 straipsnius civilinėse bylose teisinė pagalba turi būti suteikta šalies prašymu tiek, kiek ji negali atlyginti bylos nagrinėjimo išlaidų nesukeldama pavojaus savo pragyvenimui. Pagal AußStrG 7 straipsnio 1 dalį šios nuostatos turi būti atitinkamai taikomos ne ginčo procedūroje (pvz., vaiko išlaikymo bylose).

Apskritai būtinas pragyvenimo lygis nustatomas atsižvelgiant į statistines vidutines darbuotojo pajamas ir minimalų pragyvenimo lygį. Laikomasi nuomonės, kad šiam pragyvenimo lygiui kyla pavojus, jeigu šalis ir jos šeima, turinti teisę gauti išlaikymą, negalėtų oriai gyventi, turint omenyje bet kokį panaudojamą turtą arba galimybę susitaupyti, jeigu byla ilgai nagrinėjama. Teisinę pagalbą galima suteikti ir iš dalies.

Teisinė pagalba turėtų būti teikiama tik jeigu nenustatoma, kad ketinamas pareikšti ieškinys arba gynybos argumentai yra aiškiai nepagrįsti ar nerimti. Šalies pilietybė šiuo atžvilgiu neturi jokios reikšmės.

Teisinė pagalba visų pirma apima laikiną atleidimą nuo pareigos sumokėti teismo mokesčius ir liudytojų, ekspertų ir vertėjų žodžiu mokesčius, taip pat atlyginti šalių kelionės išlaidas, kai šalys turėjo atvykti į teismą asmeniškai. Jeigu advokato atstovavimas yra būtinas pagal įstatymą (pvz., apeliacinėse bylose) arba jeigu tai yra reikalinga atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, šaliai turėtų būti skiriamas nemokamai paslaugas teikiantis Austrijos advokatas. Advokatui taip pat priklauso teikti konsultacijas taikaus susitarimo sudarymo klausimais iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios.

ZPO 71 straipsnyje nustatyta, kad šalys, kurioms suteikta teisinė pagalba, turi būti įpareigojamos atlyginti dalį arba visas išlaidas, nuo kurių jos buvo laikinai atleistos ir kurios dar nėra atlygintos, taip pat sumokėti pagal mokesčių skalę nustatytus mokesčius paskirtiems advokatams iš karto, kai tik tai gali padaryti nesukeldamos pavojaus savo pragyvenimo lygiui. Praėjus trejiems metams po bylos nagrinėjimo pareiga atlyginti išlaidas nebegali būti nustatoma. Teismas gali prašyti, kad šalis per pagrįstą teismo nustatytą terminą pateiktų naują turto aprašą, įskaitant pagrįstus dokumentinius įrodymus, kad patikrintų, ar tenkinamos išlaidų atlyginimo sąlygos.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

Teismas išlaikymą priteisia kaip piniginę išmoką. Namų ūkį prižiūrintis vienas iš tėvų, kuris rūpinasi vaiku, prie vaiko išlaikymo prisideda tokiu būdu. Kitas iš tėvų turi pareigą mokėti išmokas.

Vaikui mokėtinos išlaikymo išmokos dydis priklauso nuo vieno iš tėvų gebėjimo prisidėti ir nuo vaiko poreikių, be to, šis dydis nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju. Pagal teismo praktikoje nustatytą procentinį metodą išlaikytojas moka vaikams:

 • jaunesniems nei 6 metų 16 proc.,
 • nuo 6 iki 10 metų – 18 proc.,
 • nuo 10 iki 15 metų – 20 % proc.,
 • vyresniems kaip 15 metų 22 proc.

savo mėnesinių (grynųjų) pajamų. Jeigu asmuo turi prievolę mokėti išlaikymą keliems vaikams, į tai atitinkamai atsižvelgiama mažinant procentines dalis. Procentinės dalys, kurios atimamos tais atvejais, kai išlaikomas daugiau nei vienas vaikas, yra tokios: 1 % už kiekvieną papildomą jaunesnį nei 10 metų vaiką, 2 % už kiekvieną papildomą vyresnį nei 10 metų vaiką ir 0–3 % už sutuoktinį, turintį teisę gauti išlaikymą, atsižvelgiant į sutuoktinio nuosavas pajamas.

