Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Francijas tiesību aktos uzturēšanas saistības nozīmē ar tiesību aktiem noteiktu pienākumu personai, kurai ir līdzekļi, lai to izdarītu, apmierināt tādas citas personas vajadzības, ar kuru tai ir ģimenes attiecības vai laulība. Tādējādi uzturlīdzekļus var saņemt dažādas personas, tostarp:

 • laulātais no sava laulātā (Civilkodeksa (code civil) 212. un 214. pants);
 • bērni no saviem vecākiem (Civilkodeksa 203., 371-2. un 373-2-2. pants);
 • tēvi, mātes un citi augšupējie radinieki no saviem bērniem (Civilkodeksa 205. pants);
 • vīra-/sievastēvi un vīra-/sievasmātes no saviem znotiem un vedeklām (Civilkodeksa 206. pants);
 • trūcīgs pārdzīvojušais laulātais (Civilkodeksa 767. pants).

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem bērniem nav pilngadības ierobežojuma — vecāku pienākums uzturēt bērnu un nodrošināt viņam izglītību automātiski nebeidzas, kad bērns sasniedz pilngadību (Civilkodeksa 371-2. pants). Jānošķir divi laikposmi:

 • kamēr bērns ir nepilngadīgais vai, ja bērns ir pieaudzis, līdz brīdim, kad viņš kļūst finansiāli neatkarīgs, vecākiem ir uzturēšanas un izglītošanas pienākums pret bērnu, nodrošinot visus vajadzīgos apstākļus viņa attīstībai un izglītībai;
 • tiklīdz uzturēšanas un izglītošanas pienākums vairs nav spēkā, piemēro vispārējos uzturēšanas saistību noteikumus, kas paredz, ka prasītājam ir jāiesniedz pierādījumi par savām vajadzībām (Civilkodeksa 205. un 207. pants).

Maksājumu var veikt pilnā apmērā vai pa daļām tieši bērnam, tiklīdz viņš ir sasniedzis pilngadību.

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Ja uzturlīdzekļi netiek maksāti brīvprātīgi, uzturlīdzekļu saņēmējam, viņa pārstāvim vai personai, kurai ir saņēmēja galvenais aprūpētājs, jāiesniedz prasība tiesā, lai noteiktu maksājamo summu un lai pieņemtu rīkojumu parādniekam samaksāt noteikto summu.

Uzturlīdzekļu prasījums var būt prasības galvenais priekšmets, vai arī uzturlīdzekļus var pieprasīt, piemēram, laulības šķiršanas prāvā vai tiesvedībā, lai noteiktu, kā ir īstenojamas aizgādības tiesības.

Attiecībā uz uzturlīdzekļu prasījumiem starp pieaugušajiem personai, kura pieprasa uzturlīdzekļus, ir jāpierāda, ka viņa ir trūcīga un nespēj apmierināt savas vajadzības. Tomēr, ja uzturlīdzekļu saņēmējs ir būtiski ignorējis savas saistības pret maksātāju, tiesnesis var atbrīvot uzturlīdzekļu maksātāju no pienākuma maksāt visu uzturlīdzekļu parāda summu vai tās daļu (Civilkodeksa 207. pants).

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem nepilngadīgos neuzskata par uzturlīdzekļu saņēmējiem — tikai viens no vecākiem vai trešā persona, kura aprūpē bērnu, spēj un drīkst vērsties pret otru vecāku vai vecākiem, lai pieprasītu maksājuma noteikšanu bērna izglītībai un uzturēšanai.

Sociālās aprūpes dienesti var rīkoties uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā, ja uzturlīdzekļu saņēmējs nav kompetents rīkoties, pamatojoties uz Civilkodeksa 205. pantu (Sociālās politikas rīcības un ģimeņu kodeksa (code de l’action sociale et des familles) L132-7. pants).

Slimnīcām un sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm / aprūpes iestādēm ir tiešas regresa prasījuma tiesības pret personu, kura ir parādā uzturlīdzekļus hospitalizētai personai (Sabiedrības veselības kodeksa (code de la santé publique) L6145-11. pants).

Aizbildnībā esošu personu pārstāv aizbildnis (Civilkodeksa 475. pants).

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Prasība jāiesniedz ģimenes lietu tiesnesim (juge aux affaires familiales) reģionālajā tiesā (tribunal de grande instance) (Tiesu organizācijas kodeksa (code de l’organisation judiciaire) L. 213-3. pants).

