Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Šeimos išlaikymas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Vienas iš tėvų savo vaikams ar bet kuriam kitam šeimos vaikui skirtą išlaikymą gali mokėti kitam iš tėvų arba asmeniui, kuriam paskirta globa, ir tai daryti per teismą arba naudodamasis teisės aktais nustatyta vaikų išlaikymo sistema (teisės aktais Anglijai, Velsui ir Škotijai nustatyta administracinė sistema). Teisės aktais nustatytą vaikų išlaikymo sistemą sudaro trys organizacijos: Vaikų išlaikymo tarnyba („Child Maintenance Service“, CMS), Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyrius („Child Maintenance Options“) ir Vaikų išlaikymo agentūra („Child Support Agency“, CSA). Norint pasinaudoti vaikų išlaikymo sistema, būtina, kad susijusių asmenų (tėvų, globėjo ir vaikų) įprastinė gyvenamoji vieta būtų Jungtinėje Karalystėje.

Visus pagal teisės aktais nustatytą sistemą pateiktus prašymus tvarko CMS, o tėvai prie sistemos gali prisijungti per Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyrių. CSA yra uždaryta ir visų bylų dėl neįvykdytų įsipareigojimų nagrinėjimas šiuo metu yra baigtas. Susisiekiama su tėvais, kurių bylos susijusios tik su įsiskolinimais, siekiant išsiaiškinti, ar jie vis dar pageidauja, kad skola būtų išieškota, tokiu atveju ji galėtų būti perduota CMS.

Tėvai išlaikymą savo vaikams gali mokėti iki jie sulauks 18 metų. Pateikus prašymą, vyresnis nei 18 metų vaikas gali gauti vieno iš tėvų išlaikymą tolesniems mokslams, jeigu jis mokosi prekybos, verslo arba profesinėje mokykloje arba jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės (1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedas).

Išlaikymą vaikams per CMS taip pat gali mokėti atskirai nuo savo vaikų gyvenantys tėvai. CMS išlaikymo tvarką nustato taikydama administracinę, o ne teisminę procedūrą – jeigu vaikui nėra 16 arba 20 metų, kai jis mokosi pagal nuolatinės studijų formos programą, kuria nesuteikiamas aukštesnysis išsilavinimas (mokykloje arba lygiavertėje švietimo įstaigoje), arba nėra 20 metų ir jis gyvena kartu su vienu iš tėvų, kuris pateikė prašymą šiam vaikui skirti vaiko išmoką. Išlaikymas mokamas jį gaunančiam vienam iš tėvų. Prašymą CMS pateikti gali bet kuris iš tėvų arba asmuo, kuriam paskirta vaiko globa. Išlaikymo dydį apskaičiuoja CMS. Savaitines išmokas moka išlaikymą mokantis vienas iš tėvų kitam iš tėvų, gaunančių išlaikymą, tiesiogiai (dar vadinama tiesioginiu mokėjimu („Direct Pay“)) arba naudodamasis CMS „Collect and Pay“ paslauga, už kurią mokamas mokestis (žr. toliau).

Santuoką nutraukęs sutuoktinis gali mokėti išlaikymą savo buvusiam sutuoktiniui. Išlaikymas gali būti mokamas bet kuriai santuokos šaliai. Buvusiam civiliniam partneriui taip pat gali būti nustatyta prievolė mokėti išlaikymą jo buvusiam civiliniam partneriui ir visiems šeimos vaikams.

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą. 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priede jokia konkreti amžiaus riba nenustatyta.

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Kai tėvai pradeda gyventi skyrium Anglijoje ir Velse, jie, prieš kreipdamiesi į CMS, privalo susisiekti su Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyriumi, kuris juos konsultuotų ir teiktų informaciją, galinčią padėti jiems veiksmingai susitarti dėl jų šeimai skirto išlaikymo. Tai gali būti vadinamasis šeimos susitarimas, t. y. tėvų susitarimas, arba CMS skirtas prašymas. Tėvai gali kreiptis į CMS tik prieš tai pasikonsultavę su Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyriaus darbuotojais.

