Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Francijas tiesību aktos uzturēšanas saistības nozīmē ar tiesību aktiem noteiktu pienākumu personai, kuras rīcībā ir tam nepieciešamie līdzekļi, apmierināt tādas citas personas vajadzības, ar kuru to saista ģimenes attiecības vai laulība. Tādējādi uzturlīdzekļus var saņemt dažādas personas, tajā skaitā:

 • laulātais no otra laulātā (Civilkodeksa (code civil) 212. un 214. pants);
 • bērni no saviem vecākiem (Civilkodeksa 203., 371-2. un 373-2-2. pants);
 • tēvi, mātes un citi augšupējie radinieki no saviem bērniem (Civilkodeksa 205. pants);
 • vīra-/sievastēvi un vīra-/sievasmātes no saviem znotiem un vedeklām (Civilkodeksa 206. pants);
 • trūcīgs pārdzīvojušais laulātais (Civilkodeksa 767. pants).

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem bērniem nav pilngadības ierobežojuma — vecāku pienākums uzturēt bērnu un nodrošināt tam izglītību nebeidzas automātiski, bērnam sasniedzot pilngadību (Civilkodeksa 371-2. pants). Jānošķir divi laikposmi:

 • kamēr bērns ir nepilngadīgs vai — ja bērns ir sasniedzis pilngadību — līdz brīdim, kad tas kļūst finansiāli neatkarīgs, vecākiem ir uzturēšanas un izglītošanas pienākums pret bērnu, nodrošinot visus vajadzīgos apstākļus viņa attīstībai un izglītībai;
 • tiklīdz uzturēšanas un izglītošanas pienākums vairs nav spēkā, piemēro vispārējos uzturēšanas saistību noteikumus, kas paredz, ka prasītājam ir jāiesniedz pierādījumi par savām vajadzībām (Civilkodeksa 205. un 207. pants).

Maksājumu var veikt pilnā apmērā vai pa daļām tieši bērnam, tiklīdz viņš ir sasniedzis pilngadību.

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Ja uzturlīdzekļi netiek maksāti brīvprātīgi, uzturlīdzekļu saņēmējam, viņa pārstāvim vai personai, kurai ir saņēmēja galvenais aprūpētājs, jāiesniedz prasība tiesā, lai tiesa noteiktu maksājamo summu un pieņemtu rīkojumu parādniekam samaksāt noteikto summu.

Uzturlīdzekļu prasījums var būt prasības galvenais priekšmets, vai arī uzturlīdzekļus var pieprasīt, piemēram, procesā par laulības šķiršanu vai tiesvedībā par to, kā īstenojamas aizgādības tiesības.

Ja uzturlīdzekļus pieprasa pieaugušais no pieaugušā, prasītājam ir jāpierāda, ka tas ir trūcīgs un nespēj pats apmierināt savas vajadzības. Tomēr, ja uzturlīdzekļu saņēmējs ir būtiski ignorējis savas saistības pret uzturlīdzekļu maksātāju, tiesnesis var atbrīvot uzturlīdzekļu maksātāju no pienākuma maksāt visu uzturlīdzekļu parāda summu vai kādu tās daļu (Civilkodeksa 207. pants).

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem nepilngadīgos neuzskata par uzturlīdzekļu saņēmējiem. Vienīgi viens no vecākiem vai trešā persona, kura aprūpē bērnu, var būt uzturlīdzekļu saņēmējs un drīkst vērsties pret otru vecāku vai vecākiem, lai pieprasītu maksājuma noteikšanu bērna izglītībai un uzturēšanai.

Sociālās aprūpes dienesti var rīkoties uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā, ja uzturlīdzekļu saņēmējs nav rīcībspējīgs, pamatojoties uz Civilkodeksa 205. pantu (Sociālās palīdzības un ģimeņu kodeksa (code de l’action sociale et des familles) L132-7. pants).

Slimnīcām un sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm / aprūpes iestādēm ir tiešas regresa prasījuma tiesības pret personu, kura ir parādā uzturlīdzekļus hospitalizētai personai (Sabiedrības veselības kodeksa (code de la santé publique) L6145-11. pants).

Aizbildnībā esošu personu pārstāv aizbildnis (Civilkodeksa 475. pants).

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Prasība jāiesniedz ģimenes lietu tiesnesim (juge aux affaires familiales) apgabala tiesā (tribunal de grande instance) (Tiesu organizācijas kodeksa (code de l’organisation judiciaire) L. 213-3. pants).