Ar nosacījumu, ka tiek piemēroti noteikumi, ko paredz Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, Civilprocesa kodeksa (code de procédure civile) 1070. pants nosaka, ka ģimenes lietu tiesnesis, kam ir piekritība, ir:

 • tās vietas tiesnesis, kurā atrodas ģimenes dzīvesvieta;
 • ja vecāki dzīvo atsevišķi — tās vietas tiesnesis, kurā atrodas dzīvesvieta vecākam, ar kuru kopā bērns pastāvīgi dzīvo, ja vecākiem ir kopīga aizgādība par bērnu, vai tās vietas tiesnesis, kurā atrodas dzīvesvieta vecākam, kam vienīgajam ir aizgādība par bērnu; citos gadījumos — tās vietas tiesnesis, kurā atrodas personas, kas nav prasības iesniedzēja, dzīvesvieta.

Kopīgas prasības gadījumā piekritība atbilstoši pušu izvēlei ir tās vietas tiesnesim, kurā ir dzīvesvieta kādai no pusēm.

Tomēr, ja strīds attiecas tikai uz uzturlīdzekļiem laulātajam, maksājumu bērna uzturēšanai un izglītībai, maksājumu laulības izmaksu segšanai vai kompensācijas pabalstu, piekritība var būt tās vietas tiesnesim, kurā ir laulātā–uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvieta vai tā vecāka dzīvesvieta, kas ir bērnu galvenais aprūpētājs, pat ja bērni ir pilngadīgi.

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Procedūra notiek mutiski, un tajā nav vajadzīga pārstāvība — prasītāji var personīgi ierasties pie tiesneša ar vajadzīgajiem pierādījumiem.

Procedūru var ierosināt ar pavēsti (ar tiesu izpildītāja starpniecību) vai vienkārši iesniedzot tiesai adresētu prasību.

Ja uzturlīdzekļus pieprasa laulības šķiršanas prāvā tiesā, prasītājs jāpārstāv advokātam, kuram ir tiesības tikt uzklausītam (avocat).

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Pirmajā instancē tiesas izdevumu nav. Iesniedzot pārsūdzību, maksa ir EUR 225.

Noteiktos finansiālos apstākļos prasītāji var saņemt juridisku palīdzību.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

Maksājumam bērna izglītībai un uzturēšanai var būt dažādi veidi:

 • ikmēneša maksājums vecākam, kurš ir uzturlīdzekļu saņēmējs (visbiežākais variants);
 • tiešs maksājums par izmaksām, kas radušās bērna vārdā;
 • tiesības izmantot un apdzīvot uzturlīdzekļu maksātājam piederošo īpašumu, mantas nodošana lietošanā vai ienākumus nesošas mantas piešķiršana uzturlīdzekļu saņēmējam.

Maksājumu aprēķina atbilstoši katra vecāka līdzekļiem un bērna vajadzībām. Kopš 2010. gada izmanto Tieslietu ministrijas (Ministère de la justice) publicētu atsauces tabulu, kas izmantojama tikai kā orientieris un izstrādāta, pamatojoties uz uzturlīdzekļu saņēmēja un maksātāja ienākumiem, viņu aprūpē esošo bērnu skaitu un apmeklēšanas tiesību un mājokļa apjomu. Tiesnesis sistemātiski veic maksājuma indeksāciju (pamatojoties uz pilsētas mājsaimniecību patēriņa vispārējo cenu indeksu).

Citi uzturlīdzekļi

Nosakot maksājumu, kas laulātajam jāveic, lai segtu laulības izmaksas, tiesnesim jāņem vērā visas konkrētajai personai radušās izmaksas, kas atbilst lietderīgiem vai vajadzīgiem izdevumiem. Tas var būt finansiāls maksājums, atbildības uzņemšanās par kredītu vai pat dzīvošana laulāto mājās.

Ja uzturlīdzekļus piešķir laulātajam laulības šķiršanas procesā, pamatojoties uz uzturēšanas pienākumu, var tikt nolemts, ka ir jāuzņemas visa kredīta segšana vai ikmēneša maksājumu daļa par kredītu, tomēr tiesas dod priekšroku ikmēneša summas maksājumam. Uzturlīdzekļu summu nosaka, pamatojoties uz dzīves līmeni, uz kādu var pretendēt laulātais, kurš ir prasītājs, ņemot vērā otra laulātā iespējas.

