Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Šeimos išlaikymas

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Pagal Gibraltaro teisę įgaliojimus priimti nutartis dėl išlaikymo mokėjimo turi magistratų teismas ir Aukščiausiasis Teismas. Išlaikymo klausimai paprastai sprendžiami vadovaujantis Išlaikymo įstatymu. Aukščiausiajame Teisme prie pagrindinės santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia bylos galima prijungti šalutinę bylą dėl vaiko, civilinio partnerio, išlaikomo asmens ar sutuoktinio išlaikymo. Tiek Aukščiausiasis Teismas, tiek magistratų teismas turi jurisdikciją keisti išlaikymo, kuris mokamas priėmus galutinį sprendimą, sąlygas arba priimti nutartį dėl išlaikymo panaikinimo. Magistratų teismas turi įgaliojimus priimti nutartį dėl žmonos, vyro, vaiko ar netgi šalių tėvų, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos, išlaikymo. Tokia nutartis gali būti priimta magistratų teismui pateikus skundą. Įstatyme taip pat įtvirtinta nuostata, pagal kurią galima priimti nutartį dėl sugyventinio išlaikymo, jeigu kitas sugyventinis jo neišlaiko.

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

Teisę gauti išlaikymą turi šešiolikos metų nesulaukęs vaikas. Be to, vaikas, kuris sulaukė šešiolikos metų, bet nėra vyresnis nei dvidešimt vienų metų ir mokosi pagal nuolatinės studijų formos programą arba mokosi pagal nuolatinės studijų formos programą prekybos, verslo arba profesinėje mokykloje, kurioje studijos trunka ne trumpiau kaip dvejus metus, taip pat turi teisę gauti išlaikymą.

Vaikas, kurio galimybės uždirbti pajamų yra sumažėjusios dėl ligos arba protinės ar fizinės negalios ir kuris nesulaukė dvidešimt vienų metų, taip pat turi teisę gauti išlaikymą.

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Norėdamas gauti išlaikymą tais atvejais, kai Aukščiausiasis Teismas neturi jurisdikcijos, pareiškėjas turėtų kreiptis į magistratų teismą paduodamas skundą.

Šalutiniai prašymai dėl išlaikymo, kurie teikiami bylose dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia, turėtų būti adresuojami Aukščiausiajam Teismui.

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Prašymą dėl išlaikymo vaiko vardu gali pateikti sprendimą dėl vaiko globos / tėvų pareigų vaikui turintis asmuo. Pagal Išlaikymo įstatymo nuostatas vaikas savarankiškai gali pateikti prašymą dėl išlaikymo iš asmens, kuris turi pareigą jį išlaikyti.

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Jeigu ieškinys dėl išlaikymo yra susijęs su santuoka arba civiline partneryste, magistratų teismas gali turėti jurisdikciją nagrinėti bylą. Jeigu ieškinys dėl išlaikymo yra susijęs su santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia byla, kuri priklauso Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai, tuomet tas teismas turėtų spręsti išlaikymo klausimą.

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Pareiškėjas ieškinį gali pareikšti asmeniškai ir dalyvauti pats byloje arba pavesti jo vardu byloje dalyvauti advokatui.

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Magistratų teismui pateikiant skundą nereikia mokėti jokių mokesčių. Todėl pareiškėjas gali dalyvauti asmeniškai ir nepatiria jokių išlaidų.

Aukščiausiajame Teisme už šaukimo į teismą įteikimą paprastai reikia mokėti 150 GBP. Ir magistratų teisme, ir Aukščiausiajame teisme sprendžiant teisinės pagalba gali būti teikiama atlikus materialinės padėties patikrinimą. Prašymai suteikti teisinę pagalbą bet kuriame teisme turėtų būti teikiami Aukščiausiajam Teismui, o prašymo formas galima gauti Aukščiausiojo Teismo raštinėje.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

Išnagrinėjęs skundą, magistratų teismas gali priimti nutartį dėl išlaikymo kas savaitę arba kitais reguliariais terminais mokant sumą, kuri, teismo manymu, yra pagrįsta atsižvelgiant į visas vaiko, tėvo, partnerio, sugyventinio, motinos ir (arba) sutuoktinio išlaikymo bylos aplinkybes.

