Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Vecāki var maksāt uzturēšanas līdzekļus par saviem bērniem vai par jebkuru no ģimenes bērniem vecākam vai personai, kas veic aprūpi, vai nu ar tiesas starpniecību, vai izmantojot likumā paredzēto Bērnu uzturēšanas līdzekļu sistēmu (administratīvā sistēma, kas izveidota ar likumu Anglijā un Velsā, un Skotijā). Likumā noteikto Bērnu uzturēšanas līdzekļu sistēmu veido trīs organizācijas: Bērnu uzturēšanas līdzekļu dienests (BULD), Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespējas un Bērnu uzturlīdzekļu aģentūra (BUA). Lai izmantotu Bērnu uzturēšanas līdzekļu sistēmu, iesaistīto personu (vecāku vai personu, kas veic aprūpi, un bērnu) pastāvīgajai dzīvesvietai ir jāatrodas Apvienotajā Karalistē.

Visus pieteikumus likumā noteiktajai sistēmai pārvalda BULD, un vecāki var piekļūt dienestam, izmantojot Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespējas. BUA darbība tiek izbeigta, un visas lietas, kurās vēl bija nenokārtotas saistības ir izbeigtas. Ar vecākiem, kuru lietā ir tikai kavēti maksājumi, sazinās, lai noskaidrotu, vai viņi aizvien vēlas, lai parāds tiktu iekasēts gadījumos, kad to var pārvest uz BULD.

Vecāki var maksāt uzturēšanas līdzekļus par bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. Pamatojoties uz pieteikumu “bērns”, kurš ir vecāks par 18 gadiem, var saņemt uzturēšanas līdzekļus no vecāka, lai iegūtu tālāku izglītību situācijās, kad tas apgūst arodu, profesiju vai nodarbošanos vai kad pastāv īpaši apstākļi (1989. gada Likuma par bērniem 1. pielikums).

Izmantojot BULD pakalpojumu, bērna uzturēšanas līdzekļus var maksāt arī tie vecāki, kuri dzīvo šķirti no bērniem. BULD nosaka uzturēšanas līdzekļu pienākumu administratīvā kārtībā, nevis tiesvedības procesā — ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem vai jaunāks par 20 gadiem un ir pilna laika audzēknis izglītības iestādē, kas nav augstākās izglītības iestāde (skolā vai pielīdzināmā izglītības iestādē), vai ir jaunāks par 20 gadiem un dzīvo kopā ar vecāku, kurš ir reģistrējies, lai par bērnu saņemtu bērna pabalstu. Tas tiek maksāts saņēmējam vecākam. BULD pieteikumu var iesniegt vai nu vecāks, vai persona, kas veic bērna aprūpi. Apmēru aprēķina BULD. Maksātājs vecāks veic iknedēļas maksājumu vai nu tieši saņēmējam vecākam (to sauc par tiešmaksājumu), vai arī izmantojot BULD pakalpojumu “Iekasēt un izmaksāt”, par ko ir jāmaksā nodeva (skatīt tālāk).

Šķirtais laulātais var maksāt uzturēšanas līdzekļus otram laulātajam. Uzturēšanas līdzekļus var maksāt jebkuram laulātajam. Arī partnerattiecībās bijušajam partnerim var būt pienākums maksāt uzturēšanas līdzekļus otram partnerattiecībās bijušajam partnerim un ģimenē esošajiem bērniem.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Skatīt atbildi iepriekš. 1989. gada Likuma par bērniem 1. pielikumā nav noteikts vecuma ierobežojums.

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Anglijā un Velsā vecāku šķiršanās gadījumā pirms pieteikšanās BULD tiem ir jāsazinās ar Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespēju organizāciju, lai saņemtu konsultāciju un informāciju, kas palīdzētu tiem panākt efektīvu vienošanos par uzturēšanas līdzekļiem ģimenei. Tā var būt tā sauktā “ģimenes vienošanās”, kas ir savstarpēja vienošanās, vai arī pieteikums BULD. Vecāki nevar vērsties BULD, pirms tie nav konsultējušies Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespēju organizācijā.