Uzturlīdzekļus augšupējiem radiniekiem un laulātā vecākiem piešķir tikai proporcionāli prasītāja vajadzībai un tās personas labklājībai, kura ir parādā uzturlīdzekļus. Ņemot vērā lietas apstākļus, tiesnesis var — pat automātiski — iekļaut uzturlīdzekļos mainības klauzulu, ko atļauj spēkā esošie tiesību akti (Civilkodeksa 208. pants).

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem vienmēr ir iespējams pārskatīt to summu, ar nosacījumu, ka prasītājs iesniedz pierādījumus par jaunu elementu, kas skar uzturlīdzekļu saņēmēja un/vai parādnieka līdzekļus un/vai bērna/uzturlīdzekļu saņēmēja vajadzības.

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Civilkodeksā nav noteikta vēlamā samaksas metode. Samaksas metodes var noteikt pēc pušu savstarpējas vienošanās. Ja šādas vienošanās nav, tiesnesis nosaka samaksas metodes lēmumā.

Uzturlīdzekļus maksā tieši kreditoram vai sociālās aprūpes dienestam, slimnīcai, vai sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm, vai aprūpes iestādēm, kas iesniegušas prasību uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā.

Jāņem vērā, ka bērna uzturēšanas maksājuma gadījumā visu uzturlīdzekļu summu vai tās daļu var aizstāt ar naudas summas maksājumu akreditētai struktūrai, kas atbild par indeksētu ienākumu nodrošināšanu bērnam (Civilkodeksa 373-2-3. pants). Tiesnesis var arī nolemt, ka uzturlīdzekļi ir maksājami tieši pilngadīgajam bērnam.

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Ja uzturlīdzekļu saņēmējam ir izpildu dokuments, viņš var tieši uzdot tiesu izpildītājam īstenot izpildes pasākumu pret uzturlīdzekļu maksātāja aktīviem (izņemot īpašuma vai algas apķīlāšanu, par ko ir vajadzīgs iepriekšējs tiesas lēmums). Tiesu izpildītājiem ir plašas izmeklēšanas pilnvaras, ko viņi var izmantot iestādēs, lai atrastu vajadzīgo informāciju nolūkā noskaidrot uzturlīdzekļu maksātāja vai tā mantas atrašanās vietu.

Galvenās izpildes procedūras, ko var izmantot uzturlīdzekļu saņēmējs, ir šādas:

 • tiešā maksājuma procedūra (Izpildes civilprocedūru kodeksa (code des procédures civiles d’exécution) L 213-1. un R 213-1. pants et seq.šī procedūra ļauj piedzīt kavētos uzturlīdzekļu maksājumus par iepriekšējiem sešiem mēnešiem un kārtējo maksājumu. Tiesu izpildītājs informē trešo personu (darba devēju, banku vai jebkuru uzturlīdzekļu maksātāja parādnieku–trešo personu) par tās pienākumu samaksāt uzturlīdzekļu maksājumu tieši tiesu izpildītājam;
 • darba samaksas apķīlāšana (Nodarbinātības kodeksa (code du travail) L 3252-1. un R 3252-1. pants et seq. — apķīlāšanai vajadzīgs rajona tiesas tiesneša (juge d’instance) apstiprinājums;
 • parāda piedziņa (Izpildes civilprocedūru kodeksa L 211-1., L 162-1., R 211-1. un R 162-1. pants et seq.) ļauj apķīlāt parādus, kas pienākas uzturlīdzekļu maksātājam (visbiežāk piedziņas veids ir bankas konta apķīlāšana);
 • apķīlāšana pārdošanai (Izpildes civilprocedūru kodeksa L 221-1. un R 221-1. pants et seq.) — materiālo labumu (televizora, automobiļa u. c.) apķīlāšana;
 • nekustamā īpašuma apķīlāšana (Izpildes civilprocedūru kodeksa L 311-1. un R 311-1. pants et seq.) — piemēro nekustamajam īpašumam, kas pieder uzturlīdzekļu maksātājam. Īpašuma pārdošana jāapstiprina izpildes tiesnesim (juge de l’exécution).

Tiesu izpildītāju izmaksas sedz tikai uzturlīdzekļu maksātājs.