Vėliau galima teikti prašymus pakeisti nutartis dėl išlaikymo. Šis prašymas taip pat turėtų būti teikiamas magistratų teismui arba, jei būtina, Aukščiausiajam Teismui.

Tam tikrose bylose teismas gali nuspręsti, kad išlaikymas turi būti mokamas atgaline data.

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Išlaikymą viena šalis gali mokėti kitai šaliai arba per teismą.

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Galioja nuostata, pagal kurią pareiškėjas gali prašyti priimti nutartį dėl pajamų arešto, kai atsakovas laiku nesumokėjo bent dviejų pradinėje nutartyje dėl išlaikymo nustatytų išlaikymo išmokų. Magistratų teismas taip pat turi įgaliojimus priimti įpareigojančias nutartis, kuriomis atsakovui gali būti paskirta laisvės atėmimo bausmė už nutarties dėl išlaikymo sąlygų nesilaikymą. Tačiau tokiais atvejais teismas suteikia galimybę atsakovui nurodyti priežastis, dėl kurių tokia nutartis neturėtų būti priimta.

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Senaties terminas netaikomas.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Prašymus dėl išlaikymo paprastai nagrinėja Gibraltaro magistratų teismas (32–36 Town Range, Gibraltaras). Jeigu ieškinys dėl išlaikymo pareiškiamas santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia byloje, prašymas turėtų būti pateikiamas Gibraltaro Aukščiausiajam Teismui (277 Main Street, Gibraltaras).

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Šiuo klausimu nuostatų Gibraltaro teisėje nėra. Mokėjimo vykdymas gali būti užtikrinamas priimant nutartį dėl pajamų arešto arba įpareigojančias nutartis.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Užklausas reikėtų teikti magistratų teismui (277 Main Street, Gibraltaras) arba Aukščiausiajam Teismui (277 Main Street, Gibraltaras).

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Užklausas galima teikti adresu:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltaras
tel. +350 200 75671
faks. +350 200 40483.

Užklausas dėl Aukščiausiajame Teisme nagrinėjamų bylų taip pat galima teikti adresu:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltaras
tel. +350 200 75608
faks. +350 200 77118.

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Prašymas Gibraltare priteisti išlaikymą gali būti tiesiogiai siunčiamas magistratų teismui, kai tenkinami su jurisdikcija susiję reikalavimai. Kita vertus, tinkamą prašymą galima pateikti santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia bylą nagrinėjančio Aukščiausiojo Teismo, kuriame buvo pareikštas ieškinys dėl išlaikymo, raštinei.

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

Žr. atsakymą į pirmiau pateiktą klausimą.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

Hagos protokolas nėra privalomas Gibraltarui, todėl jis Gibraltare netaikomas.

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

Visoms Gibraltare nagrinėjamoms byloms taikomi Gibraltaro įstatymai.

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Šiame reglamente nustatytos įvairios priemonės, kurių paskirtis – palengvinti išlaikymo išmokų mokėjimą tarpvalstybiniu lygmeniu. Tokie ieškiniai pareiškiami atsižvelgiant į pareigą padėti šeimos nariams, kuriems to reikia. Pavyzdžiui, ieškiniuose gali būti prašoma mokėti išlaikymą vaikui arba buvusiam sutuoktiniui, su kuriuo santuoka buvo nutraukta.

Reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, kylančioms iš:

  • šeimos santykių;
  • vaiko ir tėvų giminystės santykių;
  • santuokos arba giminystės.

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

Išlaikymo įstatyme nustatyta Išlaikymo reglamento taikymo tvarka. Paskirtosios centrinės institucijos adresas:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltaras
Tel. + 350 200 59267
Faks. + 350 200 59271
e. paštas moj@gibraltar.gov.gi

Teisinės pagalbos ir paramos įstatyme nustatyta pagrįstumo ir materialinės padėties patikrinimo tvarka, kurios būtina laikytis norint gauti teisinę pagalbą.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 03/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.