Ja vecāks nolemj, ka viņš nevar panākt ģimenes vienošanos, viņam ir jāsamaksā nodeva, lai pieteiktos BULD. Aktuālā informācija par nodevu ir pieejama valdības tīmekļa vietnē. Samaksa, iespējams, nebūs jāveic, ja esat jaunāks par 19 gadiem, esat Ziemeļīrijas iedzīvotājs vai esat iesniedzis iesniegumu par vardarbību ģimenē BULD atzītā iestādē. Pēc samaksas veikšanas pieteicējam tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: BULD aprēķins par maksājumiem, pamatojoties uz maksātāja vecāka ienākumiem, maksātāja vecāka atrašanās vietas noteikšana, atbildības izmaiņu pārvaldība. Veicamo uzturēšanas līdzekļu maksājumu aprēķins balstās uz maksātāja vecāka bruto ienākumu procentuālo daļu atbilstoši bērnu skaitam, par ko maksājums ir veicams, un saistības var palielināt vai samazināt, ņemot vērā citus faktorus, piemēram, maksātāja vecāka papildu ienākumus vai dalītas aprūpes kārtības atzīšanu. BULD negarantē, ka pakalpojumu rezultātā tiks nodrošināta maksājumu veikšana.

Kad ir veikts uzturlīdzekļu novērtējums un ja abi vecāki vienojas veikt tiešus savstarpējus maksājumus, izmantojot tiešmaksājuma pakalpojumu, tad jāmaksā vienīgi pieteikuma nodeva. BULD lietotāji, kuri vēlas, lai BULD veiktu maksājumu, izmantojot pakalpojumu “Iekasēt un maksāt”, maksā iekasēšanas nodevu. Maksātājam vecākam tas nozīmē maksāt papildu 20 % no parastās bērnu uzturēšanas līdzekļu summas. No saņēmēja vecāka saņemtās bērnu uzturēšanas līdzekļu summas tiek atskaitīti 4 %. No iekasēšanas nodevām var izvairīties, panākot ģimenes vienošanos vai izmantojot tiešmaksājumu.

Tāpat maksātājs vecāks maksā BULD par BULD veiktajām izpildes darbībām, izpildot tiesas izdotos rīkojumus pret maksātāju vecāku, kurš nav veicis uzturēšanas līdzekļu maksājumu.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Jebkura persona, piemēram, draugs, radinieks vai juridiskais konsultants (piemēram, Anglijā un Velsā — jurists), var maksātāja vai saņēmēja vecāka, kas veic bērna aprūpi, vārdā iesniegt pieteikumu par bērna uzturēšanas līdzekļiem. Viņiem būs attiecīgi jāpilnvaro persona, kura iesniedz pieteikumu, izņemot, ja tai jau ir nepieciešamais pilnvarojums, piemēram, pilnvara. Anglijā un Velsā pieteikumu nevar iesniegt bērna vārdā, jo bērni paši pieteikumu par bērna uzturēšanas līdzekļiem iesniegt nevar.

Anglijā un Velsā pieprasījumu par uzturēšanas līdzekļu savstarpējo izpildi var iesniegt bērna vai šķirtā laulātā, vai partnerattiecībās bijušā partnera, vai citu personu vārdā, ja to paredz piemērojama starptautiskā konvencija vai nolīgums par uzturēšanas līdzekļu savstarpēju izpildi.

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Anglijā un Velsā pieteikumus var iesniegt vienā no trim uzturēšanas līdzekļu izpildes centriem atkarībā no atrašanās vietas: Anglijā (izņemot Londonu), Londonā un Velsā.

Tiesu administratīvais personāls sniegs informāciju, ja nepieciešams vērsties citā tiesā.

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Pieteikums par bērna uzturēšanas līdzekļiem ir administratīvais process, ko izskata BULD.

Pieteicējiem, kuri iesniedz pieteikumu par rīkojuma par uzturēšanas līdzekļiem savstarpēju izpildi, nav nepieciešams jurists, lai iesniegtu pieteikumu tiesā par uzturēšanas līdzekļu piedziņu saskaņā ar dažādām starptautiskajām konvencijām un nolīgumiem. No kādas citas valsts saņemts pieteikums tiks nosūtīts tā reģiona Uzturēšanas līdzekļu izpildes centram, kurā dzīvo atbildētājs.

