Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Uzturlīdzekļu mērķis ir segt visas atbilstīgās, t. i., nepieciešamās un parastās, vajadzības, ņemot vērā dzīves apstākļus katrā konkrētā gadījumā. Tās jo īpaši ietver pārtiku, apģērbu, mājokli (tostarp apkuri un elektroenerģiju), medicīnisko aprūpi un higiēnu, sociālās apdrošināšanas papildu iemaksas, atpūtas un izklaides pasākumus, kultūru un sportu, saziņas un plašsaziņas līdzekļus (tālrunis, radio, TV, internets), izglītību un apmācības. Uzturlīdzekļi neietver iemaksas līdzekļu uzkrāšanas vai privātajos pensiju fondos.

Uzturēšanas saistības ir saistības veikt pienācīgus uzturlīdzekļu maksājumus. Maksājamo uzturlīdzekļu summa ir atkarīga no tās personas īpašajām vajadzībām, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, kā arī no tās personas maksātspējas, kurai ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus.

Uzturlīdzekļus maksā šādu kategoriju personas:

  • vecāki saviem bērniem un mazbērniem;
  • bērni vecākiem un vecvecākiem;
  • laulātie un reģistrētie partneri savstarpēji.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Vecuma ierobežojums nepastāv. Bērniem ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus tik ilgi, līdz viņi kļūst spējīgi paši sevi uzturēt.

Galvenās atšķirības starp nepilngadīgā un pieaugušā tiesībām uz uzturlīdzekļiem attiecas uz tiesisko aizsardzību.

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Tiesības uz uzturēšanas prasību var pieteikt tiesā.

Civilprocesā laulātajiem un reģistrētajiem partneriem savas tiesības jāīsteno, ceļot prasību tiesā. Tiesa (praksē — tiesnesis) izlemj lietu, pieņemot spriedumu pēc pierādījumu vākšanas procedūras. Turklāt laulātie un reģistrētie partneri var lūgt pagaidu procedūras piemērošanu, izmaksājot pagaidu uzturlīdzekļus saistībā ar laulības šķiršanas / laulāto atšķiršanas procesu. Šādos gadījumos tiesa pieņem lēmumu pēc apliecinājuma procedūras.

Bērna uzturlīdzekļi jāpieprasa bezstrīdus tiesvedībā, arī gadījumā, kad bērni ir sasnieguši pilngadību. Aizbildnības tiesa (Pflegschaftsgericht) jeb praksē tiesu amatpersona (Rechtspfleger) (Austrijas tieslietu organizācijas augstākā amatpersona, kas ir pilnvarota pieņemt spriedumus) pieņem nolēmumu lietā pēc pierādījumu vākšanas procedūras. Turklāt bērns var prasīt pagaidu procedūras piemērošanu attiecībā uz uzturlīdzekļu pagaidu izmaksu saistībā ar tiesvedību uzturēšanas saistību lietā; tiesa lemj par lietu pēc apliecinājuma procedūras. Nepilngadīgie var lūgt uzturlīdzekļu pagaidu izmaksu neatkarīgi no tiesvedības uzturēšanas saistību lietā.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Nepilngadīgo lietā prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu saistību noteikšanu vai izpildi iesniedz likumīgais pārstāvis, proti, persona, kas ir bērna aizbildnis. Ar šīs personas piekrišanu kā bērna pārstāvis var rīkoties arī bērnu un jauniešu labklājības iestāde (Kinder- und Jugendhilfeträger).

Visos pārējos gadījumos prasītāja pārstāvībai nepieciešama pilnvara vai īpašs likumīgais pārstāvis (Erwachsenenvertreter).

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Jurisdikciju uzturēšanas saistību lietās nosaka saskaņā ar tiesību aktiem.