Ar nosacījumu, ka tiek piemēroti noteikumi, ko paredz Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, Civilprocesa kodeksa (code de procédure civile) 1070. pants nosaka, ka ģimenes lietu tiesnesis, kam ir piekritība, ir:

 • tās vietas tiesnesis, kurā atrodas ģimenes dzīvesvieta;
 • ja vecāki dzīvo atsevišķi — tās vietas tiesnesis, kurā atrodas dzīvesvieta tam vecākam, pie kura bērns dzīvo pastāvīgi, ja vecākiem ir kopīga aizgādība par bērnu, vai tās vietas tiesnesis, kurā atrodas dzīvesvieta tam vecākam, kuram vienīgajam ir aizgādība par bērnu; citos gadījumos — tās vietas tiesnesis, kurā dzīvo persona, kas nav prasības iesniedzējs.

Kopīgas prasības gadījumā piekritība atbilstoši pušu izvēlei ir tās vietas tiesnesim, kurā ir dzīvesvieta kādai no pusēm.

Tomēr, ja strīds attiecas tikai uz uzturlīdzekļiem, maksājumu bērna uzturēšanai un izglītībai, maksājumu laulības dzīves izmaksu segšanai vai kompensācijas pabalstu, piekritība var būt tās vietas tiesnesim, kurā ir laulātā–uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvieta vai tā vecāka dzīvesvieta, kas ir bērnu galvenais aprūpētājs, pat ja bērni ir pilngadīgi.

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Procedūra notiek mutiski un pārstāvība nav nepieciešama — prasītāji var personiski vērsties pie tiesneša, iesniedzot nepieciešamos pierādījumus.

Procedūru var ierosināt ar pavēsti (ar tiesu izpildītāja starpniecību) vai vienkārši iesniedzot tiesai adresētu iesniegumu.

Ja uzturlīdzekļus pieprasa tiesvedībā par laulības šķiršanu, prasītāja pārstāvībai ir nepieciešams advokāts ar tiesībām uzstāties tiesā (avocat).

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Pirmajā instancē tiesas izdevumu nav. Iesniedzot pārsūdzību, maksa ir 225 EUR.

Noteiktos finansiālos apstākļos prasītāji var saņemt juridisku palīdzību.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

Maksājumam bērna izglītībai un uzturēšanai var būt dažādi veidi:

 • ikmēneša maksājums vecākam, kurš ir uzturlīdzekļu saņēmējs (visbiežākais variants);
 • tiešs maksājums par izmaksām, kas radušās bērna vajadzībām;
 • tiesības izmantot un apdzīvot uzturlīdzekļu maksātājam piederošo īpašumu, mantas nodošana lietojumā vai ienākumus nesošas mantas piešķiršana uzturlīdzekļu saņēmējam.

Maksājumu aprēķina atbilstoši katra vecāka līdzekļiem un bērna vajadzībām. Kopš 2010. gada izmanto Tieslietu ministrijas (Ministère de la justice) publicētu atsauces tabulu, kas ir sagatavota, pamatojoties uz uzturlīdzekļu saņēmēja un maksātāja ienākumiem, viņu aprūpē esošo bērnu skaitu un piešķirtajām apciemošanas un uzņemšanas tiesībām, taču tā ir tikai indikatīva. Tiesnesis sistemātiski veic maksājuma indeksāciju (pamatojoties uz pilsētas mājsaimniecību patēriņa vispārējo cenu indeksu).

Citi uzturlīdzekļi

Nosakot maksājumu, kas laulātajam jāveic, lai segtu laulības dzīves izmaksas, tiesnesim jāņem vērā visas konkrētajai personai radušās izmaksas, kas atbilst lietderīgiem vai vajadzīgiem izdevumiem. To var noteikt kā finansiālu maksājumu, atbildības uzņemšanos par kredītu vai pat tiesības dzīvot laulāto mājoklī.

Ja uzturlīdzekļus piešķir laulātajam laulības šķiršanas procesā, pamatojoties uz uzturēšanas pienākumu, var tikt nolemts, ka uzturlīdzekļu maksātājam ir pilnībā vai daļēji jāsedz ikmēneša kredītmaksājumi, tomēr visbiežāk tiesa nosaka summu, kas jāmaksā katru mēnesi. Uzturlīdzekļu summu nosaka, pamatojoties uz dzīves līmeni, uz kādu var pretendēt laulātais, kurš ir prasītājs, ņemot vērā otra laulātā iespējas.