Remiantis teismų praktika, reikalavimams mokėti išlaikymo išmokas taikoma viršutinė riba (vadinama Luxusgrenze (prabangos riba)), kurią sudaro du arba trys pagrindiniams poreikiams patenkinti reikalingos sumos dydžiai (Regelbedarf); ši riba taip pat išsamiai aptarta teismų praktikoje. Ji kasmet peržiūrima ir nuo 2020 07 01 toliau nurodytų amžiaus grupių vaikams taikomi tokie mėnesiniai dydžiai:

 • iki 3 metų –       213,00 EUR
 • 3–6 metų          274,00 EUR
 • 6–10 metų        352,00 EUR
 • 10–15 metų      402,00 EUR
 • 15–19 metų      474,00 EUR
 • 19–25 metų      594,00 EUR

Sutuoktinių arba registruotų partnerių, kai jie vis dar yra susituokę arba įregistravę partnerystę, išlaikymas taip pat priklauso tiek nuo skolininko gebėjimo mokėti, tiek nuo teisę gauti išlaikymą turinčio asmens poreikių ir abi šios aplinkybės turi būti nustatomos kiekvienu atveju. Remiantis teismų praktikoje suformuotu orientaciniu procentinių dydžių metodu, mažesnes pajamas gaunančios šalies išlaikymo reikalavimas apskaičiuojamas iš 40 % šeimos pajamų (abiejų sutuoktinių / partnerių grynųjų pajamų) atėmus asmenines ieškovo pajamas. Jeigu viena šalis neturi nuosavų pajamų ir turi tik pareigą rūpintis namų ūkiu, ji turi teisę gauti trečdalį (33 %) maitintojo grynųjų pajamų. Būtina atsižvelgti į kitas su priežiūra susijusias pareigas (atskaitant procentinius dydžius).

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Išlaikymas turi būti mokamas iš anksto atitinkamo mėnesio pradžioje (Austrijos civilinio kodekso (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 1418 straipsnis; Austrijos santuokos įstatymo (Ehegesetz) 70 straipsnis; Austrijos registruotos partnerystės įstatymo (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG) 22 straipsnio 1 dalis. Išmokos turi būti mokamos teisę gauti išlaikymą turinčiam asmeniui arba jo atstovui (vienam iš tėvų, globėjui).

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Pradinėje byloje nustačius išlaikymo dydį, laikantis įprastų taisyklių dėl skolininko galima pradėti (priverstinio) vykdymo veiksmus.

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Skolininkui (vykdymo byloje – prievolę turinčiam asmeniui) turi būti paliekama minimali suma (t. y. suma, kurios negalima areštuoti), lygi minimaliam pragyvenimo lygiui (Existenzminimum). Minimalus pragyvenimo lygis kasmet nustatomas iš naujo ir priklauso nuo kelių veiksnių. Pagal Austrijos vykdymo kodekso (Exekutionsordnung, EO) 291b straipsnį išlaikymo prievolę turinčiam asmeniui turi būti paliekama ne mažiau kaip 75 % minimalaus pragyvenimo lygio lėšų, jeigu vykdymas yra pagrįstas teisėtu išlaikymo reikalavimu. Dėl šio sumažinto minimalaus pragyvenimo lygio ir standartinio minimalaus pragyvenimo lygio atsiradęs skirtumas pirmiausia skiriamas bet kokiems teisėtiems išlaikymo reikalavimams patenkinti, nepaisant prašymų dėl šių reikalavimų eiliškumo ir atitikties dabartinei mėnesio išlaikymo išmokai. Šiuo atžvilgiu kreditoriai turi pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius.

Bet kokiems (neįvykdytiems) reikalavimams, kurie buvo priteisti vykdytinu teismo sprendimu (Judikatschulden), taikomas trisdešimties metų ieškinio senaties terminas ir todėl juos pagal įstatymą galima įvykdyti per šį terminą.