Saskaņā ar Tiesas jurisdikcijas likuma (Jurisdiktionsnorm — JN) 114. pantu aizbildnības tiesa arī ir kompetenta pieņemt nolēmumus par prasībām nepilngadīgo uzturēšanas lietās. Prasības citu augšupēju vai lejupēju radinieku uzturēšanas saistību lietās ietilpst tās tiesas kompetencē, kas atrodas prasītāja vispārējās jurisdikcijas vietā. To nosaka pēc personas domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas.

Saskaņā ar JN 76.a pantu kompetentā tiesa laulāto vai reģistrēto partneru uzturlīdzekļu lietās ir tā tiesa, kurā notiek laulības šķiršanas vai izbeigšanas tiesvedība. Ja šāda tiesvedība nenotiek, kompetento tiesu nosaka saskaņā ar atbildētāja vispārējās jurisdikcijas vietu (JN 65.–71. pants).

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Bērnu uzturlīdzekļi: pusēm nav jābūt pārstāvētām pirmajā instancē. Tomēr, ja puses vēlas pārstāvību un lieta ir saistīta ar naudu vai vērtību naudas izteiksmē, kas pārsniedz EUR 5000, puses var pārstāvēt tikai advokāts (advokāta relatīvā pārstāvība, Likuma par bezstrīdus procesu (Außerstreitgesetz — AußStrG) 101. panta 1. punkts).). Apelācijas procesā ir piemērojama absolūta prasība nodrošināt advokātu.

Laulāto vai reģistrēto partneru uzturlīdzekļi: pusēm nav jābūt pārstāvētām pirmajā instancē. Tomēr, ja puses vēlas pārstāvību un lieta ir saistīta ar naudu vai vērtību naudas izteiksmē, kas pārsniedz EUR 5000, puses var pārstāvēt tikai advokāts (advokāta relatīvā pārstāvība, AußStrG) 29. panta 1. punkts). Apelācijas procesā ir piemērojama absolūta prasība nodrošināt advokātu.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Maksājamo nodevu apmērs par prasības celšanu tiesā uzturēšanas saistību lietā ir atkarīgs no piešķirto uzturlīdzekļu vērtības. Tādējādi par iepriekš atzīto uzturēšanas prasību aprēķina pamatu izmanto iepriekš piešķirto summu. Ja lieta attiecas uz nākotnes uzturlīdzekļiem, par aprēķina pamatu izmanto summu, kas ir vienāda ar vienreizēju gada uzturlīdzekļu summu. Ja uzturlīdzekļi ir piešķirti mazāk nekā uz vienu gadu, aprēķinam izmanto kopējo summu (1. piezīme pie 7. nodevu posteņa Likumā par tiesu nodevām (Gerichtsgebührengesetz — GGG) bērnu uzturlīdzekļu tiesvedībās; 15. panta 5. punkts GGG tiesvedībās, kas attiecas uz laulāto vai reģistrēto partneru uzturlīdzekļiem).

Nosakot nodevu faktisko summu, izšķir bezstrīdus procesus bērnu uzturlīdzekļu lietā un tiesvedību laulāto vai reģistrēto partneru uzturlīdzekļu lietās.

Bērna uzturlīdzekļu lietās prasītājs, kas nav sasniedzis pilngadību (jaunāks par 18 gadiem), ir atbrīvots no nodevas.

Ja prasītājs ir sasniedzis pilngadību, vienotā likme par nolēmumiem un vienošanos attiecībā uz uzturēšanas prasībām ir 0,5 % no piešķirtās uzturlīdzekļu summas (7. nodevu postenis, GGG). Nodevu maksā uzturlīdzekļu parādnieks (t. i., persona, kura ir parādā uzturlīdzekļu maksājumus). Ja, pamatojoties uz jaunu iesniegumu, tiek palielināta ar galīgo spriedumu vai vienošanos piešķirtā uzturlīdzekļu summa, par aprēķina pamatu izmanto piešķirtās summas un iepriekš maksājamās summas starpību.

Piemērs: tiek piešķirts turpmākais ikmēneša uzturlīdzekļu maksājums EUR 250 apmērā.