Uzturlīdzekļus augšupējiem radiniekiem un laulātā vecākiem piešķir tikai proporcionāli prasītāja vajadzībām un tās personas turīgumam, kurai šie uzturlīdzekļi būs jāmaksā. Ņemot vērā lietas apstākļus, tiesnesis var, tajā skaitā pēc savas iniciatīvas, pievienot lēmumam par šādu uzturlīdzekļu piešķiršanu mainības klauzulu, ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti (Civilkodeksa 208. pants).

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem vienmēr ir iespējams pārskatīt to summu, ar nosacījumu, ka prasītājs iesniedz pierādījumus par jauniem apstākļiem, kuri ietekmē uzturlīdzekļu saņēmēja un/vai uzturlīdzekļu maksātāja līdzekļus un/vai bērna/uzturlīdzekļu saņēmēja vajadzības.

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Civilkodeksā nav noteikta vēlamā samaksas metode. Samaksas metodes var noteikt pēc pušu savstarpējas vienošanās. Ja šādas vienošanās nav, tiesnesis nosaka samaksas metodes nolēmumā.

Uzturlīdzekļus maksā tieši uzturlīdzekļu saņēmējam vai sociālās aprūpes dienestam, slimnīcai vai sabiedrības veselības aizsardzības iestādei vai aprūpes iestādei, kura iesniedza prasību uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā.

Jāņem vērā, ka bērna uzturēšanas maksājuma gadījumā visu uzturlīdzekļu summu vai kādu tās daļu var aizstāt ar naudas summas maksājumu akreditētai struktūrai, kas atbild par indeksētu ienākumu nodrošināšanu bērnam (Civilkodeksa 373-2-3. pants). Tiesnesis var arī nolemt, ka uzturlīdzekļi ir maksājami tieši pilngadīgajam bērnam.

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Ja uzturlīdzekļu saņēmējam ir izpildu dokuments, viņš var tieši uzdot tiesu izpildītājam īstenot izpildes pasākumu pret uzturlīdzekļu maksātāja mantu (izņemot īpašuma apķīlāšanu vai ieturējumu no darba samaksas, jo šādām darbībām ir nepieciešams iepriekšējs tiesas nolēmums). Tiesu izpildītājiem ir plašas izmeklēšanas pilnvaras, ko viņi var izmantot iestādēs, lai atrastu vajadzīgo informāciju nolūkā noskaidrot uzturlīdzekļu maksātāja vai tā mantas atrašanās vietu.

Galvenās izpildes procedūras, ko var izmantot uzturlīdzekļu saņēmējs, ir šādas:

 • tiešā maksājuma procedūra (Izpildes civilprocesa kodeksa (code des procédures civiles d’exécution) L 213-1. un R 213-1. pants et seq.) — šī procedūra ļauj piedzīt kavētos uzturlīdzekļu maksājumus par iepriekšējiem sešiem mēnešiem un kārtējo maksājumu. Tiesu izpildītājs informē trešo personu (darba devēju, banku vai uzturlīdzekļu maksātāja parādnieku–trešo personu) par tās pienākumu samaksāt uzturlīdzekļu maksājumu tieši tiesu izpildītājam;
 • ieturējums no darba samaksas (Darba kodeksa (code du travail) L 3252-1. un R 3252-1. pants et seq.) — ieturējumam ir nepieciešams rajona tiesas tiesneša (juge d’instance) apstiprinājums;
 • trešās personas parāda piedziņa (Izpildes civilprocesa kodeksa L 211-1., L 162-1., R 211-1. un R 162-1. pants et seq.) ļauj apķīlāt parādus, kas pienākas uzturlīdzekļu maksātājam no kādas trešās personas (visbiežāk apķīlā bankas kontu);
 • apķīlāšana pārdošanai (Izpildes civilprocesa kodeksa L 221-1. un R 221-1. pants et seq.) — kustamas mantas (televizora, automobiļa u. c.) apķīlāšana;
 • nekustamā īpašuma apķīlāšana (Izpildes civilprocesa kodeksa L 311-1. un R 311-1. pants et seq.) — to piemēro nekustamajam īpašumam, kurš pieder uzturlīdzekļu maksātājam. Īpašuma pārdošana jāapstiprina izpildes tiesnesim (juge de l’exécution).