Specialių ieškinio senaties terminų, taikomų išlaikymo reikalavimų vykdymui, nėra.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Gavus nepilnamečio kito teisinio atstovo sutikimą, vaikas ir jaunimo gerovės tarnyba gali veikti kaip vaiko atstovas patvirtinant arba vykdant nepilnamečio išlaikymo reikalavimus.

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Išlaikymo mokėjimo iš anksto tikslas – užtikrinti, kad nepilnamečiai gautų išlaikymo išmokas, jeigu vienas iš tėvų nemoka periodinių išmokų arba apskritai nevykdo prievolės mokėti išlaikymo. Išlaikymo mokėjimą, iš anksto gavusi prašymą, priteisia vyriausybė. Prašymą vaiko vardu teismui turi pateikti vienas iš tėvų, turintis leidimą atstovauti vaikui.

Teisę gauti išlaikymą turi nepilnamečiai, kurie:

 • turi įprastinę gyvenamąją vietą Austrijoje,
 • turi Austrijos pilietybę arba yra kitos ES /EEE valstybės narės piliečiai arba asmenys be pilietybės ir
 • negyvena kartu su išlaikymo skolininku tame pačiame namų ūkyje.

Išlaikymo mokėjimas iš anksto priteisiamas mėnesio, kurį jo prašoma, pradžioje ir ne ilgiau nei penkeriems metams; išmokas iš anksto kiekvieno mėnesio pirmą dieną asmeniui, turinčiam teisę gauti išlaikymą, moka aukštesnysis apygardos teismas.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

Jeigu išlaikymo skolininkas gyvena užsienyje ir jeigu jis neturi Austrijoje turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, vykdymo veiksmų imamasi užsienyje. Šiuo tikslu prašymus galima pateikti per centrinę instituciją (2014 m. Austrijos išlaikymo užsienyje įstatymo (Auslandsunterhaltsgesetz 2014) 8 straipsnis).

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Vaiko ir jaunimo gerovės tarnyba (apylinkės institucijos arba magistratai) ir apylinkių teismai padeda išlaikymo kreditoriams nustatyti arba įvykdyti savo reikalavimus. Centrinė institucija (Zentrale Behörde) persiunčia prašymus užsienio šaliai.

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Konsultavimo institucijose ir teismuose valandomis; centrinė institucija konsultacijas teikia telefonu ir e. paštu.

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

Kompetentingam teismui gavus kreditoriaus prašymus, jie paprastai nagrinėjami taip pat, kaip ir Austrijoje gyvenančių kreditorių prašymai.

Centrinė institucija prašymus persiunčia teismui. Teismas, kai tinkama, suteikia teisinę pagalbą ir prašo, kad Austrijos advokatų rūmai paskirtų teisinę pagalbą teikiantį advokatą. Veikdamas kaip užsienio kreditoriaus atstovas, išmanantis Austrijos teisę, šis teisinę pagalbą teikiantis advokatas turi pareigą pildyti visus kitus prašymus, perduoti gautas išlaikymo išmokas ir informuoti apie savo veiksmus (2014 m. Austrijos išlaikymo užsienyje įstatymo 9 straipsnis).

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Kadangi taikomas abiejų centrinių institucijų bendradarbiavimo principas, pareigą teikti šią paramą visų pirma turi gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos.

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

Netaikoma.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

Taip.

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

Netaikoma.

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. buvo taikomos tik šio skyriaus nuostatos; nuo minėtos datos teisė kreiptis į teismą tarpvalstybinėse bylose taip pat reglamentuojama 2014 m. Austrijos išlaikymo užsienyje įstatymo 10 ir kituose straipsniuose, BGBl (Federalinis oficialusis leidinys) I 34/2014.

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

2014 m. Austrijos išlaikymo užsienyje įstatyme nustatytos supaprastintos biurokratinės procedūros, kurios sudaro sąlygas Federalinės teisingumo ministerijos I 10 skyriui bylas, kurių vis daugėja, nagrinėti nedidinant darbuotojų skaičiaus.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 19/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.