Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Saskaņā ar Gibraltāra tiesību aktiem rīkojumus par uzturēšanas līdzekļu maksājumiem ir tiesības izdot gan Maģistrātu tiesai, gan Augstākajai tiesai. Uzturēšanas līdzekļu jautājumi galvenokārt ir noregulēti Likumā par uzturēšanas līdzekļiem. Augstākajā tiesā papildu laulību šķiršanas, juridiskas atšķiršanas, atcelšanas vai anulēšanas procesam var noteikt uzturēšanas līdzekļus par bērnu, partnerattiecību partneri, apgādājamo un laulāto. Gan Augstākajai tiesai, gan Maģistrātu tiesai ir piekritība grozīt uzturēšanas līdzekļu maksājumu nosacījumus pēc galīgā rīkojuma vai anulēšanas rīkojuma izdošanas. Maģistrātu tiesas kompetencē ietilpst rīkojuma par uzturēšanas līdzekļiem izdošana par labu sievai, vīram, bērnam vai pat pušu vecākiem, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šādu rīkojumu var izdot pēc pieprasījuma, kas iesniegts Maģistrātu tiesā. Tāpat pastāv noteikumi, kas paredz rīkojuma par uzturēšanas līdzekļiem izdošanu, ja kopdzīves partneris neuztur otru kopdzīves partneri.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

Tiesības saņemt uzturēšanas līdzekļus ir bērnam, kurš ir jaunāks par 16 gadiem. Tāpat bērnam, kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu, bet ir jaunāks par 21 gadu un vai nu iegūst pilna laika izglītību, vai apgūst arodu, profesiju vai nodarbošanos vismaz divu gadu garumā, ir tiesības saņemt uzturēšanas līdzekļus.

Bērnam, kuram ir ierobežotas spējas pelnīt iztiku garīgas vai fiziskas slimības vai invaliditātes dēļ un kas ir jaunāks par 21 gadu, arī ir tiesības saņemt uzturēšanas līdzekļus.

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Lai saņemtu uzturēšanas līdzekļus lietās, kuras nav Augstākās tiesas kompetencē, pieteikuma iesniedzējam prasība ir jāsniedz Maģistrātu tiesā.

Pieteikumi par uzturēšanas līdzekļiem, kas ir saistīti vai izriet no laulību šķiršanas, juridiskas atšķiršanas, atcelšanas vai anulēšanas procesiem, ir jāiesniedz Augstākajā tiesā.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Pieteikumu par uzturēšanas līdzekļiem var iesniegt bērna vārdā persona, kuras aprūpē bērns atrodas / kurai ir vecāku pienākumi pret bērnu. Saskaņā ar Likuma par uzturēšanas līdzekļiem bērns pats var vērsties ar uzturēšanas līdzekļu pieteikumu pret personu, kurai ir pienākums to uzturēt.

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Ja prasība par uzturēšanas līdzekļiem izriet no laulības vai civilām partnerattiecībām, lietas izskatīšana varētu būt Maģistrātu tiesas kompetencē. Ja prasība par uzturēšanas līdzekļiem izriet no laulības šķiršanas, juridiskas atšķiršanas, atcelšanas vai anulēšanas procesiem Augstākās tiesas kompetences ietvaros, tad šai tiesai ir jāizskata jautājums par uzturēšanas līdzekļiem.

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt prasību personiski un pats sevi pārstāvēt tiesā vai arī piesaistīt advokātus, kas rīkojas tā vārdā.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Iesniedzot prasību Maģistrātu tiesā, nav jāmaksā nekādas nodevas. Tādējādi pieteikuma iesniedzējs var ierasties personiski, un tam neradīsies nekādi izdevumi.

Iesniedzot prasību uzaicināt uz tiesu Augstākajā tiesā, parasti ir jāmaksā nodeva GBP 150 apmērā. Gan Maģistrātu tiesā, gan Augstākajā tiesā var būt pieejama juridiskā palīdzība, ja persona atbilst kritērijiem saskaņā ar mantiskā stāvokļa pārbaudi. Pieteikumi par juridiskās palīdzības saņemšanu jebkurā tiesā ir jāiesniedz Augstākajā tiesā, un veidlapas ir pieejamas Augstākās tiesas kancelejā.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

Izskatot prasību, Maģistrātu tiesa var izdot rīkojumu par uzturēšanas līdzekļu maksājumu reizi nedēļā vai ar citu intervālu tādā apmērā, kāds pēc tiesas ieskatiem ir pamatots, ņemot vērā visus apstākļus lietā par bērna, tēva, partnera, līdziedzīvotāja, mātes un/vai laulātā uzturēšanas līdzekļiem.