Vienotas likmes nodeva ir EUR 15 (EUR 250 × 12 × 0,05).

Ja pilngadīgs prasītājs lūdz samazināt uzturlīdzekļu summu, piemēro (noteiktu) vienotas likmes nodevu EUR 15 apmērā. Šī nodeva tiks atcelta, ja prasītāja iesniegums par maksājamās uzturlīdzekļu summas samazināšanu tiks pilnībā apmierināts (3. piezīme pie 7. nodevu posteņa GGG).

Tiesvedībās par uzturlīdzekļiem laulātajam vai reģistrētam partnerim piemēro 1. nodevu posteni GGG. Vienotas likmes nodevu iekasēs tikai par sūdzību kā par prasību uzsākt tiesvedību, un tā būs jāmaksā diferencēti atkarībā no aprēķina pamata. Kā ilustratīvs piemērs tiek izmantotas piemērojamās nodevas saskaņā ar 1. nodevu posteni GGG (spēkā uz 4.5.2023.):

Strīdus priekšmeta vērtība — piemērojamā nodeva:

līdz 150 Euro - 25 Euro

virs 150 Euro līdz 300 Euro - 48 Euro

virs 300 Euro līdz 700 Euro - 68 Euro

virs 700 Euro līdz 2000 Euro - 114 Euro

virs 2000 Euro līdz 3500 Euro - 182 Euro

virs 3500 Euro līdz 7000 Euro - 335 Euro

virs 7000 Euro līdz 35 000 Euro - 792 Euro

virs 35 000 Euro līdz 70 000 Euro - 1556 Euro

Saskaņā ar ZPO 63.–73. pantu civiltiesvedībā juridiskā palīdzība (Prozesskostenhilfe) ir jāpiešķir pēc pieprasījuma, ja puse nespēj samaksāt tiesas procesa izmaksas, neriskējot ar savai iztikai nepieciešamajiem līdzekļiem. Saskaņā ar AußStrG 7. panta 1. punktu šos noteikumus piemēro mutatis mutandis bezstrīdus procesos (piemēram, ar bērna uzturlīdzekļiem saistītajos procesos).

Nepieciešamie iztikas līdzekļi teorētiski ir darba ņēmēja statistisko vidējo ienākumu un iztikas minimuma vidējais rādītājs. Šo summu uzskata par apdraudētu, ja puse un tās ģimenes locekļi, kam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, nebūtu spējīga nodrošināt pat pieticīgu eksistenci, ņemot vērā jebkādu izmantojamu īpašumu vai iespēju veidot uzkrājumus ilgstošas tiesvedības laikā. Var tikt piešķirta arī daļēja juridiska palīdzība.

Juridiskā palīdzība būtu jāpiešķir tikai tad, ja paredzētais tiesiskais darījums vai aizstāvība nav uzskatāmi par acīm redzami nenozīmīgu vai bezcerīgu darījumu. Puses valstspiederībai šajā ziņā nav nozīmes.

Juridiskā palīdzība jo īpaši ietver pagaidu atbrīvojumu no tiesu nodevu un liecinieku, ekspertu un tulku atlīdzības maksājumiem, kā arī no pušu ceļa izdevumu apmaksas, ja tām jāierodas tiesā personīgi. Ja tiesību akti paredz advokāta pārstāvību (piemēram, apelācijas tiesvedībās) vai arī to uzskata par nepieciešamu, ņemot vērā lietas īpašos apstākļus, jāieceļ Austrijas pagaidu advokāts puses bezmaksas pārstāvībai. Advokāta palīdzība ietver arī pirmstiesas konsultāciju par ārpustiesas vienošanos.