Jeigu vienas iš tėvų nusprendžia, kad negali sudaryti šeimos susitarimo, teikdami prašymą CMS tėvai privalo sumokėti mokestį. Informaciją apie šiuo metu galiojantį mokestį galima rasti vyriausybės svetainėje. Mokesčio neprivalote mokėti, jeigu esate jaunesnis nei 19 metų Šiaurės Airijoje gyvenantis pareiškėjas arba pateikėte pareiškimą dėl smurto šeimoje, apie kurį buvo pranešta CMS pripažintai institucijai. Sumokėjus mokestį, pareiškėjui turėtų būti suteiktos šios paslaugos: CMS apskaičiuoja išmokas atsižvelgdama į išlaikymą mokančio vieno iš tėvų pajamas, surandamas išlaikymą mokantis vienas iš tėvų ir tvarkomi su įsipareigojimais susiję pakeitimai. Mokėtino išlaikymo dydis apskaičiuojamas remiantis išlaikymą mokančio vieno iš tėvų bendrųjų pajamų procentine dalimi, atsižvelgiant į išlaikytinų vaikų skaičių, ir įsipareigojimai gali padidėti arba sumažėti, jeigu atsižvelgiama į kitus veiksnius, pavyzdžiui, papildomas išlaikymą mokančio vieno iš tėvų pajamas arba bendros globos pripažinimą. CMS nesuteikia garantijų, kad dėl jos įsikišimo bus vykdomi mokėjimai.

Atlikus išlaikymo vertinimą ir jei abu tėvai susitaria vienas kitam mokėti tiesiogiai naudojantis tiesioginio mokėjimo paslauga „Direct Pay“, reikia mokėti tik paraiškos pateikimo mokestį. CMS naudotojai, pageidaujantys atlikti mokėjimą naudojant CMS paslaugą „Collect and Pay“, turi mokėti surinkimo mokesčius. Išlaikymą mokančiam vienam tėvų taikomas papildomas 20 % mokestis, kuris skaičiuojamas nuo įprastos vaiko išlaikymo išmokos. Išlaikymą gaunančiam kitam iš tėvų atskaitomi 4 % iš gaunamos vaikų išlaikymo sumos. Surinkimo mokesčių galima išvengti sudarius šeimos susitarimą arba naudojantis tiesioginio mokėjimo paslauga „Direct Pay“.

Išlaikymą mokantis vienas iš tėvų taip pat privalo sumokėti mokestį CMS už vykdymo veiksmus, t. y. teismo nutarčių dėl išlaikymo prievolę turinčio vieno iš tėvų, kuris nemoka mokėtino išlaikymo, vykdymą.

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Prašymą dėl vaiko išlaikymo mokančio arba mokėjimą gaunančio ir vaiką globojančio vieno iš tėvų vardu gali pateikti bet kuris asmuo, pavyzdžiui, draugas, giminaitis arba patarėjas teisės klausimais (pavyzdžiui, teisininkas Anglijoje ir Velse). Tėvai turi suteikti asmeniui leidimą pateikti prašymą jų vardu, išskyrus atvejus, kai toks leidimas, pvz., įgaliojimas, jau suteiktas. Anglijoje ir Velse prašymo negalima pateikti vaiko vardu, nes vaikai negali patys kreiptis dėl išlaikymo.

Anglijoje ir Velse prašymą dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo galima pateikti vaiko, santuoką nutraukusio sutuoktinio, buvusio civilinio partnerio arba kitų asmenų vardu, jeigu tai numatyta atitinkamoje tarptautinėje konvencijoje arba susitarime dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo.

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Jeigu prašymas teikiamas Anglijoje ir Velse, jį galima pateikti vienam iš trijų Išlaikymo vykdymo centrų, atsižvelgiant į buvimo vietą Anglijoje (išskyrus Londoną), Londone ir Velse.

Teismo administracijos darbuotojai informuoja, jeigu prašymas turi būti pateikiamas kitam teismui.

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Prašymą dėl vaiko išlaikymo pagal administracinę procedūrą tvarko CMS.

Pareiškėjai, prašantys priimti nutartį dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo, neprivalo kreiptis į advokatą tam, kad galėtų kreiptis į teismą dėl išlaikymo išieškojimo pagal įvairias tarptautines konvencijas ir susitarimus. Iš kitos šalies gautas prašymas persiunčiamas atsakovo gyvenamosios vietos Išlaikymo vykdymo reikalų centrui.