Lai tiesā iesniegtu pieteikumu saskaņā ar 1989. gada Likuma par bērniem 1. pielikumu, nav nepieciešama jurista palīdzība.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Uzturēšanas līdzekļu piedziņai parasti nav nepieciešama juridiskā pārstāvība, turklāt vairumā gadījumu nav jāmaksā nodevas. Situācijās, kurās ir nepieciešama juridiskā pārstāvība, ir pieejamas juridiskās konsultācijas un palīdzība, taču dažos gadījumos ir jāveic mantiskā stāvokļa un lietas būtības pārbaudes; pieteikuma iesniedzējam, iespējams, ir jāveic iemaksa.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Uzturēšanas līdzekļu piedziņai tiesa var izdot rīkojumu par bērna uzturēšanas līdzekļiem, laulātā uzturēšanas līdzekļiem vai bērna/laulātā uzturēšanas līdzekļiem. Tiesa var izdot rīkojumu par regulāriem maksājumiem, vienu maksājumu, mierizlīguma maksājumiem vai nodrošinātiem regulāriem maksājumiem. Tiesa vai BULD var noteiktos gadījumos lemt, ka uzturēšanas līdzekļus var noteikt ar atpakaļejošu datumu. Lemjot par atpakaļejoša datuma noteikšanu un nosakot summas, tiks ņemti vērā visi konkrētās lietas apstākļi. Jebkurā laikā tiesā var iesniegt pieteikumu, lai rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem grozītu.

Dažos apstākļos laulātā uzturēšanas līdzekļu nodrošināšanai var izmantot pensiju. Lai gan puses var brīvi vienoties par finanšu jautājumiem bez tiesas rīkojuma, ja tiek dalīta pensija vai pārskaitīti pensijas līdzekļi, ir nepieciešams tiesas rīkojums, lai pensijas izmaksātājs varētu rīkoties.

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Personas, kurām ir tiesības saņemt uzturēšanas līdzekļus, ir nosauktas atbildē uz 1. jautājumu.

Uzturēšanas līdzekļu maksājumu centrs (ULMC), kas ir Anglijas un Velsas tiesu dienesta daļa, izskata jautājumus par maksājumiem personām. Rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem savstarpējas izpildes (RULSI) nodaļa neizskata jautājumus par maksājumiem.

BULD sniedz aprēķina, iekasēšanas un maksājumu pakalpojumus. Ja maksātāji vecāki kavē maksājumus vai nemaksā, BULD iejauksies, lai nodrošinātu naudas plūsmu un to, ka šie vecāki nekavējoties veic visus uzturēšanas līdzekļu maksājumus, ko tie ir parādā. Vajadzības gadījumā BULD var izmantot dažādas izpildes metodes.

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Uzturēšanas līdzekļu piedziņai tiesa var izdot rīkojumu maksājumu veikt nepastarpināti tiesai; tiesa var noteikt konkrētu maksājuma metodi; tiesa var izdot rīkojumu par ieņēmumu apķīlāšanu; tiesa pēc BULD pieprasījuma var izdot tālāk aprakstītos rīkojumus.

Bērnu uzturēšanas līdzekļu piedziņai ar BULD starpniecību gadījumos, kad maksātājs vecāks nepilda bērna uzturēšanas līdzekļu maksājumu pienākumu, BULD veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka vecāks samaksā kavēto bērna uzturēšanas līdzekļu maksājumu. BULD ir pilnvaras, ko tas var izmantot, tostarp iespēja ieturēt naudu tieši no ieņēmumiem un banku kontiem, kā arī uzsākt tiesvedību (izpildes lietu). Ja nepieciešams, galējās situācijās tiesai var lūgt atņemt maksātāja vecāka pasi, autovadītāja apliecību vai pat piemērot apcietinājumu.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Tādu nav attiecībā uz rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem izpildi.

BULD ir jāievēro jebkura tāda bērna labklājība, kuru var ietekmēt BULD lēmumi attiecībā uz to, kādā termiņā tas pieprasa veikt kavētos maksājumus un kāda summa katru reizi ir jāmaksā.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Par bērnu uzturēšanas līdzekļiem, kas iekasēti, izmantojot bērnu uzturēšanas līdzekļu sistēmu, atbildīgā organizācija ir BULD (skatīt iepriekš).

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

BULD administrēto bērnu uzturēšanas līdzekļu gadījumā tas var attiecīgi pārskaitīt tikai tādus līdzekļus, ko tas ir saņēmis. Tas nevar maksāt uzturēšanas līdzekļus patvaļīgi vai vecāka, kas ar bērnu kopā nedzīvo, vietā.