Kriminālprocesā uzturlīdzekļu maksātāju var notiesāt par laulāto kopīgā mājokļa atstāšanu. Par šo pārkāpumu soda ar divu gadu ieslodzījumu un naudas sodu EUR 15 000 apmērā (Kriminālkodeksa (code penal) 227-3. pants).

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem noilgums ir pieci gadi no katra maksājuma veikšanas termiņa (Civilkodeksa 2224. pants).

Tiešā maksājuma procedūru nevar piemērot attiecībā uz maksājumu parādiem, kas pārsniedz sešus mēnešus. Minētais gan neizslēdz citu izpildes metožu izmantošanu, lai panāktu iepriekšējo parādu piedziņu.

Izpildes procedūrām jāaprobežojas ar to, kas ir vajadzīgs parāda piedziņai, un tās nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, izvēloties šādus pasākumus.

Daži aktīvi tiesību aktos ir atzīti par neapķīlājamiem — tie ir uzturlīdzekļu maksājumi, kustamais īpašums, kas vajadzīgs uzturlīdzekļu maksātājam dzīvošanai un darbam, priekšmeti, kas ir vajadzīgi invalīdiem, konkrēti pabalsti un ģimenes pabalsti. Bankas kontā var apķīlāt tikai tās summas, kas pārsniedz minimālos ienākumus (aktīvas solidaritātes ienākumi (le revenu de solidarité active) vienai personai). Darba algas apķīlāšanas gadījumā apķīlājamo summu nosaka atbilstoši algai un maksātāja apgādībā esošo personu skaitam.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Organizācijas, kas atbild par ģimenes pabalstu maksāšanu, konkrētos apstākļos var pārņemt uzturlīdzekļu saņēmēja tiesības. Šādā gadījumā tās var uzsākt tiesvedību uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā. Arī tad, ja privātais izpildes process ir bez rezultāta, ir iespējams vērsties pie prokurora (procureur de la République), lai ierosinātu publisko izpildes procesu ar valsts zvērināta grāmatveža (comptable public) starpniecību.

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Organizācijas, kas atbild par ģimenes pabalstu izmaksu, ar konkrētiem nosacījumiem var izmaksāt uzturlīdzekļu saņēmējam ģimenes pabalstu kā uzturlīdzekļu avansa maksājumu.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Ja uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī, bet uzturlīdzekļu saņēmējs atrodas Francijā, saņēmējs var sazināties ar Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas (Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International) Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroju (Bureau de Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)). Birojs sazināsies ar uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvietas valsts centrālo iestādi, lai panāktu parāda piedziņu.

Uzturlīdzekļu saņēmējs var arī sazināties ar Ģimenes pabalstu fondu (Caisse d’Allocations Familiales (CAF)), kas var sniegt finansiālu atbalstu, ja uzturlīdzekļu maksātājs nemaksā uzturlīdzekļus, pat ja viņš atrodas ārvalstīs.

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Ar Francijas centrālo iestādi var sazināties pa pastu, telefonu vai e-pastu:

Ministère des affaires étrangères et du développement international

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tālr.: + 33 (0) 1 43 17 91 99

Fakss: +33 (0)1 43 17 81 97

E-pasts: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.frmailto:obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Ja uzturlīdzekļu maksātājs dzīvo Francijā, bet saņēmējs atrodas ārvalstīs, saņēmējam ir jāsazinās ar savas dzīvesvietas valsts centrālo iestādi. Centrālā iestāde, kas izvirza prasījumu, tad sazināsies ar Francijas centrālo iestādi (Ārlietu ministrijas Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroju), kas veiks vajadzīgos pasākumus parāda piedziņai.

Ja uzturlīdzekļu saņēmējam ir lēmums par izpildi, viņš var arī tieši uzdot tiesu izpildītājam panākt parāda piedziņu (nevēršoties centrālajās iestādēs). Šādā gadījumā uzturlīdzekļu saņēmējs nevar izmantot centrālās iestādes palīdzību.

Jāņem vērā, ka gadījumā, kad nav tiesas lēmuma, kas nosaka uzturlīdzekļu samaksas principu, dalībvalsts centrālā iestāde, kas izvirza prasījumu, var nosūtīt pieprasījumu, lai saņemtu lēmumu no Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroja par uzturlīdzekļu samaksas principa noteikšanu ar Francijas tiesas lēmumu (Regulas (EK) Nr. 4/2009 VII pielikums).