ZPO 71. pants nosaka, ka pusēm, kurām piešķirta juridiskā palīdzība, ir pienākums daļēji vai pilnībā atmaksāt summas, no kuru apmaksas tās uz laiku tika atbrīvotas un kuras vēl nav samaksātas, kā arī ieceltā advokāta atlīdzību saskaņā ar tarifu likmēm, ciktāl un tiklīdz tās spēj to izdarīt, neriskējot ar sev nepieciešamajiem iztikas līdzekļiem. Atmaksāšanas pienākumu nevar piemērot, ja pēc tiesvedības izbeigšanas ir pagājuši 3 gadi. Tiesa var pieprasīt, lai puse pienācīgā, tiesas noteiktā termiņā iesniedz jaunu kopsavilkumu par īpašumiem, tostarp attiecīgus dokumentārus pierādījumus, lai pārbaudītu, vai ir izpildīti atmaksāšanas nosacījumi.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Tiesa nosaka uzturlīdzekļus kā monetāru pabalstu. Tas vecāks, kurš vada mājsaimniecību, kur viņš(-a) rūpējas par bērnu, šādā veidā dod savu ieguldījumu bērna uzturēšanā. Otram vecākam ir jāveic uzturlīdzekļu maksājumi.

Summa, kas jāizmaksā kā bērna uzturlīdzekļi, ir atkarīga no vecāka spējas veikt ieguldījumu un no bērna vajadzībām, un to nosaka katrā gadījumā atsevišķi. Pamatojoties uz judikatūrā izstrādāto procentu metodi norādījumu sniegšanai, parādniekam jāmaksā noteikta procentuāla daļa no saviem ikmēneša (neto) ienākumiem, proti,

  • 16 % bērniem līdz 6 gadu vecumam,
  • 18 % bērniem no 6 līdz 10 gadiem,
  • 20 % bērniem no 10 līdz 15 gadiem un
  • 22 % bērniem, kas ir vecāki par 15 gadiem

. Ja personai ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus vairākiem bērniem, tas tiks ņemts vērā, attiecīgi samazinot procentu likmi. Vairāku bērnu gadījumā par katru nākamo bērnu vecumā līdz 10 gadiem atskaita vienu procentpunktu, par katru nākamo bērnu vecumā virs 10 gadiem — divus procentpunktus, un nulli līdz trīs procentpunktus par laulāto, kam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, atkarībā no viņa ienākumiem.

Saskaņā ar judikatūru maksājumiem par uzturlīdzekļu prasījumiem ir augšējā robeža (tā sauktā “Luxusgrenze” — luksusa robeža); tā divas līdz trīs reizes pārsniedz arīdzan judikatūrā noteikto summu pamatvajadzību segšanai (Regelbedarf). Šī summa tiek katru gadu koriģēta, un no 1.1.2023. atkarībā no bērna vecuma šo summu mēnesī nosaka saskaņā ar tabulu:

Pamatvajadzības

saskaņā ar Danninger (ÖA 1972, 17), ko aprēķinājusi Vīnes Civillietu apgabaltiesa (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien).

(Summas EUR)

Gadi

no 0 gadu vecuma

no 3 gadu vecuma

no 6 gadu vecuma

no 10 gadu vecuma

no 15 gadu vecuma

no 19 gadu vecuma
No 2022. gada: no 20 gadu vecuma

01.01.2023. - 31.12.2023.

320

320

410

500

630

720

01.01.2022. - 31.12.2022.

290

290

370

450

570

650

01.07.2021. - 31.12.2021.

219

282

362

414

488

611

01.07.2020. - 30.06.2021.

213

274

352

402

474

594

01.07.2019. - 30.06.2020.

212

272

350

399

471

590

01.07.2018. - 30.06.2019.

208

267

344

392

463

580

01.07.2017. - 30.06.2018.

204

262

337

385

454

569

01.07.2016. - 30.06.2017.

200

257

331

378

446

558

01.07.2015. - 30.06.2016.

199

255

329

376

443

555

01.07.2014. - 30.06.2015.

197

253

326

372

439

550

01.07.2013. - 30.06.2014.

194

249

320

366

431

540

01.07.2012. - 30.06.2013.