Anglijas un Velsas Centrālā iestāde (RULSI) nevar uzņemties maksājumu veikšanas pienākumu.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem savstarpēja izpilde (RULSI) ir process, kurā Apvienotās Karalistes tiesu pieņemtos rīkojumus par uzturēšanas līdzekļiem Apvienotās Karalistes iedzīvotāju vārdā var reģistrēt un izpildīt tiesas vai citas iestādes citās valstīs pret personām, kuru dzīvesvieta ir ārvalstīs.

Tā ir divpusēja vienošanās, ko regulē starptautiskas konvencijas vai savstarpēji akceptētas shēmas, kas nozīmē, ka arī Apvienotās Karalistes tiesas var reģistrēt un izpildīt ārvalstīs izdotus rīkojumus par uzturēšanas līdzekļiem pret Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem par labu personām, kas dzīvo ārvalstīs.

Kā pieteikties —

Apvienotās Karalistes iedzīvotājs, kurš vēlas pieprasīt uzturēšanas līdzekļus no ārvalstī dzīvojošas personas, vēršas:

• Uzturēšanas līdzekļu izpildes centrā, kas atbild par reģionu, kurā attiecīgais iedzīvotājs dzīvo; tas redzams [ievietot hipersaiti uz https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Tie var pieprasīt, lai rīkojums tiktu izpildīts valstī, kurā dzīvo maksātājs. Tāpat ir pieejamas procedūras, kas ļauj pieteikuma iesniedzējam lūgt citas valsts iestādēm tā vārdā izdot rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem.

Pieteikuma iesniedzējam nav nepieciešams piesaistīt juristu. ULIC personāls informēs pieteikuma iesniedzēju par izmantojamo veidlapu, kā arī nosūtīs pieteikumu atbilstošajai iestādei, kas Anglijā un Velsā ir RULSI nodaļa.

RULSI nodaļa nosūtīs to ārvalstu iestādei, kas to reģistrēs un izpildīs pret attiecīgajā ārvalstī dzīvojošo personu.

Valsts, kurā dzīvo pieteikuma iesniedzējs, ārvalstu iestādei ir jānosūta pieteikumi no citām valstīm, izņemot Apvienoto Karalisti, RULSI nodaļai. RULSI pārsūta pieteikumu ULIC, kura kompetencē ir konkrētās lietas izskatīšana.

BULD var aprēķināt bērna uzturēšanas līdzekļu apmēru tikai tādos gadījumos, ja abu vecāku vai saņēmēja vecāka un bērna pastāvīgā dzīvesvieta ir Apvienotajā Karalistē vai maksātājs vecāks strādā ārpus Apvienotās Karalistes Lielbritānijas civildienesta ierēdņa, diplomāta, bruņoto spēku vai norīkota veselības aprūpes darbinieka statusā vai arī strādā ārpus Apvienotās Karalistes pie tāda darba devēja, kas ir reģistrēts uzņēmums un algu izmaksā Apvienotajā Karalistē. Tādas personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Apvienotajā Karalistē, ārvalstīs gūti ienākumi, kam piemērojami Apvienotās Karalistes nodokļi, var tikt ņemti vērā, aprēķinot bērna uzturēšanas līdzekļus.

Saskaņā ar ES Uzturēšanas līdzekļu regulu 4/2009 BULD var iesniegt pieprasījumus arī citās ES dalībvalstīs, lai piedzītu kavētus uzturēšanas līdzekļu maksājumus.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

ULIC kontaktinformācija ir šāda:

personām, kas dzīvo Lielajā Londonā:

Uzturēšanas līdzekļu izpildes centrs — Londona

Centrālā ģimenes lietu tiesa

First Avenue House

42-49 High Holborn

Londona

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

e-pasts: MEBC.London@justice.gov.uk;

personām, kas dzīvo Anglijā, izņemot Lielo Londonu:

Uzturēšanas līdzekļu izpildes centrs — Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Safolka

IP33 1TR

e-pasts: MEBC.BSE@justice.gov.uk;

personām, kas dzīvo Velsā:

Uzturēšanas līdzekļu izpildes centrs — Velsa

Velsas Uzturēšanas līdzekļu centrs

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Porttalbota

SA13 1SB

Tālrunis: 01656 673 833

e-pasts: mebc.wales@justice.gov.uk

RULSI nodaļas kontaktinformācija:

Rīkojumu par uzturēšanas līdzekļiem savstarpēja izpilde (RULSI)

Valsts advokāts un zvērinātā trasta turētājs

Victory House, 30-34 Kingsway

Londona

WC2B 6EX

Tālrunis: 020 3681 2757 (Apvienotajā Karalistē)

+44 20 3681 2757 (starptautiskiem zvaniem)

e-pasts: remo@offsol.gsi.gov.uk

RULSI tīmekļa vietne

ULIC un RULSI nodaļa nevar sniegt juridiskas konsultācijas pieteikumu iesniedzējiem vai citiem. Taču tie var sniegt vispārīgas procesuālās norādes. Savstarpējās sadarbības būtība starp Apvienoto Karalisti un citām jurisdikcijām ir atkarīga no konvencijas vai nolīguma, kam pievienojusies šī cita valsts, un ULIC var sniegt konsultācijas par dažādu konvenciju piemērošanu konkrētai lietai.

Personām, kas pieteikumu iesniedz pirmo reizi, vispirms ir jāpiesakās Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespēju organizācijā, pirms vērsties Bērnu uzturēšanas līdzekļu dienestā. Ar organizāciju “Bērnu uzturēšanas līdzekļu iespējas” var sazināties telefoniski, zvanot uz numuru 0800 0835 130 Apvienotajā Karalistē, vai apmeklējot tīmekļa vietni.

Ja jums jau ir uzsākta lieta BUA vai BULD, kontakttālrunis ir norādīts jums nosūtītajā vēstulē.

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Pieteikumu var iesniegt iestādē vai tiesā, kas izskata savstarpējas izpildes jautājumus ārvalstu jurisdikcijā, kurā dzīvo pieteikuma iesniedzējs. Pieteikumu var iesniegt tieši RULSI, tiesai vai ULIC arī no citas valsts.

BULD kompetencē attiecībā uz bērnu uzturēšanas līdzekļiem ir vienīgi uzturēšanas līdzekļu aprēķins, ja pieteikuma iesniedzējs un bērns uzturas citā Apvienotās Karalistes daļā (proti, Skotijā vai Ziemeļīrijā).

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

RULSI, ULIC un BULD kontaktinformācija ir sniegta iepriekš. Sniegtie pakalpojumi ir aprakstīti iepriekš. Apstākļi, kad BULD var vai nevar pieņemt pieteikumu, ir izklāstīti iepriekšējās atbildēs.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

2007. gada Hāgas protokols nav saistošs Apvienotajai Karalistei, tādējādi, to nepiemēro Anglijā un Velsā.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Visām lietām Anglijā un Velsā ir piemērojamas Anglijas un Velsas tiesības.

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Uzturēšanas līdzekļu piedziņai parasti nav nepieciešama juridiskā pārstāvība, turklāt vairumā gadījumu nav jāmaksā nodevas. Situācijās, kurās ir nepieciešama juridiskā pārstāvība, ir pieejamas juridiskās konsultācijas un palīdzība (V sadaļa), taču dažos gadījumos — pamatojoties uz mantiskā stāvokļa un lietas būtības pārbaudi; pieteikuma iesniedzējam varētu būt jāveic iemaksa. Juridiskās palīdzības ietvaros var tikt veikts novērtējums, lai noskaidrotu, vai lietas būtība liecina par to, ka ir nepieciešama visaptveroša juridiskā palīdzība.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

2011. gada Civiltiesiskās jurisdikcijas un spriedumu (uzturēšanas līdzekļu) noteikumi (SI 1484/2011) atbalsta Uzturēšanas līdzekļu regulas 4/2009 darbību. 3. noteikums un 1. pielikums nosaka Apvienotās Karalistes centrālās iestādes, kā arī to uzdevumu pieteikumu pārsūtīšanā. 4. noteikums un 2. pielikums nosaka, kuras struktūras var sniegt informāciju centrālajām iestādēm (tostarp informāciju par parādnieku), kā arī paredz noteikumus par to, kā centrālās iestādes atbilstoši izpauž šo informāciju.

2012. gada Juridiskās palīdzības, likumpārkāpēju notiesāšanas un sodīšanas likuma 1. pielikuma 18. punktā noteikta juridiskās palīdzības pieejamība Anglijā un Velsā saskaņā ar Uzturēšanas līdzekļu regulu.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 24/06/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.