Tiesu izpildītāju izmaksas sedz tikai uzturlīdzekļu maksātājs.

Kriminālprocesā uzturlīdzekļu maksātāju var notiesāt par ģimenes pamešanu novārtā. Par šo pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un naudas sodu 15 000 EUR apmērā (Kriminālkodeksa (code penal) 227-3. pants).

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem noilgums ir pieci gadi no katra maksājuma apmaksas termiņa (Civilkodeksa 2224. pants).

Tiešā maksājuma procedūru nevar piemērot attiecībā uz maksājumiem, kuri ir kavēti ilgāk par sešiem mēnešiem. Minētais gan neizslēdz citu izpildes metožu izmantošanu, lai panāktu iepriekšējo parādu piedziņu.

Izpildes procedūrām jāaprobežojas ar to, kas ir vajadzīgs parāda piedziņai, nepieļaujot ļaunprātību veicamo pasākumu izvēlē.

Tiesību akti nosaka dažus mantas veidus, ko nedrīkst apķīlāt, proti, tie ir uzturlīdzekļu maksājumi, kustamais īpašums, kas uzturlīdzekļu maksātājam ir nepieciešams sadzīvei un darbam, aprīkojums, kas ir būtisks personām ar invaliditāti, konkrēti pabalsti un ģimenes pabalsti. Bankas kontā var apķīlāt tikai tās summas, kas pārsniedz minimālos ienākumus (aktīvas solidaritātes ienākumi (le revenu de solidarité active) vienai personai). Ja ir paredzēts veikt ieturējumu no darba samaksas, ieturamo summu nosaka atbilstoši darba samaksas lielumam un uzturlīdzekļu maksātāja apgādībā esošo personu skaitam.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Organizācijas, kas atbild par ģimenes pabalstu maksāšanu, var pārņemt uzturlīdzekļu saņēmēja tiesības, ievērojot konkrētus nosacījumus. Tādā gadījumā tās var ierosināt civiltiesisku izpildes procedūru uzturlīdzekļu saņēmēja vārdā un labā. Ja privāti ierosinātais izpildes process ir nesekmīgs, var arī vērsties pie valsts prokurora (procureur de la République), lai ierosinātu publisko izpildes procesu, iesaistot valsts zvērināto grāmatvedi (comptable public).

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Organizācijas, kas atbild par ģimenes pabalstu izmaksu, var izmaksāt uzturlīdzekļu saņēmējam ģimenes pabalstu kā uzturlīdzekļu avansa maksājumu, ievērojot konkrētus nosacījumus.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Ja uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī, bet uzturlīdzekļu saņēmējs atrodas Francijā, uzturlīdzekļu saņēmējs var sazināties ar Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas (Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International) Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroju (Bureau de Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)). Birojs sazināsies ar uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvietas valsts centrālo iestādi, lai panāktu parāda piedziņu.

Uzturlīdzekļu saņēmējs var arī sazināties ar Ģimenes pabalstu fondu (Caisse d’Allocations Familiales (CAF)), kas var sniegt finansiālu atbalstu, ja uzturlīdzekļu maksātājs nemaksā uzturlīdzekļus, arī gadījumos, ja uzturlīdzekļu maksātājs atrodas ārvalstīs.

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Ar Francijas centrālo iestādi var sazināties pa pastu, telefonu vai e-pastu:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tālr.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fakss: +33 (0)1 43 17 81 97

E-pasts: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Ja uzturlīdzekļu maksātājs dzīvo Francijā, bet uzturlīdzekļu saņēmējs atrodas ārvalstīs, uzturlīdzekļu saņēmējam ir jāsazinās ar savas dzīvesvietas valsts centrālo iestādi. Centrālā iestāde, kas iesniedz prasību, sazināsies ar Francijas centrālo iestādi (Ārlietu ministrijas Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroju), kas veiks vajadzīgos pasākumus parāda piedziņai.

Ja uzturlīdzekļu saņēmējam ir lēmums par izpildi, tas var arī tieši uzdot tiesu izpildītājam panākt parāda piedziņu (nevēršoties centrālajās iestādēs). Tādā gadījumā uzturlīdzekļu saņēmējs nevar izmantot centrālās iestādes palīdzību.