Pagal 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedą pareiškėjas, norėdamas kreiptis į teismą, nebūtinai turi kreiptis į advokatą.

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Norint išieškoti išlaikymą, teisinis atstovavimas paprastai nebūtinas ir dažniausiai nereikia mokėti jokių mokesčių. Jeigu teisinis atstovavimas yra būtinas, galima naudotis teisine pagalba ir parama, tačiau kai kuriais atvejais ji teikiama įvertinus materialinę padėtį ir bylos pagrįstumą; pareiškėjo gali būti prašoma sumokėti įmoką.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

Kai prašoma išieškoti išlaikymą, teismas gali priimti nutartį dėl vaiko, sutuoktinio arba abiejų išlaikymo. Teismas gali priimti nutartį dėl periodinių mokėjimų, fiksuotos sumos, atsiskaitomųjų mokėjimų arba saugių periodinių mokėjimų. Teismas arba CMS atitinkamais atvejais gali nuspręsti, kad išlaikymas priklauso atgaline data. Priimant sprendimą, ar skirti išlaikymą atgaline data, ir nustatant jo dydį, atsižvelgiama į visas konkretaus atvejo aplinkybes. Teismui bet kada gali būti pateikiamas prašymas pakeisti nutartį dėl išlaikymo.

Tam tikromis aplinkybėmis sutuoktinio išlaikymas gali būti mokamas iš pensijos. Nors šalys gali laisvai pačios, be teismo nutarties susitarti dėl finansinių aspektų, jeigu yra dalijamasi pensija arba pervedamos pensinės lėšos, prieš pensijos mokėtojui imantis veiksmų, būtina teismo nutartis.

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Asmenys, turintys teisę gauti išlaikymą, nurodyti atsakyme į 1 klausimą.

Mokėjimus fiziniams asmenims tvarko Išlaikymo mokėjimų reikalų centras (Maintenance Payments Business Centre) (MPBC), kuris yra Anglijos ir Velso teismo tarnybos dalis. Nutarčių dėl išlaikymo tarpusavio vykdymo skyrius (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) Section) nesprendžia mokėjimo klausimų.

CMS teikia apskaičiavimo, surinkimo ir mokėjimo paslaugą. Jeigu mokantys tėvai vėluoja sumokėti arba nesumoka, CMS įsikiša, kad pinigai būtų sumokėti ir kad šie tėvai skubiai sumokėtų vaiko išlaikymo įsiskolinimus. Prireikus CMS gali taikyti įvairias vykdymo priemones.

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Išlaikymui išieškoti teismas gali nurodyti mokėjimą atlikti tiesiogiai teismui; nurodyti konkretų mokėjimo būdą; priimti nutartį dėl pajamų arešto; priimti toliau nurodytas nutartis, jeigu to prašo CMS.

Jeigu išlaikymas vaikui mokamas pasitelkiant CMS ir jeigu jį mokantis vienas iš tėvų nevykdo jam nustatytos vaiko išlaikymo prievolės, CMS imasi būtinų veiksmų siekdama užtikrinti, kad vaiko išlaikymas būtų sumokėtas laiku. CMS turi įvairius įgaliojimus, kuriais gali pasinaudoti. Tai reiškia, kad galimas tiek tiesioginis pinigų atskaitymas iš pajamų ir banko sąskaitų, tiek bylos iškėlimas teisme (vykdymo veiksmai). Išimtiniais atvejais, jei to reikia, teismo gali būti prašoma atimti iš išlaikymo prievolę turinčio vieno iš tėvų pasą, vairuotojo pažymėjimą ar net paskirti jam laisvės atėmimo bausmę.

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Nutarčių dėl išlaikymo vykdymui netaikomi jokie ribojimai.

CMS, atsižvelgdama į tai, kaip skubiai ji turi sumokėti įsiskolinimus ir kokia suma turi būti išmokama kiekvieną kartą, privalo išnagrinėti su kiekvieno vaiko, kuriam kokie nors jos priimti sprendimai gali daryti poveikį, gerove susijusias aplinkybes.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Jeigu vaiko išlaikymo išmokos surenkamos naudojant vaikų išlaikymo sistemą, atitinkama organizacija yra CMS (žr. pirmiau pateiktą informaciją).