190

243

313

358

421

528

01.07.2011. - 30.06.2012.

186

238

306

351

412

517

01.07.2010. - 30.06.2011.

180

230

296

340

399

501

01.07.2009. - 30.06.2010.

177

226

291

334

392

492

01.07.2008. - 30.06.2009.

176

225

290

333

391

491

01.07.2007. - 30.06.2008.

171

217

281

322

378

475

01.07.2006. - 30.06.2007.

167

213

275

315

370

465

01.07.2005. - 30.06.2006.

164

209

270

309

363

457

01.07.2004. - 30.06.2005.

160

204

264

302

355

447

01.07.2003. - 30.06.2004.

157

200

258

296

348

438

Summas no 1972. gada līdz 2002. gadam ir norādītas šajā tabulā:Regelbedarf 1972-2002

Tāpat arī uzturlīdzekļus laulātajiem vai reģistrētiem partneriem laulības vai reģistrētu partnerattiecību laikā ietekmē gan parādnieka spēja maksāt, gan personas, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, vajadzības, un tie jānosaka katrā gadījumā atsevišķi. Pamatojoties uz judikatūrā izstrādāto procentu metodi norādījumu sniegšanai, ja uzturlīdzekļu prasītājai pusei ir zemi ienākumi, uzturlīdzekļus piešķir 40 % apmērā no ģimenes ienākumiem (abu laulāto/partneru neto ienākumi), atskaitot paša prasītāja ienākumus. Ja viena no pusēm tikai rūpējas par mājsaimniecību un tai nav pašai savu ienākumu, tai ir tiesības saņemt līdz vienai trešdaļai (33 %) no pelnītāja neto ienākumiem. Jāņem vērā arī pārējās aprūpes saistības (veicot atskaitījumus no procentu summām).

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Uzturlīdzekļi jāmaksā avansā attiecīgā mēneša sākumā (Civillikuma (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch — ABGB) 1418. pants; Likuma par laulībām (Ehegesetz) 70. pants; Likuma par reģistrētām partnerattiecībām (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz — EPG) 22. panta 1. punkts). Maksājumi jāpārskaita personai, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, vai tās pārstāvim (vecākam, aizbildnim (Erwachsenenvertreter)).

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Pēc tam, kad sākotnējā tiesvedībā ir noteikta uzturlīdzekļu summa, pret parādnieku var piemērot izpildi (obligātā izpildīšana) saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā

Parādnieka rīcībā (izpildes tiesvedībā — debitora) jāsaglabā minimālā summa (proti, summa, ko nevar arestēt), kas ir vienāda ar iztikas minimuma līmeni. Iztikas minimumu nosaka, pamatojoties uz vairākiem faktoriem, un to katru gadu koriģē. Saskaņā ar 291.b pantu Likumā par izpildi (Exekutionsordnung — EO) debitoram jāsaglabā tikai 75 % no iztikas minimuma līdzekļiem, ja tiek piemērota izpilde likumīga uzturlīdzekļu prasījuma lietā. Starpību, ko veido šis samazinātais iztikas minimums un standarta iztikas minimums, izmanto, lai vispirms apmierinātu visus kārtējos likumīgos uzturlīdzekļu prasījumus, neatkarīgi no šiem prasījumiem noteiktās ķīlas prioritātes kārtības un proporcionāli kārtējam ikmēneša uzturlīdzekļu maksājumam. Šajā saistībā uzturlīdzekļu kreditoriem (t. i., personām, kurām pienākas uzturlīdzekļi) ir prioritāte pār citiem kreditoriem.

Visiem (nesamaksātajiem) prasījumiem, kas tika piešķirti ar izpildāmu spriedumu (Judikatschulden), piemēro 30 gadu noilguma termiņu, tādēļ tos var piedzīt tiesas ceļā šā termiņa laikā.