Jāņem vērā, ka gadījumā, kad nav tiesas nolēmuma, kas nosaka uzturlīdzekļu samaksas principu, dalībvalsts centrālā iestāde, kas iesniedz prasību, var nosūtīt pieteikumu, lai saņemtu lēmumu no Uzturlīdzekļu parādu piedziņas biroja par uzturlīdzekļu samaksas principa noteikšanu ar Francijas tiesas nolēmumu (Regulas (EK) Nr. 4/2009 VII pielikums).

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

Ar Francijas centrālo iestādi var sazināties pa pastu, telefonu vai e-pastu:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tālr.: + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fakss: +33 (0) 1 43 17 81 97

E-pasts: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Ja uzturlīdzekļu saņēmējs nolemj tieši sazināties ar tiesu izpildītāju, informāciju par kompetentajiem speciālistiem var atrast sadaļā “Atrast tiesu izpildītāju” (“Trouver un huissier”) vai Valsts Tiesu izpildītāju palātas (Chambre nationale des huissiers de justice) tīmekļa vietnē.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

Jā.

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

Neattiecas.

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Juridiskā palīdzība var būt pilnīga vai daļēja. To piešķir:

 • automātiski bērniem vecumā līdz 21 gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 46. pantu;
 • citos gadījumos, ja prasītāja mantiskais stāvoklis atbilst nosacījumiem, kas ir paredzēti tiesību aktos (1991. gada 10. jūlija Likums Nr. 91-647 par juridisko palīdzību un 1991. gada 19. decembra Dekrēts Nr. 91-1266).

Francijā juridiskā palīdzība ietver atlīdzību advokātam, kurš ir norīkots dalībai tiesvedībā ar lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, un atlīdzību tiesu izpildītājam, kurš ar to pašu lēmumu ir norīkots īstenot parāda piedziņu.

Uz pieteikumiem juridiskās palīdzības saņemšanai attiecībā uz uzturēšanas saistībām attiecas tāda pati kārtība kā uz citiem pārrobežu strīdiem saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/8/EK.

Uzturlīdzekļu saņēmējam ir jāsagatavo pieteikums juridiskās palīdzības saņemšanai franču valodā un jānosūta Tiesību aktu un tiesu pieejamības un cietušo atbalsta departamentam (Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)) uz šādu adresi:

Ministère de la Justice

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle

13, Place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Tālr.: 01 44 77 71 86

Fakss: 01 44 77 70 50

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

Uzturlīdzekļu parādu piedziņas birojs apstiprina ārvalstu centrālās iestādes iesniegtās prasības un pierādījumu saņemšanu. Tas pārbauda, vai dokumentācija ir pilnīga, kā arī pārbauda dokumentu, jo īpaši juridisko dokumentu, precizitāti un izmantojamību. Lai mazinātu iespējamās problēmas ar piedziņu, birojs vajadzības gadījumā pieprasa no iesniedzējas iestādes precizējumus un/vai citus izrakstus vai izrakstu tulkojumus. Birojs atvieglo procesa uzsākšanu saistībā ar 56. pantā uzskaitītajiem pieteikumiem, nosūtot tos tiesu iestādēm, kurām ir jurisdikcija attiecīgajā teritorijā.

Birojs palīdz noskaidrot uzturlīdzekļu maksātāja atrašanās vietu un atvieglo informācijas meklēšanu par uzturlīdzekļu maksātāja līdzekļiem, iesniedzot prasību valsts prokuroram un Publisko finanšu ģenerāldirektorāta (Direction Générale des Finances Publiques) departamentiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 4/2009 61., 62. un 63. pantu.

Centrālā iestāde arī veicina mierizlīgumu panākšanu, tieši sazinoties ar uzturlīdzekļu maksātāju un pārsūtot tā priekšlikumus par brīvprātīgu maksāšanu uzturlīdzekļu saņēmējam ar uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvietas valsts centrālās iestādes starpniecību.

Ja mierizlīgumu neizdodas panākt, piedziņas procedūru joprojām var ierosināt tiesā, ja attiecīgās ārvalsts nolēmums par izpildi var tikt īstenots Francijā. Birojs sazinās ar tiesu izpildītājiem, kuriem ir uzdota parāda piedziņa, lai pārliecinātos par izpildes procedūru sekmīgu norisi.

Birojs sistemātiski prasa noformēt bankas pārskaitījumu.

Ja uzturlīdzekļu piedziņas nolūkā ir jāpārbauda radniecība, birojs informē uzturlīdzekļu saņēmēju par kompetento iestādi, kas veic šādu procedūru.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 16/08/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.