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Jeigu vaiko išlaikymą administruoja CMS, atitinkamais atvejais ji gali persiųsti tik gaunamus pinigus. Ji negali pati mokėti išlaikymo ar jo dalies vietoj atskirai gyvenančio vieno iš tėvų.

Anglijos ir Velso centrinė institucija (REMO) negali prisiimti atsakomybės už mokėjimų vykdymą.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Nutarčių dėl išlaikymo tarpusavio vykdymas (REMO) – tai procesas, per kurį Jungtinės Karalystės teismų šios šalies gyventojų vardu priimtas nutartis dėl išlaikymo registruoti ir vykdyti gali užsienyje gyvenančių asmenų atžvilgiu kitų šalių teismai ir kitos institucijos.

Tai yra abipusis procesas, kuris reglamentuojamas tarptautinėmis konvencijomis arba sutartomis schemomis, o tai reiškia, kad užsienyje gyvenančių asmenų naudai priimtos užsienio nutartys dėl išlaikymo panašiai gali būti registruojamos ir vykdomos Jungtinės Karalystės teismuose šios šalies gyventojų atžvilgiu.

Kaip pateikti prašymą?

Jungtinės Karalystės gyventojas, kuris pageidauja kreiptis dėl išlaikymo iš užsienyje gyvenančio asmens, turėtų kreiptis į:

• Išlaikymo vykdymo reikalų centrą (MEBC), įgaliotą veikti šio asmens gyvenamojoje vietoje [įkelti hiperteksto saitą nuorodai https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Pareiškėjas gali prašyti užtikrinti nutarties vykdymą mokėtojo gyvenamojoje šalyje. Taip pat yra nustatytos procedūros, pagal kurias pareiškėjas gali kreiptis į kitos šalies valdžios institucijas, kad šios jo vardu parengtų nutartį dėl išlaikymo.

Pareiškėjui šiuo tikslu nėra būtinas advokatas. MEBC darbuotojai pataria pareiškėjui, kokią formą naudoti, ir persiunčia prašymą atitinkamai institucijai, kuri Anglijoje ir Velse yra REMO padalinys.

REMO padalinys siunčia prašymą užsienio valstybės institucijai, kad jis būtų įregistruotas ir įvykdytas ten gyvenančio asmens atžvilgiu.

Prašymus ne iš Jungtinės Karalystės REMO padaliniui turi siųsti užsienio šalies, kurioje gyvena pareiškėjas, valdžios institucija. REMO persiunčia prašymą MEBC, turinčiam įgaliojimus nagrinėti bylą.

Dėl vaiko išlaikymo pažymėtina, kad CMS gali apskaičiuoti išlaikymą tik tuo atveju, jeigu abu tėvai arba mokėjimą gaunantis vienas iš tėvų ir vaikas nuolat gyvena Jungtinėje Karalystėje arba mokėjimą gaunantis vienas iš tėvų dirba už Jungtinės Karalystės ribų kaip JK valstybės tarnautojas, diplomatas, ginkluotųjų pajėgų narys arba komandiruotasis sveikatos sistemos darbuotojas arba jeigu jis dirba už Jungtinės Karalystės ribų darbdaviui, kuris yra registruota bendrovė, darbo užmokestį mokanti Jungtinėje Karalystėje. Apskaičiuojant vaiko išlaikymą gali būti atsižvelgta į užsienyje gautas Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo pajamas, kurios apmokestinamos Jungtinėje Karalystėje.

Pagal ES Išlaikymo reglamentą Nr. 4/2009 CMS taip pat gali kreiptis į kitas ES valstybes nares siekdama išieškoti išlaikymo įsiskolinimą.