Attiecībā uz uzturlīdzekļu prasījumu izpildi nav noteikts īpašs noilguma termiņš.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Ja no nepilngadīgā pārstāvja ir saņemta rakstveida piekrišana, bērnu un jauniešu labklājības iestāde (Jugendwohlfahrtsträger) var rīkoties kā bērna pārstāvis, lai noteiktu vai izpildītu nepilngadīgā uzturlīdzekļu prasījumus.

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

Uzturlīdzekļu avansa maksājums ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgie saņem uzturlīdzekļu maksājumus, ja viens no vecākiem nemaksā regulāri vai vispār nepilda savas maksāšanas saistības. Valdība pēc pieprasījuma piešķirs uzturlīdzekļu avansa maksājumu. Pieprasījumu tiesā bērna vārdā iesniedz vecāks, kas ir pilnvarots pārstāvēt bērnu.

Nepilngadīgajam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļu avansa maksājumus, ja:

  • viņa pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Austrijā,
  • viņam ir Austrijas pilsonība vai citas ES/EEZ dalībvalsts pilsonība, vai viņš ir bezvalstnieks, un
  • viņš nedzīvo vienā mājsaimniecībā ar uzturlīdzekļu parādnieku.

Uzturlīdzekļu avansa maksājumu piešķir no tā mēneša sākuma, kad prasījums ir iesniegts, uz maksimāli pieciem gadiem; tos katra mēneša pirmajā datumā veic Augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht) personai, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

Ja uzturlīdzekļu parādnieks dzīvo ārvalstīs un viņam Austrijā nepieder realizējami aktīvi, izpilde jāveic ārvalstīs. Pieteikumus šajā saistībā nosūta ar centrālās iestādes starpniecību (8. pants 2014. gada Likumā par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs (Auslandsunterhaltsgesetz 2014)).

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (vietējā administrācija (Bezirkshauptmannschaften) vai maģistrāti (Magistrate)) un rajona tiesas (Bezirksgerichte) palīdzēs uzturlīdzekļu kreditoriem aizstāvēt vai izpildīt viņu prasījumus. Centrālā iestāde nosūta pieteikumus uz ārvalstīm.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Iestāžu un tiesu darba laikā; centrālā iestāde arī sniedz izziņas pa tālruni un e-pastu.

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

Tiklīdz kompetentā tiesa ir saņēmusi uzturlīdzekļu kreditora pieteikumus, pret uzturlīdzekļu kreditoru parasti izturas tāpat, kā tas notiktu, ja uzturlīdzekļu kreditors dzīvotu Austrijā.

Pieteikumus tiesai pārsūta centrālā iestāde. Tiesa vajadzības gadījumā piešķirs juridisko palīdzību un nokārtos, ka Austrijas Advokātu kolēģija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju. Šis juridiskās palīdzības sniedzējs rīkosies kā ārvalstu kreditora pārstāvis, kas pārzina Austrijas tiesību aktus, un atbildēs par visu turpmāko pieteikumu iesniegšanu, saņemto uzturlīdzekļu maksājumu pārskaitīšanu un ziņošanu par šiem pasākumiem (9. pants 2014. gada Likumā par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs).

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Kā nosaka sadarbības princips starp centrālajām iestādēm, par šāda atbalsta sniegšanu galvenokārt atbild puses uzturēšanās dalībvalsts iestādes.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Neattiecas.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

Jā.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Neattiecas.

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Līdz 2014. gada 1. augustam bija piemērojami tikai šīs nodaļas noteikumi; kopš tā laika tiesu pieejamību pārrobežu lietās detalizēti reglamentē arī 10. pants un turpmākie panti 2014. gada Likumā par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs, publicēts Federālajā tiesību aktu laikrakstā (BGBl) I Nr. 34/2014.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

Ar 2014. gada Likumu par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs tika izveidotas vienkāršotas birokrātiskās procedūras, lai Federālās tieslietu ministrijas I 10 nodaļa varētu apstrādāt aizvien lielāku lietu skaitu ar nemainīgu personāla skaitu.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 25/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.