Pēc tam var iesniegt pieteikumus par uzturēšanas līdzekļu rīkojumu grozīšanu. Arī šāds pieteikums iesniedzams Maģistrātu tiesā vai attiecīgos gadījumos Augstākajā tiesā.

Tiesa atbilstošos gadījumos var nolemt, ka uzturēšanas līdzekļus var noteikt ar atpakaļejošu datumu.

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Uzturēšanas līdzekļus var maksāt viena puse otrai tieši vai arī maksājumus var veikt tiesā.

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Pastāv norma, kas paredz, ka pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt rīkojumu par ieņēmumu apķīlāšanu, ja atbildētājs ir nokavējis vismaz divus maksājumus saskaņā ar sākotnējā rīkojumā par uzturēšanas līdzekļiem noteikto. Arī Maģistrātu tiesai ir pilnvaras izdot rīkojumus par arestu, ar ko atbildētājs tiek nodots apcietinājumā, ja tas nepilda rīkojuma par uzturēšanas līdzekļiem nosacījumus. Taču šādos gadījumos tiesa atbildētājam dod iespēju sniegt skaidrojumu, kāpēc šāds rīkojums nebūtu izdodams.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Nav noilguma.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Pieteikumus par uzturēšanas līdzekļiem parasti izskata Gibraltāra Maģistrātu tiesa, 32–36 Town Range, Gibraltārā. Ja prasība par uzturēšanas līdzekļiem izriet no laulību šķiršanas, juridiskās atšķiršanas vai atcelšanas procesa, pieteikums ir iesniedzams Gibraltāra Augstākajā tiesā, 277 Main Street, Gibraltārā.

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

Gibraltāra tiesībās nav īpašu normu par šo jautājumu. Maksājuma pienākuma izpildi var veicināt ar rīkojums par ieņēmumu apķīlāšanu vai izmantojot rīkojumus par arestu.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Informāciju var pieprasīt Maģistrātu tiesā, 277 Main Street, Gibraltārā, vai arī Augstākajā tiesā, 277 Main Street, Gibraltārā.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Pieprasījumi nosūtāmi:

Clerk of the Magistrates’ Court,
Magistrates' Court,
32 – 36 Town Range
Gibraltar
tālrunis: +350 200 75671
fakss: +350 200 40483.

Pieprasījumus saistībā ar uzturēšanas līdzekļu procesiem Augstākajā tiesā var adresēt:

The Registry,
Supreme Court,
277 Main Street,
Gibraltar
tālrunis: +350 200 75608
fakss: +350 200 77118.

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Prasību par palīdzību, kas pieprasīta Gibraltārā, var nosūtīt nepastarpināti Maģistrātu tiesai, ja un kad izpildās piekritības nosacījumi. Tāpat attiecīgo pieteikumu var iesniegt Augstākās tiesas kancelejā, ja prasība par uzturēšanas līdzekļiem izriet no laulību šķiršanas, juridiskās atšķiršanas vai atcelšanas procesa.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Atbilstoši atbildei uz iepriekšējo jautājumu.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

Hāgas protokols nav saistošs Gibraltāram, līdz ar to Gibraltārā tas nav piemērojams.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

Visās lietās, par kurām nolēmumu taisa Gibraltārā, ir piemērojamas Gibraltāra tiesības.

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Šajā regulā ir ietverta virkne pasākumu, kas paredzēti, lai atvieglotu prasību par uzturēšanas līdzekļu izpildi pārrobežu lietās. Šādas prasības izriet no pienākuma rūpēties par ģimenes locekļiem, kuriem ir šāda nepieciešamība. Piemēram, tās var izpausties kā uzturēšanas līdzekļi, kas ir izmaksāti bērnam vai bijušajam laulātajam pēc laulības šķiršanas.

Regula attiecas uz uzturēšanas līdzekļu pienākumiem, kas izriet no:

  • ģimenes attiecībām;
  • bērnu-vecāku attiecībām;
  • laulības vai radniecības.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

Likums par uzturēšanas līdzekļiem nosaka Uzturēšanas līdzekļu regulas darbību. Centrālās iestādes pienākumus pilda:

Minister for Justice,
Government of Gibraltar
Suite 771 Europort
Gibraltar
Tālr.: + 350 200 59267
Fakss: + 350 200 59271
e-pasts: moj@gibraltar.gov.gi

Likumā par juridisko palīdzību ir paredzēti lietas būtības pārbaudes un finansiālā stāvokļa nosacījumi, lai saņemtu palīdzību.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 03/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.