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Kiekvieno MEBC kontaktiniai adresai:

Didžiojo Londono gyventojams:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e. paštas MEBC.London@justice.gov.uk

Asmenims, gyvenantiems Anglijoje už Didžiojo Londono ribų

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

e. paštas MEBC.BSE@justice.gov.uk

Velso gyventojams

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Tel. 01656 673 833

e. paštas mebc.wales@justice.gov.uk

Su REMO skyriumi galima susisiekti šiuo adresu:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 020 3681 2757 (Jungtinėje Karalystėje)

+ 44 20 3681 2757 (tarptautinis).

e. paštas remo@offsol.gsi.gov.uk

REMO svetainė

MEBC ir REMO padalinys negali teikti teisinių konsultacijų pareiškėjams ir kitiems asmenims. Tačiau gali būti teikiamos bendros procedūrinės rekomendacijos. Tikslus Jungtinės Karalystės ir kitų jurisdikcijų abipusiškumo principo pobūdis priklauso nuo konvencijos ar susitarimo, kurio susitariančioji šalis yra kita šalis, ir MEBC gali teikti konsultacijas, kaip įvairios konvencijos gali būti taikomos konkrečioje byloje.

Nauji pareiškėjai pirmiausia turi kreiptis į Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyrių ir tik po to teikti prašymą Vaikų išlaikymo tarnybai. Su Informacijos apie vaikų išlaikymo galimybes skyriumi galima susisiekti telefonu 0800 0835 130, jei skambinama iš Jungtinės Karalystės, arba apsilankius jo svetainėje.

Jeigu jūsų byla jau nagrinėjama CSA arba CMS, telefono numerį rasite bet kuriame jums atsiųstame rašte.

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Prašymas gal būti teikiamas per instituciją arba teismą, kuris sprendžia tarpusavio vykdymo užsienio šalyje, kurioje gyvena pareiškėjas, klausimus. Prašymas iš kitos šalies gali būti teikiamas ir tiesiogiai REMO, teismui arba MEBC.

Kalbant apie vaiko išlaikymą, CMS yra įgaliota tik apskaičiuoti išlaikymą, jeigu pareiškėjas ir vaikas gyvena kitoje Jungtinės Karalystės vietoje (t. y. Škotijoje arba Šiaurės Airijoje).

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

REMO, MEBC ir CMS kontaktiniai duomenys nurodyti pirmiau. Teikiama pagalba aprašyta pirmiau. Aplinkybės, kai CMS gali priimti prašymą, išsamiai aprašytos ankstesniuose atsakymuose.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

2007 m. Hagos protokolas nėra privalomas Jungtinei Karalystei, todėl jis Anglijoje ir Velse netaikomas.

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

Visoms Anglijoje ir Velse nagrinėjamoms byloms taikoma Anglijos ir Velso teisė.

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Norint išieškoti išlaikymą, teisinis atstovavimas paprastai nebūtinas ir dažniausiai nereikia mokėti jokių mokesčių. Jeigu teisinis atstovavimas yra būtinas, galima naudotis teisine pagalba ir parama (V skyrius), tačiau kai kuriais atvejais ji teikiama įvertinus materialinę padėtį ir bylos pagrįstumą; pareiškėjo gali būti prašoma sumokėti įmoką. Teikiant teisinę pagalbą, gali būti atliekamas vertinimas siekiant nustatyti, ar, atsižvelgiant į bylos pobūdį, turėtų būti suteikta visa prašoma teisinė pagalba.

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

2011 m. Civilinės jurisdikcijos ir teismo sprendimų (dėl išlaikymo) taisyklėmis (Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011) (SI 1484/2011) reglamentuojama Išlaikymo reglamento (EB) Nr. 4/2009 taikymo tvarka. 3 taisyklėje ir 1 priede nurodytos Jungtinės Karalystės centrinės institucijos ir aprašytas jų vaidmuo perduodant prašymus. 4 taisyklėje ir 2 priede nurodyta, kurios įstaigos teikia informaciją centrinėms institucijoms (įskaitant informaciją apie skolininką), ir pateiktos tinkamo tos informacijos atskleidimo taisyklės, kuriomis privalo vadovautis centrinės institucijos.

2012 m. Teisinės pagalbos, baudžiamųjų sankcijų ir bausmių nusikaltusiems asmenims įstatymo (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) 1 priedo 18 punkte nurodyta, kokią teisinę pagalbą Anglijoje ir Velse galima gauti pagal Išlaikymo reglamentą.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 24/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.