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

Ar Francijas centrālo iestādi var sazināties pa pastu, telefonu vai e-pastu:

Ministère des affaires étrangères et du développement international

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tālr.: + 33 (0) 1 43 17 91 99

Fakss: +33 (0)1 43 17 81 97

E-pasts: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Ja uzturlīdzekļu saņēmējs nolemj tieši sazināties ar tiesu izpildītāju, informāciju par kompetentajiem speciālistiem viņš var atrast sadaļā “Atrast tiesu izpildītāju” (“Trouver un huissier”) vai Valsts Tiesu izpildītāju palātas (Chambre nationale des huissiers de justice) tīmekļa vietnē.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

Nav piemērojams.

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Juridiskā palīdzība var būt pilnīga vai daļēja. To piešķir:

 • automātiski bērniem vecumā līdz 21 gadam atbilstoši Regulas (EK) Nr. 4/2009 46. pantam;
 • citos gadījumos, ja prasītājs atbilst nosacījumiem attiecībā uz līdzekļiem, kas paredzēti tiesību aktos (1991. gada 10. jūlija Likums Nr. 91-647 par juridisko palīdzību (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) un 1991. gada 19. decembra Dekrēts Nr. 91-1266) (décret n°91-1266 du 19 décembre 1991)).

Francijā juridiskā palīdzība ietver nodevas par advokātu, kurš iecelts tiesvedībai ar lēmumu par juridisko palīdzību, un nodevas par tiesu izpildītāju, kurš iecelts parāda piedziņas procedūrai ar to pašu lēmumu.

Prasībām par juridisko palīdzību attiecībā uz uzturēšanas saistībām piemēro tādu pašu procesu kā pārrobežu strīdiem saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/8/EK.

Prasība par juridisko palīdzību uzturlīdzekļu saņēmējam jāsagatavo franču valodā un jānosūta Tiesību aktu un tiesu pieejamības un cietušo atbalsta departamentam (Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)) uz šādu adresi:

Ministère de la Justice

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle

13, Place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Tālr.: 01 44 77 71 86

Fakss: 01 44 77 70 50

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

Uzturlīdzekļu parādu piedziņas birojs apstiprina ārvalstu centrālās iestādes iesniegtās prasības un pierādījumu saņemšanu. Tas pārbauda, vai dokumentācija ir pilnīga, kā arī pārbauda dokumentu, jo īpaši juridisko dokumentu, precizitāti un izmantojamību. Lai sagatavotos jebkādām izpildes problēmām, birojs vajadzības gadījumā pieprasa no nosūtītājas iestādes precizējumus un/vai citus izrakstus vai izrakstu tulkojumus. Birojs atvieglo procesa uzsākšanu saistībā ar prasībām, kas noteiktas 56. pantā, tās nosūtot tiesu iestādēm, kurām ir jurisdikcija attiecīgajā teritorijā.

Birojs palīdz noskaidrot uzturlīdzekļu maksātāja atrašanās vietu un atvieglo informācijas meklēšanu par maksātāja līdzekļiem, iesniedzot prasību prokuroram un Publisko finanšu ģenerāldirektorāta (Direction Générale des Finances Publiques) departamentiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 61., 62. un 63. pantu.

Centrālā iestāde arī veicina mierizlīgumus, tieši sazinoties ar uzturlīdzekļu maksātāju un nosūtot viņa priekšlikumus par brīvprātīgu samaksu uzturlīdzekļu saņēmējam ar uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvietas valsts centrālās iestādes starpniecību.

Ja mierizlīgumu nevar panākt, vienmēr ir iespējama piedziņas procedūra tiesā, ar nosacījumu, ka attiecīgās citas valsts lēmums ir izpildāms Francijā. Birojs sazinās ar tiesu izpildītājiem, kuriem uzdota parāda piedziņa, lai nodrošinātu izpildes procedūru netraucētu norisi.

Birojs sistemātiski prasa, lai tiktu noformēts bankas pārskaitījums.

Gadījumos, kad ir jānosaka izcelšanās, lai varētu panākt uzturlīdzekļu piedziņu, Birojs informē uzturlīdzekļu saņēmēju par kompetento iestādi šādas procedūras veikšanai.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 08/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.